Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Anvendelsesområde

§ 1. Loven finder anvendelse for selvstændigt erhvervsdrivende.

Stk. 2. Som selvstændigt erhvervsdrivende regnes personer, der af SKAT er registreret som udøvere af selvstændig erhvervsmæssig virksomhed eller honorarmodtagere med B-indkomst.

Stk. 3. Fysiske personer, der ejer et vedvarende energi-anlæg, jf. ligningslovens § 8 P, er undtaget fra lovens anvendelsesområde. Personer, der i en forældrekøbssituation er udlejere af en bolig, og som alene af denne grund er registreret som udøvere af selvstændig erhvervsmæssig virksomhed, er ligeledes undtaget fra lovens anvendelsesområde.

Bidrag

§ 2. Selvstændigt erhvervsdrivende i aldersgruppen 18-64 år betaler et årligt bidrag til barselsudligningsordningen, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Fuldt bidrag udgør 328 kr. årligt. Bidraget fastsættes forholdsmæssigt på følgende måde:

1) En selvstændigt erhvervsdrivende betaler fuldt bidrag til barselsudligningsordningen, hvis der ikke er indbetalt ATP-bidrag for den pågældende som lønmodtager.

2) En selvstændigt erhvervsdrivende betaler et forholdsmæssigt beregnet bidrag til barselsudligningsordningen, hvis der er indbetalt delvist ATP-bidrag for den pågældende som lønmodtager.

Stk. 3. Bidrag under 30 kr. opkræves ikke.

Stk. 4. Undtaget fra bidragspligt er selvstændigt erhvervsdrivende, for hvem der indbetales fuldt ATP-bidrag som lønmodtagere,

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om beregning af bidrag og opkrævningen heraf.

Kompensation

§ 3. En selvstændigt erhvervsdrivende kan modtage kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption, når

1) den selvstændigt erhvervsdrivende efter barselloven har ret til barselsdagpenge som selvstændigt erhvervsdrivende ved helt eller delvist fravær i virksomheden på grund af graviditet, fødsel og adoption,

2) den selvstændigt erhvervsdrivende har anmodet Udbetaling Danmark om barselsdagpenge og

3) den arbejdsfortjeneste, der ligger til grund for beregningen af dagpenge efter barselloven, overstiger højeste barselsdagpengesats.

§ 4. Kompensationen udgør forskellen mellem det maksimale beløb, der udbetales pr. uge i barselsdagpenge til en selvstændigt erhvervsdrivende efter barselloven, og den selvstændigt erhvervsdrivendes arbejdsfortjeneste, der ligger til grund for beregningen af barselsdagpenge, inden for et fastsat ugentligt kroneloft, jf. stk. 2. Kompensationen udbetales i en nærmere fastsat kompensationsperiode.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om kroneloftet og kompensationsperioden.

Stk. 3. Kompensationen udbetales bagud. Udbetalingerne sker efter lov om offentlige betalinger m.v. eller regler fastsat i medfør heraf.

Administration

§ 5. Arbejdsmarkedets Tillægspension administrerer barselsudligningsordningen for selvstændigt erhvervsdrivende.

§ 6. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan indhente relevante oplysninger hos en selvstændigt erhvervsdrivende, offentlige registre m.v. til brug for administration af barselsudligningordningen, herunder afgrænsning af kredsen af bidragspligtige selvstændigt erhvervsdrivende, beregning af størrelsen af bidrag og kompensation, fastsættelse af længden af kompensationsperioden, opkrævning af bidrag og udbetaling af kompensation.

Stk. 2. Den selvstændigt erhvervsdrivende skal efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension udlevere alle oplysninger, som er relevante for administration af barselsudligningsordningen.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om indhentning og udlevering af oplysninger, jf. stk. 1 og 2.

Tilsyn og kontrol

§ 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om kontrol med administration af barselsudligningsordningen, herunder om kontrol med indbetalinger til og udbetalinger fra ordningen. Der kan ske samkøring af oplysninger i elektroniske registre til kontrolformål.

§ 8. Har den selvstændigt erhvervsdrivende til Udbetaling Danmark eller SKAT givet urigtige oplysninger eller undladt at give oplysninger af betydning for udbetaling af kompensation, bortfalder kompensationen helt eller delvis, og den uberettiget udbetalte kompensation skal tilbagebetales. Har de afgivne oplysninger betydning for beregning af bidragets størrelse, kan det manglende beløb kræves efterbetalt.

Stk. 2. Der er udpantningsret for de i stk. 1 og § 2 nævnte beløb og renter heraf.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med indbetaling og eftergive bidrag og renter heraf.

Stk. 4. Sker indbetaling af bidrag ikke rettidigt, skal den selvstændigt erhvervsdrivende betale renter med 1½ pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdato.

§ 9. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om udarbejdelse af årsregnskab for indbetalinger til og udbetalinger fra barselsudligningsordningen og om, at årsregnskabet er offentligt tilgængeligt.

Klageadgang

§ 10. Klager over Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser efter denne lov eller regler fastsat i medfør af loven kan inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt klageren, indbringes for det ankenævn, der er nedsat i henhold til lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Straf

§ 11. Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at afgive oplysninger, som har betydning for indbetaling af bidrag, jf. § 2, og udbetaling af kompensation, jf. § 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelse

§ 12. Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Første opkrævning af bidrag sker pr. 1. september 2015 på baggrund af SKATs oplysninger om selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2014.

Stk. 3. Der kan udbetales kompensation til selvstændigt erhvervsdrivende, der efter den 30. september 2015 påbegynder orlov i forbindelse med et barns fødsel eller adoption. Udbetaling af kompensation kan tidligst ske den 1. oktober 2015.

Ophævelse af populærtitel i lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

§ 13. I lov nr. 417 af 8. maj 2006 om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven), som ændret senest ved § 6 i lov nr. 1347 af 21. december 2012, foretages følgende ændring:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked«.

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen