Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Alternative investeringsfonde baseret på værdipapirer med flere afdelinger eller andelsklasser
Kapitel 3 Principper vedrørende dokumenter med væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde baseret på værdipapirer
Kapitel 4 Mål og investeringspolitik
Kapitel 5 Risiko/afkast-profil
Kapitel 6 Omkostninger
Kapitel 7 Tidligere resultater
Kapitel 8 Praktiske oplysninger og krydsreferencer
Kapitel 9 Fund of funds
Kapitel 10 Strukturerede alternative investeringsfonde
Kapitel 11 Dokument med væsentlig investorinformation om alternative investeringsfonde baseret på øvrige aktiver
Kapitel 12 Gennemgang og revision af dokumenter med væsentlig investorinformation
Kapitel 13 Varigt medium
Kapitel 14 Ikrafttræden
Bilag 1 Krav til beskrivelsen af den syntetiske indikator
Bilag 2 Præsentation af omkostninger
Bilag 3 Præsentation af information om tidligere resultater
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om form og indhold af dokumenter indeholdende væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde

I medfør af § 5, stk. 7, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsens kapitel 2-10, 12 og 13 finder anvendelse på forvaltere af alternative investeringsfonde, som har tilladelse til at markedsføre sig til detailinvestorer, som alternative investeringsfonde som hovedsagelig investerer i finansielle aktiver.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 11 -13 finder anvendelse på forvaltere af alternative investeringsfonde, som har tilladelse til at markedsføre sig til detailinvestorer, som alternative investeringsfonde som hovedsagelig investerer i øvrige aktiver.

Stk. 3. Med »alternative investeringsfonde, som har tilladelse til at markedsføre sig til detailinvestorer, som alternative investeringsfonde som hovedsagelig investerer i finansielle aktiver« forstås i denne bekendtgørelse alternative investeringsfonde, der i deres tilladelse til markedsføring til detailinvestorer er defineret som sådan, jf. § 3, stk. 5, i bekendtgørelse om markedsføring af alternative investeringsfonde til detailinvestorer.

Stk. 4. Med »alternative investeringsfonde, som har tilladelse til at markedsføre sig til detailinvestorer, som alternative investeringsfonde, som hovedsagelig investerer i øvrige aktiver« forstås i denne bekendtgørelse, alternative fonde, der i deres tilladelse til markedsføring til detailinvestorer er defineret som sådan, jf. § 3, stk. 5 i bekendtgørelse om markedsføring af alternative investeringsfonde til detailinvestorer.

Stk. 5. Med »strukturerede alternative investeringsfonde« forstås i denne bekendtgørelse alternative investeringsfonde, som på visse forud fastsatte datoer udbetaler et algoritmebaseret afkast til investorer, som er knyttet til de resultater eller prisændringer eller andre forhold, der gør sig gældende for finansielle aktiver, indekser eller referenceporteføljer eller alternative investeringsfonde med lignende karakteristika.

Stk. 6. Med »finansielle aktiver« forstås i denne bekendtgørelse pantebreve, valutaspotforretninger i investeringsøjemed med henblik på at opnå fortjeneste ved kursændringer på valuta, samt finansielle instrumenter som defineret i regler, der gennemfører bilag 1 C i direktiv 2004/39/EF af 21. april om markeder for finansielle instrumenter.

Stk. 7. Med »øvrige aktive« forstås i denne bekendtgørelse alle aktiver, som ikke er finansielle aktiver.

Kapitel 2

Alternative investeringsfonde baseret på værdipapirer med flere afdelinger eller andelsklasser

§ 2. Hvis den alternative investeringsfond består af en eller flere afdelinger, skal der udarbejdes et særskilt dokument med væsentlig investorinformation, jf. § 4, stk. 1, om de enkelte afdelinger.

§ 3. Hvis den alternative investeringsfond består af en eller flere andelsklasser, udarbejdes der et dokument med væsentlig investorinformation om de enkelte andelsklasser.

Stk. 2. Væsentlig investorinformation, som er relevant for to eller flere klasser i den samme alternative investeringsfond, kan samles i et enkelt dokument med væsentlig investorinformation, forudsat at det endelige dokument opfylder alle krav i §§ 6 -7, herunder kravet om længde.

Stk. 3. Den alternative investeringsfond kan vælge at lade én klasse repræsentere én eller flere andre klasser i fonden, forudsat at valget er redeligt, tydeligt og ikke-vildledende for potentielle investorer i de andre klasser. I sådanne tilfælde skal afsnittet »Risiko/afkast-profil« i dokumentet med væsentlig investorinformation indeholde en beskrivelse af væsentlig risiko, der gælder for alle repræsenterede klasser. Et dokument med væsentlig investorinformation baseret på den repræsentative klasse kan udleveres til investorer i de andre klasser.

Stk. 4. Forskellige klasser kan ikke samles i en sammensat repræsentativ klasse, jf. stk. 3.

Stk. 5. Den alternative investeringsfond opbevarer oplysninger om de andre klasser, den repræsentative klasse i stk. 3 omfatter, og om begrundelsen for dette valg.

