Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Definitioner
Kapitel 2 Sagens start m.v.
Kapitel 3 Opsættende virkning af ansøgning
Kapitel 4 Egnethedsundersøgelse og indstilling
Kapitel 5 Direktoratets afgørelse
Kapitel 6 Tilsigelse og iværksættelse
Kapitel 7 Tilsyn og kontrol
Kapitel 8 Indberetning, midlertidig overførsel til arresthus eller fængsel og tilbagekaldelse af tilladelse til strafudståelse på bopælen
Kapitel 9 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

I medfør af § 78 a, stk. 3, § 78 d, stk. 3 og § 78 f, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 15. maj 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. Ved ”strafudståelse på bopælen” forstås i denne bekendtgørelse udståelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a.

§ 2. Ved ”tilsynsmyndigheden” forstås i denne bekendtgørelse den afdeling af kriminalforsorgen, som ved strafudståelse på bopælen skal føre tilsyn og kontrol med den dømte.

§ 3. Ved ”egnethedsvurdering” forstås i denne bekendtgørelse den undersøgelse vedrørende den dømtes personlige forhold, herunder vedkommendes boligforhold, beskæftigelsesforhold samt fysiske og psykiske tilstand, som kriminalforsorgen efter straffuldbyrdelseslovens § 78 b, stk. 4, foretager til brug for vurderingen af, om den dømte opfylder betingelserne i straffuldbyrdelseslovens § 78 b, stk. 1, nr. 1-3, jf. dog stk. 2, samt vurderingen af, om strafudståelse på bopælen som følge af den dømtes forhold ikke findes hensigtsmæssig.

Kapitel 2

Sagens start m.v.

Orientering af den dømte

§ 4. Når direktoratet efter iværksættelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 3, eller efter iværksættelsescirkulærets § 6, stk. 2, har modtaget meddelelse om, at en person skal udstå fængselsstraf, sender direktoratet et brev til den pågældende, hvis denne opfylder betingelserne i straffuldbyrdelseslovens § 78 a, stk. 1 eller 2. I brevet orienteres den pågældende om

1) muligheden for at ansøge om tilladelse til at udstå straffen på bopælen,

2) betingelserne for at meddele tilladelse til at udstå straffen på bopælen, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 b, stk. 1-3,

3) vilkårene for tilladelse til at udstå straffen på bopælen, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 c,

4) at ansøgning om tilladelse til at udstå straffen på bopælen skal indgives til direktoratet, og

5) betingelserne for, at en ansøgning om tilladelse til at udstå straffen på bopælen tillægges opsættende virkning, jf. § 7.

Stk. 2. Orientering efter stk. 1 sendes dog ikke, hvis den dømte ikke har en folkeregisteradresse. Det samme gælder, hvis politidirektøren har underrettet kriminalforsorgen om, at hensynet til politiets forebyggende virksomhed skønnes at kræve, at den dømte påbegynder straffuldbyrdelsen uden at afvente behandlingen af en ansøgning om strafudståelse på bopælen.

Stk. 3. Orientering efter stk. 1 sendes endvidere ikke, hvis den dømte er under 18 år. I stedet indkaldes den pågældende snarest til en samtale med Kriminalforsorgen i Frihed.

Stk. 4. Direktoratet kan endvidere undlade at sende et orienteringsbrev som nævnt i stk. 1, hvis tilladelse vil blive nægtet, fordi særegne hensyn til retshåndhævelsen undtagelsesvis kræver dette, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 b, stk. 3.

Kompetence til at træffe afgørelse efter reglerne i denne bekendtgørelse

§ 5. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, træffer afgørelse om

1) tilladelse til at udstå straffen på bopælen,

2) opsættende virkning af en ansøgning om strafudståelse på bopælen, jf. § 7, stk. 3,

3) tilladelse til i særlige tilfælde at opholde sig uden for bopælen, jf. § 28, stk. 3, og

4) tilbagekaldelse af tilladelse til at udstå straffen på bopælen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte afgørelser træffes efter indstilling fra tilsynsmyndigheden.

