Den fulde tekst

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

(Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af idriftsættelsen af Ét Fælles Inddrivelsessystem m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 545 af 26. maj 2010, § 9 i lov nr. 591 af 18. juni 2012 og § 2 i lov nr. 925 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. Efter kapitel 2 indsættes:

»Kapitel 2 a

Skatteankeforvaltningen

§ 4 a. Skatteankeforvaltningen modtager klager, som skal afgøres af skatteankeforvaltningen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn eller Landsskatteretten, jf. § 35 a, og foretager visitering af disse klager. Skatteankeforvaltningen træffer desuden afgørelse i de sager, hvor skatteankeforvaltningen efter regler udstedt i medfør af § 35 b, stk. 3, har kompetencen til at træffe afgørelse.

Stk. 2. Skatteankeforvaltningen stiller sekretariatsbistand til rådighed for skatteankenævnene, vurderingsankenævnene, motorankenævnene og Landsskatteretten.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter nærmere regler for behandlingen af klager i skatteankeforvaltningen.«

2. § 5, stk. 2-5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. En klage omfattet af stk. 1 skal dog afgøres af Landsskatteretten, hvis skatteankeforvaltningen visiterer sagen til Landsskatteretten efter § 35 b, stk. 4, jf. stk. 1, 2. eller 3. pkt., eller klageren vælger, at sagen skal afgøres af Landsskatteretten efter § 35 b, stk. 5.«

3. I § 6 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. En klage omfattet af stk. 1 skal dog afgøres af Landsskatteretten, hvis skatteankeforvaltningen visiterer sagen til Landsskatteretten efter § 35 b, stk. 4, jf. stk. 1, 2. eller 3. pkt., eller klageren vælger, at sagen skal afgøres af Landsskatteretten efter § 35 b, stk. 5.«

4. I § 7 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. En klage omfattet af stk. 1 skal dog afgøres af Landsskatteretten, hvis skatteankeforvaltningen visiterer sagen til Landsskatteretten efter § 35 b, stk. 4, jf. stk. 1, 2. eller 3. pkt.«

5. § 10, stk. 7, ophæves.

6. § 11, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) Told- og skatteforvaltningens afgørelser, hvor klagen ikke afgøres af skatteankeforvaltningen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn.«

7. § 11, stk. 1, nr. 3-5, ophæves.

8. I § 11, stk. 2, ændres »§ 40, stk. 2« til: »§ 40, stk. 1«.

9. I § 11, stk. 3, indsættes efter »afgørelse«: », og som ikke efter regler udstedt i medfør af § 35 b, stk. 3, skal afgøres af skatteankeforvaltningen«.

10. I § 12, stk. 1, ændres »en retspræsident, et antal« til: »en ledende retsformand, et antal øvrige«.

11. I § 12, stk. 2, ændres »Retspræsidenten og retsformændene« til: »Retsformændene«.

12. I § 12, stk. 4, 2. pkt., ændres »Færdselsstyrelsen« til: »Trafikstyrelsen«.

13. § 13, stk. 1-4, ophæves, og i stedet indsættes:

»For at Landsskatteretten kan træffe en afgørelse, skal mindst 3 retsmedlemmer deltage i afgørelsen. Heraf skal mindst 1 være en retsformand, og mindst 2 skal være valgt af Folketinget eller udnævnt af skatteministeren efter § 12, stk. 3. I tilfælde af stemmelighed er den ledende retsformands stemme afgørende. Deltager denne ikke, er retsformandens eller, hvor flere retsformænd deltager, den efter udnævnelse ældstes stemme afgørende. I sager, som vedrører registreringsafgiftsloven, skal mindst 3 retsmedlemmer deltage, og heraf skal mindst 1 være en retsformand, mens mindst 2 skal være særligt motorsagkyndige medlemmer, der er udnævnt af skatteministeren efter § 12, stk. 4.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan den ledende retsformand efter indstilling fra skatteankeforvaltningen bestemme, at en kontorchef eller en anden ansat i skatteankeforvaltningen skal deltage i afgørelsen af en klage. I sådanne tilfælde har den pågældende samme beføjelser som en retsformand. Er voteringen ikke enstemmig, overgår klagen dog til behandling efter reglerne i stk. 1.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan afgørelse vedrørende afvisning af en indkommet klage eller afgørelse om genoptagelse efter § 35 g af en påkendt klage træffes af en retsformand eller en kontorchef i skatteankeforvaltningen efter bemyndigelse fra den ledende retsformand.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

14. I § 14, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »Landsskatteretten,«: »skatteankeforvaltningen,«, og »og § 32, stk. 3« ændres til: »§ 32, stk. 3, og § 32 a, stk. 3«.

