Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Definitioner og anvendelsesområde
Kapitel 2 Generelle bestemmelser
Kapitel 3 Afbrænding af halm og lign.
Kapitel 4 Afbrænding af hugstaffald, kvas og lign.
Kapitel 5 Afbrænding af lyng, siv, rør og lign.
Kapitel 6 Afbrænding af haveaffald
Kapitel 7 Afbrænding af bål
Kapitel 8 Straffebestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

I medfør af § 33, stk. 2, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Definitioner og anvendelsesområde

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer: Halm, træ, plast, affald, brandfarlige væsker, visse gasser m.v.

2) Farlig nærhed: Den afstand, hvor der er en påregnelig risiko for, at afbrændingen kan være årsag til, at en brand opstår.

3) Letantændelig: Det pågældende materiale kan umiddelbart antændes med f.eks. en lighter, tændstikker eller gløder.

4) Hård vind: Vindhastighed på 10,8-13,8 m/s (store grene bevæger sig).

5) Frisk vind: Vindhastighed på 8,0-10,7 m/s (små løvtræer svajer lidt).

6) Jævn vind: Vindhastighed på 5,5-7,9 m/s (støv og papir løftes; kviste og mindre grene bevæger sig).

7) Kvas: Grene, toppe og tynde stammer (typisk tyndere end 5-10 cm).

8) Bål: Afbrænding med åben ild af træ, kvas og lign., der ikke står på roden, og som ikke er omfattet af kapitlerne 3-6. Definitionen omfatter ikke afbrænding af kul, briketter og lignende materialer, der alene afgiver gløder.

9) Metalbeholder til afbrænding: Tønde af stål, støbejern el. lign. med et rumindhold på højst 200 liter. Beholderen skal være lukket på siderne, dog kan der være mindre huller i den nederste tredjedel af beholderens sider.

10) Opsyn: Tilstedeværelse af en person, der i givet fald kan slukke en utilsigtet brand eller tilkalde redningsberedskabet.

§ 2. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved afbrænding i det fri af halm, hugstaffald, kvas, lyng, siv og rør, haveaffald og bål m.v.

Kapitel 2

Generelle bestemmelser

§ 3. Enhver afbrænding skal foregå på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at skade på personer, ejendom og miljø finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt, samt således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.

Stk. 2. Afbrændinger skal ske i overensstemmelse med Miljøministeriets bestemmelser herom.

§ 4. Der skal udvises forsigtighed ved enhver form for afbrænding.

§ 5. Afbrænding må ikke finde sted i farlig nærhed af letantændelige overflader, letantændelig vegetation, letantændelige genstande og letantændelige oplag.

§ 6. Under en afbrænding skal det sikres, at afbrændingen sker kontrolleret. Efter afbrændingen skal det sikres, at ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand.

§ 7. Afbrænding skal ske under opsyn, indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand.

§ 8. Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafikken. Røgfanen må ikke kunne bevæge sig lavt ind over afgrøder, der skal anvendes til foder eller fødevarer.

§ 9. Ved afbrændingen må luftledninger og ledningsmaster ikke udsættes for væsentlig varmepåvirkning.

§ 10. Afbrænding må ikke finde sted i hård vind eller derover. Såfremt vinden under afbrændingen ændrer retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandfare eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røg, gløder eller aske, skal afbrændingen straks afsluttes.

§ 11. Kommunalbestyrelsen kan for et nærmere afgrænset område forbyde eller fastsætte vilkår for enhver afbrænding i det fri i en nærmere angivet periode, såfremt områdets beskaffenhed udgør en øget brandrisiko, f.eks. pga. tørke eller andre ekstraordinære forhold.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan forbyde eller fastsætte vilkår for en påtænkt eller påbegyndt afbrænding, når sikkerhedsmæssige grunde taler herfor.

§ 12. Kommunalbestyrelsen kan, når det i det enkelte tilfælde findes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, tillade afvigelser fra bekendtgørelsens bestemmelser, eventuelt på nærmere angivne vilkår. Dette gælder dog ikke afvigelser fra §§ 3-9 og § 10, stk. 1, 2. pkt.

Kapitel 3

Afbrænding af halm og lign.

§ 13. Afbrænding af halm og lign., herunder løst halm efter mejetærskning, skal, jf. dog stk. 2 og 3, ske i en afstand af mindst:

1) 30 m fra bygninger med hårdt tag.

2) 100 m fra bygninger med letantændeligt tag.

3) 100 m fra steder, hvor der anvendes eller opbevares større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.

4) 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.

5) 30 m fra letantændelige markafgrøder.

6) 30 m fra mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen.

Stk. 2. Ved afbrænding af halmstakke skal de i stk. 1, nr. 1 og 5, nævnte afstande være mindst 100 m.

Stk. 3. Ved jævn og frisk vind fordobles de i stk. 1 og 2 nævnte afstande i vindens retning.

Stk. 4. Ved afbrændingsstedet skal der tilvejebringes et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal være renset for halm og lign., og det skal sikres, at ilden ikke kan spredes. Såfremt det rensede brandbælte indeholder letantændelig vegetation, skal dette pløjes eller harves. Hvis afbrændingsstedet støder op til en græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark, kan etablering af et brandbælte undlades.

Stk. 5. Afbrænding skal påbegyndes imod vindens retning.