Stk. 6. Afsnittet »Praktiske oplysninger« i dokumentet med væsentlig investorinformation suppleres, hvis det er relevant, med en angivelse af den klasse, der er valgt til at være repræsentativ, idet der gøres brug af det udtryk, der er anvendt til at betegne den i den alternative investeringsfonds prospekt. I afsnittet angives det også, hvor investorer kan indhente oplysninger om den alternative investeringsfonds andre klasser, som markedsføres i deres egen medlemsstat.

Kapitel 3

Principper vedrørende dokumenter med væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde baseret på værdipapirer

§ 4. Bekendtgørelsens kap. 3 - 11 giver en udtømmende beskrivelse af form og indhold af det dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative fonde baseret på værdipapirer (i det følgende benævnt »dokumentet med væsentlig investorinformation«). Medmindre andet følger af denne bekendtgørelse, medtages andre informationer og erklæringer ikke.

Stk. 2. Væsentlig investorinformation skal være redelig og tydelig og må ikke være vildledende.

Stk. 3. Dokumentet med væsentlig investorinformation udleveres på en sådan måde, at investorerne kan skelne mellem dokumentet og andet materiale. Det må navnlig ikke foreligge eller leveres på en sådan måde, at det kan forventes at foranledige investorerne til at anse det for mindre vigtigt end anden information om den alternative investeringsfond og den alternative investeringsfonds risici og fordele.

§ 5. Indholdet i dokumentet med væsentlig investorinformation opstilles i den rækkefølge, der er angivet i stk. 2-11.

Stk. 2. Titlen »Væsentlig Investorinformation« anbringes tydeligt, øverst på den første side i dokumentet med væsentlig investorinformation.

Stk. 3. Direkte under titlen følger en forklaring, den lyder således: »Dette dokument indeholder væsentlig investorinformation om denne alternative investeringsfond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå den alternative investeringsfonds opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i den alternative investeringsfond. De/du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel investering.«

Stk. 4. Den alternative investeringsfonds identifikation, herunder andelsklasse, eller afdeling heraf, angives tydeligt. Er der tale om afdelinger eller andelsklasser anføres den alternative investeringsfonds navn efter afdelingens eller andelsklassens navn. Eventuelle kodenumre, som identificerer den alternative investeringsfond, afdelingen eller andelsklassen, indgår som en del af den alternative investeringsfonds identifikation.

Stk. 5. Forvalterens navn anføres.

Stk. 6. Hvis forvalteren af retlige, administrative eller markedsføringsmæssige årsager indgår som en del af en gruppe, kan den pågældende gruppes navn også anføres. Corporate branding kan medtages, forudsat at det ikke hindrer investorer i at forstå de centrale aspekter ved investeringen eller begrænser muligheden for sammenligning af investeringsprodukter.

Stk. 7. Afsnittet »Mål og investeringspolitik« i dokumentet med væsentlig investorinformation indeholder de oplysninger, der er omhandlet i denne bekendtgørelses kapitel 4.

Stk. 8. Afsnittet »Risiko/afkast-profil« i dokumentet med væsentlig investorinformation indeholder de oplysninger, der er omhandlet i denne bekendtgørelses kapitel 5.

Stk. 9. Afsnittet »Omkostninger« i dokumentet med væsentlig investorinformation indeholder de oplysninger, der er omhandlet i denne bekendtgørelses kapitel 6.

Stk. 10. Afsnittet »Tidligere resultater« i dokumentet med væsentlig investorinformation indeholder de oplysninger, der er omhandlet i denne bekendtgørelses kapitel 7.

Stk. 11. Afsnittet »Praktiske oplysninger« i dokumentet med væsentlig investorinformation indeholder de oplysninger, der er omhandlet i denne bekendtgørelses kapitel 8.

Stk. 12. Oplysningerne om offentliggørelse skal svare til følgende erklæring »Denne væsentlige investorinformation er korrekt pr. [datoen for offentliggørelse. ].«

§ 6. Et dokument med væsentlig investorinformation skal:

1) Være udformet på dansk.

2) Præsenteres og opstilles således, at det er letlæseligt med brug af læsevenlige karakterstørrelser.

3) Foreligge i skriftlig form og være formuleret tydeligt således, at det letter investors forståelse af den information, der videregives, navnlig

a) med brug af tydelige, kortfattede og letforståelige vendinger,

b) uden fagjargon, og

c) uden fagudtryk, når de kan erstattes af almindelige ord.

4) Fokusere på den væsentlige information, som investor har brug for.

Stk. 2. Brug af farver må ikke gøre oplysningerne mindre forståelige, når dokumentet med væsentlig investorinformation printes eller fotokopieres i sort/hvid.

Stk. 3. Brug af corporate branding for forvalteren eller den gruppe det tilhører, må hverken distrahere investor eller sløre teksten.

§ 7. Dokumentet med væsentlig investorinformation må højst fylde to A4 sider i trykt udgave.

Kapitel 4

Mål og investeringspolitik

§ 8. Afsnittet »Mål og investeringspolitik« i dokumentet med væsentlig investorinformation omfatter de væsentligste træk ved den alternative investeringsfond, som investor bør informeres om, også selv om de ikke indgår i prospektets beskrivelse af mål og investeringspolitik, herunder:

1) De vigtigste kategorier af finansielle instrumenter, som der kan investeres i.

