Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

§ 1

I bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Tilsynsbesøg og bekæmpelse, der foretages i medfør af stk. 5, forudsætter, at ejer, lejer eller dennes repræsentant er til stede og informeres om eventuel giftudlægning.«

2. I § 8, stk. 8, 2. pkt., indsættes efter »skal«: »være til stede og«.

3. I § 13 indsættes efter »Etablering af sikringsordninger samt«: »erhvervsmæssig«.

4. I § 20, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »stik- og hovedledninger,«: »jf. dog stk. 3,«

5. I § 20 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Opsætning af rottespærrer kan endvidere foretages af personer ansat i virksomheder med autorisation som kloakmester, som udover uddannelsen som kloakmester, anlægsstruktør eller kloakrørlægger, også har bevis på at have bestået et af Naturstyrelsen godkendt kursus om rotters adfærd og biologi mv. i forbindelse med opsætning af rottespærrer, jf. bilag 4.«

6. I § 35, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nr.:

»2) Undlader at efterkomme påbud, jf. § 11.«

Nr. 2-14 bliver herefter nr. 3-15.

7. I § 37 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Personer ansat i virksomheder med autorisation som kloakmester, og som er uddannet kloakmester, anlægsstruktør eller kloakrørlægger, skal for at kunne opsætte rottespærrer, jf. § 20, stk. 1, nr. 3, senest den 31. december 2013 have erhvervet bevis på at have bestået kursus om rotters adfærd og biologi mv. i forbindelse med opsætning af rottespærrer, jf. § 20, stk. 3.«

8. Bilag 3 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

9. Som bilag 4 indsættes bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. juni 2013.

Miljøministeriet, den 12. juni 2013

Pia Olsen Dyhr

/ Thorbjørn Fangel


Bilag 1

»Bilag 3

ERKLÆRING OM ROTTEBEKÆMPELSE UDEN FOR KOMMUNAL ÅBNINGSTID

(Indsendes straks til teknisk forvaltning i kommunen)

UDFYLDES AF BORGEREN:

Jeg erklærer herved, at jeg d.d. har indgået aftale med …………………. (indsæt navn på skadedyrsbekæmpelsesfirma) om rottebekæmpelse på adressen………………………….

Jeg erklærer ligeledes, at jeg har kontaktet ……………………

(indsæt navn på skadedyrsbekæmpelsesfirma) uden for den kommunale rottebekæmpelses åbningstid.

Jeg er indforstået med, at kommunen, hvis det skulle vise sig nødvendig, efterfølgende kan deltage i eller overtage rottebekæmpelsen.

………………… (sted) …………………. (dato)

Underskrift……………………………………….

Bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter:

§ 19. Uden for kommunens åbningstid, hvor kommunal rottebekæmpelse ikke kan tilkaldes, kan en grundejer eller lejer i tilfælde af forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarevirksomheder indgå en aftale med en autoriseret person om bekæmpelse.

Stk. 2. Ved indgåelse af en aftale, som nævnt i stk. 1, skal et aftaleskema, jf. bilag 3, underskrives af både den autoriserede person og grundejer eller lejer. Den autoriserede person skal straks fremsende en genpart af aftaleskemaet til kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. De udgifter, der er forbundet med bekæmpelse af rotter i medfør af stk. 1, afholdes af grundejer eller lejer.

Stk. 4. Grundejere, der har indgået aftale om rottebekæmpelse i medfør af stk. 1, kan efterfølgende vælge at anmode kommunalbestyrelsen om at foretage den videre bekæmpelse på adressen.

____________________________________________________________________________________

UDFYLDES AF SKADEDYRBEKÆMPELSESFIRMAET:

Jeg erklærer herved, at ………………………. (indsæt navn på skadedyrsbekæmpelsesfirma) d.d. indgået aftale med …………………………… (indsæt navn på kunde) om rottebekæmpelse på adressen………………………….

Jeg er indforstået med, at kommunen, hvis det skulle vise sig nødvendig, efterfølgende kan deltage i eller overtage rottebekæmpelsen.

………………… (sted) …………………. (dato)

Underskrift………………………………………«


Bilag 2

»Bilag 4

Undervisning og prøve i rotters adfærd og biologi mv. i forbindelse med opsætning af rottespærrer skal indeholde følgende:

1. Lovgivning

Bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter eller den til enhver tid gældende bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Relevante vejledninger

Relevante standarder fra Dansk Standard

Relevante meddelelser fra konsulenterne samt introduktion til Naturstyrelsen.dk

2. Biologi og adfærd

Rotters biologi herunder deres levevis og vaner

3. Smitterisiko

Med fokus på Weils syge og andre rotterelaterede sygdomme

4. Rottespærrer

Typer af rottespærrer, deres virkemåde, hvor og hvordan de anvendes optimalt samt eventuelle anvendelsesbegrænsninger

5. Afløbssystemer

Rotters ophold og udnyttelse af afløbssystemet

Svagheder i afløbssystemet i relation til rotter

6. Forebyggelse og fejlfinding i afløbssystemer

Røgprøve og TV-inspektion

Tegn på rotter i forbindelse med afløbssystemer og ved brud på afløbssystemer«