Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om centralmyndigheden for Haagerbørnebeskyttelseskonventionen

I medfør af § 2 i lov nr. 434 af 8. maj 2006 om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen fastsættes:

§ 1. Social- og Integrationsministeriet er centralmyndighed her i landet, jf. artikel 29 i Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn (Haagerbørnebeskyttelseskonventionen).

§ 2. Som centralmyndighed skal Social- og Integrationsministeriet

1) informere om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen,

2) modtage og videresende anmodninger m.v. efter konventionen,

3) samarbejde med centralmyndighederne i de øvrige stater, der har tiltrådt konventionen, og

4) udføre de opgaver, som ifølge konventionen i øvrigt påhviler centralmyndigheden.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 974 af 29. september 2011 om centralmyndigheden for Haagerbørnebeskyttelseskonventionen ophæves.

Social- og Integrationsministeriet, den 18. juni 2013

Karen Hækkerup

/ Malene Vestergaard