2) Om investor kan indløse andele i den alternative investeringsfond på anfordring, og i givet fald med en nærmere angivelse af den hyppighed, hvormed andele handles.

3) Hvorvidt den alternative investeringsfond har et særligt mål i forhold til eventuelle industrielle, geografiske eller andre markedsspecifikke sektorer eller i forhold til specifikke kategorier af aktiver.

4) Om den alternative investeringsfond giver mulighed for skønsmæssige valg i forbindelse med de særlige investeringer, der skal foretages, og om denne metode omfatter eller forudsætter en henvisning til et benchmark, og i givet fald hvilket. Det skal tillige oplyses, i hvilket omfang der er mulighed for fleksibilitet i forhold til det pågældende benchmark. Hvis den alternative investeringsfond har sat et mål for indeksbasering, angives det.

5) Om udbytte udbetales eller geninvesteres.

Stk. 2. Beskrivelsen i stk. 1 indeholder, hvis det er relevant, følgende oplysninger:

1) Hvis den alternative investeringsfond investerer i obligationer, en angivelse af, om obligationerne er udstedt af virksomheder, staten eller andre enheder, og, hvis det er relevant, af eventuelle mindstekrav til rating.

2) Hvis den alternative investeringsfond er en struktureret fond, en kort gennemgang af alle de aspekter, der er nødvendige for at få en korrekt forståelse af afkastet og af de faktorer, som forventes at blive udslagsgivende for resultatet, herunder, hvis det er nødvendigt, henvisninger til nærmere oplysninger i prospektet om algoritmen og dens funktionsmåde.

3) Hvis valget af aktiver styres af bestemte kriterier, en gennemgang af disse kriterier, f.eks. »vækst«, »værdi« eller »stort udbytte«.

4) Hvis der gøres brug af formueforvaltningsteknikker, f.eks. hedging, arbitrage eller låntagning, en kort gennemgang af de faktorer, som forventes at være udslagsgivende for den alternative investeringsfonds resultat.

5) Hvis omkostningerne ved porteføljetransaktioner kan forventes at få væsentlig indvirkning på afkastet som følge af den strategi, den alternative investeringsfond har vedtaget, en angivelse af, at det er tilfældet, samtidig med at det fremhæves, at omkostninger ved porteføljetransaktioner afholdes over den alternative investeringsfond eller afdelingens aktiver i tillæg til de gebyrer, der er omhandlet i kapitel 6.

6) Hvis en åben fond angiver en anbefalet mindsteperiode for besiddelse af andele i den alternative investeringsfond enten i prospektet eller i eventuelt markedsføringsmateriale, eller hvis det anføres, at en mindsteperiode er et vigtigt aspekt ved investeringsstrategien en erklæring, med følgende ordlyd: »Anbefaling: Denne alternative investeringsfond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for [tidsperiode]. «.

Stk. 3. Afsnittet »Mål og investeringspolitik« i dokumentet med væsentlig investorinformation kan indeholde andre oplysninger end dem, der er opført i stk. 2, herunder en beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi, hvis oplysningerne er nødvendige for at give en passende beskrivelse af den alternative investeringsfonds mål og investeringsstrategi.

Kapitel 5

Risiko/afkast-profil

§ 9. Afsnittet »Risiko/afkast-profil« i dokumentet med væsentlig investorinformation omfatter en syntetisk indikator suppleret med:

1) En beskrivelse med ord af indikatoren og dens vigtigste begrænsninger.

2) En beskrivelse med ord af risici, som er væsentlige for den alternative investeringsfond, men som den syntetiske indikator ikke tager tilstrækkelig højde for.

Stk. 2. Den syntetiske indikator i stk. 1 består af en række kategorier på en numerisk skala, hvor den alternative investeringsfond er tilknyttet en af kategorierne. Beskrivelsen af den syntetiske indikator skal opfylde kravene i bilag 1.

Stk. 3. Beregningen af den syntetiske indikator og eventuelle senere ændringer dokumenteres i tilstrækkeligt omfang. Forvalteren opbevarer fortegnelser over disse beregninger i en periode på mindst fem år. Perioden forlænges til fem år efter forfald i forbindelse med strukturerede alternative investeringsfonde.

Stk. 4. Beskrivelsen med ord, jf. stk. 1, nr. 1, skal indeholde følgende oplysninger:

1) En erklæring om, at historiske data som dem, der anvendes til at beregne den syntetiske indikator, ikke nødvendigvis giver et pålideligt billede af den alternative investeringsfonds fremtidige risikoprofil.

2) En erklæring om, at den angivne risiko/afkast-kategori ikke nødvendigvis forbliver uændret, og at kategoriseringen af den alternative investeringsfond kan ændre sig med tiden.

3) En erklæring hvor relevant om, at den laveste kategori ikke er ensbetydende med en risikofri investering.

4) En kort redegørelse for, hvorfor den alternative investeringsfond befinder sig i en bestemt kategori.

5) Nærmere oplysninger om karakteren, timingen og omfanget af eventuel kapitalgaranti eller -beskyttelse, som den alternative investeringsfond tilbyder, herunder de potentielle virkninger, hvis andele indløses uden for garanti- eller beskyttelsesperioden.

