Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

(Forstærket indsats mod uroligheder i forbindelse med fodboldkampe)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 307 af 30. april 2008 om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »134 a,«: »134 b,«, og »straffelovens kapitel 25« ændres til: »straffelovens 25. kapitel«.

2. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. I tilfælde, hvor den begrundede mistanke efter stk. 1, nr. 1, vedrører overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, eller § 291, stk. 2, en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens 25. kapitel, en overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer eller lovgivningen om våben og eksplosivstoffer, kan der dog meddeles generel karantæne, uden at betingelsen i stk. 1, nr. 2, er opfyldt, hvis forholdets grovhed tilsiger det.

Stk. 3. Udenlandske domme og andre afgørelser om strafbare forhold begået i forbindelse med visse idrætsbegivenheder vil kunne inddrages i vurderingen af, om en person kan meddeles generel karantæne efter stk. 1.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.

3. I § 2, stk. 2, der bliver stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»Når den klub, som en person, der er meddelt en generel karantæne, er tilhænger af, deltager i bestemte idrætsbegivenheder, som afvikles på udebane, må den pågældende dog ikke opholde sig inden for et område på indtil 3.000 m fra det sted, hvor idrætsbegivenheden afholdes, i det i 2. pkt. angivne tidsrum.«

4. I § 2 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Der kan optages personfotografi af personer, der meddeles generel karantæne efter stk. 1 og 2. Et personfotografi, der er optaget efter 1. pkt., uden at betingelserne i retsplejelovens kapitel 72 er opfyldt, kan alene anvendes med henblik på håndhævelse af en generel karantæne meddelt efter stk. 1 og skal destrueres ved karantænens udløb, og hvis personen frifindes eller der træffes afgørelse om påtaleopgivelse for det forhold, der efter stk. 1, nr. 1, ligger til grund for karantænen.«

5. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. En generel karantænes varighed, jf. § 2, stk. 5, kan forlænges med op til 6 måneder, når der er begrundet mistanke om overtrædelse af karantænen, jf. § 2, stk. 4. Forlængelsen bortfalder, hvis personen frifindes eller der træffes afgørelse om påtaleopgivelse for overtrædelse af karantænen.

Stk. 2. § 3 finder tilsvarende anvendelse ved forlængelse af en karantænes varighed.«

6. I overskriften til kapitel 4 ændres »Videregivelse« til: »Behandling«.

7. Efter § 6 indsættes i kapitel 4:

»§ 6 a. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at autoriserede kontrollører kan behandle oplysninger om, hvilke personer der er meddelt privat karantæne, i det omfang behandlingen er nødvendig for at håndhæve sådanne karantæner. Der kan i den forbindelse fastsættes regler om behandlingen af sådanne oplysninger, herunder at oplysningerne skal anses for fortrolige, og at straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f finder tilsvarende anvendelse.«

8. Efter kapitel 5 indsættes:

»Kapitel 5 a

Sikkerhedsmæssig afvikling af bestemte idrætsbegivenheder

§ 8 a. Politiet kan meddele påbud om den sikkerhedsmæssige afvikling af bestemte idrætsbegivenheder, hvis der foreligger en særlig risiko for uroligheder forårsaget af tilskuere eller andre. Politiet kan fastsætte en frist for gennemførelse af påbuddet.«

9. I § 9, stk. 1, nr. 2, udgår »eller«.

10. I § 9, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 7.« til: »§ 7 eller«.

11. I § 9, stk. 1, indsættes som nr. 4:

»4) ikke efterkommer et påbud meddelt efter § 8 a.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. § 1, nr. 3, 4 og 5, finder anvendelse for generelle karantæner meddelt efter lovens ikrafttræden.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Bødskov