Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0112
 
32006L0138
 
32008L0008
 
32008L0117
 
32009L0069
 
32009L0132
 
32009L0162
 
32010L0023
 
32010L0045
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Afgiftsfritagelse for velgørende arrangementer
Kapitel 2 Afgiftsfrihed ved visse former for indførsel fra steder uden for EU
Kapitel 3 Udtagning til eget forbrug
Kapitel 4 Delvis fradragsret
Kapitel 5 Regulering for investeringsgoder
Kapitel 6 Turistkørsel med udenlandske busser
Kapitel 7 Delvis kompensation for afgiften på modermælkserstatning
Kapitel 8 Afgiftsgodtgørelse
Kapitel 9 Afgiftsfrit salg til rejsende med bopæl uden for EU
Kapitel 10 Afgiftsfritagelse ved udenrigs luftfart
Kapitel 11 Fast ejendom
Kapitel 12 Fakturakrav
Kapitel 13
Kapitel 14 Leverancer til andre EU-lande og indførsel fra steder uden for EU
Kapitel 15 Særlige bestemmelser for EU-handel
Kapitel 16 Særordning for elektroniske ydelser leveret af tredjelandsvirksomheder til ikke afgiftspligtige personer i EU
Kapitel 17 Brugte varer m.v.
Kapitel 18 Særordning for rejsebureauer
Kapitel 19 Varer på afgiftsoplag m.v.
Kapitel 20 Straffebestemmelser
Kapitel 21 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Uddrag af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011/EU af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)1)2)

I medfør af § 13, stk. 1, nr. 17, § 13, stk. 3, § 29, stk. 4, § 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 3-5, § 35, stk. 1, nr. 2, § 36, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 5, § 38, stk. 4, § 42, stk. 5, § 43, stk. 4, § 45, stk. 2, 5 og 6, § 46, stk. 13, § 51, stk. 3, § 51 b, stk. 2, § 52 a, stk. 9, § 52 c, stk. 6, § 53, stk. 1, § 54, stk. 1, § 55, § 57, stk. 1, § 62 a, stk. 6, § 64, stk. 1, § 66, stk. 9, § 68 a, stk. 2, § 70, stk. 4 og 5, § 72, stk. 5, § 73, stk. 2, § 73 a, stk. 3, § 78, stk. 2, og § 81, stk. 2, i momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013, og i medfør af § 35, stk. 1-4, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 649 af 12. juni 2013, og efter forhandling med udenrigsministeren og forsvarsministeren, fastsættes:

Kapitel 1

Afgiftsfritagelse for velgørende arrangementer

§ 1. Tilladelse til afgiftsfritagelse for afholdelse af velgørende arrangementer efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, kan gives til følgende arrangementer:

1) Et månedligt arrangement af op til 3 dages varighed.

2) Et årligt arrangement af op til 14 dages varighed, eller 2 arrangementer af op til 8 dages varighed.

3) Ensartede, sammenhængende arrangementer, der afholdes én gang årligt over enkelte dage, i flere på hinanden følgende uger eller måneder, med en samlet varighed på ikke over 14 dage.

Stk. 2. Hvis særlige omstændigheder taler derfor kan SKAT efter anmodning give tilladelse til, at tidsperioderne nævnt i stk. 1, overskrides i en periode, som fastsættes af SKAT i hvert enkelt tilfælde.

Kapitel 2

Afgiftsfrihed ved visse former for indførsel fra steder uden for EU

§ 2. Der kan ske afgiftsfri indførsel her til landet af varer fra steder uden for EU i samme omfang og på samme vilkår, som er fastsat for endelig toldfrihed efter Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter. Der kan dog ikke ske afgiftsfri indførsel af varer, der er omfattet af forordningens kapitler V, VI, XI og XIV samt artikel 104, litra q.

§ 3. Ved indførsel af motorkøretøjer som flyttegods indrømmes kun afgiftsfrihed, når køretøjet udelukkende anvendes privat.

§ 4. Der kan ske afgiftsfri indførsel af investeringsgoder og andet udstyr som led i overflytning af aktiviteter, hvis varerne er bestemt til udøvelse af en aktivitet, der ikke er afgiftsfritaget efter momslovens § 13. Der kan dog ikke ske afgiftsfri indførsel af varer, for hvilke der ikke er fradragsret for indgående afgift efter momslovens § 42, stk. 1, eller for hvilke der alene er begrænset fradragsret efter momslovens § 42, stk. 2 eller 3.

§ 5. Der kan ske afgiftsfri indførsel af audiovisuelt materiale af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, jf. bilag 1 til Rådets direktiv 2009/132/EF om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 143, litra b og c, i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder, uanset hvilken anvendelse, de er bestemt til, hvis materialet er fremstillet af FN eller af en af FN’s særorganisationer.

Stk. 2. Der kan ske afgiftsfri indførsel af samlerobjekter og kunstgenstande af undervisningsmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, hvis de ikke er bestemt til salg, og de indføres af institutioner, der er godkendt til toldfrihed efter Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009.

Stk. 3. Der kan ske afgiftsfri indførsel af officielle publikationer, der udsendes som led i udøvelsen af offentlig myndighed i steder uden for EU samt af internationale organisationer, offentligretlige institutioner og organer etableret i steder uden for EU, og hvis der er betalt afgift af publikationerne i steder uden for EU, og den betalte afgift ikke er godtgjort ved udførslen.

Stk. 4. Der kan ske afgiftsfri indførsel af tryksager, der udsendes ved valg til Europa-Parlamentet, eller som ved nationale valg i oprindelseslandet for tryksagerne udsendes af officielt anerkendte, udenlandske politiske organisationer, og hvis der er betalt afgift af tryksagerne i steder uden for EU, og den betalte afgift ikke er godtgjort ved udførslen.

§ 6. Der indrømmes afgiftsfrihed for forsøgsdyr, der indføres af institutioner godkendt til toldfrihed efter Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009, når de pågældende forsøgsdyr er erhvervet vederlagsfrit.

§ 7. Der indrømmes afgiftsfrihed for varer, der af myndigheder eller velgørende organisationer godkendt til toldfrihed efter Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 indføres til generelle formål i forbindelse med velgørende eller filantropisk virke, såfremt varerne er erhvervet vederlagsfrit.

§ 8. Der indrømmes afgiftsfrihed for varer til handicappede, såfremt varerne indføres af institutioner og organisationer, som hovedsageligt uddanner eller bistår handicappede, og varerne er modtaget som gave, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Afgiftsfriheden efter stk. 1 for indførsler til fordel for blinde kan indrømmes for andre varer end de, der er nævnt i Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009, bilag III og IV.

Stk. 3. Afgiftsfriheden efter stk. 1 for indførsler til andre handicappede end blinde kan indrømmes, selv om tilsvarende varer fremstilles i EU.

§ 9. Der indrømmes afgiftsfrihed for varer, der fra en privatperson uden for EU sendes til en privatperson her i landet i en småforsendelse uden erhvervsmæssig karakter, når forsendelsen

1) finder sted lejlighedsvis,

2) udelukkende indeholder varer, der er bestemt til modtageren eller dennes families personlige brug eller forbrug, og som hverken ved deres beskaffenhed eller mængde kan give anledning til tvivl om, at de er bestemt til ikke erhvervsmæssige formål,

3) består af varer, hvis samlede værdi ikke overstiger 360 kr., jf. dog stk. 2, og

4) sendes til modtageren uden nogen form for vederlag.

Stk. 2. Såfremt en forsendelse indeholder varer til en værdi, der overstiger 360 kr., er forsendelsen i sin helhed udelukket fra afgiftsfriheden.

Stk. 3. Der indrømmes ikke afgiftsfrihed for tobaksvarer, alkoholholdige drikkevarer, parfume og toiletvand.

§ 10. Varer fra Den Tjekkiske Republik, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien, Slovakiet eller Cypern som er ankommet til det danske toldområde inden den 1. maj 2004 og ved ankomsten henføres under en ordning for midlertidig opbevaring, aktiv forædling eller midlertidig indførsel med fuldstændig fritagelse for told- og afgifter eller oplægges på toldoplag, på frilager eller i Københavns Frihavn kan forblive under ordningen i den periode, der blev fastsat og på de betingelser, der var gældende ved varernes henførsel under ordningen. Tilsvarende gælder for varer, som inden den 1. maj 2004 i et af de 10 lande blev anbragt under en forsendelses- eller transportordning mellem EU og det pågældende land.

Stk. 2. Varer, der efter den 1. maj 2004 fraføres de i stk. 1 omhandlede ordninger skal afgiftsberigtiges ved fraførslen, jf. dog stk. 3 og 4, medmindre de udføres til et sted uden for EU.

Stk. 3. Der skal ikke betales afgift for transportmidler, der ophører med at være under ordningen for midlertidig indførsel, når:

1) transportmidlet inden indførslen her til landet er erhvervet i overensstemmelse med de almindelige regler for merværdiafgift (omsætningsafgift) i et af de i stk. 1 nævnte 10 lande, uden at der er ydet afgiftsgodtgørelse ved udførslen,

2) transportmidlet er taget i brug inden den 1. maj 1996, eller

3) det skyldige afgiftsbeløb af transportmidlet udgør et beløb på 1.000 kr. eller derunder.

Stk. 4. Der skal ikke betales afgift af andre varer end transportmidler, der ophører med at være under ordningen for midlertidig indførsel, når varerne transporteres tilbage til det land, de blev udført fra til den person, som udførte dem.

§ 11. Varer fra Bulgarien eller Rumænien som er ankommet til det danske toldområde inden den 1. januar 2007 og ved ankomsten henføres under en ordning for midlertidig opbevaring, aktiv forædling eller midlertidig indførsel med fuldstændig fritagelse for told- og afgifter eller oplægges på toldoplag, på frilager eller i Københavns Frihavn kan forblive under ordningen i den periode, der blev fastsat og på de betingelser, der var gældende ved varernes henførsel under ordningen. Tilsvarende gælder for varer, som inden den 1. januar 2007 i et af de to lande blev anbragt under en forsendelses- eller transportordning mellem EU og det pågældende land.

Stk. 2. Varer, der efter den 1. januar 2007 fraføres de i stk. 1 omhandlede ordninger skal afgiftsberigtiges ved fraførslen, jf. dog stk. 3 og 4, medmindre de udføres til et sted uden for EU.

Stk. 3. Der skal ikke betales afgift for transportmidler, der ophører med at være under ordningen for midlertidig indførsel, når:

1) transportmidlet inden indførslen her til landet er erhvervet i overensstemmelse med de almindelige regler for merværdiafgift (omsætningsafgift) i Bulgarien eller Rumænien, uden at der er ydet afgiftsgodtgørelse ved udførslen,

2) transportmidlet er taget i brug inden den 1. januar 1999, eller

3) det skyldige afgiftsbeløb af transportmidlet udgør et beløb på 1.000 kr. eller derunder.

Stk. 4. Der skal ikke betales afgift af andre varer end transportmidler, der ophører med at være under ordningen for midlertidig indførsel, når varerne transporteres tilbage til det land, de blev udført fra til den person, som udførte dem.

§ 12. Varer fra Kroatien som er ankommet til det danske toldområde inden den 1. juli 2013 og ved ankomsten henføres under en ordning for midlertidig opbevaring, aktiv forædling eller midlertidig indførsel med fuldstændig fritagelse for told- og afgifter eller oplægges på toldoplag, på frilager eller i Københavns Frihavn kan forblive under ordningen i den periode, der blev fastsat og på de betingelser, der var gældende ved varernes henførsel under ordningen. Tilsvarende gælder for varer, som inden den 1. juli 2013 i Kroatien blev anbragt under en forsendelses- eller transportordning mellem EU og Kroatien.

Stk. 2. Varer, der efter den 1. juli 2013 fraføres de i stk. 1 omhandlede ordninger skal afgiftsberigtiges ved fraførslen, jf. dog stk. 3 og 4, medmindre de udføres til et sted uden for EU.

Stk. 3. Der skal ikke betales afgift for transportmidler, der ophører med at være under ordningen for midlertidig indførsel, når:

1) transportmidlet inden indførslen her til landet er erhvervet i overensstemmelse med de almindelige regler for merværdiafgift (omsætningsafgift) i Kroatien, uden at der er ydet afgiftsgodtgørelse ved udførslen,

2) transportmidlet er taget i brug inden den 1. juli 2005, eller

3) det skyldige afgiftsbeløb af transportmidlet udgør et beløb på 1.000 kr. eller derunder.

Stk. 4. Der skal ikke betales afgift af andre varer end transportmidler, der ophører med at være under ordningen for midlertidig indførsel, når varerne transporteres tilbage til det land, de blev udført fra til den person, som udførte dem.

§ 13. SKAT kan, når kontrolmæssige hensyn taler herfor, fastsætte nærmere regler og kontrolforanstaltninger vedrørende de afgiftsfritagelser, der er fastsat i dette kapitel.

Kapitel 3

Udtagning til eget forbrug

§ 14. Landbrugsvirksomheder, der udtager egne produkter til forbrug, herunder til kost til virksomhedens ansatte, kan afgiftsberigtige produkterne på grundlag af de satser, som Skatterådet har fastsat for det pågældende indkomstår. De udtagne produkter skal anføres i afgiftsregnskabet.