15. I § 14, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »omfang«: »skatteankeforvaltningen eller«.

16. I § 14, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »told- og skatteforvaltningens«: »og spillemyndighedens«, og i 2. pkt. indsættes efter »told- og skatteforvaltningens«: », spillemyndighedens og skatteankeforvaltningens«.

17. I § 15, stk. 1, indsættes efter »told- og skatteforvaltningen«: »eller skatteankeforvaltningen«, og efter »Landsskatteretten« indsættes: », jf. dog § 13, stk. 2«.

18. I § 15 a ændres »et ankenævn« til: »skatteankeforvaltningen, skatteankenævnene, vurderingsankenævnene, motorankenævnene«.

19. § 19, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Kravet efter stk. 1-3 om udarbejdelse af en sagsfremstilling og høring, før der træffes en afgørelse, gælder dog ikke følgende typer af afgørelser:

1) Afgørelser, hvis klage herover kan afgøres af et skatteankenævn, jf. § 5, stk. 1.

2) Afgørelser, hvis klage herover kan afgøres af et vurderingsankenævn, jf. § 6, stk. 1.

3) Afgørelser, hvis klage herover kan afgøres af et motorankenævn, jf. § 7, stk. 1.

4) Afgørelser, hvis klage herover efter regler udstedt i medfør af § 35 b, stk. 3, kan afgøres af skatteankeforvaltningen.

5) Afgørelser, hvis klage herover kan afgøres af Landsskatteretten, jf. § 35 b, stk. 1, 2. eller 3. pkt., stk. 3, 2. pkt., eller stk. 5.

6) Afgørelser, hvis klage herover efter skatteministerens bestemmelse efter § 14, stk. 2, ikke afgøres af skatteankeforvaltningen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn eller Landsskatteretten.

7) Afgørelser om bindende svar, jf. § 21, bortset fra bindende svar, der afgives af Skatterådet efter § 21, stk. 4.

8) Afgørelser om revisorerklæringspålæg efter skattekontrollovens § 3 B, stk. 8.«

20. I § 20, stk. 4, 2. pkt., ændres »§ 38, stk. 1.« til: »§ 35 a, stk. 2.«

21. § 21, stk. 4, nr. 3, affattes således:

»3) svaret angår fortolkning af væsentlig betydning for lovgivningen,«.

22. I § 27, stk. 1, nr. 7, 1. pkt., ændres »landsskatteretskendelse« til: »afgørelse fra skatteankeforvaltningen, et skatteankenævn eller Landsskatteretten«.

23. I § 27, stk. 3, og § 32, stk. 3, indsættes efter »selv om«: »skatteankeforvaltningen,«.

24. I § 32, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., ændres »landsskatteretskendelse« til: »afgørelse fra skatteankeforvaltningen, et motorankenævn eller Landsskatteretten«.

25. I § 32 a, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., ændres »landsskatteretskendelse« til: »afgørelse fra skatteankeforvaltningen eller Landsskatteretten«.

26. I § 32 a, stk. 1, nr. 3, ændres »Færdselsstyrelsen« til: »Trafikstyrelsen«, og »Færdselsstyrelsens« ændres til: »Trafikstyrelsens«.

27. I § 32 a indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. En afgørelse om registrering af et køretøj kan, hvis den, der har anmodet om registreringen, ikke udtaler sig imod ændringen, ændres af de grunde, der er nævnt i stk. 1, af told- og skatteforvaltningen, selv om Skatterådet, skatteankeforvaltningen eller Landsskatteretten tidligere har truffet afgørelse om forholdet.«

28. I § 33, stk. 1, 1. pkt., stk. 3, 1. pkt., stk. 4 og stk. 5, 1. pkt., ændres »§ 38, stk. 1,« til: »§ 35 a, stk. 2,«.

29. I § 33, stk. 4 og stk. 8, 2. pkt., ændres »kendelse fra Landsskatteretten« til: »afgørelse fra skatteankeforvaltningen, et vurderingsankenævn eller Landsskatteretten«.