Stk. 6. Afbrænding må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet samme dag senest ved solnedgang.

Kapitel 4

Afbrænding af hugstaffald, kvas og lign.

§ 14. Afbrænding af hugstaffald, kvas og lign. fra skovbrug, der sker som en integreret del af den almindelige skovdrift, skal, jf. dog stk. 2 og 3, ske i en afstand af mindst:

1) 30 m fra bygninger med hårdt tag.

2) 100 m fra bygninger med letantændeligt tag.

3) 100 m fra steder, hvor der anvendes eller opbevares større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.

4) 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.

5) 30 m fra letantændelige markafgrøder.

6) 30 m fra selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen.

Stk. 2. Ved større samlede afbrændinger, dvs. afbrænding med et grundareal på mere end 100 m² eller strengformede afbrændinger på mere end 5 m i bredden, skal de i stk. 1, nr. 1, 4 og 5, nævnte afstande være mindst 100 m.

Stk. 3. Ved jævn og frisk vind fordobles de i stk. 1 og 2 nævnte afstande i vindens retning.

Kapitel 5

Afbrænding af lyng, siv, rør og lign.

§ 15. Fra 1. marts til 31. august må der ikke i søer, åer, moser, rørskove og enge foretages afbrænding af siv og rør, der står på roden. Fra 1. april til 31. august må der ikke foretages afbrænding af lyng, der står på roden, hede- og mosetørv, samt hede- og mosejord.

Stk. 2. I perioderne nævnt i stk. 1 kan kommunalbestyrelsen, såfremt det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt af hensyn til pleje af naturen og efter indhentelse af en udtalelse fra Naturstyrelsen, tillade afbrænding af de i stk. 1 nævnte naturtyper m.v., jf. stk. 3.

Stk. 3. Uden for perioderne nævnt i stk. 1 kan kommunalbestyrelsen, såfremt det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, tillade afbrænding af de i stk.1 nævnte naturtyper m.v. Kommunalbestyrelsen fastsætter de sikkerhedsmæssige vilkår for afbrændingens gennemførelse, herunder størrelsen af det nødvendige vagtmandskab.

Kapitel 6

Afbrænding af haveaffald

§ 16. Afbrænding af haveaffald, herunder park- og gartneriaffald, i en mængde på højst 200 liter skal, jf. dog stk. 4, ske i en afstand af mindst:

1) 10 m fra bygninger med hårdt tag, dog 5 m såfremt afbrændingen sker i en metalbeholder til afbrænding.

2) 30 m fra bygninger med letantændeligt tag.

3) 30 m fra steder, hvor der anvendes eller oplagres større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.

4) 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.

5) 30 m fra letantændelige markafgrøder.

Stk. 2. Afbrænding af haveaffald, herunder park- og gartneriaffald, i mængder større end 200 liter og indtil 500 liter skal, jf. dog stk. 4, ske i en afstand af mindst:

1) 30 m fra bygninger med hårdt tag.

2) 100 m fra bygninger med letantændeligt tag.

3) 100 m fra steder, hvor der anvendes eller oplagres større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.

4) 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.

5) 30 m fra letantændelige markafgrøder.

Stk. 3. Afbrænding af haveaffald, herunder park- og gartneriaffald, i mængder større end 500 liter skal, jf. dog stk. 4, ske i en afstand af mindst:

1) 30 m fra bygninger med hårdt tag.

2) 200 m fra bygninger med letantændeligt tag.

3) 200 m fra steder, hvor der anvendes eller oplagres større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.

4) 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.

5) 60 m fra letantændelige markafgrøder.

Stk. 4. Ved jævn og frisk vind fordobles de i stk. 1 og 2 og stk. 3, nr.1, nævnte afstande i vindens retning.

Kapitel 7

Afbrænding af bål

§ 17. Afbrænding af bål med en diameter eller diagonal på højst 120 cm, herunder bål i bålfade, skal, jf. dog stk. 4, ske i en afstand af mindst:

1) 10 m fra bygninger med hårdt tag.

2) 15 m fra bygninger med letantændeligt tag.

3) 15 m fra steder, hvor der anvendes eller oplagres større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.

4) 15 m fra nåletræsbevoksninger, fra lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.

5) 15 m fra letantændelige markafgrøder.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1, gælder ikke ved afbrænding af bål, herunder bål i bålfade, med en diameter eller diagonal på højst 80 cm.

Stk. 3. Afbrænding af sankthansbål og andre bål med en diameter større end 120 cm skal ske i en afstand af mindst:

1) 30 m fra bygninger med hårdt tag.

2) 200 m fra bygninger med letantændeligt tag.

3) 200 m fra steder, hvor der anvendes eller oplagres større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.

4) 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.

5) 60 m fra letantændelige markafgrøder.

Stk. 4. Ved jævn og frisk vind fordobles de i stk. 1 og stk. 3, nr. 1, nævnte afstande i vindens retning.

Kapitel 8

Straffebestemmelser

§ 18. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, der

1) overtræder §§ 3-10 og §§ 13-17, eller

2) tilsidesætter forbud eller vilkår, der er fastsat efter §§ 11-12 og § 15, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk vinding for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. juni 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1186 af 12. december 2012 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. ophæves.

Beredskabsstyrelsen, den 14. juni 2013

Henning Thiesen

/ Henrik G. Petersen