Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om menighedsråd

(Bedre samarbejdsmuligheder, lempelse af udvalgsstrukturen, nye regler om fælles menighedsråd, forenkling af arbejdsgange m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012, som ændret ved § 1 i lov nr. 347 af 3. april 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, ændres »i et pastorat« til: »i et provsti«.

2. I § 2 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ved fælles menighedsråd, jf. § 1, stk. 3, som er oprettet på tværs af pastorater, består menighedsrådet af mindst 5 valgte medlemmer, der vælges efter lov om valg til menighedsråd, og af de i pastoraterne tjenestemandsansatte sognepræster og de overenskomstansatte præster, hvis ansættelse i de respektive pastorater har en varighed af 1 år eller mere. Fødte medlemmer, der har orlov, er i orlovsperioden fritaget for hvervet som medlem af menighedsrådet.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

3. To steder i § 2, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 3,« til: »stk. 4,«.

4. § 3 affattes således:

»§ 3. En repræsentant for de kirkefunktionærer, der er ansat eller konstitueret i den eller de menighedsrådskredse, menighedsrådet omfatter, har ret til uden stemmeret at deltage i rådets møder.

Stk. 2. Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter nærmere regler herom.«

5. §§ 8-11 affattes således:

»§ 8. På det konstituerende møde vælges menighedsrådets formand og næstformand og personer til de i § 9 nævnte enkeltmandsposter. Valgene har virkning for 1 år ad gangen.

Stk. 2. Valget af formanden ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet.

Stk. 3. Formanden vælges blandt menighedsrådets medlemmer af de valgte medlemmer ved hemmelig afstemning. Så snart valget af formand har fundet sted, vælges 1 næstformand til at fungere i formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget, og foregår i øvrigt efter samme regler som dette.

Stk. 4. Umiddelbart efter valget af formand og næstformand finder valg til enkeltmandsposter sted.

Stk. 5. Menighedsrådet kan beslutte at tillægge formanden honorar. Honorar kan dog kun tillægges formanden, såfremt denne er valgt medlem af menighedsrådet. Formanden er forpligtet til at modtage honoraret. Størrelsen af honoraret skal godkendes af provstiudvalget.

Stk. 6. Ministeren for ligestilling og kirke kan fastsætte nærmere regler om formandshonoraret.

§ 9. Menighedsrådet vælger af eller uden for sin midte 1 kirkeværge. Kirkefunktionærer, der er ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til kirkeværge. Har to eller flere sogne fælles menighedsråd, kan der vælges 1 kirkeværge for hver kirke. I sogne med flere kirker kan der vælges 1 kirkeværge for hver af kirkerne.

Stk. 2. Menighedsrådet vælger af sin midte 1 kasserer. Den praktiske udførelse af opgaverne kan knyttes til en af kirkens kirkefunktionærstillinger eller overlades til en professionel regnskabsfører.

Stk. 3. Formanden kan ikke vælges til kirkeværge eller kasserer. Formanden kan endvidere ikke varetage hvervet som professionel regnskabsfører.

Stk. 4. Menighedsrådet vælger af sin midte 1 sekretær, medmindre sekretærhvervet er knyttet til en af kirkens funktionærstillinger.

Stk. 5. Menighedsrådet vælger af sin midte 1 kontaktperson, der bemyndiges til på rådets vegne at give forskrifter og anvisninger til og modtage henvendelser fra kirkefunktionærerne om tjenstlige forhold. Opgaven som kontaktperson kan efter menighedsrådets beslutning deles mellem en af pastoratets præster og et af de valgte medlemmer.

Stk. 6. Størrelsen af et eventuelt honorar til kirkeværgen, kassereren og kontaktpersonen skal godkendes af provstiudvalget. Honorar kan dog kun tillægges kontaktpersonen, hvis denne er valgt medlem af menighedsrådet.

Stk. 7. Menighedsrådet fastsætter en vedtægt for de i stk. 1, 2, 4 og 5 nævnte personers forretningsområde.

Stk. 8. Menighedsrådet vælger en bygningskyndig til at deltage i de årlige syn over kirken og kirkegården. Kirkeværgen kan ikke vælges til menighedsrådets bygningskyndige.

