Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 20. marts 2013 i sag 25.2012

A

v/forhandlingssekretær Morten Fischer-Nielsen, 3F

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Linda Rudolph Greisen (DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A, og forhandlingssekretær Vagn Henriksen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 30. december 1991, og indklagede B, blev den 5. juli 2010 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som dyrepasser indenfor heste, med uddannelsesperiode fra den 11. oktober 2010 til den 2.maj 2011. Ved tillæg til uddannelsesaftalen af 9. marts 2011 blev uddannelsesaftalen forlænget til den 16. marts 2012.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn, feriepenge og særlig opsparing samt betaling af godtgørelse efter ansættelsesbevisloven og for skoleophold.

A har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 14. maj 2012 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at efterbetale til A i alt 165.348,64 kr.

Beløbet er opgjort således:

Manglende løn for oktober 2010 til marts 2012:

Løn ifølge overenskomst: 261.831,40 kr.

Løn ifølge lønsedler: 94.000,00 kr.

Opstaldning: 40.880,00 kr.

Løndifference: 126.951,40 kr.

Feriegodtgørelse (12,5 %) og særlig opsparing (1 %) af

løndifferencen og værdien af opstaldning samt særlig

opsparing af udbetalt løn: 23.597,24 kr.

Udlæg til skoleophold: 4.800,00 kr.

Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis: 10.000,00 kr.

I alt: 165.348,64 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 4. marts 2013, hvor B trods lovligt indkaldt ikke gav møde.

Sagsfremstilling

Det fremgår af uddannelsesaftalens punkt 8, at lønnen udgør den gældende mindstebetaling (sats) for elever fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, men navnet på den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet er ikke anført.

Der er under sagen fremlagt en faktura, udstedt af B til A, dateret den 9. januar 2012, hvorpå er anført 39.000 kr. for opstaldning fra den 10. oktober 2012 til den 10. januar 2012, 6.000 kr. for skridtmaskine, 7.200 kr. for 30 undervisningstimer á 240 kr. og 45.000 kr. for 15 måneders leje af bolig á 3.000 kr., i alt 121.500 kr. inklusiv moms.

Der er endvidere til dokumentation for udgiften til skoleophold fremlagt to fakturaer på i alt 4.800 kr., udstedt af N, vedrørende skoleophold for perioden fra den 9. januar til den 10. februar 2012 og fra den 11. februar til den 16. marts 2012.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, er sålydende:

»Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk.2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.«

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at hun arbejdede i stalden med pasning, opsadling og tilridning af heste. Arbejdet foregik alle ugens syv dage. Hun havde selv sin hest opstaldet på gården og skulle betale 2.800 kr. herfor om måneden, som blev fratrukket hendes løn. Hun boede i begyndelsen på et lille værelse på 8 m2, men flyttede senere på et lidt større værelse, der imidlertid ofte var røgfyldt. De havde ikke aftalt nogen leje for værelset, men hun kan anerkende at betale 500 kr. for værelset pr. måned, i alt 7.500 kr. Da hun startede på skolen i januar 2012, ville virksomheden ikke betale for hendes skoleophold, som hun derfor selv måtte betale. Fakturaen dateret den 9. januar 2012 modtog hun først i fredags den 1. marts 2013.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Vedrørende lønkrav mv.

4 medlemmer udtaler:

Efter de foreliggende oplysninger har eleven i uddannelsesperioden fået betalt 167.831,40 kr. for lidt i løn i forhold til den løn, hun i henhold til den for uddannelsesforholdet gældende overenskomst har krav på, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. Eleven har herudover krav på betaling af feriegodtgørelse, særlig opsparing og skoleophold som opgjort, og hun har således i alt krav på 196.228,64 kr. i løn mv.

Eleven har anerkendt at skulle betale 40.880 kr. for opstaldning af egen hest og 7.500 kr. for leje af værelse i uddannelsesperioden, hvilke beløb virksomheden er berettiget til at modregne i elevens tilgodehavende løn efter fradrag af AM-bidrag og A-skat. De øvrige krav, der fremgår af virksomhedens faktura, og som ikke er fremsat af virksomheden over for Tvistighedsnævnet, tages ikke til følge.

1 medlem udtaler:

Jeg er enig i flertallets betragtninger vedrørende modregning mv., men finder ikke, at betaling for skolehjem er en løndel omfattet af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. På den baggrund tilslutter jeg mig flertallets resultat med den ændring, at virksomheden skal frifindes for betaling af de 4.800 kr., som eleven har betalt til skolehjem.

Vedrørende godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Tre medlemmer udtaler:

Det fremgår ikke af uddannelsesaftalens punkt 8 hvilken overenskomst, der er gældende for uddannelsesforholdet. Oplysningen om, at lønnen udgør den gældende mindstebetaling (sats) for elever fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, er under de foreliggende omstændigheder, hvor den udbetalte løn udgjorde mellem halvdelen og en tredjedel af den overenskomstmæssige løn, egnet til at vildlede eleven om hendes rettigheder under uddannelsen. Disse mangler ved uddannelsesaftalen, der ikke kan anses for undskyldelige, har givet anledning til tvist mellem parterne og har indebåret betydelig risiko for væsentlige løntab for eleven. Vi finder derfor, at godtgørelsen for mangelfuldt ansættelsesbevis efter ansættelsesbevisloven bør fastsættes til 10.000 kr.

To medlemmer udtaler:

Vi er enige i, at uddannelsesaftalen er mangelfuld, men finder at godtgørelsen i henhold til ansættelsesbevisloven bør fastsættes til et mindre beløb end 10.000 kr.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at B skal betale 206.228,64 kr. til A med fradrag AM-bidrag og A-skat af løn, feriegodtgørelse og særlig opsparing, og med fradrag af 48.380 kr. i betaling for opstaldning af hest og leje af værelse i uddannelsesperioden.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage betale 206.228,64 til A med fradrag AM-bidrag og A-skat af løn, feriegodtgørelse og særlig opsparing og med fradrag af 48.380 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.