§ 6. Tilsynsmyndigheden træffer afgørelse om

1) tilsigelse og iværksættelse af strafudståelse på bopælen, jf. straffuldbyrdelseslovens § 8, stk. 4, og kapitel 6 i denne bekendtgørelse,

2) tilladelse til i særlige tilfælde at opholde sig uden for bopælen, jf. § 28, stk. 1 og 2,

3) tilladelse til at forlade bopælen med henblik på at deltage i særlige aktiviteter med et resocialiserende formål, jf. § 10, stk. 3,

4) den nærmere udformning af tilladelse til at forlade bopælen i medfør af § 10, stk. 5, og

5) midlertidig overførsel til fængsel eller arresthus, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 f, stk. 2, og denne bekendtgørelses § 31.

Kapitel 3

Opsættende virkning af ansøgning

§ 7. Hvis direktoratet inden 14 dage fra datoen for det i § 4, stk. 1, nævnte brev har modtaget en ansøgning om strafudståelse på bopælen fra en dømt, som er på fri fod, udsættes straffuldbyrdelsen, indtil der er truffet afgørelse om, hvorvidt denne ansøgning kan imødekommes.

Stk. 2. For personer, der er dømt efter straffelovens § 119, § 123, § 192 a, stk. 1, nr. 1, hvis overtrædelsen vedrører skydevåben, der besiddes, bæres eller anvendes på offentligt tilgængeligt sted, § 216, §§ 244-246 eller lov om våben og eksplosivstoffer § 10, stk. 2, hvis overtrædelsen vedrører besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted, er den i stk. 1 nævnte frist på 7 dage.

Stk. 3. Hvis særlige grunde taler herfor, kan direktoratet i andre tilfælde bestemme, at straffuldbyrdelsen udsættes, indtil der er truffet afgørelse om, hvorvidt ansøgningen om strafudståelse på bopælen kan imødekommes.

Stk. 4. En ansøgning om strafudståelse på bopælen kan dog ikke tillægges opsættende virkning, hvis politidirektøren har underrettet kriminalforsorgen om, at hensynet til politiets forebyggende virksomhed skønnes at kræve, at den dømte påbegynder straffuldbyrdelsen uden at afvente behandlingen af en ansøgning om strafudståelse på bopælen, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 a, stk. 3, 3. pkt.

Kapitel 4

Egnethedsundersøgelse og indstilling

Generelt om egnethedsundersøgelsen

§ 8. Når en dømt har indgivet ansøgning om tilladelse til at udstå straffen på bopælen, sender direktoratet ansøgningen vedlagt domsudskrift og eventuelle andre straffesagsakter til tilsynsmyndigheden med henblik på, at tilsynsmyndigheden foretager en undersøgelse af den dømtes egnethed til at udstå straffen på bopælen. Hvis kriminalforsorgen allerede er bekendt med den dømtes personlige forhold, og det er helt åbenbart, at den dømte ikke opfylder betingelserne for strafudståelse på bopælen, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 b, stk. 1, jf. dog stk. 2, eller stk. 3, kan iværksættelse af en mere indgående egnethedsundersøgelse af den dømte undlades.

Stk. 2. Inden egnethedsundersøgelsen påbegyndes, sikrer tilsynsmyndigheden, at den dømte har afgivet skriftligt samtykke til,

1) at der til brug for sagens behandling indhentes oplysninger om den pågældende fra Det Centrale Kriminalregister,

2) at tilsynsmyndigheden, i det omfang det er nødvendigt for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af strafudståelsen på bopælen, retter henvendelse til og i den forbindelse videregiver oplysninger om den dømtes kriminalitet m.v. til personer, der har samme bopæl som den dømte, og som er over 18 år,

3) at tilsynsmyndigheden, i det omfang det er nødvendigt for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af strafudståelsen på bopælen, retter henvendelse til og i den forbindelse videregiver oplysninger om den dømtes kriminalitet m.v. til den dømtes arbejdsplads, uddannelsessted eller lignende, herunder med henblik på udpegning af kontaktperson, som kan underrette tilsynsmyndigheden, hvis den dømte helt eller delvis udebliver fra sit arbejde, uddannelse eller lignende, og

4) at tilsynsmyndigheden, i det omfang det er nødvendigt for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af strafudståelsen på bopælen, indhenter oplysninger fra andre afdelinger af Kriminalforsorgen i Frihed.