§ 15. Restaurationsvirksomheder m.fl., der udtager kost til naturalaflønning af virksomhedens ansatte, kan afgiftsberigtige denne udtagning på grundlag af de satser, som Skatterådet har fastsat for det pågældende indkomstår.

§ 16. Virksomheder, der anvender et andet indkomstår end kalenderåret, skal anvende de satser, der efter §§ 14 og 15 i denne bekendtgørelse gælder for det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for.

Kapitel 4

Delvis fradragsret

§ 17. Ved beregningen af afgiftstilsvaret for den enkelte afgiftsperiode foretages i forbindelse med opgørelse af fradragsretten efter momslovens § 38, stk. 1, en foreløbig opgørelse af den del af afgiften på virksomhedens indkøb, der kan medregnes til den indgående afgift. Denne opgørelse foretages på grundlag af omsætningen i det foregående regnskabsår. Efter regnskabsårets udløb foretages endelig regulering af afgiftstilsvaret. For nyetablerede virksomheder sker den foreløbige opgørelse i det første regnskabsår på grundlag af omsætningen i de enkelte afgiftsperioder. Fremkommer der ved beregning af fradragsprocenten decimaler, oprundes fradragsprocenten til nærmeste hele tal.

§ 18. Ved vurdering af, om den skønsmæssige fordeling af afgiften efter momslovens § 38, stk. 2, på virksomheden og på indehaverens private forbrug m.v. er foretaget på rimelig måde, vil den fordeling, som er godkendt i forbindelse med skatteansættelsen, normalt blive lagt til grund. Hvis der ikke ved skatteansættelsen er foretaget særskilt fordeling af udgifter til de omhandlede varer og ydelser, kan en af SKAT normalt anvendt fordeling lægges til grund.

Kapitel 5

Regulering for investeringsgoder

§ 19. Ved salg af fast ejendom og overdragelse af driftsmidler efter momslovens § 43, stk. 3, nr. 4 og 5, kan en køber, der har mindst samme fradragsret for investeringsgodet, som sælger havde på tidspunktet for godets anskaffelse, overtage hele reguleringsforpligtelsen for den resterende del af reguleringsperioden. Er købers fradragsret mindre end sælgers, kan køber overtage den del af sælgers reguleringsforpligtelse, der svarer til købers fradragsret for investeringsgodet. Den resterende del af reguleringsforpligtelsen skal da efterreguleres af sælger.

Stk. 2. Det er en betingelse for hel eller delvis overdragelse af sælgers reguleringsforpligtelse, at køber erklærer sig indforstået med at overtage reguleringsforpligtelsen for afgiftsbeløbet for den resterende del af reguleringsperioden. Erklæringen afgives på en blanket udarbejdet af SKAT eller elektronisk på Virk.dk i Erhvervsstyrelsens virksomhedsregistreringssystem. Sælger skal kun underrette SKAT om købers overtagelse af reguleringsforpligtelsen, hvis papirblanketten anvendes.

§ 20. Såfremt køber ikke erklærer sig indforstået med at overtage reguleringsforpligtelsen for en fast ejendom efter § 19, stk. 2, i denne bekendtgørelse, kan SKAT i stedet tillade, at der stilles sikkerhed for reguleringsforpligtelsen. Det er dog en betingelse, at sikkerhedsstillelsen opretholdes uændret i reguleringsperioden, samt at reguleringsbeløbet for den resterende del af perioden forfalder til betaling, hvis den faste ejendom overdrages på ny. Sikkerhedsstillelsen kan af SKAT tillades reduceret efter en konkret vurdering.

Kapitel 6

Turistkørsel med udenlandske busser

§ 21. Virksomheder, der er registreringspligtige for turistkørsel her i landet med busser indregistreret i udlandet, skal ved anmeldelsen afgive oplysninger om bussens særlige kendetegn i form af påmalet navn, logo m.v. Senere ændringer af de særlige kendetegn skal meddeles til SKAT, inden indkørsel til landet finder sted.

§ 22. Virksomheder, der er registreringspligtige, skal:

1) Føre regnskab (kørebog) over den her i landet foretagne turistkørsel for hver kørsel med oplysning om kilometertællerens udvisende og dato ved indkørsel til og udkørsel fra landet samt om antallet af passagerer.

2) Medbringe registreringsbevis eller kopi heraf samt det i nr. 1 nævnte kørselsregnskab (kørebog) under kørsel her i landet.

3) Opbevare regnskabsmaterialet i 5 år efter udløbet af den afgiftsperiode, hvori kørslen har fundet sted.

§ 23. Afgiftsperioden er kvartalet, og afgiften skal afregnes for den kørsel, der er afsluttet i perioden. Reglerne i momslovens kapitel 10, 15 og 19 finder anvendelse.

Stk. 2. Godtgørelse af afgift for varer og ydelser indkøbt her i landet sker efter de i kapitel 8 i denne bekendtgørelse anførte regler.

§ 24. Virksomheder, der kun lejlighedsvis udfører turistkørsel her i landet, kan efter anmeldelse til SKAT få tilladelse til at afregne afgiften i forbindelse med den enkelte kørsel.

Stk. 2. Anmeldelsen, der skal indeholde oplysning om den forventede tilbagelagte strækning i kilometer, antal befordrede passagerer, og det beregnede afgiftsbeløb, skal indgives, inden indkørsel til landet finder sted. Virksomheden skal samtidig med anmeldelsen indbetale afgiften.

Stk. 3. Virksomheden skal medbringe en kopi af anmeldelsen og en kvittering for betaling af afgiften under kørsel her i landet. Efter afslutningen på kørslen skal virksomheden angive det faktiske antal kørte kilometer og befordrede passagerer ved tilbagesendelse af et eksemplar af anmeldelsen til SKAT med henblik på regulering af den betalte afgift.

Stk. 4. Har virksomheden ved forudanmeldelsen indbetalt for meget i afgift, tilbagebetales det overskydende beløb. Har virksomheden betalt for lidt, indbetales det skyldige beløb samtidig med tilbagesendelsen af anmeldelsen. Der skal kun ske regulering, såfremt det beløb, der skal efteropkræves eller tilbagebetales, udgør mere end 50 kr.

§ 25. SKAT kan foretage eftersyn af busser, der benyttes til turistkørsel her i landet, herunder efterse det i § 22, nr. 2, i denne bekendtgørelse nævnte regnskabsmateriale.

Stk. 2. SKAT kan give en virksomhed, der er registreringspligtig for betaling af afgift af turistkørsel her i landet med udenlandsk indregistrerede busser, påbud om at efterleve reglerne for adgangen til eftersyn efter stk. 1, samt for anmeldelse, regnskab og betaling af afgift efter § 21, § 22, § 24, stk. 2, 1. pkt., eller stk. 3 i denne bekendtgørelse.

Kapitel 7

Delvis kompensation for afgiften på modermælkserstatning

§ 26. Virksomheder, der er berettiget til delvis kompensation for afgiften på modermælkserstatning efter momslovens § 72, skal senest den 10. i hver måned indsende en opgørelse over størrelsen af de i den foregående måned stedfundne leverancer, for hvilke kompensationsbeløb ønskes udbetalt. Opgørelsen, der udfærdiges på en særlig blanket, indsendes til SKAT.

Stk. 2. De beløb, som tilkommer virksomheden, udbetales af SKAT inden udgangen af den måned, hvori opgørelsen er indsendt. SKAT kan efter ansøgning udbetale forskud på kompensationsbeløb.

§ 27. Anvender en virksomhed modermælkserstatning, hvortil der er opnået delvis kompensation, til andet end direkte forbrug her i landet, skal virksomheden tilbagebetale kompensationsbeløbet til SKAT.

Kapitel 8

Afgiftsgodtgørelse

Danske virksomheders ansøgning om godtgørelse af afgift

§ 28. En virksomhed, der er etableret her i landet, og som ansøger om godtgørelse af afgift, betalt til et eller flere andre EU-lande, skal indgive en ansøgning til dette eller disse EU-lande via SKATs web-portal.

Stk. 2. Ansøgningen skal indgives til SKAT senest den 30. september i kalenderåret efter godtgørelsesperioden. SKAT kan meddele, at fristen efter 1. pkt. udsættes. SKATs meddelelse om fristudsættelse offentliggøres på SKATs hjemmeside (www.skat.dk).

§ 29. En ansøgning om godtgørelse af afgift fra en virksomhed, der er etableret her i landet, betragtes først som indgivet, når den indeholder alle de oplysninger, som opfylder:

1) kravene efter § 30 i denne bekendtgørelse, og

2) eventuelle krav, som den kompetente myndighed i det andet EU-land, hvori afgift søges godtgjort, stiller efter lovgivningen i dette land som følge af regler, der svarer til momslovens §§ 37-42.

Stk. 2. SKAT skal sende virksomheden en bekræftelse på modtagelsen af ansøgningen.

Stk. 3. Såfremt virksomheden opfylder betingelserne efter stk. 1, og såfremt virksomheden i godtgørelsesperioden er registreret for afregning af afgift her til landet efter momslovens § 47, § 49, § 51 eller § 51a, videresender SKAT ansøgningen til det andet EU-land, hvori afgift søges godtgjort.

§ 30. Ansøgning om godtgørelse af afgift skal indeholde følgende oplysninger:

1) virksomhedens navn og fuldstændige adresse,

2) en adresse, der kan kontaktes via elektronisk kommunikation,

3) en beskrivelse af virksomhedens erhvervsaktivitet, som varerne og ydelserne leveres til,

4) den periode ansøgningen omfatter,

5) en erklæring fra virksomheden om, at virksomheden ikke har leveret varer eller ydelser, der betragtes som leveret i det andet EU-land i godtgørelsesperioden, bortset fra transportydelser efter regler i det andet EU-land, der svarer til momslovens § 73, transportydelser eller ydelser i tilknytning hertil, som er fritaget for afgift efter regler i det andet EU-land, der svarer til momslovens § 34 eller § 36, stk. 2, eller varer og ydelser, der efter regler i det andet EU-land er omfattet af omvendt betalingspligt for afgift,

6) virksomhedens momsregistreringsnummer og

7) oplysning om bankkonti, (inkl. IBAN- og BIC-numre).

Stk. 2. Ud over de i stk. 1 nævnte oplysninger skal ansøgningen for hver faktura eller for hvert importdokument indeholde følgende oplysninger:

1) leverandørens navn og fuldstændige adresse,

2) medmindre der er tale om indførsel, leverandørens momsregistreringsnummer eller skatteregistreringsnummer,

3) medmindre der er tale om indførsel, den alfanumeriske landekode for det andet EU-land,

4) fakturaens eller importdokumentets dato og nummer,

5) afgiftsgrundlaget og afgiftsbeløbet i euro eller i det andet EU-lands nationale valuta,

6) den godtgørelsesberettigede afgift, beregnet efter stk. 3,

7) hvor det er relevant, pro rata-sats for den godtgørelsesberettigede afgift, og

8) de erhvervede varers og ydelsers art, beskrevet med koder efter stk. 4 og 5.

Stk. 3. Den godtgørelsesberettigede afgift efter stk. 2, nr. 6, skal beregnes som:

1) den afgift, som virksomheder, der er etableret i det andet EU-land, kan foretage fradrage for efter dette lands lovgivning,

2) med reduktion efter momslovens § 37 og § 38, stk. 1, jf. momslovens § 39, såfremt de erhvervede varer og ydelser helt eller delvis anvendes til transaktioner, der er fritaget for afgift efter momslovens § 13,

3) uden reduktion efter lovgivningen i det andet EU-land, der svarer til momslovens § 13, § 37 eller § 38, stk. 1, jf. momslovens § 39, og

4) angives i euro eller i det andet EU-lands nationale valuta.

Stk. 4. Ansøgning om godtgørelse af afgift skal indeholde oplysninger om de erhvervede varers og ydelsers art beskrevet med følgende koder:

1) brændstof,

2) udlejning af transportmidler,

3) udgifter vedrørende transportmidler (bortset fra de varer og ydelser, der henvises til i kode 1 eller 2),

4) vejafgifter og bompenge,

5) rejseudgifter såsom taxiudgifter, billetter til offentlige transportmidler,

6) logi,

7) fødevarer, drikkevarer og restaurationsydelser,

8) entré til messer og udstillinger,

9) udgifter til luksusforbrug, underholdning og repræsentation, eller

10) andet.

Stk. 5. Når den i stk. 4 nævnte kode 10 anvendes, skal virksomheden angive de leverede varers og ydelsers art

§ 31. En virksomhed, der er etableret her i landet, skal for hvert regnskabsår opgøre den endelige pro rata-sats for den godtgørelsesberettigede afgift efter momslovens § 38, stk. 1.

Stk. 2. Når den endelige pro rata-sats efter stk. 1 er forskellig fra den pro rata-sats, der indgår ved en tidligere opgørelse af et godtgørelsesberettiget afgiftsbeløb, skal virksomheden i det kalenderår, der følger efter den pågældende godtgørelsesperiode, via SKATs web-portal anmode den kompetente myndighed i det andet EU-land, hvori afgift søges godtgjort, om ændring af det godtgørelsesberettigede afgiftsbeløb.

Godtgørelse af afgift til virksomheder i andre EU-lande

§ 32. Det er en betingelse for SKATs behandling af en ansøgning efter momslovens § 45, stk. 1, om godtgørelse af afgift fra en virksomhed, der er etableret i et andet EU-land, at virksomheden har indgivet ansøgning via web-portalen hos de kompetente myndigheder i virksomhedens hjemland, og at virksomheden ved den efterfølgende kontakt til SKAT om ansøgningen anvender elektronisk kommunikation.