Stk. 9. Menighedsrådet vælger af sin midte 1 person, der bemyndiges til sammen med formanden at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån.

§ 10. Et medlem af menighedsrådet har pligt til at modtage valg til formand, næstformand og de i § 9 nævnte enkeltmandsposter, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Et medlem har kun pligt til at være formand i 4 år.

Stk. 3. Præsten er ikke forpligtet til at varetage de opgaver, som er nævnt i § 9, stk. 5, og kan frasige sig opgaverne i løbet af funktionsperioden.

Stk. 4. Menighedsrådet kan efter anmodning fritage formanden og næstformanden for hvervet for resten af funktionsperioden.

Stk. 5. Når en formand eller næstformand fritages for sit hverv, dør eller udtræder af menighedsrådet, foretages nyt valg efter reglerne i § 11 for resten af den afgående formands eller næstformands funktionsperiode.

Stk. 6. Når et medlem af menighedsrådet, som er valgt til en eller flere af de enkeltmandsposter, som er nævnt i § 9, stk. 1, 2, 4, 5, 8 og 9, dør eller udtræder af menighedsrådet, foretages nyt valg til den eller de derved ledige enkeltmandsposter for resten af det afgående medlems funktionsperiode. Tilsvarende gælder, hvis en præst i løbet af funktionsperioden frasiger sig de opgaver, som er nævnt i § 9, stk. 5.

§ 11. Hvert år inden udløbet af formandens funktionsperiode vælger menighedsrådets valgte medlemmer ved hemmelig afstemning formand for det kommende år. Valget ledes af den afgående formand.

Stk. 2. Når valg af formand har fundet sted, vælges 1 næstformand for det kommende år. Reglerne i § 8, stk. 3, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Herefter foretages valg til de i § 9 nævnte enkeltmandsposter for det kommende år.«

6. I § 12, stk. 1, ændres »førstkommende« til: »den første«.

7. I § 12, stk. 2, ændres »tillige i den lokale presse bekendtgøres« til: »offentliggøres«.

8. § 13, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Når menighedsrådets formand får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode på mindst 2 måneder på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger el.lign. , indkalder formanden stedfortræderen til det førstkommende møde i menighedsrådet, jf. dog stk. 4 og 5. Menighedsrådet kan i forretningsordenen træffe bestemmelse om, at formanden ved et medlems forfald af de grunde, der er nævnt i 1. pkt., indkalder stedfortræderen, selv om hindringen forventes at vare kortere end 2 måneder.«

9. § 13, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Stedfortræderen skal indkaldes, hvis et medlem har forfald til

1) det konstituerende møde, jf. § 6,

2) de møder, hvor behandlingen af henholdsvis de kirkelige kassers årlige budget og de kirkelige kassers årlige regnskab finder sted,

3) de møder, jf. § 10, stk. 5 og 6, og § 11, hvor valg af formand og næstformand og valg til de i § 9 nævnte enkeltmandsposter finder sted,

4) det møde, hvor der foretages bindende afstemning i forbindelse med præsteansættelser eller afgives udtalelse om provsteansættelser, eller

5) det møde, hvor der foretages valg af medlemmer til provstiudvalg eller af medlemmer til stiftsråd.«

10. § 14, 2. pkt., ophæves.

11. I § 15 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Et medlem, der udtræder som følge af midlertidig flytning fra sognet, kan genindtræde i menighedsrådet, når den pågældende på ny tager fast bopæl i sognet, og såfremt dette sker senest 6 måneder efter fraflytningen. Hvis et medlem ønsker at genindtræde efter 1. pkt., skal den pågældende inden sin midlertidige fraflytning give menighedsrådet og biskoppen underretning herom.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

12. I § 15, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-5«.

13. To steder i § 17, stk. 1, ændres »udvalg« til: »kirke- og kirkegårdsudvalg«.

14. I § 17 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Menighedsråd, der består af 5 valgte medlemmer, kan beslutte, at der ikke skal nedsættes et stående kirke- og kirkegårdsudvalg. Udvalgets opgaver varetages i stedet af menighedsrådet.«

15. I § 19, 1. pkt., ændres »udvalg« til: »kirke- og kirkegårdsudvalg«.

16. Efter § 20 indsættes:

»§ 20 a. To eller flere menighedsråd kan nedsætte et fælles ansættelsesudvalg eller et fælles udvalg om kirkegårdsdrift, når de samarbejder i henhold til §§ 42 a eller 43. Fællesudvalgene handler på menighedsrådenes vegne.