30. Efter § 33 indsættes:

»§ 33 a. Told- og skatteforvaltningen kan ikke afsende varsel som nævnt i § 20, stk. 1, jf. stk. 4, om foretagelse eller ændring af en vurdering af en fast ejendom senere end den 1. juli i det andet kalenderår efter vurderingsårets udløb. En ændring skal være gennemført senest den 1. oktober samme år.«

31. I § 35, stk. 1, indsættes efter »told- og skatteforvaltningen«: », skatteankeforvaltningen, skatteankenævnene, vurderingsankenævnene, motorankenævnene, Landsskatteretten og spillemyndigheden«.

32. To steder i § 35, stk. 4, og i § 35, stk. 5, indsættes efter »told- og skatteforvaltningen«: », skatteankeforvaltningen, skatteankenævnene, vurderingsankenævnene, motorankenævnene, Landsskatteretten eller spillemyndigheden«.

33. Efter § 35 indsættes i afsnit III før kapitel 14:

»Kapitel 13 a

Fælles regler om klage

§ 35 a. Klage over afgørelser truffet af told- og skatteforvaltningen eller Skatterådet og over afgørelser, som er truffet af andre myndigheder, og som efter anden lovgivning er henlagt til afgørelse i Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen efter regler udstedt i medfør af § 35 b, stk. 3, skal indgives til skatteankeforvaltningen, medmindre skatteministeren har bestemt andet efter § 14, stk. 2.

Stk. 2. En klage kan indgives af enhver, der har en væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i den afgørelse, der klages over. Klage omfattet af § 6, stk. 1, kan indgives af ejeren af den faste ejendom og af andre, der har en væsentlig, direkte, retlig interesse i vurderingens resultat.

Stk. 3. Klagen skal være skriftlig og begrundet, og den afgørelse, der påklages, skal følge med klagen. Er der udarbejdet en sagsfremstilling til brug for afgørelsen, skal også sagsfremstillingen følge med klagen. Klagen skal være modtaget i skatteankeforvaltningen senest 3 måneder efter modtagelsen af den afgørelse, der klages over. Har klageren ikke modtaget afgørelsen, skal klagen være modtaget, senest 4 måneder efter at den afgørelse, der klages over, er afsendt fra den myndighed, der har truffet afgørelsen. Ved klage over de almindelige vurderinger eller omvurderinger efter §§ 1 eller 3 i lov om vurdering af landets faste ejendomme skal klagen dog være modtaget senest den 1. juli i året efter vurderingsåret, medmindre skatteministeren fastsætter en længere frist.

Stk. 4. Før en klage afgøres, kan skatteankeforvaltningen eller den myndighed, der skal træffe afgørelse i klagesagen efter § 35 b, indhente en udtalelse om klagen fra den myndighed, der har truffet afgørelsen. Skatteankeforvaltningen eller den myndighed, der skal træffe afgørelse i sagen, fastsætter en frist for afgivelse af udtalelsen.

Stk. 5. Hvis den myndighed, der har truffet afgørelsen, på grundlag af klagen finder anledning til at give fuldt medhold i klagen, kan den genoptage og ændre afgørelsen, hvis klageren er enig deri. For følgende klager kan den myndighed, der har truffet afgørelsen, genoptage og ændre afgørelsen, hvis klageren er enig deri:

1) Klager omfattet af § 6, stk. 1, og § 7, stk. 1,

2) klager omfattet af § 17, stk. 1, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og

3) klager over årsopgørelser, medmindre klageren tidligere har modtaget særskilt underretning om ansættelsen og klagen omfatter forhold deri.

Stk. 6. Klagen afvises af skatteankeforvaltningen, hvis den indgives efter udløbet af fristen i stk. 3. Skatteankeforvaltningen kan se bort fra en fristoverskridelse, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Stk. 7. Hvis en klage er udformet eller begrundet på en sådan måde, at den ikke kan tjene som grundlag for visiteringen af sagen eller sagens videre behandling, kan skatteankeforvaltningen give klageren en frist til at udbedre manglen. Det samme gælder, hvis den påklagede afgørelse og en udarbejdet sagsfremstilling ikke følger med klagen. Hvis klageren ikke udbedrer manglen inden fristens udløb, afviser skatteankeforvaltningen klagen.

§ 35 b. En klage over en afgørelse omfattet af § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, eller § 7, stk. 1, afgøres af henholdsvis et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn, jf. dog stk. 5. Hvis en af betingelserne i § 21, stk. 4, nr. 1-5, er opfyldt, skal klagen dog afgøres af Landsskatteretten. Endvidere kan en klage afgøres af Landsskatteretten, hvis klagen udspringer af samme forhold som en sag, der verserer ved Landsskatteretten.