Stk. 2. En virksomhed i et andet EU-land kan i en elektronisk indgivet ansøgning om godtgørelse af afgift og ved virksomhedens efterfølgende elektroniske kommunikation med SKAT om ansøgningen anvende dansk eller fremmedsprog i form af svensk, engelsk eller tysk. SKAT bestemmer, i hvilket omfang at der kan anvendes andre fremmedsprog.

§ 33. Ved ansøgning om godtgørelse af afgift fra en virksomhed, der er etableret i et andet EU-land, finder § 28, stk. 2, og § 30 i denne bekendtgørelse tilsvarende anvendelse, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Ved erklæring efter § 30, stk. 1, nr. 5, i denne bekendtgørelse, skal virksomheden angive, at virksomheden ikke har leveret varer eller ydelser, der betragtes som leveret her i landet i godtgørelsesperioden, bortset fra

1) transportydelser efter momslovens § 73,

2) transportydelser eller ydelser i tilknytning hertil, som er fritaget for afgift efter momslovens § 34 eller § 36, stk. 2, eller

3) varer og ydelser, der efter momsloven er omfattet af omvendt betalingspligt for afgift.

Stk. 3. Såfremt virksomheden ikke har et specifikt momsregistreringsnummer efter lovgivningen i sit hjemland, kan virksomheden angive et skatteregistreringsnummer til at opfylde kravet efter § 30, stk. 1, nr. 6, i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. »DK« er den alfanumeriske landekode for Danmark efter § 30, stk. 2, nr. 3, i denne bekendtgørelse.

Stk. 5. Afgiftsgrundlaget efter § 30, stk. 2, nr. 5, i denne bekendtgørelse skal angives i danske kroner, eventuelt omregnet efter § 98 i denne bekendtgørelse.

Stk. 6. Den godtgørelsesberettigede afgift efter § 30, stk. 2, nr. 6, i denne bekendtgørelse, skal beregnes som:

1) den afgift, som virksomheder, registreret her i landet, kan foretage fradrag for ved opgørelse af afgiftstilsvaret efter loven,

2) med reduktion efter lovgivningen i det andet EU-land, der svarer til momslovens § 37 og § 38, stk. 1, jf. momslovens § 39, såfremt de erhvervede varer og ydelser helt eller delvis anvendes til transaktioner, der er fritaget for afgift efter lovgivningen i det andet EU-land, der svarer til momslovens § 13,

3) uden reduktion efter momslovens § 13, § 37 eller § 38, stk. 1, jf. momslovens § 39, og

4) angives i danske kroner, eventuelt omregnet efter § 98 i denne bekendtgørelse.

§ 34. Af hensyn til begrænsninger i fradragsretten efter loven kan SKAT bestemme, at en virksomhed ved hjælp af underkoder, der fastsættes nærmere af SKAT, skal angive flere oplysninger om hver af de koder, der er nævnt i § 30, stk. 4-5, i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. SKAT kan endvidere bestemme, at virksomhedens erhvervsaktivitet, som nævnt i § 30, stk. 1, nr. 3, i denne bekendtgørelse, skal beskrives ved hjælp af harmoniserede koder ifølge proceduren i artikel 48, stk. 3, 2. afsnit, i Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift.

§ 35. En virksomhed, der er etableret i et andet EU-land, skal for hvert regnskabsår opgøre den endelige pro rata-sats for den godtgørelsesberettigede afgift efter momslovens § 45, stk. 1, og efter lovgivningen i det pågældende EU-land, der svarer til momslovens § 38, stk. 1, samt til § 17 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Når den endelige pro rata-sats efter stk. 1 er forskellig fra den pro rata-sats, der indgår ved en tidligere opgørelse af et godtgørelsesberettiget afgiftsbeløb, skal virksomheden i det kalenderår, der følger efter den pågældende godtgørelsesperiode, via web-portalen hos den kompetente myndighed i virksomhedens hjemland, ansøge SKAT om ændring af det godtgørelsesberettigede afgiftsbeløb.

§ 36. Ansøgning om godtgørelse af afgift skal omfatte:

1) køb af varer eller ydelser, der er faktureret inden for godtgørelsesperioden, forudsat afgift har kunnet opkræves senest på faktureringstidspunktet,

2) køb af varer eller ydelser, for hvilke afgift har kunnet opkræves i perioden, forudsat at købet er blevet faktureret før afgiftspligtens indtræden, eller

3) indførsel af varer i godtgørelsesperioden.

Stk. 2. En ansøgning kan desuden omfatte køb af varer eller ydelser, eller indførsel af varer, som ikke er medtaget i tidligere ansøgninger for det pågældende kalenderår.

Stk. 3. Ansøgning om godtgørelse af afgift skal angå en periode på mindst 3 kalendermåneder og højst et kalenderår. Perioden kan dog være kortere, når den udgør resten af et kalenderår. Perioden skal dog altid ligge inden for et kalenderår.

Stk. 4. Såfremt ansøgningen angår en periode på mindre end et kalenderår, men mindst 3 måneder, skal afgiften, der søges godtgjort, udgøre mindst 3.000 kr. Hvis ansøgningen angår en periode på et kalenderår eller resten af et kalenderår, skal afgiften, der søges godtgjort, udgøre mindst 400 kr.

§ 37. Når SKAT via en kompetent myndighed i et andet EU-land har modtaget en ansøgning om godtgørelse af afgift, giver SKAT den ansøgende virksomhed besked om, hvornår SKAT har modtaget ansøgningen.

§ 38. Inden for fristerne i § 39 i denne bekendtgørelse kan SKAT anmode virksomheden, en kompetent myndighed eller tredjemand i et andet EU-land om flere oplysninger til at behandle ansøgningen.

Stk. 2. SKAT fastsætter, om oplysningerne efter stk. 1 skal omfatte original eller kopi af faktura eller importdokument.

Stk. 3. Oplysninger efter stk. 1 skal være SKAT i hænde senest 1 måned efter den pågældendes modtagelse af SKATs anmodning om disse oplysninger.

§ 39. Såfremt SKAT ikke anmoder om flere oplysninger efter § 38 i denne bekendtgørelse, har SKAT frist til at træffe afgørelse om hel eller delvis imødekommelse eller afslag på en virksomheds ansøgning om godtgørelse af afgift senest 4 måneder efter SKATs modtagelse af ansøgningen.

Stk. 2. Såfremt SKAT inden for 4 måneder fra modtagelsen af en virksomheds ansøgning om godtgørelse af afgift anmoder om flere oplysninger efter § 38 i denne bekendtgørelse, forlænges SKATs frist for at træffe afgørelse om hel eller delvis imødekommelse eller afslag på ansøgningen:

1) med 2 måneder fra SKATs modtagelse af de ønskede oplysninger, eller

2) med 3 måneder fra tidspunktet for virksomhedens m.fl. modtagelse af SKATs anmodning om flere oplysninger efter § 38 i denne bekendtgørelse, som ikke bliver besvaret.

Stk. 3. Uanset fristerne efter stk. 1 og 2 udgør SKATs frist for at træffe afgørelse om hel eller delvis imødekommelse eller afslag på en virksomheds ansøgning om godtgørelse af afgift dog minimum 6 måneder i tilfælde, hvor SKAT inden for 4 måneder fra modtagelse af virksomhedens ansøgning om godtgørelse har anmodet om flere oplysninger.

Stk. 4. Såfremt SKAT både før og efter de første 4 måneder regnet fra SKATs modtagelse af en virksomheds ansøgning om godtgørelse af afgift anmoder om flere oplysninger til at behandle ansøgningen, har SKAT frist til at træffe afgørelse om hel eller delvis imødekommelse eller afslag på ansøgningen senest 8 måneder efter SKATs modtagelse af ansøgningen.

§ 40. Såfremt SKAT ikke træffer afgørelse om godtgørelse af afgift inden udløbet af den pågældende frist i § 39 i denne bekendtgørelse, anses det som en afgørelse med et afslag på ansøgningen, der kan påklages til Landsskatteretten efter bestemmelserne i skatteforvaltningsloven.

§ 41. Såfremt SKAT imødekommer en ansøgning om godtgørelse af afgift, udbetales godtgørelsen senest 10 arbejdsdage efter udløbet af den pågældende frist i § 39 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Udbetaling af godtgørelse kan efter virksomhedens ansøgning enten finde sted her i landet eller i ethvert af de øvrige EU-lande. I sidstnævnte tilfælde påhviler omkostningerne derved virksomheden.

Stk. 3. Såfremt SKAT ved ændring af pro rata-satsen ifølge en tidligere godtgørelsesansøgning kan konstatere, at en virksomhed har fået udbetalt for meget i godtgørelse, kan SKAT modregne krav på tilbagebetaling af den for meget udbetalte godtgørelse med udbetaling af godtgørelse ifølge anden godtgørelsesansøgning.

Stk. 4. Såfremt en virksomhed har fået udbetalt for meget i godtgørelse, og der ikke foreligger en godtgørelsesanmodning fra den pågældende virksomhed, som det for meget udbetalte beløb kan modregnes i, kan SKAT opkræve det for meget udbetalte beløb.

Obligatorisk elektronisk kommunikation om godtgørelse af afgift

§ 42. Virksomheder, der er etableret enten her i landet eller i et andet EU-land, skal kommunikere elektronisk med SKAT og de kompetente myndigheder i de andre EU-lande ved indgivelse og behandling af ansøgning om godtgørelse af afgift efter momslovens § 45, stk. 1, jf. bestemmelserne i dette kapitel.

Stk. 2. Ved behandling af og afgørelser om ansøgning om godtgørelse af afgift efter momslovens § 45, stk. 1, jf. bestemmelserne i dette kapitel, kan SKAT anvende elektroniske dokumenter, herunder dokumenter i maskinel form uden underskrift af en medarbejder hos SKAT. Disse dokumenter sidestilles i retlig henseende med dokumenter med underskrift.

Stk. 3. SKAT kan fastsætte de nærmere tekniske krav til virksomhedernes elektroniske kommunikation for indgivelse og behandling af ansøgning om godtgørelse af afgift. SKATs meddelelse om tekniske krav til virksomhederne offentliggøres på SKATs hjemmeside (www.skat.dk).

Afgiftsgodtgørelse til virksomheder uden for EU

§ 43. En virksomhed, der er etableret i et land uden for EU, og som efter momslovens § 45, stk. 1, ansøger om godtgørelse af afgift, skal indgive ansøgningen til SKAT senest den 30. september i kalenderåret efter godtgørelsesperioden.

Stk. 2. En virksomhed i et land uden for EU kan i en indgivet ansøgning om godtgørelse af afgift og ved virksomhedens efterfølgende kommunikation med SKAT om ansøgningen anvende dansk eller fremmedsprog i form af svensk, engelsk eller tysk. SKAT bestemmer, i hvilket omfang der kan anvendes andre fremmedsprog.

§ 44. Ansøgning om godtgørelse efter § 43 i denne bekendtgørelse skal ske ved benyttelse af en blanket udarbejdet af SKAT eller ved indsendelse i anden papirform efter SKATs nærmere bestemmelser herom.

Stk. 2. I ansøgningen skal virksomheden afgive:

1) erklæring om anvendelsen af de indkøb, for hvilke der søges om afgiftsgodtgørelse, og

2) erklæring om, at virksomheden i godtgørelsesperioden ikke har udøvet virksomhed, der medfører registreringspligt efter momslovens § 47 eller § 50 med hensyn til leverancer af varer eller ydelser her i landet, bortset fra transportydelser efter momslovens § 73, transportydelser eller ydelser i tilknytning hertil, som er fritaget for afgift efter momslovens § 34 eller § 36, stk. 2, eller varer og ydelser, der efter loven er omfattet af omvendt betalingspligt for afgift.

Stk. 3. Ansøgningen skal ledsages af originale fakturaer eller importdokumenter med angivelse af de afgiftsbeløb, som virksomheden har betalt.

Stk. 4. Ansøgningen skal indgives i danske kroner. Omregning af de til grund liggende fakturaer fra eventuel udenlandsk valuta skal ske efter § 98 i denne bekendtgørelse.

Stk. 5. Ansøgning skal endvidere vedlægges en attestation fra en kompetent myndighed i virksomhedens hjemland, der bekræfter, at den pågældende virksomhed udøver erhvervsvirksomhed i dette land. Dette kan dog undlades, såfremt virksomheden inden for det sidste år har sendt SKAT en sådan dokumentation.

§ 45. Ved indgivelse af og behandling af ansøgning om godtgørelse af afgift efter §§ 43 og 44 i denne bekendtgørelse finder § 33 i denne bekendtgørelse tilsvarende anvendelse.

§ 46. SKAT afslutter behandlingen af rettidigt modtagne og behørigt dokumenterede ansøgninger om godtgørelse af afgift med at træffe afgørelse senest 8 måneder efter, at SKAT har modtaget ansøgningen. SKAT tilbagesender samtidig i påtegnet stand de originale fakturer og importdokumenter, der har ledsaget virksomhedens ansøgning efter § 44, stk. 3, i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Udbetaling af godtgørelse kan efter virksomhedens ansøgning enten finde sted her i landet eller i virksomhedens hjemland. I sidstnævnte tilfælde påhviler omkostningerne derved virksomheden.

