Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Indskærpelse for temperaturer og manglende anmeldelse af ejerskifte til Fødevarestyrelsen fastholdes

Resumé

Fødevarestyrelsen konstaterede, at virksomheden var overgået fra enkeltmandsvirksomhed til at være et interessentselskab, og derved udvidet ejerkredsen og skiftet selskabsform. Fødevarestyrelsen vurderede på den baggrund, at der var tale om et ejerskifte, som skulle have været meddelt senest ved overtagelsestidspunktet.

Fødevareministeriets Klagecenter fastholdt indskærpelsen, og fandt, ud fra en konkret vurdering af fødevarevirksomheden og dens ansvarsfordeling efter udvidelsen i ejerkredsen, at der var sket et ejerskifte, som derved ikke var blevet anmeldt rettidigt.

Fødevarestyrelsen konstaterede herudover, at virksomheden opbevarede madvarer i en køledisk med en lufttemperatur på 17°C. Fødevareministeriets Klagecenter fastholdt indskærpelsen for, at virksomheden opbevarede fødevarerne for varmt, henset til at letfordærvelige fødevarer maksimalt må opbevares ved en temperatur på 5°C.

NN
Den 3. april 2013
Sagsnr.: 17388
Ref.: AMWJ
Tlf.: 41 93 23 15

Indskærpelser om opbevaring af madvarer ved for høj temperatur og manglende anmeldelse af ejerskifte fastholdes

I har i brev af 27. august 2012 klaget over indskærpelse af 17. august 2012 fra Fødevarestyrelsen om temperatur i køledisk og om manglende anmeldelse af ejerskifte. Indskærpelserne medførte gebyrbelagt opfølgende kontrol.

Fødevareministeriets Klagecenter har behandlet klagen og fastholder indskærpelserne.

Sammendrag

Opbevaring af letfordærvelige fødevarer som kebab, hakket oksekød og ost må maksimalt opbevares ved 5°C. Da lufttemperaturen i køledisken, hvor madvarerne blev opbevaret, blev målt til 17° C, var indskærpelsen korrekt.

Ud fra en konkret vurdering af jeres fødevarevirksomhed og ansvaret herfor, finder Fødevareministeriets Klagecenter, at der er sket ejerskifte. Da ejerskiftet ikke blev rettidigt anmeldt til Fødevarestyrelsen, er indskærpelsen berettiget.

Fødevareministeriets Klagecenters begrundelse for afgørelsen

Opbevaring af madvarer skete ved for høje temperaturer

Fødevareministeriets Klagecenter er enig med Fødevarestyrelsen i, at I opbevarede letfordærvelige fødevarer for varmt. Det var derfor korrekt af Fødevarestyrelsen at indskærpe det pågældende forhold.

Fødevarestyrelsen kunne på kontrolbesøget i virksomheden den 17. august 2012 konstatere, at I opbevarede kebab, hakket oksekød og ost mv. i en køledisk i jeres pizzeria med en lufttemperatur på 17°C. I oplyser i jeres klage, at I dagen efter kontrolbesøget havde en kølemontør ude for at undersøge jeres køledisk. Kølemontøren oplyste jer, at der manglede kølergas i disken, hvilket I fik ordnet samme dag. Det er uden betydning for vores vurdering af sagen, hvad årsagen til de for høje temperaturer skyldtes. Kravene til opbevaringstemperatur skal være opfyldt hele tiden, da der ellers er risiko for, at fødevarerne bliver sundhedsskadelige eller uegnet til at spise.

Fødevarer skal opbevares ved temperaturer, så fødevarerne ved anvendelse på sædvanlig måde ikke er sundhedsskadelige eller af anden grund uegnede til menneskeføde. Varmebehandlede, nedkølede letfordærvelige fødevarer skal opbevares ved højst 5°C1). Fødevarer som kebab, hakket oksekød og ost er omfattet af denne definition, og må derfor som udgangspunkt ikke opbevares ved højere temperaturer2).