Stk. 2. Øvrige klager afgøres af Landsskatteretten.

Stk. 3. Uanset stk. 2 kan den ledende retsformand efter inddragelse af skatteankeforvaltningen fastsætte regler om, at klager over visse nærmere angivne typer af afgørelser bortset fra afgørelser truffet af Skatterådet skal afgøres af skatteankeforvaltningen. Stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Skatteankeforvaltningen foretager visitering af klager, jf. stk. 1-3. En visitering kan ændres af skatteankeforvaltningen, hvis der endnu ikke er truffet afgørelse vedrørende klagen og det konstateres, at sagen efter reglerne i stk. 1 eller 3 skal eller kan afgøres af en anden myndighed end den, sagen er visiteret til, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Klageren kan vælge, at en sag, som er visiteret til et skatteankenævn eller et vurderingsankenævn, skal behandles af Landsskatteretten. Klagerens valg skal være meddelt skatteankeforvaltningen, senest 4 uger efter at klageren har modtaget meddelelse om, at klagen er visiteret til et skatteankenævn eller et vurderingsankenævn efter stk. 4, 1. eller 2. pkt. Skatteankeforvaltningen kan se bort fra en overskridelse af fristen, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

§ 35 c. Ved klage omfattet af § 35 a, stk. 1, betales et gebyr på et grundbeløb på 300 kr. (2010-niveau). Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.

Stk. 2. Der skal dog ikke betales for klage over følgende afgørelser:

1) Afgørelser vedrørende aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen eller forvaltningsloven.

2) Afgørelser efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Stk. 3. Betales beløbet ikke rettidigt, betragtes klagen som bortfaldet.

Stk. 4. Det indbetalte beløb tilbagebetales til klageren i følgende tilfælde:

1) Hvis klagen afvises.

2) Hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen eller ved en efterfølgende domstolsprøvelse af klagemyndighedens afgørelse.

3) Hvis en genoptagelsesanmodning imødekommes af told- og skatteforvaltningen, som følge af at hidtidig praksis er endeligt underkendt ved en dom, en afgørelse fra skatteankeforvaltningen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn eller Landsskatteretten eller ved en praksisændring, der er offentliggjort af Skatteministeriet.

Stk. 5. Beløbet tilbagebetales ikke, uanset at klagen indbringes for domstolene efter § 48, stk. 2, eller at klagen tilbagekaldes, medmindre tilbagekaldelsen sker, i forbindelse med at den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse, genoptager sagen.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om betalingen af gebyret, herunder om fristen for betaling.

§ 35 d. Skatteankeforvaltningen udarbejder en sagsfremstilling ved klager, hvor told- og skatteforvaltningen efter § 19, stk. 5, ikke har udarbejdet en sagsfremstilling, bortset fra sager omfattet af regler udstedt i medfør af § 35 b, stk. 3.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 19, stk. 1 og 2 og stk. 3, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Ved høringen efter stk. 2 skal der oplyses om, at sagens parter i øvrigt har ret til at udtale sig skriftligt eller mundtligt over for skatteankeforvaltningen og over for skatteankenævnet, vurderingsankenævnet eller motorankenævnet, hvis sagen skal behandles af et ankenævn, og om muligheden for at anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt under et retsmøde i Landsskatteretten, hvis klagen skal behandles af Landsskatteretten.

Stk. 4. I sager omfattet af regler udstedt i medfør af § 35 b, stk. 3, kan skatteankeforvaltningen udarbejde en sagsfremstilling, og skatteankeforvaltningen skal udarbejde sagsfremstilling, hvis Landsskatteretten anmoder om dette og sagen skal afgøres af Landsskatteretten efter § 35 b, stk. 3, 2. pkt. Stk. 3 og § 19, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 35 e. Klageren har adgang til at udtale sig ved et møde med skatteankeforvaltningen.

Stk. 2. Skatteankeforvaltningen kan anmode den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse, om at være repræsenteret ved mødet.

§ 35 f. Afgørelser truffet af skatteankeforvaltningen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn eller Landsskatteretten kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 35 g. Den myndighed, der har truffet afgørelse i en klagesag, kan efter anmodning fra en part genoptage en sag, der er påkendt eller afvist af myndigheden, når der forelægges myndigheden oplysninger, som ikke tidligere har været fremme under sagen, og det skønnes, at de nye oplysninger kunne have medført et væsentligt ændret udfald af afgørelsen, hvis de havde foreligget tidligere.