Humanitære organisationer

§ 47. En humanitær organisation, der ikke i forvejen er registreret, skal anmelde sig hos SKAT for at få godtgjort afgift efter momslovens § 45, stk. 3. Den humanitære organisation skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften, der søges godtgjort.

Fremmede staters herværende ambassader m.v.

§ 48. Fremmede staters herværende ambassader m.v., internationale organisationer samt tilknyttet personale kan her i landet afgiftsfrit indkøbe teleydelser samt varer fra punktafgiftsregistrerede virksomheder i samme omfang, som disse varer kan købes punktafgiftsfrit.

Kapitel 9

Afgiftsfrit salg til rejsende med bopæl uden for EU

§ 49. Ved afgiftsfrit salg efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 5, til købere med bopæl eller sædvanligt opholdssted i Norge skal varerne på en forenklet faktura angives til udførsel til dette land. Den forenklede faktura skal indeholde oplysning om køberens navn og adresse.

Stk. 2. Den dokumentation der modtages fra den kompetente myndighed i Norge for afgiftens betaling ved indførsel i Norge, skal vedlægges virksomhedens regnskab som dokumentation for afgiftsgodtgørelsen.

§ 50. Ved afgiftsfrit salg efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 5, til købere med bopæl eller sædvanligt opholdssted uden for EU, herunder Færøerne og i Grønland, skal den forenklede faktura være påtegnet af det EU-udgangstoldsted, hvorfra udførsel finder sted. Påtegningen kan ske digitalt, hvis SKAT har godkendt it-systemet, hvormed den digitale påtegning foretages. Den forenklede faktura skal indeholde oplysning om køberens navn og adresse. Fakturaen skal vedlægges virksomhedens regnskab som dokumentation for afgiftsfritagelsen.

§ 51. Køberen skal over for virksomheden dokumentere sin bopæl eller sædvanligt opholdssted uden for EU ved forevisning af pas, identitetskort eller anden tilsvarende legitimation.

§ 52. Afgiften af salget medregnes til den udgående afgift ved opgørelsen af afgiftstilsvaret for den afgiftsperiode, hvori salget finder sted, og kan fradrages i den udgående afgift i den afgiftsperiode, hvori den i § 49, stk. 2, eller § 50 i denne bekendtgørelse nævnte dokumentation kan fremlægges.

Kapitel 10

Afgiftsfritagelse ved udenrigs luftfart

§ 53. Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs godkendelse af, at selskabet i det senest afsluttede regnskabsår mod betaling hovedsageligt har fløjet i udenrigstrafik, kan indsende ansøgning herom til SKAT. SKAT offentliggør løbende en liste over godkendte luftfartsselskaber. SKAT kan efter ansøgning tilsvarende godkende, at nystartede luftfartsselskaber hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, hvis SKAT på baggrund af fartplaner, kontrakter, budgetter m.v. finder det ubetænkeligt. SKAT kan fastsætte nærmere regler for behandling af ansøgninger efter 1. og 2. pkt.

Kapitel 11

Fast ejendom

§ 54. Er der givet tilladelse til frivillig registrering for udlejning af fast ejendom, kan udlejeren til den indgående afgift medregne afgiften af indkøb, der vedrører opførelse, ombygning, modernisering, reparation, vedligeholdelse, drift og administration af den faste ejendom efter lovens almindelige regler.

Stk. 2. Ved påbegyndelsen af et byggeri, der er bestemt til udlejning, er det en betingelse for at kunne anvende fradragsretten under opførelsen m.v., at SKAT godkender en af udlejeren (bygherren) afgivet erklæring om, i hvilket omfang ejendommens lejemål forventes omfattet af registreringen.

Stk. 3. Senest 6 måneder efter, at byggeriet er klar til ibrugtagning, skal der på grundlag af en redegørelse for byggeriets anvendelse foretages en eventuel berigtigelse af det afgiftsbeløb, som udlejeren har medregnet til den indgående afgift under opførelsen m.v.

§ 55. Ændres omfanget af den frivillige registrering, fordi lejemålet ikke længere udlejes eller forsøges udlejet til erhvervsmæssigt formål, skal der foretages regulering af indgående afgift efter reglerne i momslovens kapitel 9.

Stk. 2. En frivilligt registreret udlejningsvirksomhed har pligt til at meddele SKAT de ændringer i omfanget af udlejningen, som medfører regulering af afgift.

Køb og opførelse af fast ejendom

§ 56. En virksomhed, der er frivilligt registreret for køb og til- og ombygning af fast ejendom, jf. momslovens § 51, stk. 1, 4. pkt., med henblik på salg til en registreret virksomhed, kan få tilbagebetalt den afgift, som er betalt i forbindelse med købet og til-/ombygningen.

Stk. 2. Tilbagebetaling af afgift kan finde sted, når virksomheden over for SKAT dokumenterer, at ejendommen skal anvendes af en registreret virksomhed til afgiftspligtigt formål. Køberen skal samtidig over for SKAT erklære sig indforstået med at påtage sig den reguleringsforpligtelse, der hviler på den faste ejendom, jf. momslovens § 43, stk. 3, nr. 4. Erklæringen afgives på en blanket udarbejdet af SKAT.

Levering af nye bygninger og byggegrunde

§ 57. Ved begrebet bygning i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a, forstås grundfaste konstruktioner, som er færdiggjorte til det formål, de er bestemt til. Levering af dele af en sådan bygning anses ligeledes for at være levering af en bygning.

Stk. 2. En bygning, jf. stk. 1, er ny, inden første indflytning. En bygning er også ny på dagen for første levering efter indflytning, hvis leveringen sker mindre end 5 år efter dagen for bygningens færdiggørelse. Ved anden og efterfølgende leveringer, der sker inden for 5 år fra bygningens færdiggørelse, er bygningen også ny, hvis leveringen sker inden bygningen har været i brug ved indflytning i en periode på 2 år, og første levering er omfattet af momslovens § 29.

Stk. 3. Hvis en del af en ny bygning har været i brug ved indflytning og en del ikke har været i brug, jf. stk. 2, skal salgsprisen for bygningen med eventuel tilhørende jord, fordeles mellem den del af ejendommen, der er momspligtig og den del, der er momsfritaget. Det samme gælder en bygning, hvorpå der i væsentligt omfang er udført til-/ombygningsarbejde, jf. § 58 i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Overdragelse af tinglige rettigheder, som giver indehaveren heraf brugsret til en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord, anses for at være levering af en ny bygning med evt. tilhørende jord, når rettigheden er givet på sådanne vilkår, at den kan sidestilles med en levering.

Stk. 5. Overdragelse af andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord, anses for at være levering af en ny bygning med evt. tilhørende jord.

§ 58. En bygning, hvorpå der i væsentligt omfang er udført til-/ombygningsarbejde, anses for at være en ny bygning, inden første indflytning. En bygning omfattet af 1. pkt., er også ny på dagen for første levering af bygningen efter indflytning, når leveringen sker mindre end 5 år efter dagen for til-/ombygningens færdiggørelse. Ved anden og efterfølgende leveringer, der sker inden for 5 år fra bygningens færdiggørelse, er bygningen også ny, hvis leveringen sker inden bygningen har været i brug ved indflytning i en periode på 2 år, og første levering er omfattet af momslovens § 29.

Stk. 2. Der er i væsentligt omfang udført til-/ombygningsarbejde på en bygning, når værdien ekskl. afgift heraf overstiger 50 pct. eller 25 pct. af beregningsgrundlaget, jf. stk. 4, ved første levering af bygningen som henholdsvis ny bygning og ny bygning med tilhørende jord.

Stk. 3. Værdien af til-/ombygningsarbejdet opgøres som summen af en normalværdi af virksomhedens eget arbejde og materialerne vedrørende ombygningen, inkl. almindelig avance, jf. momslovens § 28, stk. 3, og værdien ekskl. afgift af det håndværksarbejde m.v., som virksomheden har fået leveret af andre leverandører.

Stk. 4. Beregningsgrundlaget efter stk. 2 er ejendommens værdi som fastsat af SKAT ved den seneste ejendomsvurdering før til-/ombygningen, jf. lov om vurdering af landets faste ejendomme, med tillæg af værdien af udført til-/ombygningsarbejde som opgjort efter stk. 3.

Stk. 5. Hvis beregningsgrundlaget efter stk. 4 er mindre end den opnåede salgspris ved leveringen af ejendommen, jf. stk. 1, kan salgsprisen anvendes som beregningsgrundlag, jf. stk. 2. Det er en betingelse, at salget er sket til en med sælger uafhængig tredjepart, jf. momslovens § 29, stk. 3.

§ 59. Ved en byggegrund i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. § 57 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved særskilt levering af en bebygget grund i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, 2. led, forstås levering af ethvert grundareal med grundfaste konstruktioner som omhandlet i § 57, stk. 1, i denne bekendtgørelse, hvor der ikke samtidig med leveringen af grundarealet sker levering af de på grunden opførte grundfaste konstruktioner.

Stk. 3. Overdragelse af tinglige rettigheder, som giver indehaveren heraf brugsret til en byggegrund anses for at være levering af en byggegrund, når rettigheden er givet på sådanne vilkår, at den kan sidestilles med en levering.

Stk. 4. Overdragelse af andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en byggegrund, anses for at være levering af en byggegrund.

Skiltning på byggepladser på privat grund

§ 60. Den eller de virksomheder, der udfører arbejde på byggepladser på privat grund, skal skilte med oplysninger efter stk. 2-4, jf. momslovens § 78, stk. 1, medmindre

1) leverancen eller entreprisesummen for den enkelte virksomhed højst udgør 50.000 kr. inkl. afgift,

2) arbejdet udføres og afsluttes i løbet af én arbejdsdag, eller

3) arbejdet udføres, hvor skiltning ikke er praktisk muligt, fordi arbejdet foregår på en byggeplads for etagebyggeri i et tæt bebygget område.

Stk. 2. Skiltningen skal ske, når der arbejdes på stedet. Skiltet skal placeres i en højde og på en sådan måde, at oplysningerne på skiltet efter stk. 3 er synlige og letlæselige fra offentligt tilgængelig vej.

Stk. 3. Skiltet skal oplyse CVR-nummer og navn for den virksomhed, der udfører arbejde på stedet. Hvis arbejdet udføres af en virksomhed, der er hjemmehørende i udlandet, skal skiltet endvidere oplyse den udenlandske virksomheds nummer i RUT-registret.

Stk. 4. Hvis flere virksomheder arbejder på samme byggeplads, kan virksomhederne opsætte et fælles skilt med oplysningerne efter stk. 2 og 3. Den eller de virksomheder, der udfører arbejdet på stedet, har ansvar for, hvis der ikke er skiltning efter stk. 2 og 3.

Kapitel 12

Fakturakrav

Krav til fakturaens indhold

§ 61. Med forbehold for de øvrige bestemmelser i dette kapitel skal en faktura, herunder afregningsbilag, jf. § 70 i denne bekendtgørelse, indeholde:

1) Udstedelsesdato (fakturadato).

2) Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen.

3) Den registrerede virksomheds (sælgerens) registreringsnummer.

4) Den registrerede virksomheds og køberens navn og adresse.

5) Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser.

6) Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato.

7) Afgiftsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.

8) Gældende afgiftssats.

9) Det afgiftsbeløb, der skal betales.

Stk. 2. Ethvert dokument eller enhver meddelelse, der specifikt og utvetydigt ændrer eller henviser til den oprindelige faktura, sidestilles med en faktura.

Stk. 3. Såfremt en faktura, herunder afregningsbilag, også omfatter afgiftsfritagne leverancer, skal det af fakturaen fremgå, hvilke leverancer der er pålagt afgift. Sådanne leverancer skal opføres for sig med særskilt sammentælling.

Stk. 4. Når en registreret virksomhed leverer varer eller ydelser til en anden registreret virksomhed mod hel eller delvis betaling med varer eller ydelser (byttehandel), er det tilstrækkeligt, at den ene af parterne udsteder en faktura med begges registreringsnumre påført. Denne faktura skal udover de i stk. 1, nævnte oplysninger indeholde oplysning om art, omfang og pris for det, der er modtaget i bytte.

Stk. 5. Når en registreret virksomhed udlejer eller leaser personmotorkøretøjer ud til registrerede virksomheder for en periode på mere end 6 måneder, skal den til lejeren afgive de oplysninger, der er nødvendige ved beregningen af det månedlige fradragsbeløb efter momslovens § 42, stk. 4 og 5, for eksempel ved angivelse af fradragsbeløbet på fakturaen.

Stk. 6. En virksomhed kan udstede en samlefaktura for flere særskilte leverancer af varer eller ydelser, hvis afgiften af de leverede varer eller ydelser omfattet af samlefakturaen, forfalder inden for samme måned.

Stk. 7. En registreret virksomhed som driver handel fra torve, stadepladser og lignende distributionscentraler kan pålægges at udstede faktura, jf. § 61 eller § 66 i denne bekendtgørelse, ved alt salg af varer og ydelser samtidig med leveringen, såfremt SKAT har konstateret uregelmæssigheder i virksomhedens regnskaber.