Ejerskiftet skulle have været anmeldt til Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen har ikke modtaget den påkrævede meddelelse om ejerskifte. Vi er derfor enige med Fødevarestyrelsen i at indskærpe forholdet.

Fødevarestyrelsen konstaterede ved kontrolbesøget den 17. august 2012, at virksomheden i 2009 fik nyt CVR-nr. og i dag ejes og ledes af to personer. Virksomheden er dermed overgået fra enkeltmandsvirksomhed til at være et interessentselskab, og har således udvidet ejerkredsen og skiftet selskabsform. Fødevarestyrelsen vurderede på den baggrund, at der var tale om et ejerskifte, som skulle have været meddelt senest ved overtagelsestidspunktet.

I oplyser i jeres klage, at der ikke er sket ejerskifte i jeres virksomhed, da I er gået fra enkeltmandsvirksomhed til et I/S, hvor NN stadig fungerer som ejer sammen med XX, hvorfor Fødevarestyrelsens indskærpelse ikke var berettiget.

Ved ejerskifte i en autoriseret eller registreret virksomhed, skal den, der overtager virksomheden, senest på overtagelsestidspunktet anmelde ejerskiftet til Fødevarestyrelsen eller til den myndighed, hvor virksomheden er registreret3). Baggrunden for bestemmelsen er, at fødevaremyndighederne skal være bekendt med, hvem der er de ansvarlige for virksomheden.

Efter Fødevarestyrelsens praksis, foreligger et ejerskifte, hvis det har betydning for fødevaresikkerheden i bred forstand, dvs. flytter ansvar eller kompetence i virksomheden4). Det afgørende kriterium for, hvem der er den ansvarlige i forhold til fødevarelovgivningen, er, at det er den eller de personer eller det juridiske selskab, der er ejeren af og dermed har det overordnede ansvar for den drift og de aktiviteter, der udgør fødevarevirksomheden. At en virksomhed ændrer selskabsform og skifter CVR-nr., vil derfor ikke automatisk være ensbetydende med, at der er sket ejerskifte.

I det konkrete tilfælde er der tale om en ændring af selskabsformen og udvidelse af ejerkredsen, idet XX er indtrådt som partner i virksomheden. Ansvaret er således skiftet fra én person til to personer. Fødevareministeriets Klagecenter vurderer på den baggrund, at der er sket et skifte i ansvaret for virksomheden, hvorfor ændringen skulle have været meddelt til Fødevarestyrelsen.

Ledelsen af en fødevarevirksomhed er ansvarlig for, at gældende regler overholdes og dermed også at en meddelelse om ejerskifte sendes til Fødevarestyrelsen, når dette er påkrævet.

Oplysninger i sagen

Afgørelsen er truffet på grundlag af:

Endelig kontrolrapport af 17. august 2012

Fødevarestyrelsens afgørelse af 17. august 2012

Jeres klage af 27. august 2012

Fødevarestyrelsens bemærkninger af 24. september 2012

***

I kan ikke klage over Fødevareministeriets Klagecenters afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Ann Marie Willemoes Jørgensen

Fuldmægtig, cand.jur.

Fødevarestyrelsen modtager kopi af denne afgørelse. Der henvises til j.nr. 2012-22-2722-00298.

Officielle noter

1) § 23, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 969 af 12. august 2010 med henvisning til bilag 3 om temperaturbestemmelser, i lovbekendtgørelse nr. 788 af 24. juli 2008 om fødevarehygiejne.

2) § 23, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 969 af 12. august 2010 med henvisning til bilag 3(A), pkt. 2, om letfordærvelige fødevarer, i lovbekendtgørelse nr. 788 af 24. juli 2008 om fødevarehygiejne.

3) § 3, stk. 1 sammenholdt med § 26, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1151 af 12. december 2011 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

4) Pkt. 12.3, 2. afsnit, i vejledning nr. 9459 af 12. juli 2006 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder, (Autorisationsvejledningen).