Stk. 2. De nye oplysninger skal forelægges myndigheden inden for en af følgende frister:

1) Fristerne efter § 26, stk. 2, § 27, § 31, stk. 2, § 32, § 32 a, stk. 1, eller § 33 for fremsættelse af en anmodning om genoptagelse.

2) Fristen efter § 48, stk. 3, for indbringelse af sagen for en domstol i 1. instans, eller inden dennes behandling af sagen er afsluttet.

Stk. 3. Den myndighed, der har truffet afgørelse i en klagesag, kan imødekomme en anmodning om genoptagelse, selv om betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, hvis myndigheden skønner, at ganske særlige omstændigheder taler derfor.

Stk. 4. Reglerne om betaling og tilbagebetaling i § 35 c finder tilsvarende anvendelse i disse sager.

Kapitel 13 b

Klager, som behandles af skatteankeforvaltningen

§ 35 h. Skatteankeforvaltningen kan uanset klagens formulering foretage afledte ændringer.

Stk. 2. I sager om vurdering af fast ejendom kan skatteankeforvaltningen besigtige den pågældende ejendom. Skatteankeforvaltningen kan tillige tilkalde sagkyndige til at yde bistand i sager om vurdering af fast ejendom.

Stk. 3. I sager omfattet af § 7, stk. 1, kan skatteankeforvaltningen indkalde et køretøj til besigtigelse, hvis det findes nødvendigt.«

34. Overskriften til kapitel 14 affattes således:

»Kapitel 14

Klage, hvor skatteankenævnet træffer afgørelse«.

35. § 36 affattes således:

»§ 36. Skatteankenævnet kan uanset klagens formulering foretage afledte ændringer.

Stk. 2. Skatteankenævnets afgørelse skal indeholde oplysninger om forskellige opfattelser under afstemningen både vedrørende resultatet og vedrørende begrundelsen. Afgørelsen skal angive stemmetallet for hver opfattelse. Afgørelsen skal angive navn på de personer, der har truffet afgørelsen.«

36. § 37 ophæves.

37. Overskriften til kapitel 15 affattes således:

»Kapitel 15

Klage, hvor vurderingsankenævnet træffer afgørelse«.

38. § 38 affattes således:

»§ 38. Er der klaget over en afgørelse som nævnt i § 6, stk. 1, nr. 1, og skal vurderingsankenævnet træffe afgørelse i sagen, kan told- og skatteforvaltningen indbringe andre afgørelser efter lov om vurdering af landets faste ejendomme vedrørende ejendommen, der er en følge af klagen, for vurderingsankenævnet, der påkender disse afgørelser i forbindelse med klagen.

Stk. 2. Vurderingsankenævnet kan uanset klagens udformning genoptage den påklagede vurdering i sin helhed.

Stk. 3. Hvis vurderingsankenævnet vil ændre en ansættelse, for hvilken der foreligger afgørelse eller fordeling efter § 33 i lov om vurdering af landets faste ejendomme, skal vurderingsankenævnet samtidig træffe bestemmelse om, hvilken indflydelse ansættelsesændringen får på afgørelsen eller fordelingen.

Stk. 4. I sager om vurdering af fast ejendom kan vurderingsankenævnet bestemme, at der skal foretages besigtigelse af den pågældende ejendom. Nævnet kan bemyndige skatteankeforvaltningen til som sekretariat for nævnet at foretage besigtigelsen på nævnets vegne. Vurderingsankenævnet kan tillige tilkalde sagkyndige til at yde bistand i sager om vurdering af fast ejendom.

Stk. 5. Vurderingsankenævnets afgørelse skal indeholde oplysninger om forskellige opfattelser under afstemningen både vedrørende resultatet og vedrørende begrundelsen. Afgørelsen skal angive stemmetallet for hver opfattelse. Afgørelsen skal angive navn på de personer, der har truffet afgørelsen.«

39. § 39 ophæves.

40. Overskriften til kapitel 15 a affattes således:

»Kapitel 15 a

Klage, hvor motorankenævnet træffer afgørelse«.

41. § 39 a affattes således:

»§ 39 a. Motorankenævnet kan uanset klagens formulering foretage afledte ændringer.

Stk. 2. Motorankenævnet kan indkalde et køretøj til besigtigelse, hvis det findes nødvendigt.

