Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32011L0061
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer1)

I medfør af § 5, stk. 7, og § 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på forvaltere af alternative investeringsfonde, som har fået tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde i henhold til regler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde, og som ønsker at markedsføre andele i alternative investeringsfonde til detailinvestorer i Danmark.

Stk. 2. Såfremt forvalteren alene ønsker at markedsføre den alternative investeringsfond til ledere, direktører eller ansatte, der er involveret i forvaltningen af den alternative investeringsfond, finder alene §§ 17 og 18 anvendelse.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Alternativ investeringsfond: En enhed som defineret i

a) § 3, stk. 1, nr. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. samt regler udstedt i medfør af § 3, stk. 9, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., eller

b) regler, som gennemfører art. 4, stk. 1, litra a, i direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde.

2) Det øverste ledelsesorgan: ledelsesorgan som defineret i § 3, stk. 2 og 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

3) Detailinvestor: En investor, som defineret i § 3, stk. 1, nr. 40, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

4) Finansielle aktiver: Pantebreve, valutaspotforretninger i investeringsøjemed med henblik på at opnå fortjeneste ved kursændringer på valuta samt finansielle instrumenter som defineret i regler, der gennemfører bilag 1 afsnit C i direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter.

5) Forvalter af alternativ investeringsfond: En enhed som defineret i § 3, stk. 1, nr. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

6) Markedsføring: markedsføring som defineret i § 3, stk. 1 nr. 29, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

7) Professionel investor: En investor som defineret i § 3, stk. 1 nr. 37, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

8) Øvrige aktiver: Alle aktiver som ikke er finansielle aktiver, jf. nr. 4.

Ansøgning

§ 3. En forvalter af alternative investeringsfonde, som ønsker at markedsføre andele i en alternativ investeringsfond, som den forvalter, til detailinvestorer i Danmark, skal søge om tilladelse hos Finanstilsynet.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Dokumentation for, at forvalteren har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde i henhold til regler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde, såfremt forvalteren ikke har registreret hjemsted i Danmark.

2) Fondsbestemmelser, vedtægter eller øvrige stiftelsesdokumenter for den alternative investeringsfond, medmindre den alternative investeringsfond endnu ikke er stiftet.

3) En beskrivelse af eller oplysninger om den alternative investeringsfond, som er tilgængelig for investor, f.eks. et prospekt.

4) Væsentlig investorinformation efter bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde.

5) Den seneste årsrapport, medmindre den alternative investeringsfond endnu ikke har drevet virksomhed i en hel regnskabsperiode, og en eventuel halvårsrapport.

6) Kopi af de af det øverste ledelsesorgans fastlagte risikorammer (fondsinstruks), jf. § 5.

7) Navnet på den alternative investeringsfonds depositar.

8) Finanstilsynets ansøgningsskema for tilladelse til markedsføring af andele i alternative investeringsfonde til detailinvestorer i Danmark, herunder

a) navn og adresse på såvel den alternative investeringsfond som forvalteren,

b) beskrivelse af den planlagte markedsføring i Danmark, herunder om der er tale om direkte eller indirekte markedsføring,

c) hvis den alternative investeringsfond ikke har registreret hjemsted i Danmark, oplysninger om i hvilket omfang den alternative investeringsfond må henvende sig til offentligheden i hjemlandet, herunder oplysninger om den alternative investeringsfond må rette henvendelse til detailinvestorer,

d) hvis den alternative investeringsfond ikke har registreret hjemsted i Danmark, oplysninger om de foranstaltninger, som forvalteren påtænker at gennemføre her i landet for at sikre investorernes ret til udbetaling af udbytte og indløsning af andele,

e) hvis den alternative investeringsfond ikke har registreret hjemsted i Danmark, oplysninger om den information, som det påhviler den alternative investeringsfond at formidle til sine investorer efter hjemlandets regler, herunder de oplysninger den alternative investeringsfond skal formidle, hvis fonden ophører med at markedsføre sig her i landet,

f) navne på de afdelinger og andelsklasser, som ansøgningen omfatter, og

g) oplysninger om, hvor master-fonden er etableret, hvis en af fondene er en feeder-fond.

9) Eventuelle andre dokumenter, som den alternative investeringsfond er forpligtet til at offentliggøre i hjemlandet, hvis fonden ikke har registreret hjemsted i Danmark.

Stk. 3. De dokumenter, som er nævnt i stk. 2, nr. 1-2, 5 og 9, skal være originale dokumenter eller kopier, der er bekræftet af personer, der er skriftligt bemyndiget til at handle på den alternative investeringsfonds vegne, i denne forbindelse.