Stk. 5. Beskrivelsen med ord, jf. stk. 1, nr. 2, skal indeholde følgende:

1) Kreditrisiko, hvis en væsentlig del af investeringen omfatter obligationer.

2) Likviditetsrisiko, hvis en væsentlig del af investeringen omfatter finansielle instrumenter, som i sig selv er tilstrækkeligt likvide, men som under visse omstændigheder kan have et ret lavt likviditetsniveau, hvilket har indvirkning på niveauet for den alternative investeringsfonds likviditetsrisiko som helhed.

3) Modpartsrisiko, hvis en alternativ investeringsfond er omfattet af en garanti fra tredjemand, eller hvis in-vesteringseksponeringen i væsentligt omfang er opnået gennem en eller flere aftaler med tredjemand.

4) Operationelle risici og risici forbundet med opbevaring af aktiver.

§ 10. De risici, der er omhandlet i § 9, stk. 1, nr. 1, identificeres og beskrives i overensstemmelse med den interne proces, som forvalteren har indført til at identificere, måle og føre tilsyn med risici. Hvis forvalteren administrerer mere end en alternativ investeringsfond eller tillige en eller flere UCITS, identificeres og beskrives de givne risici på en konsekvent måde.

Kapitel 6

Omkostninger

§ 11. Afsnittet »Omkostninger« i dokumentet med væsentlig investorinformation skal indeholde en præsentation af omkostninger i form af en tabel, jf. bilag 2.

Stk. 2. Tabellen i bilag 2 udfyldes i overensstemmelse med følgende krav:

1) Indtrædelses- og udtrædelsesomkostningerne svarer hver for sig til det beløb udtrykt i procent, som maksimalt kan trækkes fra investors kapitalforpligtelse overfor den alternative investeringsfond.

2) Et enkelt tal viser de omkostninger, der afholdes af den alternative investeringsfond i løbet af et år, dvs. de »løbende omkostninger«, som svarer til samtlige årlige omkostninger og andre betalinger, der afholdes over den alternative investeringsfonds aktiver i den definerede periode, og er baseret på beløbene fra det foregående år.

3) I tabellen opføres og beskrives eventuelle omkostninger, som den alternative investeringsfond afholder under visse særlige omstændigheder, omkostningens beregningsgrundlag, og hvornår omkostningen finder anvendelse.

§ 12. Afsnittet »Omkostninger« skal indeholde en beskrivelse med ord af alle de omkostninger, der er opført i tabellen, herunder:

1) Om Indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger:

a) Det skal fremgå tydeligt, at omkostningerne altid er maksimumbeløb, for i nogle tilfælde betaler investor muligvis mindre.

b) Der tilføjes en erklæring om, at investor kan få oplyst de faktiske indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger ved henvendelse til investors finansielle rådgiver eller distributør, hvis indtræden og udtræden er mulig.

2) Om »Løbende omkostninger«, hvor der tilføjes en erklæring om, at de løbende omkostninger er baseret på de foregående års udgifter, dvs. for året der slutter i [måned/år], og at beløbet derfor kan variere fra år til år.

Stk. 2. Afsnittet om »omkostninger« skal indeholde en erklæring om omkostningernes indvirkning, hvoraf det tydeligt fremgår, at de omkostninger, investor betaler, anvendes til at afholde den alternative investeringsfonds løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med den alternative investeringsfonds markedsføring og distribution, og at disse omkostninger begrænser investeringens potentielle vækst.

§ 13. Samtlige led i omkostningsstrukturen skal præsenteres så tydeligt som muligt, således, at investor kan vurdere omkostningernes samlede indvirkning.

Stk. 2. Hvis omkostningerne ved porteføljetransaktioner kan forventes at få en væsentlig indvirkning på afkastet som følge af den strategi, den alternative investeringsfond har vedtaget, angives dette i afsnittet »Mål og investeringspolitik«, jf. § 8. stk. 2, nr. 5.

Stk. 3. Resultatbetingede honorarer oplyses i overensstemmelse med § 11, stk. 2, nr. 3. Resultatbetingede honorarer afholdt af den alternative investeringsfond i det foregående regnskabsår angives i procent.

§ 14. Hvis en ny alternativ investeringsfond ikke kan opfylde kravene i § 11, stk. 2, nr. 2, og § 12, stk. 1, nr. 2, fastsættes de løbende omkostninger skønsmæssigt på grundlag af de samlede forventede omkostninger.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

1) For alternative investeringsfonde som opkræver en fast samlet omkostning, og der angives det pågældende beløb i stedet.

2) For alternative investeringsfonde, der fastsætter et loft eller maksimum for det beløb, der kan opkræves, og her angives det pågældende beløb i stedet, forudsat at forvalteren forpligter sig til at respektere det offentliggjorte beløb og afholde eventuelle omkostninger, som ellers vil forårsage en overskridelse heraf.

§ 15. Afsnittet »Omkostninger« skal, hvis det er relevant, indeholde krydsreferencer til de dele i den alternative investeringsfonds prospekt, hvor der kan findes nærmere oplysninger om omkostninger, herunder om resultatbetingede honorarer og deres beregning.