Stk. 8. En registreret virksomhed, som erhverver varer i et andet EU-land eller i Danmark, kan pålægges, at de erhvervede varer skal ledsages af en faktura, følgeseddel, kassebon eller anden dokumentation for varernes erhvervelse under hele transporten frem til købers bestemmelsessted, såfremt SKAT har konstateret uregelmæssigheder i virksomhedens regnskaber. Dokumentationen skal på forlangende forevises SKAT ved en eventuel kontrol af transportmidlet.

Stk. 9. Et pålæg efter stk. 7 og 8 gives for 2 år. Konstaterer SKAT i den 2-årige periode fortsat uregelmæssigheder i virksomhedens regnskaber, kan pålægget forlænges.

Fakturakrav, hvor køber her i landet er betalingspligtig for afgift

§ 62. Udenlandske virksomheder, hvis salg er omfattet af omvendt betalingspligt efter momslovens § 46, stk. 1, nr. 1-3 og 5 skal udstede en faktura efter § 61 i denne bekendtgørelse uden oplysning om gældende afgiftssats og afgiftsbeløbets størrelse. Fakturaen skal desuden indeholde oplysninger om:

1) Købers registreringsnummer (CVR- eller SE-nummer).

2) Sælgers registreringsnummer i hjemlandet, hvis sælger ikke har et dansk registreringsnummer.

3) At køber skal svare den afgift, der påhviler ydelsen, f.eks. ved anførsel af »omvendt betalingspligt, køber afregner momsen« eller »reverse charge, buyer settles the VAT«.

§ 63. Virksomheder, hvis salg er omfattet af omvendt betalingspligt efter momslovens § 46, stk. 1, nr. 6 eller 7, skal udstede en faktura efter § 61 i denne bekendtgørelse uden oplysning om gældende afgiftssats og afgiftsbeløbets størrelse. Fakturaen skal desuden indeholde oplysninger om, at køber skal svare den afgift, der påhviler leverancen, f.eks. ved anførsel af »omvendt betalingspligt, køber afregner momsen« eller »reverse charge, buyer settles the VAT«.

Fakturakrav ved salg til andre EU-lande

§ 64. Ved leveringer, hvor der er omvendt betalingspligt i et andet EU-land, skal der på fakturaen, udover de i § 61, stk. 1, i denne bekendtgørelse nævnte oplysninger, endvidere påføres at leverancen er omfattet af reglerne for omvendt betalingspligt, hvis levering sker til en afgiftspligtig person i et andet EU-land. Dette kan ske ved henvisning til den relevante EU-bestemmelse, den relevante nationale bestemmelse eller ved anden tydelig påtegning, for eksempel »omvendt betalingspligt« eller »reverse charge«. Såfremt køber er momsregistreret skal på fakturaen endvidere påføres købers registreringsnummer.

Stk. 2. Ved leveringer, der er momsfritaget i henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 1-4, og hvor der skal betales erhvervelsesmoms i et andet EU-land, skal der på fakturaen, udover de i § 61, stk. 1, i denne bekendtgørelse nævnte oplysninger, påføres at leverancen er momsfritaget. Dette kan ske ved henvisning til den relevante EU-bestemmelse, den relevante nationale bestemmelse eller ved anden tydelig påtegning, for eksempel »momsfritaget«, »0-sats«, »zero-rated«, »free of VAT«. Herudover skal købers momsregistreringsnummer påføres.

Stk. 3. Ved levering af varer eller ydelser, hvor der skal betales afgift af varerne eller ydelserne i et andet EU-land, kan oplysningerne efter § 61, stk. 1, nr. 7, 8 og 9, i denne bekendtgørelse, udelades på fakturaen, hvis afgiftsgrundlaget for de leverede varer eller ydelser i stedet angives under henvisning til mængden eller omfanget af disse varer eller ydelser samt deres art.

Fakturakrav ved salg via en fiskal repræsentant her i landet

§ 65. Udenlandske virksomheder, der er registreret her i landet ved en herboende repræsentant, skal anføre repræsentantens navn, adresse og dennes registreringsnummer på fakturaen.

Forenklede fakturaer og kasseboner

§ 66. En virksomhed kan over den enkelte leverance udstede en forenklet faktura med et indhold efter 2. pkt., hvis virksomheden i det enkelte tilfælde leverer varer eller ydelser for højst 3.000 kr. eller alene udsteder en faktura under hensyn til reglerne i § 61, stk. 2, i denne bekendtgørelse. En forenklet faktura skal indeholde oplysninger om

1) udstedelsesdato (fakturadato),

2) fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen,

3) den registrerede virksomheds (sælgerens) registreringsnummer, navn og adresse,

4) mængden og arten af de leverede varer eller omfanget eller arten af de leverede ydelser,

5) det samlede omsætningsbeløb samt det betalingspligtige afgiftsbeløb, eller de nødvendige oplysninger til beregning af afgiftsbeløbet, hvilket kan ske ved anførsel af, at afgiften udgør 20 pct. af det samlede omsætningsbeløb, og

6) specifik og utvetydig henvisning til den oprindelige faktura og de specifikke oplysninger, der ændres, hvis den udstedte faktura udgør et dokument eller meddelelse, som nævnt i § 61, stk. 2, i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Registrerede virksomheder hvis afsætning sker udelukkende eller overvejende til private forbrugere, skal udstede en forenklet faktura med de i stk. 1 nævnte oplysninger. En registreret køber kan anmode om en faktura i henhold til § 61 i denne bekendtgørelse. Registrerede virksomheder, hvis afsætning sker overvejende til afgiftspligtige personer kan dog til private aftagere udstede forenklede fakturaer, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 3. Registrerede virksomheder som nævnt i stk. 2, kan benytte salgsregistreringssystemer, for eksempel kasseapparat, og udlevere en kassebon med de i stk. 1, nævnte oplysninger, med undtagelse af fortløbende nummer. Endvidere kan de vælge mellem at anføre den registrerede virksomheds navn eller dens registreringsnummer.

Stk. 4. Hvor det ikke er teknisk muligt at udstede en kassebon i henhold til stk. 3, kan den registrerede virksomhed, til private forbrugere, i stedet udstede en kassebon med følgende oplysninger om den registrerede virksomheds navn eller registreringsnummer og salgsbeløbets størrelse. Hvis det ikke er teknisk muligt at udstede en kassebon, skal der ved salg til private forbrugere udstedes en forenklet faktura i henhold til stk. 1, når salgsbeløbet er over 1.000 kroner. En registreret virksomhed, som driver handel ved omførsel, kan pålægges at anvende kasseapparat ved omførslen, såfremt SKAT har konstateret uregelmæssigheder i virksomhedens regnskaber. Et pålæg om at anvende kasseapparat gives for 2 år. Konstaterer SKAT i den 2-årige periode fortsat uregelmæssigheder i virksomhedens regnskaber, kan pålægget forlænges.

Stk. 5. En virksomhed skal udstede en faktura med et indhold efter § 61, stk. 1, i denne bekendtgørelse, hvis virksomheden leverer varer eller ydelser til en privat forbruger, og leverancen er omfattet af reglerne i ligningslovens § 8 V om fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet, eller hvis virksomheden leverer ydelser til en privat forbruger for 5.000 kr. eller derover.

Stk. 6. Der skal altid udstedes en faktura i henhold til § 61 i denne bekendtgørelse ved fjernsalg til andre EU-lande, ved leverancer omfattet af § 64 i denne bekendtgørelse og ved levering af nye transportmidler til andre EU-lande jf. § 67 i denne bekendtgørelse.

Levering af nye transportmidler til andre EU-lande

§ 67. Registrerede virksomheder, der leverer nye transportmidler til ikke registrerede virksomheder og private forbrugere i et andet EU-land, og de, der efter momslovens § 53 har enkeltstående leverancer af nye transportmidler til registrerede virksomheder og private forbrugere i et andet EU-land, skal udstede en faktura, der udover de i § 61, stk. 1, i denne bekendtgørelse nævnte oplysninger, indeholder:

1) Købers eventuelle registreringsnummer.

2) Værdi af transportmidlet.

3) Længde for både, vægt for fly samt slagvolumen eller effekt for motordrevne landkøretøjer.

4) Oplysning om tidspunktet for eventuel ibrugtagning af transportmidlet.

Stk. 2. Registrerede virksomheder skal ved salg af nye transportmidler til private forbrugere i et andet EU-land sikre sig oplysninger om køberens identitet ved forevisning af pas eller tilsvarende legitimation. Den registrerede virksomhed skal opbevare kopi af den foreviste dokumentation.

Stk. 3. Registrerede virksomheder skal sende kopier af fakturaer efter stk. 1, til SKAT senest 1 måned og 10 dage efter det kvartal, hvori leverancen har fundet sted. Fakturakopierne skal sendes i elektronisk indlæst (indscannet) form. Den elektroniske fremsendelse af fakturakopier skal være fordelt på periodens leverancer til det enkelte EU-land, idet det skal fremgå, hvilket andet EU-land at fakturakopierne angår. Registrerede virksomheder skal efter reglerne i § 93, stk. 1 og 2, i denne bekendtgørelse opbevare dokumentation for, at de har sendt fakturakopierne til SKAT.

Stk. 4. De, der efter momslovens § 53 skal fakturere enkeltstående leverancer af nye transportmidler til andre EU-lande, skal sende kopi af fakturaen over den enkelte leverance samt eventuel samtidig ansøgning om afgiftsgodtgørelse med dokumentation for, at der her i landet er betalt afgift af transportmidlet, til SKAT senest 1 måned efter udgangen af den kalendermåned, hvori leverancen har fundet sted. Dokumenterne skal sendes i elektronisk indlæst (indscannet) form. Den elektroniske fremsendelse af dokumenterne skal være fordelt på periodens leverancer til det enkelte EU-land, idet det skal fremgå, hvilket andet EU-land at dokumenterne angår. Reglerne i § 93, stk. 1 og 2, i denne bekendtgørelse, gælder for opbevaring af dokumentation for, at fakturakopier og ansøgning om afgiftsgodtgørelse er blevet sendt til SKAT.

Papirfakturaer og elektroniske fakturaer

§ 68. En virksomhed skal sikre oprindelsesægtheden, indholdsintegriteten og læsbarheden for papirfakturaer og elektroniske fakturaer fra udstedelsestidspunktet til udgangen af opbevaringsperioden efter § 93, stk. 1 eller 3, i denne bekendtgørelse. Ved sikring af fakturaens oprindelsesægthed forstås sikring af leverandørens eller fakturaudstederens identitet. Ved sikring af fakturaens indholdsintegritet forstås, at fakturaens indhold efter § 61, stk. 1, §§ 62-64, § 66, stk. 1, eller § 67, stk. 1, i denne bekendtgørelse, ikke skal kunne ændres eller slettes.

Stk. 2. Virksomheden fastsætter selv, hvordan virksomheden vil sikre oprindelsesægtheden, indholdsintegriteten og læsbarheden for fakturaer. Virksomhedens sikring kan ske ved enhver form for egenkontrol af, at virksomheden i overensstemmelse med bogføringsloven og kapitel 13 i denne bekendtgørelse etablerer et pålideligt revisionsspor mellem de fakturaer, som virksomheden udsteder, og de leverancer af varer eller ydelser, som virksomheden foretager.

Stk. 3. Ved en elektronisk faktura forstås, at fakturaen opfylder indholdskravene efter § 61, stk. 1, §§ 62-64, § 66, stk. 1, eller § 67, stk. 1, i denne bekendtgørelse og at fakturaen er udstedt og modtaget i et hvilket som helst elektronisk format.

Stk. 4. En virksomhed kan kun udstede elektroniske fakturaer til en modtager, der accepterer dette. Modtagerens accept anses at foreligge ved enhver form for udtrykkelig skriftlig accept, formel eller ej, eller stiltiende, hvis en elektronisk faktura indgår i modtagerens bogføring og regnskab, eller hvis modtageren betaler det fakturerede beløb ifølge en elektronisk faktura.

Stk. 5. Hvis en virksomhed fremsender flere elektroniske fakturaer til samme modtager eller stiller flere elektroniske fakturaer til rådighed for den samme modtager, kan oplysninger, som er fælles for de forskellige fakturaer, blot angives én gang, hvis der for hver faktura er adgang til samtlige oplysninger.

§ 69. SKAT har adgang til fakturaer, uanset at disse opbevares hos en tredjepart, jf. momslovens § 74, stk. 1.

Afregningsbilag

§ 70. Ved levering af varer og ydelser, hvor der benyttes afregningsbilag efter momslovens § 52 a, stk. 3, skal afregningsbilaget opfylde indholdskravene for faktura efter § 61, stk. 1, i denne bekendtgørelse, og der skal på afregningsbilaget anføres »selvfakturering« eller »self-billing«. Herudover skal købers registreringsnummer anføres på afregningsbilaget.

Stk. 2. Reglerne efter stk. 3-5 gælder som vilkår for at benytte afregningsbilag ved transaktioner mellem registrerede virksomheder her i landet.

Stk. 3. Afregningsbilag kan kun udstedes, hvis begge parter er registrerede. Udstederen af et afregningsbilag skal sikre sig, at sælgeren er en registreret virksomhed. Hvis køber eller sælger ophører med at være registreret, skal den anden part underrettes.

