Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Told- og Skattestyrelsen oplyser, at konsolideringsfradraget efter fondsbeskatningslovens § 5, stk. 3, for indkomståret 2002 udgør 3 pct. af foreningsformuen.
Den fulde tekst

Foreninger konsolideringsfradrag for indkomståret 2002 fondsbeskatningslovens § 5, stk. 3

 

 

Foreninger, der er omfattet af fondsbeskatningsloven, kan efter lovens § 5, stk. 3, jf. § 9, stk. 1, foretage et fradrag for hensættelser til konsolidering af foreningsformuen. Fradraget kan højst udgøre en andel af foreningsformuen svarende til den procent, hvormed reguleringstallet for indkomståret efter personsskattelovens § 20 er ændret i forhold til reguleringstallet for det foregående indkomstår. Procenten beregnes med én decimal.

I 2001 er reguleringstallet 145,7 og i 2002 150,1.

Konsolideringsfradraget for indkomståret 2002 udgør herefter højst 3 pct. af foreningsformuen.