§ 9. I forbindelse med egnethedsundersøgelsen skal tilsynsmyndigheden indhente skriftligt samtykke fra personer, der har samme bopæl som den dømte og er over 18 år, til at straffen udstås på bopælen, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 b, stk. 1, nr. 3.

Særligt om udarbejdelse af aktivitetsskema m.v.

§ 10. Inden strafudståelsen på bopælen iværksættes, udarbejder tilsynsmyndigheden i samarbejde med den dømte et forslag til indholdet af et aktivitetsskema. Af forslaget til aktivitetsskemaet skal det blandt andet fremgå, inden for hvilke tidsrum den dømte skal

1) befinde sig på bopælen,

2) befinde sig på arbejds- eller uddannelsessted eller lignende,

3) deltage i eventuel programvirksomhed,

4) deltage i eventuel behandling,

5) møde til kontrolbesøg hos tilsynsmyndigheden m.v.

Stk. 2. Af aktivitetsskemaet skal det endvidere fremgå, inden for hvilke tidsrum den dømte kan forlade sin bopæl med henblik på at foretage personlige indkøb, tøjvask m.v. Disse tidsrum skal fastlægges således, at de tilsammen udgør op til 4 timer ugentligt.

Stk. 3. Af aktivitetsskemaet skal desuden fremgå, inden for hvilke tidsrum den dømte eventuelt kan forlade sin bopæl med henblik på særlige aktiviteter med et resocialiserende formål i op til 4 timer ugentligt.

Stk. 4. I aktivitetsskemaet fastsættes tillige, at den dømte på dage, hvor den pågældende efter aktivitetsskemaet ikke i øvrigt har aktiviteter uden for sin bopæl, kan opholde sig uden for bopælen. Dette kan i den første måned af afsoningen ske i 2 timer dagligt, i den 2. måned af afsoningen i 3 timer dagligt, i den 3. og 4. måned af afsoningen i 6 timer dagligt og i den 5. og 6. måned af afsoningen i 8 timer dagligt. Har den dømte flere end 2 aktivitetsfrie dage på en uge, kan den pågældende på de øvrige aktivitetsfrie dage, opholde sig uden for bopælen i 2 timer.

Stk. 5. I aktivitetsskemaet fastsættes tillige, i hvilket omfang den dømte efter 30 dages strafudståelse på bopælen har mulighed for at forlade sin bopæl hver anden uge i 16 timer fordelt over 2 aktivitetsfrie dage, dog således at højst 14 timer afvikles på samme dag. I de uger, hvor en sådan mulighed udnyttes, træder den i stedet for muligheden for at forlade bopælen i det antal timer, der er fastsat for den pågældende uge efter stk. 4, 1. og 2. pkt.

Stk. 6. Ophold uden for bopælen efter stk. 4 og 5 kan ske i tidsrummet fra kl. 6 til kl. 22 og højst i 2 dage om ugen. Hvis den dømte har mere end 2 aktivitetsfrie dage om ugen, kan timerne dog fordeles på mere end 2 dage, men således at det samlede antal timer, hvor den dømte har tilladelse til ophold uden for bopælen, forbliver uændret. Tilladelsen til ophold uden for bopælen efter stk. 4 og 5 kan ikke lægges sammen med en tilladelse givet efter stk. 2 og 3.

