Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1
Kapitel 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige asylansøgere

I medfør af § 56 a, stk. 5, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 2. oktober 2012, fastsættes:

Kapitel 1

§ 1. Anmodning fra Udlændingestyrelsen om udpegning af en repræsentant for en uledsaget mindreårig asylansøger efter lovens § 56 a indgives til statsforvaltningen.

Stk. 2. Indstilling om, hvem der skal udpeges som repræsentant efter stk. 1, fremsættes af en organisation, som justitsministeren har godkendt hertil, jf. lovens § 56 a, stk. 1.

§ 2. Anmodning om ændring af en afgørelse efter § 1 indgives til statsforvaltningen.

Kapitel 2

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 193 af 20. marts 2003 om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige asylansøgere ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden den 1. april 2003 er meddelt opholdstilladelse eller er registreret som asylansøgere efter lovens § 48 e, stk. 1.

Social- og Integrationsministeriet, den 18. juni 2013

Karen Hækkerup

/ Malene Vestergaard