Stk. 3. Motorankenævnets afgørelse skal indeholde oplysninger om forskellige opfattelser under afstemningen både vedrørende resultatet og vedrørende begrundelsen. Afgørelsen skal angive stemmetallet for hver opfattelse. Afgørelsen skal angive navn på de personer, der har truffet afgørelsen.«

42. § 39 b ophæves.

43. Overskriften til kapitel 16 affattes således:

»Kapitel 16

Klage, hvor Landsskatteretten træffer afgørelse«.

44. § 40, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.

45. I § 40, stk. 2, 2. pkt., der bliver stk. 1, 2. pkt., ændres »modtaget i Landsskatteretten« til: »modtaget i skatteankeforvaltningen«, og i stk. 2, 3. pkt., der bliver stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 42, stk. 2, og §§ 43-47« til: »§ 35 a, stk. 3, § 35 e, § 35 g og §§ 44, 45 og 47«.

46. I § 40, stk. 3, der bliver stk. 2, indsættes efter »§ 6, stk. 1, nr. 1,«: »og skal Landsskatteretten træffe afgørelse i sagen efter § 35 b, stk. 1, 2. eller 3. pkt., eller stk. 5,«, og »ejendomsvurderingsloven« ændres til: »lov om vurdering af landets faste ejendomme«.

47. §§ 41-43 ophæves.

48. § 44, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

49. I § 44 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. I sager om vurdering af fast ejendom kan Landsskatteretten bestemme, at der skal foretages besigtigelse af den pågældende ejendom. Hvis en besigtigelse besluttes, anses besigtigelsen for at udgøre et retsmøde i sagen med de modifikationer, der følger af omstændighederne ved en besigtigelse. Landsskatteretten kan bemyndige skatteankeforvaltningen til som sekretariat for Landsskatteretten at foretage besigtigelsen på Landsskatterettens vegne. 2. pkt. finder ikke anvendelse i disse tilfælde. Landsskatteretten kan tillige tilkalde sagkyndige til at yde bistand i sager om vurdering af fast ejendom.

Stk. 5. I sager omfattet af § 7, stk. 1, kan Landsskatteretten indkalde et køretøj til besigtigelse, hvis det findes nødvendigt.«

50. § 46 ophæves.

51. I § 47, stk. 1, 1. pkt., ændres »er indbragt for skatteankenævnet« til: »er påklaget og skal afgøres af skatteankeforvaltningen, et skatteankenævn«.

52. I § 47, stk. 2, ændres »Skatteankenævnet« til: »Skatteankeforvaltningen, skatteankenævnet«.

53. I § 47, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »udsætter«: »skatteankeforvaltningen,«.

54. § 49 affattes således:

»§ 49. Spørgsmål, som er afgjort af skatteankeforvaltningen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn eller Landsskatteretten, kan Skatteministeriet indbringe for domstolene, senest 3 måneder efter at klageinstansen har truffet afgørelse.«

55. I § 52, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 40, stk. 2« til: »§ 40, stk. 1«.

56. § 52, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Skatteankeforvaltningen, et skatteankenævn, Landsskatteretten eller Skatterådet kan bestemme, at udgifter, der er eller vil blive afholdt til syn og skøn efter § 47 i en sag for myndigheden, skal godtgøres fuldt ud.

Stk. 4. Afgørelse af, om udgifter omfattet af stk. 3 skal godtgøres fuldt ud, træffes af

1) told- og skatteforvaltningen som sekretariat for Skatterådet eller

2) skatteankeforvaltningen, herunder som sekretariat for Landsskatteretten eller skatteankenævnet.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

57. I § 54, stk. 1, nr. 2, udgår »til Landsskatteretten«, og »§ 42 a« ændres til: »§ 35 c«.

58. § 55, stk. 1, nr. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»1) Ved klage, hvor et skatteankenævn eller Landsskatteretten træffer afgørelse.

2) Ved klage, hvor skatteankeforvaltningen træffer afgørelse efter regler udstedt i medfør af § 35 b, stk. 3.«

Nr. 2-5 bliver herefter nr. 3-6.

