Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.

I medfør af § 8 i lov nr. 253 af 25. april 1990 om Handelsflådens Velfærdsråd, som ændret ved lov nr. 622 af 14. juni 2011, § 21, stk. 2, og § 26 i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2012, som ændret ved lov nr. 478 af 30. maj 2012, § 17, stk. 10, og § 21, stk. 2, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 251 af 30. marts 2011, lov nr. 457 af 18. maj 2011 og lov nr. 249 af 21. marts 2012, § 10 a i lov om skibsmåling, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 2. februar 1993, som ændret ved lov nr. 1173 af 19. december 2003 og lov nr. 493 af 12. maj 2010, § 22 i lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v., jf. lovbekendtgørelse 936 af 20. juli 2010, som senest ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012, § 75 a i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005, som ændret ved lov nr. 511 af 17. juni 2008 og lov nr. 493 af 12. maj 2010, § 3, stk. 1, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013, § 485 og § 516 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved lov nr. 249 af 21. marts 2012, § 12, nr. 6, i lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 11. april 1997, § 6 i lov nr. 1432 af 21. december 2005 om overtagelse af brugsretten til danske skibe samt § 33 a i lodsloven, jf. lov nr. 567 af 9. juni 2006 som ændret ved lov nr. 478 af 30. maj 2012, fastsættes:

Henlæggelse af beføjelser

§ 1. Beføjelser, som efter følgende love er tillagt erhvervs- og vækstministeren, udøves af Søfartsstyrelsen, jf. dog §§ 2 og 3:

1) lov om Handelsflådens Velfærdsråd,

2) lov om skibes besætning,

3) lov om sikkerhed til søs,

4) lov om skibsmåling,

5) lov om Dansk Internationalt Skibsregister,

6) lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.,

7) lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.,

8) lov om forhyring af skibsmandskab,

9) lov om ferie,

10) søloven, og

11) lov om overtagelse af brugsretten til danske skibe.

Stk. 2. Endvidere udøves beføjelser, som er tillagt erhvervs- og vækstministeren i medfør af § 5, stk. 2, § 7, § 10, § 26 a og § 26 b i lodsloven, af Søfartsstyrelsen.

§ 2. Følgende beføjelser henlægges ikke til Søfartsstyrelsen:

1) Beføjelser efter § 3 i lov om Handelsflådens Velfærdsråd til at godkende Velfærdsrådets vedtægter.

2) Beføjelser efter § 21, stk. 1 og stk. 7, og § 26, stk. 1-3, i lov om sikkerhed til søs til at nedsætte et Ankenævn for Søfartsforhold, udnævne formanden for nævnet og fastsætte regler om dets virksomhed, samt at nedsætte et Skibstilsynsråd, at udnævne formanden for Skibstilsynsrådet og fastsætte rådets forretningsorden.

3) Beføjelser efter § 12, nr. 5, i lov om Dansk Internationalt Skibsregister til at fastsætte regler om krav til dansk kapitalandel eller indflydelse.

4) Beføjelsen i § 482 i søloven til at nedsætte en særlig undersøgelseskommission.

5) Beføjelser efter § 2, stk. 3, i lov om overtagelse af brugsretten til danske skibe til mod erstatning at tilsidesætte eventuelle fragtaftaler, der er indgået på tidspunktet før overtagelsen.

6) Beføjelser efter § 4, stk. 1 og 5, i lov om overtagelse af brugsretten til danske skibe til at nedsætte et skibsfartsnævn og udnævne dets formand og medlemmer samt at fastsætte nævnets forretningsorden.

§ 3. Beføjelsen efter § 14, stk. 2, i søloven til at træffe afgørelse om registrering af skibe, selv om betingelserne herfor efter sølovens § 1 og § 2 ikke er til stede, udøves af skibsregistrator, hvis afgørelse ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

Registrering og videregivelse af oplysninger

§ 4. Søfartsstyrelsen registrerer og videregiver oplysninger om fysiske og juridiske personer i det omfang, det er nødvendigt for administrationen af de i § 1 nævnte love. Lovgivningens almindelige bestemmelser om registrering og videregivelse finder anvendelse, såfremt der ikke i særlige forskrifter er gjort undtagelse herfra.

Klageadgang

§ 5. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om Handelsflådens Velfærdsråd trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 6. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om skibes besætning trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Afslag på en ansøgning om sønæringsbevis samt afslag på en ansøgning om bevis til udmønstring med henblik på tjeneste som dæks-, maskin- og enhedsmandskab kan indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold, dog ikke hvis afslaget er begrundet i syns- og høreevnens betydning for arbejde i skib.