Stk. 2. To eller flere menighedsråd, der samarbejder i henhold til §§ 42 a eller 43, kan endvidere nedsætte et fælles udvalg, der kan varetage opgaver svarende til de opgaver, der kan varetages af et særligt udvalg, jf. § 20.

Stk. 3. Deltagerne i samarbejdet fastsætter reglerne for det fælles udvalgs virksomhed i vedtægten for samarbejdet.«

17. I § 21, stk. 3, 1. pkt., udgår », herunder de i § 10 nævnte«, og 2. pkt. ophæves.

18. § 22 affattes således:

»§ 22. Menighedsrådet træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert kirkeår. Tid og sted for det enkelte møde offentliggøres.

Stk. 2. Ekstraordinære møder skal afholdes, når menighedsrådets formand, en sognepræst eller mindst en tredjedel af medlemmerne ønsker det. Formanden fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse, og møderne offentliggøres så vidt muligt forud efter menighedsrådets bestemmelse.

Stk. 3. Menighedsrådet kan fastsætte regler om varigheden af rådets møder.

Stk. 4. En fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på menighedsrådets møde, og en udskrift af beslutningsprotokollen skal med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt offentliggøres.

Stk. 5. Flere menighedsråd i et pastorat skal samles til et fælles møde efter anmodning fra

1) en sognepræst,

2) formanden for et af menighedsrådene,

3) et af menighedsrådene eller

4) en tredjedel af medlemmerne i hvert af menighedsrådene.

Stk. 6. Fællesmøder indkaldes og ledes af formanden for hovedsognets menighedsråd. Møderne offentliggøres så vidt muligt forud for afholdelsen.

Stk. 7. Ved kirkevisitats kan biskop eller provst beramme møde med menighedsrådet eller dettes valgte medlemmer alene.«

19. I § 24, stk. 2, ændres »§§ 8 og 9« til: »§§ 8 og 11«.

20. I § 27, stk. 3, ændres »nedbrydning af kirker« til: »nedbrydning eller lukning af kirker eller at tage en kirke delvis ud af brug«.

21. I § 29, stk. 1 og 2, ændres »§ 2, stk. 2,« til: »§ 2, stk. 2 og 3,«.

22. I § 29 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Menighedsrådet kan beslutte, at materiale, som skal sendes til menighedsrådets medlemmer, jf. stk. 2, 2. pkt., kun formidles elektronisk.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

23. § 33 ophæves.

24. I § 34, stk. 1, ændres »stiftsudvalg« til: »stiftsråd«.

25. I § 38, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Biskoppens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

26. I § 41, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Tilsvarende gælder, hvor der er etableret et fælles menighedsråd på tværs af pastorater.«

27. § 41, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Offentliggørelse af afholdelse af menighedsmøde sker efter menighedsrådets bestemmelse på en måde, der sikrer, at så mange som muligt bliver oplyst om mødets afholdelse. I offentliggørelsen anføres, hvilke emner der skal behandles på mødet.«

28. § 42 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. De nærmere bestemmelser om samarbejdet optages i en vedtægt, der offentliggøres på stiftets hjemmeside. I de tilfælde, hvor samarbejdet vedrører enkeltstående aktiviteter, og hvor den eventuelle fælles udgift afregnes umiddelbart og afholdes forholdsmæssigt af de deltagende menighedsråds kirkekasser, kan menighedsrådene dog undlade at udarbejde en vedtægt.«

29. I § 42 a, stk. 3, ændres »og om, hvor vedtægten lokalt er fremlagt og kan rekvireres fra« til: »og om, hvor vedtægten er offentliggjort, og hvorfra den kan rekvireres«.

30. § 43, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 15. juni 2013.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Manu Sareen