59. I § 55, stk. 1, nr. 2, der bliver nr. 3, ændres »§ 40, stk. 2« til: »§ 40, stk. 1«.

60. I § 55, stk. 1, nr. 3, der bliver nr. 4, indsættes efter »anmodning til«: »skatteankeforvaltningen,«.

61. § 55, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, gælder dog ikke sager vedrørende told, afgifter eller arbejdsgiverkontrol, bortset fra hæftelsessager, og sager om registrering af køretøjer, når sagen skal afgøres af skatteankeforvaltningen efter regler udstedt i medfør af § 35 b, stk. 3.«

62. I § 55, stk. 3, ændres »stk. 1, nr. 1-3,« til: »stk. 1, nr. 1-4,«.

63. I § 56, stk. 2, indsættes efter »af Skatterådet,«: »skatteankeforvaltningen,«, og »skatteankenævnet eller af en kontorchef i Landsskatteretten« ændres til: »af skatteankeforvaltningen, herunder som sekretariat for skatteankenævnet eller Landsskatteretten«.

§ 2

I lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige, som ændret ved § 2 i lov nr. 252 af 30. marts 2011, § 21 i lov nr. 551 af 18. juni 2012 og § 2 i lov nr. 593 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Skatteministeren kan endvidere bestemme, at stk. 1 ikke skal anvendes på fordringer, der inden ikrafttrædelsen af stk. 1 er modtaget hos restanceinddrivelsesmyndigheden uden særskilt angivelse af hovedstol, renter og gebyrer. Hvis fordringshaveren senest 6 måneder fra datoen for denne ikrafttrædelse giver restanceinddrivelsesmyndigheden oplysning om hovedstol, renter og gebyrer, tilskrives renten efter stk. 1 dog fra datoen for oplysningens modtagelse.«

2. § 17, stk. 1, affattes således:

»Klager over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser om inddrivelse af fordringer m.v., herunder om kravets eksistens og størrelse, når spørgsmålet herom vedrører restanceinddrivelsesmyndighedens administration, kan indbringes for Landsskatteretten, medmindre andet er bestemt i lovgivningen eller regler udstedt i medfør heraf. Klagen skal indgives skriftligt til skatteankeforvaltningen og skal være modtaget senest 3 måneder efter modtagelsen af den afgørelse, der klages over. Der kan dog ses bort fra en fristoverskridelse, hvis særlige omstændigheder taler derfor.«

§ 3

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 430 af 1. maj 2013, foretages følgende ændring:

1. § 55 B, stk. 2, ophæves.

§ 4

I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1242 af 27. oktober 2010, som ændret ved § 19 i lov nr. 529 af 26. maj 2010 og § 6 i lov nr. 591 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 40, stk. 1« til: »§ 35 a, stk. 2, 1. pkt«.

§ 5

I lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 20. september 2011, som ændret ved § 3 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 2, 2. pkt., ændres »i en kendelse« til: »eller skatteankeforvaltningen i en afgørelse«.

§ 6

I lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 19. august 1998, som ændret bl.a. ved § 41 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 15 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og senest ved § 4 i lov nr. 252 af 30. marts 2011, foretages følgende ændring:

1. § 7, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Klager over administrationen af Det Fælles Lønindeholdelsesregister afgøres af Landsskatteretten, medmindre andet følger af regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3.«

§ 7

I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af 22. februar 2011, som ændret senest ved § 16 i lov nr. 1380 af 23. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 27, stk. 2, 1. pkt., § 40, stk. 18, 3. pkt., og § 41, stk. 13, 3. pkt., indsættes efter »Landsskatteretten«: »eller til skatteankeforvaltningen efter regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3«.

2. I § 27, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »Landsskatteretten«: »eller for skatteankeforvaltningen efter regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3,«.

§ 8

I lov nr. 1504 af 27. december 2009 om offentligt hasardspil i turneringsform, som ændret ved § 12 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 70 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 og § 10 i lov nr. 277 af 27. marts 2012, foretages følgende ændring:

1. § 25 a affattes således:

»§ 25 a. Klager over afgørelser truffet af tilsynsmyndigheden afgøres af Landsskatteretten, medmindre andet følger af regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3. Klager efter 1. pkt. har ikke opsættende virkning.«

§ 9

I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 221 af 26. februar 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 25, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »told- og skatteforvaltningen,«: »skatteankeforvaltningen,«.

§ 10

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 27. juni 2011, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 591 af 18. juni 2012 og senest ved § 1 i lov nr. 1354 af 21. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 B, stk. 8, 12. pkt., ændres »§§ 42-46« til: »§ 35 a, stk. 3 og 5, §§ 35 c-35 e og 35 g«.

2. I § 8 P, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren kan fastsætte regler for indberetning af renter efter § 5, stk. 1, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.«

3. I § 12 indsættes efter »samme ret«: »skatteankeforvaltningen, skatteankenævnene, vurderingsankenævnene, motorankenævnene og«.