Stk. 4. De dokumenter og oplysninger, som er nævnt i stk. 2, skal være affattet på enten dansk eller engelsk. Dette gælder dog ikke væsentlig investorinformation, som nævnt i stk. 2, nr. 4, idet denne altid skal være affattet på dansk.

Stk. 5. Inden for tre måneder efter indgivelsen af en fuldstændig ansøgning om tilladelse til at markedsføre andele i en alternativ investeringsfond eller en afdeling heraf til detailinvestorer i Danmark, jf. stk. 2, underetter Finanstilsynet forvalteren om tilladelsen er givet eller ej. Finanstilsynet kan forlænge denne frist med op til tre måneder, hvis Finanstilsynet anser det for nødvendigt på grund af sagens særlige omstændigheder og efter at have underrettet forvalteren derom. Forvalteren kan begynde at markedsføre andele i den alternative investeringsfond til detailinvestorer i Danmark, når forvalteren har modtaget Finanstilsynets tilladelse.

Stk. 6. Det vil af Finanstilsynets tilladelse fremgå, om forvalteren har tilladelse til at markedsføre den alternative investeringsfond til detailinvestorer som en alternativ investeringsfond, der hovedsageligt investerer i finansielle aktiver, eller om forvalteren har tilladelse til at markedsføre den alternative investeringsfond til detailinvestorer som en alternativ investeringsfond, der hovedsageligt investerer i øvrige aktiver.

Krav til den alternative investeringsfond som ønskes markedsført til detailinvestorer

§ 4. En alternativ investeringsfond skal have fastlagt sin investeringspolitik og risikoprofil i den alternative investeringsfonds vedtægter, fondsbestemmelser eller øvrige stiftelsesdokumenter. Vedtægterne, fondsbestemmelserne eller øvrige stiftelsesdokumenter skal ligeledes indeholde bestemmelser om den alternative investeringsfonds emission og indløsning af medlemmernes andele.

Stk. 2. En alternativ investeringsfond, som er åben, og som hovedsageligt investerer i finansielle aktiver, skal i sine vedtægter, fondsbestemmelser eller øvrige stiftelsesdokumenter have fastsat bestemmelser om, at den alternative investeringsfond skal offentliggøre emissions- og indløsningsprisen mindst hver 14. dag, og at den alternative investeringsfond skal være åben for indløsning mindst en gang om måneden.

§ 5. Forvalterens øverste ledelsesorgan skal fastlægge risikorammer for den alternative investeringsfond eller dens afdelinger, som ligger inden for vedtægternes, fondsbestemmelsernes eller øvrige stiftelsesdokumenters investeringspolitik og risikoprofil.

Stk. 2. Forvalteren skal senest 8 hverdage efter, at der er truffet beslutning om ændring i fondens eller en afdelings risikorammer, underrette de navnenoterede investorer om ændringerne samt offentliggøre ændringerne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft efter fondens eller afdelingens investorer har haft mulighed for at få indløst deres andele.

§ 6. En forvalter af alternative investeringsfonde skal sikre, at den alternative investeringsfond overholder de risikorammer, som er fastsat for fonden eller afdelingen på grundlag af vedtægternes, fondsbestemmelsernes eller øvrige stiftelsesdokumenters bestemmelser om investeringspolitik og risikoprofil, jf. § 5.

Stk. 2. Såfremt den alternative investeringsfond overskrider investeringspolitikken, risikoprofilen eller risikorammer, som er fastsat i vedtægterne, fondsbestemmelserne eller øvrige stiftelsesdokumenter, eller som er fastsat af forvalterens øverste ledelsesorgan, skal overskridelserne straks bringes i overensstemmelse med investeringspolitikken, risikoprofilen eller risikorammerne.

Stk. 3. Forvalterens øverste ledelsesorgan skal offentliggøre overskridelser som nævnt i stk. 2. Offentliggørelsen skal finde sted senest 8 hverdage efter, at en overskridelse har fundet sted.

§ 7. Hvis den alternative investeringsfond er en feeder-fond, er det en betingelse, at master-fonden er fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, samt at master-fondens forvalter tillige er fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med, på det finansielle område.

Oplysninger

§ 8. En forvalter af alternative investeringsfonde skal ved enhver tegning eller indløsning af andele i en alternativ investeringsfond give oplysninger om prisen ved emissionen eller indløsningen til investor.

§ 9. En forvalter af alternative investeringsfonde skal, hvis den alternative investeringsfond har andelsklasser, på sin hjemmeside give oplysninger om de karakteristika, der gælder for hver andelsklasse, og om principperne for fordeling af omkostninger.

§ 10. En forvalter af alternative investeringsfonde skal inden 3 hverdage offentliggøre oplysninger om suspension eller udsættelse af indløsning af andele, udskiftning af depositar eller forvalter, ændringer i gebyrsatser i forhold til investorerne samt ændringer i andre væsentlige forhold.

