Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32010L0075
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 482 af 7. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 27, stk. 2, udgår: »og 4«.

2. § 49, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-7 bliver stk. 4-6.

3. I § 54, stk. 1, ændres »reglerne i denne bekendtgørelse« til: »de hidtil gældende regler«.

4. I § 57, stk. 2, ændres »§ 31« til: »§ 17«.

5. I bilag 1, punkt 2.2. , ændres »støbejern« til: »råjern«.

6. Bilag 1, punkt 6.5. , affattes således:

»6.5. Bortskaffelse eller genanvendelse af dyrekroppe eller animalsk affald på anlæg, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag:

a) Andre virksomheder end biogasanlæg. (s)

b) Biogasanlæg.«

7. Bilag 2, punkt A 207. , affattes således:

»A 207. a) Jernværker (råjern), stålværker og stålvalseværker med kapacitet mindre end eller lig med 2,5 tons/time for råjern og stål. (* jf. bilag 4, punkt 30) (s)

b) Forarbejdning af jernmetaller ved varmvalsning med en kapacitet på 20 tons råstål pr. time eller derunder. (* jf. bilag 4, punkt 30) (s)«

8. Bilag 2, punkt D 211. , affattes således:

»D 211. Virksomheder, der fremstiller skumplast, herunder polyurethan eller andre polymere materialer, og som ikke er omfattet af bilag 1, punkt 4.1.«

9. I bilag 2, punkt K 201. , ændres »listepunkt 5.1. på bilag 1« til: »bilag 1, punkt 5.1. eller 5.2. , litra c«.

10. Bilag 2, punkt K 217. , affattes således:

»K 217. Deponeringsanlæg for farligt affald, som modtager 10 tons affald om dagen eller mindre og har en samlet kapacitet på under 25.000 tons. Andre anlæg til bortskaffelse af farligt affald, hvor kapaciteten er mindre end eller lig med 10 tons pr. dag.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. juli 2013.

Stk. 2. Verserende sager om biogasanlæg omfattet af bilag 1, punkt 6.5. , litra b, færdiggøres af kommunalbestyrelsen.

Miljøministeriet, den 28. juni 2013

Pia Olsen Dyhr

/ Michel Schilling

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening), EU-Tidende 2010, nr. L 334, side 17.