§ 11

I lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil, som ændret ved § 51 i lov nr. 223 af 22. marts 2011 og § 9 i lov nr. 277 af 27. marts 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 50 affattes således:

»§ 50. Klager over afgørelser truffet af spillemyndigheden afgøres af Landsskatteretten, medmindre andet følger af regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3.«

2. I § 51, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., § 52, § 53, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., og § 54, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »Landsskatteretten«: »eller skatteankeforvaltningen«.

3. I § 51, stk. 2, 3. pkt., § 53, stk. 2, 3. pkt., og § 54, stk. 2, 3. pkt., ændres »retspræsidenten, en retsformand eller en kontorchef i Landsskatteretten« til: »en retsformand eller en kontorchef i skatteankeforvaltningen efter bemyndigelse fra Landsskatterettens ledende retsformand«.

4. § 55 affattes således:

»§ 55. Afgørelser truffet af spillemyndigheden, skatteankeforvaltningen og Landsskatteretten kan indbringes for domstolene, senest 3 måneder efter at afgørelse er truffet. Finder indbringelse ikke sted inden for fristen, er den pågældende myndigheds afgørelse endelig.«

§ 12

I lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007, som ændret ved § 118 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. § 8 a, stk. 1, affattes således:

»Klager over Statens Administrations afgørelser efter denne lov afgøres af Landsskatteretten, medmindre andet følger af regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3. Skatteforvaltningslovens § 13 om Landsskatterettens virke og kapitlerne 13 a, 13 b og 16 om klager finder tilsvarende anvendelse.«

§ 13

I lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 3. september 2002, som ændret bl.a. ved § 81 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og § 26 i lov nr. 515 af 7. juni 2006 og senest ved § 1 i lov nr. 925 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 40, stk. 1, ændres »§ 38, stk. 2, 3. pkt.,« til: »§ 35 a, stk. 3, 5. pkt.,«.

2. I § 47, 2. pkt., indsættes efter »oplysninger til«: »skatteankeforvaltningen, vurderingsankenævnene og«.

§ 14

I lov nr. 516 af 7. juni 2006 om ændring af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og forskellige andre love (Ét fælles inddrivelsessystem m.v.), som ændret ved § 124 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. § 13, stk. 3, ophæves.

§ 15

I lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) foretages følgende ændring:

1. § 117, nr. 4, ophæves.

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 30, § 2, nr. 1, § 10, nr. 2, og §§ 14 og 15 træder dog i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 3. § 1, nr. 1-29 og 31-63, § 2, nr. 2, §§ 3-9, § 10, nr. 1 og 3, og §§ 11-13 har virkning for klager og anmodninger om genoptagelse, som indgives efter lovens ikrafttræden, eller som er indgivet tidligere, og hvorom et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn eller Landsskatteretten før denne dato endnu ikke har truffet afgørelse, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 4. Skatteforvaltningslovens § 35 c som affattet ved denne lovs § 1, nr. 33, finder alene anvendelse på klager og anmodninger om genoptagelse, som indgives efter lovens ikrafttræden. Er klage eller anmodning indgivet til Landsskatteretten inden lovens ikrafttræden, finder skatteforvaltningslovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, og skatteforvaltningslovens § 35 c, stk. 4 og 5, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 33, dog anvendelse uanset 1. pkt.

Stk. 5. Landsskatteretten færdigbehandler klager over afgørelser fra skatteankenævnene, vurderingsankenævnene og motorankenævnene, som er påklaget til Landsskatteretten inden lovens ikrafttræden, og afgørelser, som inden lovens ikrafttræden er påklaget til Landsskatteretten efter skatteforvaltningslovens § 5, stk. 2 eller 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011.

Stk. 6. Hvis Landsskatteretten efter skatteforvaltningslovens § 13, stk. 3, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, har truffet afgørelse inden lovens ikrafttræden, træffes en afgørelse efter skatteforvaltningslovens § 35 g som affattet ved denne lovs § 1, nr. 33, af skatteankeforvaltningen.

Stk. 7. § 1, nr. 30, finder anvendelse fra den 1. januar 2013. I tilfælde, hvor anvendelse af bestemmelsen ville resultere i en højere vurdering eller på anden måde har skærpende virkning, finder bestemmelsen dog først anvendelse fra vurderingsåret 2013.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Holger K. Nielsen