Stk. 4. Betingelserne for udstedelse af afregningsbilag, jf. momslovens § 52 a, stk. 3, 2. pkt. anses for opfyldt, hvis fakturering (afregning) fra kunden sker på grundlag af skriftlig aftale, eller hvis der foreligger vedtægtsmæssige eller lignende ensartede regler for levering og prisfastsættelse af varer. Når udstedelse af afregningsbilag sker på grundlag af en skriftlig aftale, skal den ansvarlige ledelse hos begge parter have underskrevet denne, og begge parter skal opbevare et eksemplar af aftalen. Fakturering skal ske på grundlag af nærmere specifikke oplysninger, som beror hos kunden.

Stk. 5. Modtager en virksomhed, der ikke er registreret, et afregningsbilag, hvor på der er anført afgiftsbeløb eller anden angivelse af, at afregningen indbefatter afgift, skal virksomheden gøre den, der har udstedt afregningsbilaget opmærksom herpå og tilbagebetale afgiftsbeløbet. Oplysning om, hvorvidt et registreringsnummer er gyldigt kan fås ved henvendelse til SKAT eller ved elektronisk opslag på skat.dk/TastSelv Erhverv. Køber skal opbevare dokumentation for foretagne verifikationer, herunder verifikationsdato.

Oversættelse

§ 71. SKAT kan for visse afgiftspligtige personer eller i visse tilfælde af kontrolhensyn fastsætte, at fakturaer skal oversættes til dansk, når

1) fakturaerne angår levering af varer og ydelser med leveringssted her i landet efter momslovens kapitel 4, eller

2) fakturaerne er modtaget af afgiftspligtige personer, der er etableret her i landet.

Dispensation fra fakturakrav

§ 72. SKAT kan for enkelte virksomheder eller for grupper af virksomheder dispensere fra reglerne for fakturaer efter dette kapitel. Hvis dispensationen angår transaktioner mellem registrerede virksomheder, skal SKAT foretage høring af EU’s Momsudvalg, før SKAT kan meddele dispensation.

Angivelse og regnskab

Generelle krav til angivelse og regnskab

§ 73. Virksomheder skal elektronisk angive afgift efter momslovens kapitel 15 til SKAT på skat.dk/TastSelv Erhverv.

Kapitel 13

§ 74. Virksomheder, der er registreret efter momslovens § 47, § 49, § 51 eller § 51a, skal føre et regnskab over leverancer af varer og ydelser til og fra virksomheden. Beløbene, som virksomheden ved udgangen af hver afgiftsperiode skal angive til SKAT på afgiftsangivelsen og på listen over EU-leverancer, skal fremgå af regnskabet.

Stk. 2. Regnskabet skal føres i det almindelige forretningsregnskab.

Stk. 3. Virksomheder skal, selv om de ikke er bogføringspligtige efter bogføringsloven, opfylde de krav, der er fastsat i bogføringsloven.

Stk. 4. Virksomheder, der efter deres art og handelsform (f.eks. detailsalg fra vogn eller torvestade) ikke har mulighed for at benytte kasseapparat eller føre lister m.v. over den enkelte indbetaling, må foretage en daglig kasseopgørelse, der skal udvise kassebeholdningen ved dagens begyndelse og slutning samt korrektioner for samtlige udbetalinger og sådanne indbetalinger, der ikke vedrører den afgiftspligtige omsætning. Disse virksomheder skal endvidere daglig redegøre for modtagne indbetalinger på 100 kr. og derover fra kunder for tidligere kreditsalg.

§ 75. Regnskabet skal føres på en klar og overskuelig måde og indeholde sådanne specifikationer, at det kan danne grundlag for SKATs kontrol med afgiftens rigtige beregning. Føres købs- og salgskonti med summariske posteringer, skal der foreligge specifikationer i form af journaler, kladder, kassestrimler og lignende, hvoraf fremgår, hvorledes de summariske poster er sammensat af enkeltposter.

Stk. 2. Regnskabet efter § 74 i denne bekendtgørelse og stk. 1 skal være tilrettelagt således, at alle registreringer kan afstemmes med oplysningerne på virksomhedens afgiftsangivelse og listen over EU-leverancer. Oplysningerne på angivelsen og på listen skal kunne opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat.

Stk. 3. Regnskabet skal desuden indeholde sådanne oplysninger, at virksomheden kan opfylde forpligtelsen til på begæring at meddele SKAT oplysninger om virksomhedens indkøb hos og leverancer til enkelte virksomheder.

Særlige konti og rubrikker

§ 76. Regnskabet skal indeholde følgende særlige konti:

1) konto for indgående afgift (købsmoms),

2) konto for udgående afgift (salgsmoms),

3) konto for afgift af varekøb fra udlandet (afgift af EU-erhvervelser af varer og afgift af indførsel af varer fra steder uden for EU),

4) konto for afgift af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt,

5) konto for EU-erhvervelser af varer,

6) konto for køb af ydelser fra andre EU-lande med omvendt betalingspligt,

7) konto for EU-leverancer af varer,

8) konto for EU-leverancer af ydelser med omvendt betalingspligt og

9) konto for eksport m.v.

Stk. 2. På kontoen for indgående afgift føres afgiften på indkøb m.v. af varer og ydelser til brug for virksomheden, i det omfang afgiften på indkøbene kan medregnes til den indgående afgift.

Stk. 3. På kontoen for udgående afgift føres afgiften af virksomhedens leverancer, herunder udtagning til privat brug m.v., samt fraførsel af varer fra et afgiftsoplag og betalingspligtige køb efter momslovens § 46, stk. 1, nr. 4, 6 og 7.

Stk. 4. På kontoen for afgift af varekøb fra udlandet anføres afgiften af:

1) erhvervelser af varer fra andre EU-lande,

2) varer, der indføres her til landet fra steder uden for EU, jf. momslovens § 12 (afgiften beregnes på grundlag af enhedsdokumentets eksemplar 8 af varernes afgiftsværdi, som er toldværdien tillagt told, importafgifter m.v. samt de forsendelses- og forsikringsomkostninger m.v., der påløber indtil varernes bestemmelsessted i EU, når dette sted er kendt på det tidspunkt, hvor afgiftspligten indtræder) og

3) køb af varer fra udlandet, for hvilken afgift virksomheden er betalingspligtig efter momslovens § 46, stk. 1, nr. 1, 2 og 5.

Stk. 5. På kontoen for afgift af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt anføres afgiften af køb af ydelser fra udlandet, for hvilken afgift virksomheden er betalingspligtig efter momslovens § 46, stk. 1, nr. 3.

Stk. 6. På kontoen for EU-erhvervelser af varer anføres købsprisen uden afgift for varer, som virksomheden erhverver fra andre EU-lande, jf. momslovens § 11.

Stk. 7. På kontoen for køb af ydelser fra andre EU-lande med omvendt betalingspligt anføres købsprisen uden afgift for ydelser, for hvilken afgift virksomheden er betalingspligtig efter momslovens § 46, stk. 1, nr. 3, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter momslovens § 16, stk. 1.

Stk. 8. På kontoen for EU-leverancer af varer anføres salgsprisen for varer, der leveres til andre EU-lande, og hvoraf der ikke skal betales afgift efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 1-4.

Stk. 9. På kontoen for EU-leverancer af ydelser med omvendt betalingspligt anføres salgsprisen for ydelser, der leveres til andre EU-lande, hvor modtageren er betalingspligtig for afgiften af køb af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter momslovens § 16, stk. 1.

Stk. 10. På kontoen for eksport m.v. anføres salgsprisen for:

1) leverancer, hvoraf der ikke skal betales afgift efter momslovens §§ 14-21 d, og hvortil virksomheden har indkøbt m.v. varer og ydelser her i landet, bortset fra leverancer efter momslovens § 14, nr. 2, 2. og 3. pkt., og leverancer af ydelser efter momslovens § 16, stk. 1, i de tilfælde, hvor en modtager i et andet EU-land er betalingspligtig for afgiften af køb af ydelserne,

2) leverancer, hvoraf der ikke skal betales afgift efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 5-19, samt stk. 3 og 4, og

3) leverancer, hvor modtager er betalingspligtig for afgiften af køb af varer og ydelser efter momslovens § 46, stk. 1, nr. 4, 6 og 7.

§ 77. Afgiftsbeløbene føres på afgiftskontiene i forbindelse med postering af det pågældende køb eller salg i forretningsregnskabet. Afgiftskontiene kan dog føres med periodiske posteringer, når afgiften kan beregnes direkte på grundlag af saldoen på andre konti. I så fald føres disse konti med værdien indbefattet afgift, og kontiene må kun omfatte enten køb, hvoraf afgiften kan medregnes til den indgående afgift, eller salg, hvoraf der skal betales afgift. Den beregnede afgift ved import af varer kan dog ikke ske på grundlag af saldoen på andre konti.

§ 78. Afgiftskontiene afsluttes ved hver afgiftsperiodes udløb. Saldoen på kontoen for indgående afgift, saldoen på kontoen for afgift af varekøb fra udlandet, og saldoen for kontoen for afgift af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt overføres til kontoen for udgående afgift. Kontoen for udgående afgift viser herefter det afgiftsbeløb, som skal indbetales til SKAT, eller det afgiftsbeløb, der skal godtgøres af SKAT. Ved indbetalingen til eller udbetalingen fra SKAT føres det betalte eller godtgjorte beløb på kontoen for udgående afgift, der hermed udlignes.

Stk. 2. I stedet for at overføre den indgående afgift, afgiften af varekøb fra udlandet, og kontoen for afgift af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt til kontoen for udgående afgift, kan virksomheden oprette en konto for afregning med SKAT og overføre afgiften hertil.

§ 79. Virksomheder skal på afgiftsangivelsen efter momslovens kapitel 15 oplyse virksomhedens udenlandshandel med varer eller ydelser samt virksomhedens indenlandske afgiftsfritagne leverancer af varer eller ydelser, specificeret i angivelsens

1) rubrik A-varer,

2) rubrik A-ydelser,

3) rubrik B-varer EU-salgsangivelse

4) rubrik B-varer, ikke EU-salgsangivelse

5) rubrik B-ydelser og

6) rubrik C.

Stk. 2. I rubrik A-varer anføres

1) værdien uden afgift af erhvervelse af varer fra andre EU-lande, jf. momslovens § 11, og jf. § 76, stk. 6, i denne bekendtgørelse,

2) værdien uden afgift af udenlandske virksomheders installation og montering af varer her i landet, jf. § 107, stk. 1, i denne bekendtgørelse, og

3) værdien uden afgift af udenlandske virksomheders fjernsalg af varer her i landet, jf. § 112 i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. I rubrik A-ydelser anføres værdien uden afgift af køb af ydelser fra andre EU-lande, når køberen er betalingspligtig for afgiften efter momslovens § 46, stk. 1, nr. 3, jf. § 76, stk. 7, i denne bekendtgørelse, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter momslovens § 16, stk. 1.

Stk. 4. I rubrik B-varer EU-salgsangivelse anføres værdien uden afgift af leverancer af varer til registrerede købere i andre EU-lande, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 1-4, og jf. § 76, stk. 8, i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 5, nr. 1.

Stk. 5. I rubrik B-varer, ikke EU-salgsangivelse anføres

1) værdien uden afgift af leverancer af nye transportmidler til ikke registrerede virksomheder og private forbrugere i andre EU-lande efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 2, og jf. § 67, stk. 1, i denne bekendtgørelse,

2) værdien uden afgift af installation og montering af varer i andre EU-lande, jf. § 106 i denne bekendtgørelse, og

3) værdien uden afgift af fjernsalg af varer til andre EU-lande, jf. § 111, stk. 2, i denne bekendtgørelse.

Stk. 6. I rubrik B-ydelser anføres værdien uden afgift af leverancer af ydelser til andre EU-lande, hvor køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter momslovens § 16, stk. 1, jf. § 76, stk. 9, i denne bekendtgørelse.

Stk. 7. I rubrik C anføres værdien uden afgift af leverancer af andre varer og ydelser til købere her i landet, til andre EU-lande og til steder uden for EU, jf. § 76, stk. 10 i denne bekendtgørelse.

§ 80. Kravet om at virksomhedens regnskab skal indeholde særlige konti efter §§ 76-78, § 86 og § 102, stk. 4 og 5, i denne bekendtgørelse, anses for opfyldt, i det omfang virksomheden på SKATs anmodning kan fremskaffe og specificere de oplysninger, der skal fremgå af de særlige konti efter §§ 76-78, § 86 og § 102, stk. 4 og 5, i denne bekendtgørelse, i kraft af virksomhedens elektroniske programmer og koder.

Køb m.v.

§ 81. Regnskabet over indkøb og afgiften heraf (den indgående afgift) føres på grundlag af købsbilag i form af fakturaer, notaer, afregningsbilag og modtagne kreditnotaer m.v.

Stk. 2. Virksomheder fører regnskabet for importerede varer enten på grundlag af den månedlige importspecifikation eller de enkelte fortoldningsekspeditioner.

§ 82. Bogføringen for en afgiftsperiode skal omfatte de fradragsberettigede køb m.v., der i perioden er leveret eller fortoldet til virksomheden, jf. momslovens § 37, stk. 2.

Stk. 2. Bogføring af indkøb kan foretages ved betalingen i stedet for ved fakturaens modtagelse. Den indgående afgift opgøres da på grundlag af de i afgiftsperioden foretagne betalinger. Benyttes denne fremgangsmåde, er virksomheden berettiget til gennem specificerede opstillinger over gæld til leverandører ved afgiftsperiodens begyndelse og slutning at foretage regulering af den indgående afgift, således at denne svarer til de af leverandørerne i perioden fakturerede leverancer.