Særligt om fastlæggelse af programvirksomhed

§ 11. Fastlæggelsen af den programvirksomhed, som den dømte eventuelt skal deltage i, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 c, stk. 1, nr. 6, sker ud fra den dømtes behov for bistand, støtte og vejledning og den tidsmæssige udstrækning af strafudståelsen.

Særligt om foretagelse af urin- og udåndingsprøver

§ 12. Der må ikke være andre personer til stede i det lokale, hvor den dømte afgiver urinprøve efter straffuldbyrdelseslovens § 78 b, stk. 4, sidste pkt., jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan, hvis det af særlige grunde findes nødvendigt, bestemme, at urinprøveafgivelsen skal overværes af kriminalforsorgens personale.

Stk. 3. Afgivelse af urinprøve efter stk. 2 må kun overværes af personer af samme køn som den dømte.

Stk. 4. Der skal gøres notat om afgivelsen og resultatet af urinprøve.

§ 13. Afgivelse af udåndingsprøve efter straffuldbyrdelseslovens § 78 b, stk. 4, sidste pkt., overværes af personale fra tilsynsmyndigheden.

Stk. 2. Der skal gøres notat om afgivelsen og resultatet af udåndingsprøve.

Indstilling

§ 14. Tilsynsmyndighedens indstilling til direktoratet om, at ansøgningen bør imødekommes, skal indeholde:

1) Egnethedsundersøgelse

2) En vurdering af hvorvidt den dømte skal pålægges deltagelse i programvirksomhed, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 c, stk. 1, nr. 6.

3) Forslag til eventuelle andre vilkår, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 c, stk. 2.

4) Samtykkeerklæring fra

a) samboende personer over 18 år, jf. § 9,

b) den dømte om indhentelse af oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister, jf. § 8, stk. 2, nr. 1,

c) den dømte om henvendelse til samboende, jf. § 8, stk. 2, nr. 2,

d) den dømte om henvendelse til arbejdsplads, uddannelsessted eller lignende, jf. § 8, stk. 2, nr. 3,

e) den dømte om indhentelse af oplysninger fra andre afdelinger af Kriminalforsorgen i Frihed, jf. § 8, stk. 2, nr. 4.

Stk. 2. En indstilling til direktoratet om, at ansøgningen bør afslås, skal indeholde tilsynsmyndighedens egnethedsundersøgelse samt oplysning om den dømtes bemærkninger til tilsynsmyndighedens indstilling.

Kapitel 5

Direktoratets afgørelse

§ 15. Direktoratet sender afgørelse om tilladelse til udståelse af straffen på bopælen til den dømte og tilsynsmyndigheden. Samtidig bemyndiges tilsynsmyndigheden til at tilsige den dømte og iværksætte strafudståelsen, jf. kapitel 6.

Stk. 2. Såfremt den dømte på afgørelsestidspunktet er indsat til afsoning i en afsoningsinstitution eller er meddelt strafafbrydelse i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 76, sendes afgørelsen til den pågældende, til afsoningsinstitutionen samt til tilsynsmyndigheden med henblik på, at strafudståelse på bopælen kan igangsættes.

Stk. 3. Kopi af tilladelsen sendes tillige til politidirektøren i den politikreds, hvor den dømte bor eller opholder sig.

§ 16. Direktoratet sender afgørelse om afslag på ansøgning om tilladelse til udståelse af straffen på bopælen til den dømte og til tilsynsmyndigheden, hvis denne har været inddraget i sagens behandling.

Stk. 2. Såfremt den dømte under behandlingen af ansøgningen om strafudståelse på bopælen er indsat til afsoning i en afsoningsinstitution eller er meddelt strafafbrydelse efter straffuldbyrdelseslovens § 76, sendes afslaget til den dømte. I sidstnævnte tilfælde sendes tillige oplysning om, hvor og hvornår den pågældende skal genoptage strafudståelsen. En kopi af afslaget sendes desuden til den pågældende afsoningsinstitution og til tilsynsmyndigheden, hvis denne har været inddraget i sagens behandling.