§ 11. Hvis den alternative investeringsfond ikke har registreret hjemsted i Danmark, skal forvalteren sørge for offentliggørelse her i landet af de dokumenter og oplysninger, som den alternative investeringsfond løbende skal offentliggøre i fondens hjemland. Offentliggørelsen skal ske på samme måde som i hjemlandet. Forvalteren skal ligeledes sørge for offentliggørelse her i landet, hvis det er hjemlandets tilsynsmyndighed, der offentliggør visse oplysninger i hjemlandet.

Stk. 2. De i stk. 1 omhandlede dokumenter og oplysninger skal være affattet på dansk eller engelsk.

Ændringer af oplysninger

§ 12. En forvalter af alternative investeringsfonde skal straks underrette Finanstilsynet, hvis der sker væsentlige ændringer i de oplysninger, der er afgivet i henhold til § 3, stk. 2. For planlagte ændringer skal underretningen ske senest en måned inden, at ændringerne iværksættes. Uforudsete ændringer skal meddeles til Finanstilsynet straks efter, at ændringerne har fundet sted.

Repræsentanter

§ 13. For alternative investeringsfonde, som ikke har registreret hjemsted i Danmark, skal forvalteren sørge for, at den alternative investeringsfond har en repræsentant med kontor her i landet for at sikre de danske investorers adgang til oplysninger og indløsning af andele.

Stk. 2. Repræsentanten skal have tilladelse som værdipapirhandler, jf. § 9 i lov om finansiel virksomhed, eller som forvalter af alternative investeringsfonde, jf. § 11 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Stk. 3. Repræsentanten skal på investors anmodning herom bistå investor med indløsning, udbetaling af udbytte og ombytning af andele m.v. samt hjælpe investor med kontakten til den alternative investeringsfond. Repræsentanten kan også selv udføre disse opgaver. Repræsentanten skal endvidere udlevere de dokumenter, som den alternative investeringsfond offentliggør i sit hjemland og oplyse om den alternative investeringsfond på en investors anmodning herom.

Stk. 4. Investorers henvendelser til repræsentanten skal have samme retsvirkning som henvendelser til den alternative investeringsfonds forvalter.

Væsentlig investorinformation

§ 14. En forvalter af alternative investeringsfonde skal ved udbud af andele i en alternativ investeringsfond eller en afdeling heraf udlevere et dokument med væsentlig investorinformation til interesserede detailinvestorer. Formen og indholdet af dokumentet skal udarbejdes i overensstemmelse med bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde.

Ophør af markedsføring til detailinvestorer

§ 15. Finanstilsynet kan kræve, at forvalteren ophører med at markedsføre den alternative investeringsfond til detailinvestorer, hvis:

1) Forvalterens foranstaltninger til sikring af investorernes ret til udbetaling af udbytte og indløsning af andele ikke tilstrækkeligt sikrer investorernes rettigheder.

2) Den alternative investeringsfond ikke markedsføres i overensstemmelse med markedsføringsmaterialet.

3) Forvalteren gør sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af reglerne i denne bekendtgørelse eller anden relevant dansk lovgivning.

§ 16. Når en forvalter af alternative investeringsfonde beslutter at ophøre med at markedsføre den alternative investeringsfond eller afdelinger heraf til detailinvestorer i Danmark, skal forvalteren senest 14 dage efter, at beslutningen er truffet, give meddelelse til investorerne herom, samt underrette Finanstilsynet om tidspunktet herfor. Tilsvarende gælder, hvis Finanstilsynet kræver, at forvalteren ophører med at markedsføre den alternative investeringsfond, jf. § 15.

Stk. 2. Forvalteren af den alternative investeringsfond skal samtidig oplyse, hvordan forvalteren iværksætter de i § 3, stk. 2, nr. 8, litra d, nævnte foranstaltninger til sikring af danske investorers rettigheder.

§ 17. Forvalteren skal indsende en erklæring til Finanstilsynet såfremt den alternative investeringsfond alene markedsføres overfor detailinvestorer som er ledere, direktører eller ansatte, der er involveret i forvaltningen af den alternative investeringsfond om, at forvalteren har oplyst disse investorer om de risici, der er forbundet ved produktet.

Stk. 2. Forvalteren skal ligeledes indsende en erklæring til Finanstilsynet, hvorved investor erklærer at være bekendt med de risici, der er forbundet med den påtænkte forpligtelse.

Straffebestemmelser

§ 18. Overtrædelse af § 3, stk. 1, §§ 4-6, §§ 8-14 og §§ 16 og 17 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. juli 2013.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 28. juni 2013

Annette Vilhelmsen

/ Hans Høj

Officielle noter

1) Bekendtegørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010, EU Tidende 2011 nr. L 174, side 1.