Kapitel 7

Tidligere resultater

§ 16. Den alternative investeringsfonds tidligere resultater skal præsenteres i et søjlediagram, der viser den alternative investeringsfonds resultater i de seneste ti år. Søjlediagrammet skal være af en sådan størrelse, at det er letlæseligt, men må under ingen omstændigheder fylde mere end en halv side i dokumentet med væsentlig investorinformation.

Stk. 2. Alternative investeringsfonde, hvis tidligere resultater strækker sig over færre end fem hele kalenderår, skal kun præsentere resultaterne i de seneste fem år.

Stk. 3. År uden data vises som tomme felter, kun med angivelse af datoen.

Stk. 4. Hvis den alternative investeringsfond endnu ikke råder over data om tidligere resultater for et helt kalenderår, indsættes der en forklaring om, at der ikke foreligger tilstrækkelige data til at give investor nyttige oplysninger om tidligere resultater.

Stk. 5. Søjlediagrammet suppleres med tydelige anmærkninger, som:

1) Advarer om, at diagrammet har en begrænset værdi som indikator for fremtidige resultater,

2) kort viser, hvilke gebyrer og honorarer, der indgår i eller er udeladt fra beregningen af tidligere resultater,

3) angiver i hvilket år den alternative investeringsfond blev oprettet, og

4) angiver, i hvilken valuta de tidligere resultater er beregnet.

Stk. 6. Kravene i stk. 5, nr. 2, finder ikke anvendelse for alternative investeringsfonde, som ikke opkræver ind- og udtrædelsesgebyrer.

Stk. 7. Dokumentet med væsentlig investorinformation må ikke indeholde oplysninger om tidligere resultater i dele af det indeværende kalenderår.

§ 17. Tidligere resultater beregnes på grundlag af nettoværdien af den alternative investeringsfonds aktiver og ud fra den antagelse, at den alternative investeringsfond har geninvesteret eventuel indtjening, som kan distribueres.

§ 18. Selv om der opstår væsentlige ændringer i den alternative investeringsfonds mål og investeringspolitik i den periode, som søjlediagrammet i § 16 omfatter, skal søjlediagrammet fortsat vise den alternative investeringsfonds tidligere resultater forud for de pågældende væsentlige ændringer.

Stk. 2. Perioden forud for de væsentlige ændringer, jf. stk. 1, vises i søjlediagrammet med en tydelig advarsel om, at resultaterne blev opnået under omstændigheder, der ikke længere gør sig gældende.

§ 19. Hvis der henvises til et benchmark i afsnittet »Mål og investeringspolitik« i dokumentet om væsentlig investorinformation, indsættes der i diagrammet en søjle med det pågældende benchmarks tidligere resultater ved siden af hver enkelt søjle med den alternative investeringsfonds tidligere resultater.

Stk. 2. Alternative investeringsfonde, der ikke råder over data om tidligere resultater i de krævede fem eller ti år, indsætter ikke et benchmark for de år, hvor den alternative investeringsfond ikke eksisterede.

§ 20. Simulerede resultater for perioden før der forelå data, er kun tilladt i følgende tilfælde forudsat at de bruges på en redelig, tydelig og ikke-vildledende måde. En eksisterende alternativ investeringsfond eller en eksisterende afdeling kan simulere resultaterne for en ny andelsklasse ved hjælp af resultaterne for en anden klasse, forudsat at de to klasser ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden med hensyn til, i hvilket omfang de deltager i den alternative investeringsfonds aktiver.

Stk. 2. Hvis resultaterne er simuleret som omhandlet i stk. 1, angives dette tydeligt i søjlediagrammet.

Stk. 3. Hvis en alternativ investeringsfond ændrer retlig status, men fortsat er etableret i samme medlemsstat, forbliver data om resultater uændrede, hvis den kompetente myndighed i medlemsstaten med rimelighed vurderer, at den ændrede status ikke har konsekvenser for den alternative investeringsfonds resultat.

Stk. 4. I tilfælde af fusion beholdes kun de data, der vedrører den fortsættende alternative investeringsfonds eller afdelings tidligere resultater i dokumentet med væsentlig investorinformation.

§ 21. §§ 16-20 finder ikke anvendelse på lukkede fonde.

Kapitel 8

Praktiske oplysninger og krydsreferencer

§ 22. Afsnittet »Praktiske oplysninger« i dokumentet med væsentlig investorinformation, skal indeholde følgende oplysninger, som er relevante for detailinvestorer:

1) Depositarens navn.

2) Hvor og hvordan der kan indhentes yderligere oplysninger om fonden, kopier af prospektet, hvis et sådan er udarbejdet, og den seneste årsrapport og efterfølgende halvårsrapport, herunder på hvilket eller hvilke sprog dokumenterne foreligger, og at de kan rekvireres gratis.

3) Hvor og hvordan andre praktiske oplysninger kan indhentes, herunder hvor de seneste priser på andele kan findes.

4) En erklæring om, at skattelovgivningen i den alternative investeringsfonds hjemland kan få indvirkning på investors personlige skattemæssige stilling.

