Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i personbogen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 213 af 15. marts 2011 om tinglysning i personbogen foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, nr. 4, ændres »aktivtyper« til: »aktiver«, og »skadesløsbreve ved virksomhedspant « til: »virksomhedspantebreve«.

2. I § 11, stk. 1, ændres »Skadesløsbreve ved virksomhedspant« til: »Skadesløsbreve eller ejerpantebreve, der giver virksomhedspant«.

3. § 11, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Virksomhedspantebreve, jf. tinglysningslovens § 47c, skal endvidere indeholde oplysning om, hvilke af aktivtyperne i tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 1-8, pantsætningen omfatter.«

4. § 13, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Virksomhedspantebreve, jf. tinglysningslovens § 47 c, skal indeholde ”Almindelige betingelser (VIRKSOMHEDSPANT)”, jf. bilag 4.«

5. I § 13, stk. 5, ændres »ved« til: », der giver«.

6. I § 14, stk. 3, ændres »”Almindelige betingelser (SKADELØSBREV VIRKSOMHEDSPANT)”« til: »”Almindelige betingelser (VIRKSOMHEDSPANT)”«.

7. I § 16, stk. 1, ændres »§ 47 c, stk. 3, nr. 1-7, « til: »§ 47 c, stk. 3, nr. 1-8,«.

8. § 18 affattes således:

»§ 18. Der kan ikke ske tinglysning af påtegning om overdragelse til ny panthaver på skadesløsbreve, der giver virksomhedspant, eller på skadesløsbreve, der giver fordringspant.«

9. Bilag 4 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Skadesløsbreve virksomhedspant, der indeholder de hidtil anvendte ”Almindelige betingelser (SKADESLØSBREV VIRKSOMHEDPANT),” kan tinglyses indtil den 30. september 2013.

Justitsministeriet, den 11. juni 2013

Morten Bødskov

/ Rikke-Louise Ørum Petersen


Bilag 1

»Bilag 4

Almindelige betingelser (VIRKSOMHEDSPANT)

1. Debitor har pligt til at underrette kreditor om adresseforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste adresse uanset adresseforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye adresse. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af adresseforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye adresse fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

2. Pantet omfatter erstatnings- og forsikringssummer, der træder i stedet for det pantsatte, men ikke andre surrogater. Pantet omfatter ikke aktiver, der opstår ved pantets normale brug og er bestemt til udskillelse, uden at der er tale om et egentligt forbrug af pantet, medmindre der er tale om aktiver af en type, der i sig selv er omfattet af panteretten.

3. Debitor forpligter sig til at holde pantet, såfremt det er stillet i henhold til tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 2, 3, 4, 5, 6 eller 8, behørigt brandforsikret.

4. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) Hvis pantet væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed.

b) Hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet.

c) Hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet, såfremt det er stillet i henhold til tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 2, 3, 4, 5, 6 eller 8, er behørigt brandforsikret.

d) Hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf overdrages til tredjemand, uden at det kan anses som udskillelse ifølge regelmæssig drift af virksomheden, eller sælges ved tvangsauktion.

5. Pantet kan ikke stilles til fordel for debitors (skyldners eller pantsætters) nærstående, jf. tinglysningslovens § 47 e, stk. 1. Ved nærstående forstås, jf. konkurslovens § 2:

a) Ægtefæller, slægtninge i op- og nedstigende linjer, søskende, de nævnte personers ægtefæller og andre personer, der har stået hinanden særlig nær.

b) Et selskab og en person, såfremt personen eller dennes nærstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af selskabets kapital.

c) To selskaber, såfremt det ene eller dettes nærstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af det andet selskabs kapital, eller såfremt en væsentlig del af begge selskabers kapital direkte eller indirekte ejes af samme person eller selskab eller af indbyrdes nærstående personer eller selskaber.

d) Andre personer, selskaber eller organisationer, som har tilsvarende interessefællesskab som under litra b eller c angivet.«