Kapitel 6

Tilsigelse og iværksættelse

§ 17. Når tilsynsmyndigheden fra direktoratet har modtaget orientering om, at en dømt skal udstå straffen på bopælen, tilsiger tilsynsmyndigheden den dømte til strafudståelse.

§ 18. Den dømte skal tilsiges med en frist på mindst 4 uger før datoen for iværksættelse. For personer, der er dømt efter straffelovens § 119, § 123, § 192 a, stk. 1, nr. 1, hvis overtrædelsen vedrører skydevåben, der besiddes, bæres eller anvendes på offentligt tilgængeligt sted, § 216, §§ 244-246 eller lov om våben og eksplosivstoffer § 10, stk. 2, hvis overtrædelsen vedrører besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted, er fristen for tilsigelse dog på 10 dage. En tilsigelsesfrist på 10 dage gælder også, hvis politidirektøren har underrettet kriminalforsorgen om, at hensynet til politiets forebyggende virksomhed skønnes at kræve, at den dømte påbegynder straffuldbyrdelsen uden at afvente behandlingen af en ansøgning om strafudståelse på bopælen. Hvis den dømte indvilliger heri, kan tilsigelse ske med kortere varsel end nævnt i 1.-3. pkt.

Stk. 2. Iværksættelse skal ske senest 6 uger efter datoen for direktoratets afgørelse i sagen. For personer, der er dømt efter straffelovens § 119, § 123, § 192 a, stk. 1, nr. 1, hvis overtrædelsen vedrører skydevåben, der besiddes, bæres eller anvendes på offentligt tilgængeligt sted, § 216, §§ 244-246 eller lov om våben og eksplosivstoffer § 10, stk. 2, hvis overtrædelsen vedrører besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted, skal iværksættelse dog ske senest 30 dage efter datoen for direktoratets afgørelse. Det samme gælder, hvis politidirektøren har underrettet kriminalforsorgen om, at hensynet til politiets forebyggende virksomhed skønnes at kræve, at den dømte påbegynder straffuldbyrdelsen uden at afvente behandlingen af en ansøgning om strafudståelse på bopælen.

Stk. 3. Hvis den praktiske tilrettelæggelse af strafudståelsen undtagelsesvist gør det nødvendigt, kan 6-ugersfristen i stk. 2, 1. pkt., fraviges. Hvis tilsynsmyndigheden finder, at der af tilsvarende grunde er behov for at fravige 30-dagesfristen i stk. 2, 2. og 3. pkt., forelægges spørgsmålet telefonisk for direktoratet til afgørelse.

§ 19. Strafudståelsen iværksættes, når tilsynsmyndigheden giver den dømte besked herom, jf. straffuldbyrdelseslovens § 8, stk. 4.

Kapitel 7

Tilsyn og kontrol

§ 20. Ved gennemførelsen af tilsynet med den dømte, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 d, stk. 1, påhviler det tilsynsmyndigheden at støtte og vejlede den dømte med henblik på at forbedre den dømtes muligheder for at leve en kriminalitetsfri tilværelse og at udøve kontrol med, at den dømte overholder de vilkår, som gælder for straffuldbyrdelsen.

§ 21. Med henblik på at forbedre den dømtes muligheder for at leve en kriminalitetsfri tilværelse påhviler det tilsynsmyndigheden i relevant omfang under strafudståelsen at

1) vejlede og bistå den dømte med hensyn til den pågældendes arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og personlige forhold, og

2) formidle kontakt til personer, institutioner og myndigheder, der efter anden lovgivning kan yde den dømte bistand.

§ 22. Tilsynsmyndigheden skal fastsætte de forskrifter, der er nødvendige til gennemførelsen af tilsynet og vilkårene for tilladelsen.

Stk. 2. Vilkår om behandling, deltagelse i eventuel programvirksomhed mv. skal iværksættes af tilsynsmyndigheden umiddelbart efter iværksættelsen af strafudståelsen. Det påhviler tilsynsmyndigheden at påse, at sådanne vilkår overholdes.