§ 83. Kontoen for indgående afgift skal reduceres med afgiften ifølge kreditnotaer, der modtages fra indenlandske leverandører for returvarer, og prisafslag for tidligere indkøbte varer eller ydelser, herunder kreditnotaer med angivelse af afgift for dividende, bonus, kasserabatter og andre betingede rabatter, som er blevet effektive, efter at leverancen er foretaget.

Stk. 2. Såfremt afgiften af indkøb kun kan medregnes delvis til en virksomheds indgående afgift, kan virksomheden enten opdele afgiftsbeløbet straks ved bogføringen eller notere hele afgiftsbeløbet som indgående afgift. I sidstnævnte tilfælde skal den del af afgiften, som ikke kan medregnes til den indgående afgift, fratrækkes kontoen for indgående afgift ved afgiftsperiodens slutning.

§ 84. Registrerede virksomheder skal til dokumentation af den indgående afgift kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag, eller enhedsdokumentets eksemplar 8 med eventuelle rettelsesmeddelelser m.v. fra SKAT eller fakturaer for erhvervelser fra andre EU-lande med anførelse af sælgerens og køberens registreringsnummer.

§ 85. Regnskabet skal indeholde sådanne oplysninger, at det kan danne grundlag for SKATs kontrol med, at der ved ændringer i grundlaget for de af virksomheden i forbindelse med anskaffelsen af investeringsgoder foretagne fradrag for indgående afgift, sker regulering af den fradragne afgift i overensstemmelse med momslovens §§ 43 og 44.

Stk. 2. Reguleringsbeløbet skal medtages ved opgørelsen af virksomhedens indgående afgift for den afgiftsperiode, i hvilken omfanget af reguleringen kan konstateres.

Stk. 3. Virksomheder, der driver såvel registreringspligtig som ikke registreringspligtig virksomhed, eller som anvender investeringsgoder til andet ikke fradragsberettiget formål, skal opføre indkøbte investeringsgoder på en særlig konto, der benævnes »investeringsgoder«, eller på en særlig opgørelse.

Stk. 4. På den i stk. 3 nævnte konto eller opgørelse føres for hvert investeringsgode anskaffelsesbeløbet uden afgift, det i forbindelse med anskaffelsen betalte afgiftsbeløb samt det afgiftsbeløb, som virksomheden i forbindelse med anskaffelsen kan medregne til den indgående afgift, jf. momslovens kapitel 9. På kontoen eller opgørelsen føres endvidere de reguleringer, som virksomheden skal foretage efter momslovens §§ 43 og 44.

Stk. 5. Virksomheder, som overtager en reguleringsforpligtelse for afgiften på et investeringsgode, jf. § 19, stk. 1, i denne bekendtgørelse skal på den i stk. 3 nævnte konto eller opgørelse føre det afgiftsbeløb, for hvilket virksomheden har overtaget reguleringsforpligtelse, samt de reguleringer, som virksomheden skal foretage.

Stk. 6. Regnskabet skal være tilrettelagt således, at SKAT kan sammenholde posteringerne på den i stk. 3 nævnte konto eller opgørelse med virksomhedens øvrige regnskabsmateriale.

Salg og erhvervelser m.v.

§ 86. Regnskabet over salg og afgiften heraf (den udgående afgift) skal for hver afgiftsperiode omfatte samtlige leverancer af varer og ydelser, fraførsler af EU-varer fra Københavns Frihavn eller et afgiftsoplag samt udtagning af varer og ydelser.

Stk. 2. Regnskabet over afgiften af erhvervelser af varer fra andre EU-lande og køb af varer fra udlandet, for hvilken afgift virksomheden er betalingspligtig efter momslovens § 46, stk. 1, nr. 1, 2 og 5, skal føres på kontoen for afgift af varekøb fra udlandet, jf. § 76, stk. 4, i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Regnskabet over afgiften af køb af ydelser fra andre EU-lande, for hvilken afgift virksomheden er betalingspligtig efter momslovens § 46, stk. 1, nr. 3, skal føres på kontoen for afgift af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt, jf. § 76, stk. 5, i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. En virksomhed, der skal angive leverancer af varer til andre EU-lande efter § 79, stk. 1, nr. 3, og § 99, stk. 1, nr. 1, i denne bekendtgørelse, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 1-4, skal sørge for, at de angivne beløb efter § 79, stk. 4, og § 99, stk. 2, nr. 3, i denne bekendtgørelse, stemmer overens med hinanden for den relevante angivelsesperiode.

Stk. 5. En virksomhed, der skal angive leverancer af ydelser til andre EU-lande efter § 79, stk. 1, nr. 5, og § 99, stk. 1, nr. 2, i denne bekendtgørelse, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter momslovens § 16, stk. 1, skal sørge for, at de angivne beløb efter § 79, stk. 6, og § 99, stk. 2, nr. 4, efter denne bekendtgørelse, stemmer overens med hinanden for den relevante angivelsesperiode.

§ 87. Bogføringen skal foretages på grundlag af kopier af udstedte salgsbilag. Den daglige bogføring kan dog også ske på grundlag af modtagne betalinger (kasseregnskab).

Stk. 2. Bogføring af erhvervelser og køb, jf. § 86, stk. 2, i denne bekendtgørelse, foretages på grundlag af modtagne fakturaer.

§ 88. Virksomheder, der efter deres karakter som for eksempel detailhandel med levnedsmidler eller andre daglige forbrugsvarer ikke har praktisk mulighed for at foretage løbende notering af indehaverens eget forbrug af varer og ydelser, kan indføre dette forbrug i afgiftsregnskabet med en samlet postering for hver afgiftsperiode.

§ 89. Virksomheder, der opgør salget på grundlag af kasseregnskabet, skal af hensyn til opgørelsen af afgiftstilsvaret foretage korrektion for kreditsalg, der endnu ikke er betalt, og for indbetalinger vedrørende tidligere kreditsalg. Denne regulering foretages på grundlag af udestående fordringer ved afgiftsperiodens begyndelse og slutning. Detailhandlere og andre, der afregner med kunderne ugentligt, kan dog undlade at foretage regulering for udestående fordringer for sådant salg.

Stk. 2. Såfremt der i den daglige opgørelse indgår salg af frimærker og aviser efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 14, og § 34, stk. 1, nr. 18, kan virksomheden undlade dagligt at fratrække dette salg og i stedet opgøre og fratrække salget af frimærker og aviser ved udgangen af hvert kvartal. Salget opgøres da på grundlag af afregninger fra bladhuse og kvitteringer fra postvæsenet for køb af frimærker.

Stk. 3. Periodiske reguleringer vedrørende udestående fordringer og salg af frimærker og aviser skal fremgå af regnskabet eller af særlige opstillinger, der opbevares sammen med regnskabet.

§ 90. Virksomheder, der er registreret som landbrug og fiskeri m.v., kan føre afgiftsregnskabet på grundlag af periodiske opgørelser som ugeopgørelser, månedsopgørelser eller halvårsopgørelser fra leverandører og aftagere. Det er dog en forudsætning, at opgørelserne ikke omfatter køb eller salg vedrørende to forskellige afgiftsperioder. Opgørelserne skal indeholde samme oplysninger som fakturaer.

Digital betaling m.v.

§ 91. Ved betaling via et pengeinstitut eller betalingsinstitut efter momslovens § 46, stk. 10, forstås betaling fra konto til konto eller betaling på anden måde til modtagerens konto, herunder ved anvendelse af betalingskort, hvorved der sikres en entydig elektronisk identifikation af betaler og betalingsmodtager. Betaling af indbetalingskort på posthuset eller i et pengeinstitut sidestilles med digital betaling.

Stk. 2. Betaling, der sker ved byttehandel, modregning eller via mellemregningskonti, sidestilles med digital betaling. Dog skal betaling af byttesum, betaling af restbeløb efter modregning eller betaling ved udligning af mellemregningskonti sidestilles med kontant betaling i forhold til beløbsgrænsen efter momslovens § 46, stk. 10. Indberetning af disse betalinger efter momslovens § 46, stk. 12, skal ske senest 14 dage efter betalingen, hvis der ikke betales digitalt.

Andre bestemmelser

§ 92. Virksomhederne skal en gang om året foretage optælling af varelageret og opgøre lagerets værdi. Opgørelsen kan foretages i forbindelse med virksomhedens almindelige statusopgørelse.

§ 93. Virksomhederne, herunder virksomheder, der er under registreringsgrænsen i momslovens §§ 48 og 49, skal opbevare regnskaber, regnskabsbilag og andet regnskabsmateriale, herunder bestillingsbøger, fabrikationssedler, lageroptællingslister m.v., samt den årlige lageropgørelse i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår, jf. dog stk. 3. Dog skal detailhandelsvirksomheder kun opbevare kassestrimler og tilsvarende interne bilag 1 år fra tidspunktet for underskrivelsen af årsregnskabet. Er en udenlandsk virksomhed registreret efter momslovens § 46, stk. 6, ved en herboende repræsentant, skal regnskabet opbevares her i landet af repræsentanten.

Stk. 2. Bestemmelserne om bogføring ved hjælp af edb og om mikrofilm i bogføringsloven finder anvendelse på virksomheders regnskabsføring m.v. efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Virksomheder, der anskaffer fast ejendom eller foretager til- eller ombygningsarbejder, der helt eller delvist anvendes i forbindelse med en registreret virksomhed, jf. momslovens §§ 43 og 44, skal opbevare regnskabsmaterialet i 10 år efter anskaffelsen af den faste ejendom eller til- og ombygningsarbejdet.

Stk. 4. Opbevaringsperioderne efter stk. 1 og 3 gælder for fakturaer ved levering af varer og ydelser med leveringssted her i landet efter momslovens kapitel 4.

Stk. 5. En faktura, der opfylder reglerne i § 68 i denne bekendtgørelse for sikring af fakturaens oprindelsesægthed, indholdsintegritet og læsbarhed, skal opbevares enten på papir eller elektronisk, uanset om fakturaen oprindeligt er fremsendt eller er stillet til rådighed som papirfaktura eller elektronisk faktura.

Stk. 6. En virksomhed, der benytter elektronisk fakturering eller opbevarer fakturaer elektronisk, skal opbevare beskrivelser af systemerne herunder hardware og software samt af procedurerne, der benyttes til elektronisk udstedelse, modtagelse og opbevaring af fakturaer. Virksomheden skal endvidere opbevare kontrakter og certifikater som en del af systembeskrivelserne m.v. Opbevaring af systembeskrivelser, procedurer, kontrakter og certifikater m.v. skal ske på papir eller elektronisk.

§ 94. En virksomhed skal for hver afgiftsperiode og inden udløbet af lovens frist for at indgive afgiftsangivelsen have bogført og afsluttet afgiftsregnskabet og herunder dokumentere grundlaget for den indgående afgift (købsmomsen) af indkøbte varer eller ydelser.

Stk. 2. SKAT kan give en virksomhed påbud om, at virksomheden inden for en frist, der ikke kan fastsættes til mindre end 14 dage, skal ajourføre bogføringen og dokumentere grundlaget for købsmoms for en eller flere afgiftsperioder.

§ 95. Den i momslovens § 62 a, omhandlede sikkerhed kan stilles i form af børsnoterede obligationer, bankgaranti, kontante indskud eller i form af anden betryggende sikkerhed efter SKATs bestemmelser.

Stk. 2. Til brug for SKATs vurdering om der skal stilles sikkerhed, skal virksomheder fra andre EU-lande, Grønland, Færøerne, Island og Norge, som ikke er etableret her i landet, ved anmeldelse til registrering oplyse om registreringsnummer i hjemlandet samt forelægge tilstrækkelige økonomiske oplysninger om virksomheden.

§ 96. En herboende repræsentant kan repræsentere flere udenlandske virksomheder ved ét momsnummer for følgende transaktioner:

1) Levering af varer efter momslovens § 36, stk. 1, nr. 5, til andre EU-lande.

2) Levering af varer direkte fra et afgiftsoplag til et andet EU-land eller til steder uden for EU.

3) Erhvervelse af varer her i landet fra et andet EU-land og varerne oplægges direkte på et afgiftsoplag, et frilager, i Københavns Frihavn eller udføres til steder uden for EU.

Stk. 2. Den herboende repræsentant udfylder for de i stk. 1 nævnte transaktioner en samlet momsangivelse for de udenlandske virksomheder.

Stk. 3. Den herboende repræsentant skal for de i stk. 1 nævnte transaktioner føre et regnskab for hver enkelt afgiftspligtig.

§ 97. Virksomheder m.v., der er registreret efter momslovens § 50, skal føre regnskab over de varer, der erhverves fra andre EU-lande, idet regnskabet skal føres på en sådan måde, at det kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften heraf.

Stk. 2. Virksomhederne skal opbevare regnskabsmaterialet, herunder fakturaer, i 5 år efter udløbet af det år, hvori den afgiftspligtige erhvervelse finder sted.

§ 98. Virksomhederne kan føre regnskabet, jf. § 74 i denne bekendtgørelse, i danske kroner eller i euro. Virksomhederne kan endvidere føre regnskabet i anden fremmed valuta, der er relevant for virksomheden efter bestemmelserne i bogføringsloven, jf. dog stk. 7.

