Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

(Sikkerhedsmæssig afvikling af bestemte idrætsbegivenheder)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 307 af 30. april 2008 om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder, som ændres ved det af Folketinget den 3. juni 2013 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder (Forstærket indsats mod uroligheder i forbindelse med fodboldkampe), foretages følgende ændringer:

1. Efter § 8 a indsættes i kapitel 5 a:

»§ 8 b. Politiet kan meddele påbud om, at afviklingstidspunktet for bestemte idrætsbegivenheder flyttes, hvis det er nødvendigt for at beskytte væsentlige samfundsmæssige interesser, herunder enkeltpersoners sikkerhed.

Stk. 2. Påbud om flytning af afviklingstidspunkt meddeles af politidirektøren efter forudgående forelæggelse for Rigspolitiet. Påbuddet skal være skriftligt og indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor. Påbuddet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Et påbud kan af den, påbuddet er meddelt, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning om indbringelse for retten har ikke opsættende virkning.

Stk. 4. Anmodning om indbringelse for domstolene skal være modtaget hos politiet, senest 4 uger efter at afgørelsen om påbud er meddelt den pågældende.

Stk. 5. Politidirektøren indbringer inden 1 uge fra modtagelsen af anmodningen sagen for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 80.

Stk. 6. Rettens afgørelse træffes ved kendelse, der kan kæres til landsretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 85. Går afgørelsen ud på, at påbuddet godkendes, anføres i kendelsen de konkrete omstændigheder i sagen, hvorpå det støttes, at betingelserne er opfyldt.

Stk. 7. Med hensyn til erstatningskrav finder retsplejelovens § 1018 h anvendelse.«

2. I § 9, stk. 1, nr. 2, udgår »eller«.

3. I § 9, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 7.« til: »§ 7 eller«.

4. I § 9, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 8 a« til: »§§ 8 a eller 8 b«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Bødskov