Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 835 af 4. september 2009 om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1190 af 14. oktober 2010 og bekendtgørelse nr. 215 af 15. marts 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Den digitale signatur skal endvidere anvendes ved adgang til oplysninger om tidligere foretagne tinglysninger, anmeldelser, opslag mv. (funktionen ”mine oplysninger”).«

2. § 1, stk. 3, ophæves.

3. I § 20, stk. 3, udgår », og kreditkunde, jf. § 36 i bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Justitsministeriet, den 11. juni 2013

Morten Bødskov

/ Rikke-Louise Ørum Petersen