5) Følgende erklæring: »[Den alternative investeringsfonds forvalters navn] drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i den alternative investeringsfonds prospekt.«

Stk. 2. Hvis dokumentet med væsentlig investorinformation vedrører en enkelt afdeling, jf. § 2, skal afsnittet om »Praktiske oplysninger«, give information om følgende:

1) At dokumentet med væsentlig investorinformation indeholder en beskrivelse af en afdeling af en alternativ investeringsfond, og hvis det er tilfældet, at prospektet og de periodiske rapporter udarbejdes for hele den alternative investeringsfond, der er nævnt i begyndelsen af dokumentet med væsentlig investorinformation.

2) Hvorvidt de enkelte afdelingers aktiver og passiver er adskilt ved lov, og hvilke konsekvenser det kan få for investor.

3) Hvorvidt investor har ret til at ombytte sin investering i andele i en afdeling med andele i en anden afdeling, og hvor der i givet fald kan indhentes oplysning om hvordan denne ret udøves.

4) Hvis forvalteren fastsætter et gebyr, som investor skal betale for at ombytte sin investering, jf. nr. 3, og det pågældende gebyr adskiller sig fra standardgebyret for køb og salg af andele, angives gebyret separat i afsnittet »Omkostninger« i dokumentet med væsentlig investorinformation.

Stk. 3. Afsnittet »Praktiske oplysninger« i dokumentet med væsentlig investorinformation, skal hvis det er relevant indeholde de oplysninger, om andelsklasser, der kræves i § 3.

§ 23. Krydsreferencer til andre informationskilder, herunder prospektet og årsrapport, kan medtages i dokumentet med væsentlig investorinformation, forudsat alle oplysninger, som er afgørende for investorernes forståelse af de væsentlige aspekter ved investeringen, medtages i selve dokumentet med væsentlig investorinformation. Krydsreferencer til den alternative investeringsfonds eller forvalterens websted er tilladt, herunder til den del af et sådant websted, som indeholder prospektet og de periodiske beregninger.

Stk. 2. Krydsreferencerne i stk. 1 skal lede investor frem til det specifikke afsnit i den relevante informationskilde. Der kan anvendes flere forskellige krydsreferencer i dokumentet med væsentlig investorinformation, men de skal begrænses til et minimum.

Kapitel 9

Fund of funds

§ 24. Hvis en alternativ investeringsfond investerer en betydelig andel af sine aktiver i alternative investeringsfonde eller UCITS skal beskrivelsen af det pågældende investeringsinstituts mål og investeringspolitik i dokumentet med væsentlig investorinformation indeholde en kort beskrivelse af, hvordan de andre alternative investeringsfonde eller UCITS løbende udvælges.

§ 25. Ved beskrivelsen med ord af risikofaktorer, jf. § 9, stk. 1, nr. 2, tages der højde for de risici, der er forbundet med de enkelte underliggende alternative investeringsfonde eller UCITS, i det omfang de kan forventes at være væsentlige for den alternative investeringsfond.

§ 26. Ved beskrivelsen af omkostninger tages der højde for eventuelle omkostninger, som den alternative investeringsfond selv pådrager sig som investor i de underliggende alternative investeringsfonde eller UCITS. Navnlig skal eventuelle indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger samt løbende omkostninger, som de underliggende alternative investeringsfonde eller UCITS opkræver, afspejles i den alternative investeringsfonds beregning af egne løbende omkostninger.

Kapitel 10

Strukturerede alternative investeringsfonde

§ 27. Strukturerede alternative investeringsfondes dokument med væsentlig investorinformation indeholder ikke afsnittet »Tidligere resultater.«

Stk. 2. Afsnittet »Mål og investeringspolitik« i strukturerede alternative investeringsfondes dokument med væsentlig investorinformation indeholder en beskrivelse af, hvordan formlen fungerer, og hvordan afkastet bruges.

Stk. 3. Beskrivelsen i stk. 2 ledsages af en illustration, som viser mindst tre scenarier for den alternative investeringsfonds potentielle resultater. Passende scenarier udvælges med henblik på at vise, under hvilke omstændigheder formlen kan generere et lavt, mellemstort eller stort afkast, herunder, hvis det er relevant, et negativt afkast for investor

Stk. 4. Scenarierne i stk. 3 skal sætte investor i stand til fuldt ud at forstå alle virkningerne af den beregningsmekanisme, der er indbygget i formlen. De skal præsenteres på en måde, som er redelig, tydelig og ikke-vildledende og således, at det kan forventes at blive forstået af en almindelig detailinvestor. De må navnlig ikke overdrive omfanget af den alternative investeringsfonds endelige resultater.

Stk. 5. Scenarierne i stk. 3 skal bygge på rimelige og forsigtige antagelser om fremtidige markedsvilkår og prisændringer. Hvis formlen indebærer, at investor kan blive udsat for væsentlige tab, f.eks. i forbindelse med en kapitalgaranti som kun fungerer under særlige omstændigheder, skal tabene dog illustreres på en passende måde, også selv om der kun opstår ringe sandsynlighed for, at de tilsvarende markedsforhold opstår.

Stk. 6. Scenarierne i stk. 3 ledsages af en erklæring om, at de er eksempler til illustration af formlen og ikke fremtidsprognoser. Det skal fremgå tydeligt, at scenarierne ikke er lige sandsynlige.

§ 28. Strukturerede alternative investeringsfondes dokument med væsentlig investorinformation må højest fylde tre A4-sider i trykt udgave.