§ 23. Omfanget af kontakten mellem tilsynsmyndigheden og den dømte under fuldbyrdelsen fastsættes ud fra en samlet vurdering af behovet for støtte og kontrol samt under hensyn til reglerne i §§ 25-26.

§ 24. Kontrollen med, at den dømte overholder de vilkår, der er fastsat for tilladelsen, sker blandt andet ved, at den dømte i fuldbyrdelsesperioden døgnet rundt overvåges ved en elektronisk sender, som tilsynsmyndigheden ved iværksættelsen af strafudståelsen monterer på den dømtes person.

§ 25. Kontrol og tilsyn sker endvidere ved, at

1) tilsynsmyndigheden foretager kontrolbesøg på og kontrolopringninger til bopælen, arbejdspladsen, uddannelsesstedet eller lignende, og

2) at den dømte pålægges at møde hos tilsynsmyndigheden.

§ 26. Antallet af uanmeldte kontrolbesøg og kontrolopringninger fastsættes ud fra en vurdering af behovet for kontrol og tilsyn i det enkelte tilfælde, dog således at tilsynsmyndigheden som minimum aflægger 1-3 uanmeldte kontrolbesøg på bopælen om ugen og som minimum foretager 1 kontrolopringning til arbejdsplads, uddannelsessted eller lignende om ugen.

Stk. 2. Fastsættelsen af, i hvilket omfang den dømte skal møde op hos tilsynsmyndigheden, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 c, stk. 1, nr. 8, sker ud fra en vurdering af behovet for tilsyn og kontrol i det enkelte tilfælde.

§ 27. Udåndings- og urinprøver kan blandt andet udtages under kontrolbesøg på bopælen, eller når den dømte møder hos tilsynsmyndigheden.

Stk. 2. §§ 12 og 13 finder tilsvarende anvendelse ved afgivelse af udåndings- og urinprøver efter stk. 1.

§ 28. Tilsynsmyndigheden kan tillade, at den dømte, udover de i aktivitetsskemaet fastlagte tidsrum, opholder sig uden for bopælen med henblik på

1) at besøge en nærstående person, som er alvorligt syg,

2) at være til stede ved en nærstående persons begravelse,

3) at møde i retten eller for anden offentlig myndighed i tilfælde, hvor vedkommende offentlige myndighed finder det påkrævet, eller

4) lægeundersøgelse eller – behandling eller anden lignende behandling, der ikke hensigtsmæssigt kan finde sted på bopælen.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan tillige tillade, at dømte, der udstår straf på bopælen i 30 dage eller derover, kan få udgang med henblik på at besøge nærstående personer ved vigtige familiebegivenheder.

Stk. 3. Hvis tilsynsmyndigheden finder, at den dømte af andre lignende tungtvejende grunde end de i stk. 1 og stk. 2 nævnte, bør gives tilladelse til at opholde sig uden for bopælen udover de i aktivitetsskemaet fastlagte tidsrum, forelægges spørgsmålet for direktoratet til afgørelse.

Kapitel 8

Indberetning, midlertidig overførsel til arresthus eller fængsel og tilbagekaldelse af tilladelse til strafudståelse på bopælen

§ 29. Udover de i straffuldbyrdelseslovens § 78 d, stk. 2, nævnte situationer afgiver tilsynsmyndigheden indberetning til direktoratet, hvis

1) den dømte anmoder om, at tilladelsen tilbagekaldes,

2) den dømte inden fuldbyrdelsens iværksættelse har begået strafbart forhold,

3) den dømte på tidspunktet for fuldbyrdelsens iværksættelse eller under denne frihedsberøves af anden grund end til fuldbyrdelse af den fængselsstraf, tilladelsen vedrører, eller

4) den dømte på tidspunktet for fuldbyrdelsens iværksættelse ikke længere opfylder de i § 78 b, stk. 1, nr. 1-3 nævnte betingelser.