Stk. 3. Søfartsstyrelsens afgørelse om inddragelse af et anerkendelsesbevis kan af indehaveren indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold.

Stk. 4. De af Søfartsstyrelsen i medfør af § 4, stk. 2, § 5, § 6, stk. 3, § 9, stk. 2 og 3, § 10, stk. 2 og 3, § 12, § 15, stk. 1, og § 18, stk. 2, i lov om skibes besætning trufne afgørelser kan af vedkommende rederi eller søfarendes organisation indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold.

Stk. 5. En afgørelse, der går ud på afvisning af en forhåndsfastsættelse, kan dog ikke indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold.

Stk. 6. Når en af Søfartsstyrelsen foretaget forhåndsfastsættelse ikke inden 4 uger har været indbragt for Ankenævnet for Søfartsforhold, kan en afgørelse om den endelige besætningsfastsættelse i overensstemmelse med forhåndsfastsættelsen kun indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold, når der er sket ændringer i de forudsætninger, der har været afgørende for fastsættelsen.

§ 7. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om sikkerhed til søs trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Følgende afgørelser kan af vedkommende rederi indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold:

1) afgørelser om tilbageholdelse af skibe,

2) afgørelser om tilbagekaldelse af skibscertifikater, som er foreskrevet i medfør af loven, samt afslag på ansøgninger om fornyelse af sådanne certifikater,

3) afgørelser om tilbagekaldelse af rederiers ISM-overensstemmelsesdokumenter, samt afslag på ansøgning om fornyelse af sådanne dokumenter, og

4) afgørelser om anløbsforbud.

§ 8. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om skibsmåling trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 9. De af skibsregistrator og af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om Dansk Internationalt Skibsregister trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 10. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v. trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Afgørelser om afslag på ansøgning om erhvervsdykkerbevis, som er begrundet i ansøgerens helbredsmæssige forhold, kan indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold.

§ 11. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Afgørelser truffet af søfartslæger vedrørende søfarendes og fiskeres egnethed til skibstjeneste kan af den søfarende, fiskeren, rederiet eller Søfartsstyrelsen indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold. Dette gælder dog ikke for søfartslægers afgørelser om syns- og høreevnens betydning for arbejde i skib. Disse afgørelser kan af den søfarende, fiskeren eller rederiet indbringes for Søfartsstyrelsen.

Stk. 3. Søfartsstyrelsens afgørelse om, at en søfarende eller en fisker, der har gyldigt sundhedsbevis, skal gennemgå ny lægeundersøgelse hos en af Søfartsstyrelsen anvist læge, kan af den søfarende, fiskeren eller rederiet indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold.

§ 12. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om forhyring af skibsmandskab trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 13. De af skibsregistrator og af Søfartsstyrelsen i medfør af søloven trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. De i medfør af sølovens § 153, § 187 og § 199 trufne afgørelser om bortvisning af, anløbsforbud for og tilbageholdelse af skibe kan indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold.

§ 14. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om overtagelse af brugsretten til danske skibe trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 15. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lodsloven trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Følgende afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold:

1) afgørelser om afslag på lodscertifikat,

2) afgørelser om afslag på lodsfritagelsesbevis,

3) afgørelser om registrering som lodseri,

4) afgørelser om inddragelse af lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis eller sletning af registrering som lodseri, og

5) afgørelser om midlertidig inddragelse af lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis eller midlertidig sletning af registrering som lodseri.

§ 16. Klagefristen for de i § 6, stk. 2-4, § 7, stk. 2, § 13, stk. 2, og § 15, stk. 2, nævnte afgørelser er 4 uger. Klagefristen for de i § 10, stk. 2 samt § 11, stk. 2 og 3, nævnte afgørelser er 8 uger. Ankenævnet for Søfartsforhold kan se bort fra en frist, når der er særlig grund hertil. Søfartsstyrelsen kan ligeledes se bort fra fristen ved indbringelse af afgørelser i henhold til § 11, stk. 2, 3. pkt., når der er særlig grund hertil.

Ikrafttrædelse

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. juni 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1068 af 4. september 2007 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.

Stk. 3. Samtidig ophæves tillige § 2 i bekendtgørelse nr. 819 af 6. august 2008 om ikrafttræden af lov om ændring af søloven vedrørende ansvar for forureningsskader forvoldt af bunkersolie og om henlæggelse af beføjelser til Søfartsstyrelsen.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 24. juni 2013

Annette Vilhelmsen

/ Henriette Bytoft Flügge