Kapitel 11

Dokument med væsentlig investorinformation om alternative investeringsfonde baseret på øvrige aktiver

§ 29. Forvaltere af alternative investeringsfonde baseret på øvrige aktiver skal udarbejde et dokument med væsentlig investorinformation om den eller de alternative fonde baseret på øvrige aktiver, som denne forvalter (i det følgende benævnt »dokumentet med væsentlig investorinformation«).

Stk. 2. Væsentlig investorinformation skal være redelig og tydelig og må ikke være vildledende.

Stk. 3. Dokumentet med væsentlig investorinformation udleveres på en sådan måde, at investorerne kan skelne mellem dokumentet og andet materiale. Det må navnlig ikke foreligge eller leveres på en sådan måde, at det kan forventes at foranledige investorerne til at anse det for mindre vigtigt end anden information om den alternative investeringsfond og den alternative investeringsfonds risici og fordele.

§ 30. Indholdet i dokumentet med væsentlig investorinformation opstilles i den rækkefølge, der er angivet i stk. 2-7.

Stk. 2. Titlen »Væsentlig Investorinformation« anbringes tydeligt, øverst på den første side i dokumentet med væsentlig investorinformation.

Stk. 3. Direkte under titlen følger en forklaring, den lyder således: »Dette dokument indeholder væsentlig investorinformation om denne alternative investeringsfond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå den alternative investeringsfonds opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i den alternative investeringsfond. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel investering.«.

Stk. 4. Den alternative investeringsfonds identifikation, herunder andelsklasse, eller afdeling heraf. Er der tale om afdelinger eller andelsklasser anføres den alternative investeringsfonds navn efter afdelingens eller andelsklassens navn. Eventuelle kodenumre, som identificerer den alternative investeringsfond, afdelingen eller andelsklassen, indgår som en del af den alternative investeringsfonds identifikation.

Stk. 5. Forvalterens navn anføres.

Stk. 6. Der angives en generel beskrivelse af

1) de aktiver, fonden investerer,

2) fondens investeringsstrategi,

3) de risici, der er forbundet med den valgte investeringsstrategi,

4) de omkostninger, der er knyttet til investering i fonden, herunder omkostninger ved ind- og udtrædelse af fonden, og

5) praktiske oplysninger, herunder oplysning om, hvor og hvordan der kan indhentes yderligere oplysninger om den alternative investeringsfond, kopier af prospektet, hvis et sådan er udarbejdet, og den seneste årsrapport, såfremt denne er tilgængelig, samt hvor de seneste priser på andele kan findes.

§ 31. Et dokument med væsentlig investorinformation skal:

1) Være udformet på dansk.

2) Præsenteres og opstilles således, at det er letlæseligt med brug af læsevenlige karakterstørrelser.

3) Foreligge i skriftlig form og være formuleret tydeligt således, at det letter investors forståelse af den information, der videregives, navnlig

a) med brug af tydelige, kortfattede og letforståelige vendinger,

b) uden fagjargon, og

c) uden fagudtryk, når de kan erstattes af almindelige ord.

4) Fokusere på den væsentlige information, som investor har brug for.

Stk. 2. Brug af farver må ikke gøre oplysningerne mindre forståelige, når dokumentet med væsentlig investorinformation printes eller fotokopieres i sort/hvid.

Stk. 3. Brug af corporate branding for forvalteren eller den gruppe det tilhører, må hverken distrahere investor eller sløre teksten.

§ 32. Dokumentet med væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde baseret på øvrige aktiver må højst fylde to A4 sider i trykt udgave.

Kapitel 12

Gennemgang og revision af dokumenter med væsentlig investorinformation

§ 33. Forvalteren skal sikre, at et dokument med væsentlig investorinformation gennemgås mindst én gang hver tolvte måned

Stk. 2. Oplysningerne gennemgås forud for forslag om ændring af prospektet, hvis et sådan skal udarbejdes, eller den alternative investeringsfonds vedtægter eller fondsbestemmeler, hvis ændringerne ikke er gennemgået, som angivet i stk. 1.

Stk. 3. Oplysningerne gennemgås forud for eller efter ændringer, som anses for væsentlige i forhold til de oplysninger, der indgår i dokumentet med væsentlig investorinformation.

Stk. 4. Forvalteren af en lukket fond skal dog kun gennemgå dokumentet i forbindelse med, at fonden tilbyder mulighed for emission eller indløsning.

§ 34. Hvis en gennemgang som nævnt i § 33 viser, at det er nødvendigt at foretage ændringer i dokumentet med væsentlig investorinformation, gøres den reviderede udgave straks tilgængelig.

Stk. 2. Hvis der forventes ændringer i dokumentet med væsentlig investorinformation som følge af en beslutning, som forvalteren har truffet, herunder ændringer i prospektet, hvis et sådan udarbejdes, eller den alternative investeringsfonds vedtægter eller fondsbestemmelser, gøres den reviderede udgave tilgængelig, før ændringerne træder i kraft.

Stk. 3. Dokumenter med væsentlig investorinformation, som omfatter en behørigt revideret præsentation af den alternative investeringsfonds tidligere resultater, gøres tilgængelige senest 35 arbejdsdage efter den 31. december hvert år.

