Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32012D0756
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om planteskadegørere1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1291 af 12. december 2012 om planteskadegørere foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører dele af Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet, EF-Tidende 2000, L 169, s. 1, som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2010/1/EU af 8. januar 2010 om ændring af bilag II, III og IV til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet, EU-Tidende 2010, L 7, s. 17, Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2012/270/EU af 16. maj 2012 om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i unionen af Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec. ) og Epitrix tuberis (Gentner), EU-Tidende 2012, L 132, s. 18, Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2012/697/EU af 8. november 2012 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning af slægten Pomacea (Perry) i Unionen, EU-Tidende 2012, L 311, s. 14, Kommissionens beslutning nr. 200 af 27. februar 2004, EF-Tidende 2004, L 064 s. 43-44, og Kommissionens beslutning K2006/2881 af 27. juni 2006 om midlertidige hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, EF-Tidende 2006, L 183, s. 29, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/756/EU af 5. december 2012 for så vidt angår foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, EU-Tidende 2012, nr. L 335 s. 49.«

2. I bilag 1, afsnit II, punkt b) indsættes som punkt 2.b :

»2.b. Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. juni 2013.

NaturErhvervstyrelsen, den 10. juni 2013

Jette Petersen

/ Lise Schiøler Hansen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/756/EU af 5. december 2012 for så vidt angår foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, EU-tidende 2012, nr. L 335 s. 49.