§ 30. Indberetningen til direktoratet skal indeholde oplysninger om

1) den dømtes bemærkninger til indberetningen, og

2) hvorvidt tilsynsmyndigheden finder, at tilladelsen til strafudståelse på bopælen skal tilbagekaldes.

Stk. 2. Hvis tilsynsmyndigheden har truffet afgørelse om midlertidig overførsel til fængsel eller arresthus, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 f, stk. 2, skal indberetningen tillige indeholde oplysning herom.

§ 31. Midlertidig overførsel til fængsel eller arresthus efter straffuldbyrdelseslovens § 78 f, stk. 2, sker efter en konkret vurdering. Midlertidig overførsel skal som altovervejende hovedregel ske, hvis tilsynsmyndigheden umiddelbart finder det klart, at tilladelsen til strafudståelse på bopælen skal tilbagekaldes, herunder blandt andet hvis den dømte

1) konstateres påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller lignende,

2) nægter at aflægge urin- eller udåndingsprøve,

3) ikke længere har en fast bopæl,

4) efter deltagelse i aktivitet uden for bopælen uden rimelig begrundelse returnerer til bopælen længe efter det tidsrum, der er fastsat i aktivitetsskemaet, eller

5) har forladt bopælen uden for de i aktivitetsskemaet fastlagte tidsrum.

Stk. 2. Midlertidig overførsel til fængsel eller arresthus skal ske i umiddelbar tilslutning til tilsynsmyndighedens afgørelse herom og ved tilsynsmyndighedens foranstaltning, om nødvendigt med bistand fra politiet.

Stk. 3. Ved midlertidig overførsel overføres den dømte i overensstemmelse med stk. 2 til det stedlige arresthus. Arresthuset kan efterfølgende på grund af pladsforholdene eller af andre praktiske årsager træffe bestemmelse om, at den dømte skal overføres til et andet arresthus eller et fængsel.

§ 32. Afgørelse om, hvorvidt en tilladelse til udståelse af straf på bopælen skal tilbagekaldes, træffes hurtigst muligt, efter at direktoratet har modtaget tilsynsmyndighedens indstilling herom.

§ 33. Hvis den dømte ikke er midlertidigt overført til fængsel eller arresthus, sendes direktoratets afgørelse med telefax eller lignende til tilsynsmyndigheden. Hvis direktoratet har truffet afgørelse om, at tilladelsen skal tilbagekaldes, skal det af direktoratets afgørelse fremgå, i hvilken institution den dømte skal anbringes. Tilsynsmyndigheden forkynder snarest muligt afgørelsen for den dømte.

Stk. 2. Hvis der er truffet afgørelse om tilbagekaldelse, skal den dømte umiddelbart i forbindelse med forkyndelsen ved tilsynsmyndighedens foranstaltning og om nødvendigt med bistand fra politiet overføres til det stedlige arresthus. Arresthuset kan efterfølgende på grund af pladsforholdene eller af andre praktiske årsager træffe bestemmelse om, at den dømte midlertidigt skal overføres til et andet arresthus eller et fængsel.

Stk. 3. Anbringelse i arresthus eller fængsel efter stk. 2 sker med henblik på anbringelse i den institution, som direktoratet har udpeget.

§ 34. Hvis den dømte er midlertidigt overført til fængsel eller arresthus, sendes direktoratets afgørelse med telefax eller lignende til den institution, hvor den dømte er indsat. Hvis direktoratet har truffet afgørelse om, at tilladelsen skal tilbagekaldes, skal det af direktoratets afgørelse fremgå, i hvilken institution den dømte skal anbringes. Den institution, hvor den dømte er indsat, forkynder afgørelsen for den dømte.

§ 35. Overførsel til den institution, som direktoratet har udpeget, sker efter aftale mellem den institution, hvortil den dømte er overført, og den institution, som direktoratet har udpeget.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 789 af 25. juni 2010 om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) ophæves samtidig.

Justitsministeriet, den 24. juni 2013

Morten Bødskov

/ Johan Reimann