Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i grafisk fortælling
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i grafisk fortælling

I medfør af § 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 8. maj 2013, fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i grafisk fortælling er at kvalificere den uddannede til selvstændigt, kreativt og entreprenant at varetage idéudvikling, design og udførelse af komplekse opgaver inden for grafisk fortælling og skabelse af grafiske universer i og på tværs af forskellige medier med henblik på beskæftigelse inden for forlags-, dagsblads-, film-, medie-, spil- og reklamebranchen samt gennem opstart af egen virksomhed. Uddannelsen skal endvidere give den studerende forudsætninger for at kunne fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 240 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i grafisk fortælling. Den engelske titel er Bachelor of Arts in Graphic Storytelling.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Graphic Storytelling.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 170 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 20 ECTS-point.

4) Bachelorprojekt på 20 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Sekventiel historiefortælling.

2) Universudvikling.

3) Produktionsteknik og teknologi.

4) Entrepreneurskab.

5) Kunsthistorie og tværdisciplinær kunstnerisk metode.

6) Kommunikation.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2013 og har virkning for studerende, der påbegynder uddannelsen 1. august 2013 eller senere.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, den 10. juni 2013

Inge Mærkedahl

/ Kirsten Lippert


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i grafisk fortælling

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i grafisk fortælling skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har viden om

1) praksis, anvendte teorier og centrale begreber samt metoder og redskaber inden for produktion af grafiske fortællinger, såvel traditionelle som nyeste metoder, og kan forstå og reflektere over professionens praksis,

2) anvendt teori og metode inden for tegning, sekventiel historiefortælling, universudvikling, kommunikation samt produktionsteknik og teknologi samt entrepreneurskab,

3) anvendt teori og metode inden for research, idéudvikling, pitching samt udviklingsdesign og komposition,

4) fortællermæssige genrer, virkemidler og strategier,

5) anvendte tværdisciplinære kunstneriske og videnskabsteoretiske metoder og teknikker inden for beslægtede fag med relevans for grafisk fortælling,

6) beskæftigelsesområdets økonomiske, etiske og juridiske vilkår, nationalt som internationalt og

7) grafiske fortællingers historiske udvikling og deres aktuelle kulturelle betydning og anvendelse.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) anvende metoder og teorier samt relevant og praksisnær terminologi og referenceramme i forbindelse med research og analyse af grafiske fortællinger,

2) stå for idéudvikling, design og udførelse af grafiske fortællinger og fiktive universer målrettet forskellige medier og målgrupper,

3) anvende fagområdets teorier, arbejdsmetoder og teknikker, herunder integrere traditionelle arbejdsmetoder med nyere digitale metoder og sætte disse i relation til beslægtede fagområder,

4) definere, planlægge og gennemføre komplekse opgaver og produktion af grafiske fortællinger inden for en defineret kvalitets-, tids- og budgetramme,

5) vurdere praktiske og teoretiske problemstillinger i forbindelse med udvikling og produktion af grafiske fortællinger samt vælge og begrunde relevante løsningsmodeller,

6) anvende og vurdere centrale entreprenante metoder og processer, herunder lede kreative processer og iværksætteri og

7) formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger i de forskellige faser i produktionen fra pitch til audience test, markedsføring og distibution med anvendelse af den rette fagterminologi samt etablere professionel kommunikation med forskellige faggrupper, brugere, publikum og kunder.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) selvstændigt og i et tværfagligt samarbejde varetage research, idéudvikling, design og udførelsen af komplekse arbejdsopgaver inden for grafisk fortælling og skabelsen af grafiske universer,

2) selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde, herunder give og modtage konstruktiv og fagligt begrundet kritik i forhold til både arbejdsprocesser og produkt,

3) varetage en række opgave- og funktionstyper, herunder specialistfunktioner i forskellige led og felter af værdikæden og mere generelle opgaver på tværs af arbejdsområder,

4) håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger ved at koble praktisk erfaring med teoretisk viden og metode,

5) håndtere kommunikation og innovation af ideer og koncepter i både forretningsmæssige og kunstneriske sammenhænge,

6) selvstændigt eller i samarbejde med andre lede kreative processer og opstarte udviklingsprojekter og egen virksomhed,

7) identificere egne læringsbehov samt ajourføre sig i forhold til fagets og beslægtede fagområders udvikling og

8) navigere fleksibelt, aktivt og innovativt på et internationalt marked samt påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik.