Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af en række cirkulærer m.v.

(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)

§ 1. Hermed ophæves følgende cirkulærer, cirkulæreskrivelser og vejledninger:

1) Cirkulære nr. 12004 af 30. september 1977 om afholdelse af udgifter til tjenstlig porto. (Til Provsterne).

2) Cirkulære nr. 12003 af 7. september 1979 om internt opslag af provstestillinger i folkekirken.

3) Cirkulæreskrivelse nr. 12004 af 7. september 1979 om cirkulære af 7. september 1979 om internt opslag af provstestillinger i folkekirken.

4) Cirkulæreskrivelse nr. 12012 af 25. november 1980 om aflønning af værnspræster af reserven, der ikke er ansat/aflønnet i folkekirken.

5) Cirkulære nr. 12002 af 1. maj 1985 om befordringsgodtgørelse til sognepræster.

6) Cirkulæreskrivelse nr. 12017 af 21. marts 1990 om barselsvikariater for folkekirkens præster.

7) Cirkulæreskrivelse nr. 12045 af 24. september 1991 om beregning af lønninger til tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende lønnede kirkegårdsfunktionærer.

8) Vejledning nr. 12068 af 6. august 1996 med eksempler på, hvorledes stillingsopslag, ansættelsesbrev m.v. kan formuleres.

9) Cirkulæreskrivelse nr. 12025 af 4. marts 1997 om satser for ATP-bidrag fra 1. januar 1996.

10) Cirkulæreskrivelse nr. 12065 af 29. oktober 1997 om satser for ATP-bidrag fra 1. april 1997.

11) Cirkulæreskrivelse af nr. 12019 af 26. januar 1998 om satser for ATP-bidrag fra 1. januar 1998.

12) Cirkulære nr. 135 af 15. juni 1998 om løn- og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere m.fl.

13) Cirkulære nr. 10336 af 15. januar 1999 om ændring af regler ved opslag.

14) Vejledning nr. 10339 af 12. marts 1999 vedrørende beskatning af præsters befordringsgodtgørelse.

15) Cirkulæreskrivelse nr. 10918 af 27. oktober 1999 om satser for ATP-bidrag fra 1. april 1999.

16) Cirkulære nr. 11030 af. 22. november 1999 om regulering af fast befordringsgodtgørelse til sognepræster.

17) Cirkulære nr. 11491 af 11. april 2000 om godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel.

18) Cirkulære nr. 9654 af 7. december 2002 om gruppelivsordning for visse kirke- og kirkegårdsfunktionærer.

19) Cirkulæreskrivelse nr. 9679 af 9. december 2004 om beregning af lønninger til præster i FLØS.

20) Cirkulære nr. 9849 af 23. december 2004 om godtgørelser for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenestemandsrejser pr. 1. januar 2005.

21) Cirkulæreskrivelse nr. 9722 af 17. juni 2005 om den fremtidige administration med hensyn til genanvendelse af personlige regenerable LR 34 klassificeringer.

22) Cirkulære nr. 9818 af 1. juli 2005 om oprettelse af DOKS-organiststillinger.

23) Cirkulæreskrivelse nr. 9739 af 27. oktober 2005 om behandling af sager om afsked på grund af sygdom af tjenestemandslignende ansatte ved kirker og kirkegårde, der er tilkendt førtidspension, mv.

§ 2. Cirkulæret træder i kraft den 15. juni 2013.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 10. juni 2013

Christa Hector Knudsen