§ 35. Oplysninger om omkostninger skal give et korrekt billede af eventuelle ændringer i omkostningsstrukturen, som fører til en forhøjelse af det maksimalt tilladte beløb for engangsomkostninger, der afholdes direkte af investor.

Stk. 2. Hvis de »løbende omkostninger«, som beregnet i overensstemmelse med § 11, stk. 2, nr. 2, ikke længere er pålidelige, fastsætter forvalteren i stedet et skønsmæssigt tal for »løbende omkostninger«, som med rimelighed kan anses for at være indikativt for det beløb, den alternative investeringsfond kan forventes at skulle betale fremover. Der gives oplysning om det ændrede grundlag ved hjælp af følgende erklæring: »Tallet for de løbende omkostninger er et skøn [indsæt en kort beskrivelse af, hvorfor der anvendes et skøn frem for et ex-post tal. ]. «

Kapitel 13

Varigt medium

§ 36. Hvis et dokument med væsentlig investorinformation eller prospektet for den alternative investeringsfond, hvis et sådan skal udarbejdes, skal udleveres til investorer på et andet varigt medium end papir, skal følgende betingelser opfyldes:

1) Udleveringen af dokumentet med væsentlig investorinformation eller prospektet på et andet varigt medium end papir skal foregå på en måde, der er passende i forhold til, hvordan forretningerne mellem forvalteren og investor skal udføres.

2) Den person, som dokumentet med væsentlig investorinformation eller prospektet udleveres til, skal specifikt vælge dette andet medium, når den pågældende får valget mellem oplysningerne på papir eller på dette andet varige medium.

Stk. 2. Hvis dokumentet med væsentlig investorinformation eller prospektet skal udleveres via et websted og de pågældende oplysninger ikke er rettet personligt til investor, skal følgende betingelser også opfyldes:

1) Udleveringen af oplysningerne på det pågældende medium skal foregå på en måde, der er passende i forhold til, hvordan forretningerne mellem forvalteren og investor udføres eller skal udføres.

2) Investor skal specifikt godkende at få oplysningerne udleveret i den pågældende form.

3) Investor skal informeres elektronisk om webstedets adresse og den side, hvor der er adgang til oplysningerne.

4) Oplysningerne skal ajourføres.

5) Investor skal have uafbrudt adgang til oplysningerne via webstedet så længe, det er rimeligt.

Stk. 3. Ved anvendelsen af denne bestemmelse anses udlevering af oplysninger ved hjælp af elektronisk kommunikation for at være foregået på en måde, der er passende i forhold til, hvordan forretningerne mellem forvalteren og investor udføres eller skal udføres, hvis der er dokumentation for, at investor har adgang til internettet med jævne mellemrum. Hvis investor opgiver en e-mailadresse med henblik på de pågældende forretninger, betragtes det som en sådan dokumentation.

Kapitel 14

Ikrafttræden

§ 37. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 22. juli 2013.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 28. juni 2013

Annette Vilhelmsen

/ Hans Høj


Bilag 1

Krav til beskrivelsen af den syntetiske indikator

1) Den syntetiske indikator skal placere den alternative investeringsfond på en skala fra 1-7 på grundlag af den hidtidige volatilitet.

2) Skalaen skal bestå af en række kategorier, som betegnes med hele tal i stigende rækkefølge fra 1-7 fra venstre til højre, svarende til risiko/afkast-niveauer, fra det laveste til det højeste.

3) Det skal fremgå tydeligt af skalaen, at en lavere risiko potentielt indebærer et lavere afkast, og at en højere risiko potentielt indebærer et højere afkast.

4) Det angives tydeligt, hvilken kategori den alternative investeringsfond tilhører.

5) Der må ikke bruges farver til at skelne mellem oplysningerne på skalaen.


Bilag 2

Præsentation af omkostninger

Omkostningerne skal præsenteres i en tabel, som er udformet på følgende måde:

Engangsomkostninger før eller efter investering
Indtrædelsesomkostning
Udtrædelsesomkostning
[ ] pct.
[ ] pct.
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, [før midlerne investeres] [før investeringsprovenuet udbetales]
Omkostninger afholdt af den alternative investeringsfond i løbet af et år
Løbende omkostninger
[ ] pct.
Omkostninger afholdt af den alternative investeringsfond under særlige omstændigheder
Resultatbetinget honorar
[ ] pct. pr. år af eventuelt afkast, som den alternative investeringsfond opnår ud over honorarernes benchmark, dvs. [indsæt navn på benchmark]

Alle omkostninger angives i procent.

Eventuelle resultatbetingede honorarer afholdt af den alternative investeringsfond i det foregående regnskabsår angives i procent.


Bilag 3

Præsentation af information om tidligere resultater

Søjlediagrammet, som viser tidligere resultater, opfylder følgende kriterier:

1) Skalaen på søjlediagrammets y-akse er lineær, ikke logaritmisk.

2) Skalaen tilpasses til søjlernes spændvidde og må ikke presse søjlerne sammen, således at det bliver sværere at konstatere udsving i afkast.

3) X–aksen starter ved 0 pct. resultater.

4) Alle søjlerne forsynes med en angivelse af det opnåede afkast i procent.

5) Tallene for tidligere resultater afrundes til én decimal.