Stk. 2. En virksomhed kan angive fakturabeløb inkl. afgiftsbeløb i en hvilken som helst valuta, hvis afgiftsbeløbet angives i danske kroner eller i euro. Reglerne i stk. 4 gælder for omregning til og fra danske kroner.

Stk. 3. Hvis en virksomhed fører regnskab i euro eller anden udenlandsk valuta efter stk. 1, skal regnskabsmaterialet indeholde oplysninger, som til enhver tid gør det muligt at omregne regnskabet til danske kroner. Hvis virksomheden fører regnskabet i danske kroner, skal fakturabeløb i euro eller anden udenlandsk valuta, der ligger til grund for regnskabet, omregnes til danske kroner.

Stk. 4. Virksomheden skal anvende den senest offentliggjorte valutakurs på tidspunktet for afgiftspligtens indtræden efter momslovens kapitel 5 som omregningskurs. Ved omregning mellem danske kroner og euro efter 1. pkt. kan virksomheden dog anvende Den Europæiske Centralbanks (ECB) kurs mellem danske kroner og euro, og ved omregning mellem danske kroner og et tredjelands valuta efter 1. pkt. kan virksomheden anvende ECBs kurser mellem danske kroner og euro, henholdsvis mellem euro og tredjelandets valuta. I stedet for dagskurserne efter 1. eller 2. pkt. kan virksomheden anvende toldkursen, jf. dog stk. 7. Virksomhedens valg mellem de nævnte omregningskurser skal fremgå af en note til virksomhedens regnskab og er bindende for en periode på mindst 2 år. SKAT kan under ganske særlige omstændigheder give tilladelse til, at virksomheden ændrer omregningsmetoden, selv om 2-års-perioden ikke er udløbet.

Stk. 5. Fakturaer efter stk. 2, der modtages eller udstedes i en anden valuta end den, der bogføres i, anses for at være udstedt i danske kroner, hvis der er anført en omregningskurs til danske kroner eller et beløb i danske kroner på fakturaen. Dette gælder også, hvis fakturabeløbet er anført i danske kroner.

Stk. 6. Opgørelse af afgiftstilsvaret efter momslovens §§ 56 og 57 skal ske i danske kroner på baggrund af et omregnet regnskab efter reglerne i stk. 3-5. Det tilsvarende gælder for øvrige pligtmæssige oplysninger, som virksomhederne skal afgive til SKAT.

Stk. 7. Består der mellem leverandøren og aftageren af varer og ydelser et interessefællesskab, således, at den ene har bestemmende indflydelse, direkte eller indirekte i den anden parts virksomhed, skal de pågældende virksomheder anvende den samme metode for omregning til eller fra udenlandsk valuta.

Stk. 8. Virksomheder, hvis køretøjer passerer den faste forbindelse over Øresund, kan som indgående afgift fratrække det samlede afgiftsbeløb, der er angivet på fakturaen i danske kroner.

Kapitel 14

Leverancer til andre EU-lande og indførsel fra steder uden for EU

Angivelse af leverancer til andre EU-lande

§ 99. Virksomheder, der leverer varer eller ydelser til registrerede købere i andre EU-lande, skal for hver måned angive leverancer af

1) varer uden afgift efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 1-4, jf. dog § 79, stk. 5, nr. 1, i denne bekendtgørelse, og

2) ydelser uden afgift, når køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter momslovens § 16, stk. 1, dog at leverancer af ydelser ikke skal angives, hvis ydelsen er fritaget for afgift i et andet EU-land, hvor ydelsen har leveringssted.

Stk. 2. Virksomheden skal ved angivelsen efter stk. 1, oplyse

1) virksomhedens registreringsnummer, navn og adresse samt angivelsesperiode for leverancer til andre EU-lande,

2) køberens registreringsnummer,

3) den samlede værdi af virksomhedens leverancer af varer uden afgift til hver enkelt køber i et andet EU-land, og

4) den samlede værdi af virksomhedens leverancer af ydelser uden afgift til hver enkelt køber i et andet EU-land, hvor køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter momslovens § 16, stk. 1.

Stk. 3. SKAT kan tillade, at virksomheder, der leverer varer uden afgift til registrerede købere i andre EU-lande, angiver leverancer af varer efter stk. 1 og 2, for hvert kvartal, hvis

1) virksomheden ikke er omfattet af lovens regler for månedlig afgiftsperiode, og

2) virksomhedens leverancer af varer uden afgift til andre EU-lande ikke overstiger 400.000 kr. hverken i det indeværende kvartal eller i hvert af de forudgående fire kvartaler.

Stk. 4. Virksomheder, der angiver leverancer af varer på vilkår efter stk. 3, men hvor virksomhedens leverancer af varer uden afgift til andre EU-lande overstiger 400.000 kr. i en eller to måneder inden for et kvartal, skal angive leverancer af varer efter stk. 1 og 2, for denne ene måned eller for hver af disse to måneder som samlet angivelsesperiode.

Stk. 5. SKAT kan tillade, at virksomheder, der leverer ydelser uden afgift til registrerede købere i andre EU-lande, hvor køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter momslovens § 16, stk. 1, angiver virksomhedens leverancer af ydelser efter stk. 1 og 2, for hvert kvartal, hvis

1) virksomheden ikke er omfattet af lovens regler for månedlig afgiftsperiode, og virksomheden angiver leverancer af varer på vilkår efter stk. 3, når virksomheden samtidig angiver leverancer af ydelser, og køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter momslovens § 16, stk. 1, eller

2 virksomheden kun angiver leverancer af ydelser, og køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter momslovens § 16, stk. 1.

§ 100. Virksomheder skal uanset længden af angivelsesperiode efter § 99, stk. 1, 3, 4 eller 5, i denne bekendtgørelse, angive leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande senest den 25. i måneden efter angivelsesperiodens udløb til SKAT.

Stk. 2. Virksomheder skal elektronisk angive leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande efter § 99 i denne bekendtgørelse til SKAT på skat.dk/TastSelv Erhverv.

Oplysningskrav ved indførsel af varer fra steder uden for EU

§ 101. En importør skal for at opnå fritagelse for afgift ved indførsel af varer her i landet efter momslovens § 36, stk. 1, nr. 5, senest på indførselstidspunktet for varerne oplyse SKAT om

1) importørens eget registreringsnummer, der er udstedt her i landet efter momslovens § 47, stk. 1, eller registreringsnummeret, hvorunder importørens herboende repræsentant foretager transaktioner efter § 96 i denne bekendtgørelse, og momsregistreringsnummeret, der er udstedt i et andet EU-land, for virksomheden, som får leveret varerne efter lovens § 34, stk. 1, nr. 1-3, eller

2) momsregistreringsnummeret, der er udstedt i et andet EU-land, for en herværende virksomheds faste forretningssted m.v., som får overført varerne efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 4.

Stk. 2. SKAT kan endvidere bestemme, at en importør for at opnå fritagelse for afgift ved indførsel af varer her i landet efter momslovens § 36, stk. 1, nr. 5, senest på indførselstidspunktet for varerne skal dokumentere, at de indførte varer er bestemt til at blive leveret i et andet EU-land.

Kapitel 15

Særlige bestemmelser for EU-handel

Registreringsnummer

§ 102. Virksomheder skal ved EU-handel anvende den alfanumeriske kode (DK) med tilføjelse af virksomhedens CVR- eller SE-nummer som registreringsnummer. Ved angivelse af registreringsnumre på virksomheder i andre EU-lande skal den alfanumeriske landekode ligeledes anføres.

Stk. 2. Virksomheder, der er registreret under ét efter momslovens § 47, stk. 4, skal anvende det fælles CVR- eller SE-nummer samt navn og adresse, hvorunder virksomheden er registreret.

Stk. 3. Virksomheder, der er delregistreret efter momslovens § 47, stk. 3, 2. pkt., skal anvende den delregistrerede virksomheds CVR- eller SE-nummer, navn og adresse.

Stk. 4. En virksomhed, der leverer varer til andre EU-lande efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 1-4, skal ved bogføring (debitorkartotek) dokumentere kundernes udenlandske momsregistreringsnumre.

Stk. 5. En virksomhed, der leverer ydelser til andre EU-lande, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter momslovens § 16, stk. 1, skal ved bogføring (debitorkartotek) dokumentere kundernes udenlandske momsregistreringsnumre, i det omfang disse momsregistreringsnumre er oplyst efter artikel 55 i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Inaktiv registrering for afgift

§ 103. SKAT offentliggør via skat.dk/TastSelv Erhverv, at en virksomheds registrering for afgift er mærket som inaktiv, hvis

1) virksomheden efter momslovens kapitel 15 alene har angivet afgift med anførsel af 0 kr. som beløb i alle felter (nulangivelse af afgift) inden for 12 måneder i træk, regnet fra udløb af den første angivelsesfrist,

2) virksomheden efter § 99 og 100 i denne bekendtgørelse,jf. momslovens § 54, alene har angivet leverancer til andre EU-lande med anførsel af 0 kr. som beløb i alle felter (nulangivelse af EU-leverancer) inden for 12 måneder i træk, regnet fra udløb af den første angivelsesfrist,

3) virksomheden ikke efter §§ 99 og 100 i denne bekendtgørelse, jf. momslovens § 54, har angivet leverancer til andre EU-lande inden for 12 måneder i træk, regnet fra udløb af den første angivelsesfrist, mens andre oplysninger viser, at virksomheden inden for samme periode har leveret varer eller ydelser til andre EU-lande, eller

4) virksomheden til brug for anmeldelse til registrering for afgift eller ændring af registrering for afgift har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger på en sådan måde, at virksomheden ikke ville være blevet registreret for afgift eller kunne have opretholdt registreringen for afgift, hvis SKAT havde modtaget de fornødne oplysninger.

Stk. 2. Hvis en virksomhed, der er mærket som inaktiv efter stk. 1, nr. 1, 2 eller 3, kan påvise over for SKAT, at virksomheden driver selvstændig økonomisk virksomhed, herunder ved levering af varer eller ydelser, der er fritaget for afgift efter momslovens § 13, annullerer SKAT mærkningen af virksomheden som inaktiv og meddeler dette til virksomheden.

Stk. 3. En virksomheds eventuelle spørgsmål eller meddelelser til SKAT som reaktion på en mærkning som inaktiv, skal sendes digitalt via skat.dk/TastSelv Erhverv. SKATs meddelelser til virksomheder efter stk. 1 eller 2 sendes som dokumenter i maskinel form uden underskrift af en medarbejder hos SKAT og er i retlig henseende sidestillet med dokumenter med underskrift.

Overførsel af varer

§ 104. For virksomheder, der til eget brug overfører varer uden afgift til et andet EU-land efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 4, eller fra et andet EU- land til eget brug overfører varer her til landet efter momslovens § 11, stk. 3, finder reglerne om EU-leverancer og EU-erhvervelser tilsvarende anvendelse. Som overførsel betragtes ikke overførsel af midlertidig karakter, jf. § 105 i denne bekendtgørelse.

§ 105. Virksomheder, der sender eller transporterer varer til et andet EU-land med henblik på midlertidig anvendelse eller med henblik på forarbejdning i andre EU-lande, hvor varen efter forarbejdningen returneres her til landet, skal føre et regnskab, hvoraf det fremgår, hvilke varer der er overført, datoen for overførslen og hvortil overførsel er sket.

Stk. 2. Såfremt virksomheden ikke får tilbageleveret varer, der er midlertidigt overført til et andet EU-land, skal virksomheden medregne værdien af de pågældende varer til den samlede værdi af EU-leverancer af varer, jf. § 76, stk. 8, i denne bekendtgørelse, og berigtige virksomhedens liste over EU-leverancer efter § 99 i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Virksomheder, der fra en virksomhed i et andet EU-land modtager varer til brug for sagkyndig vurdering af løsøre eller arbejde, udført på løsøregenstande, jf. momslovens § 20, nr. 2, skal registrere de modtagne varer i virksomhedens regnskaber. De modtagne varer medregnes ikke ved opgørelsen af EU-erhvervelser af varer, jf. § 76, stk. 4 og 6, i denne bekendtgørelse og de skal ikke anføres på listen over EU-leverancer efter § 99 i denne bekendtgørelse.

Installering og montering

§ 106. Virksomheder, der installerer eller monterer varer i et andet EU-land, skal medregne den samlede værdi af varerne til værdien af leverancer af varer på virksomhedens afgiftsangivelse.

§ 107. Udenlandske virksomheder, der installerer eller monterer varer her i landet og som er registreringspligtige herfor, skal på afgiftsangivelsen for hver afgiftsperiode angive den samlede værdi uden afgift af de varer, som kommer fra et andet EU-land, og som virksomheden installerer eller monterer her i landet.

Stk. 2. Udenlandske virksomheder, der kan undlade at svare afgift, fordi afgiften påhviler aftageren efter momslovens § 46, stk. 1, nr. 2, skal på fakturaen anføre virksomhedens og varemodtagerens registreringsnummer. På fakturaen skal endvidere anføres, at varemodtageren svarer den afgift, der påhviler varerne. Aftageren skal på angivelsen angive størrelsen af den afgift, der påhviler varerne.

Trekantshandel

§ 108. Registrerede virksomheder (mellemhandlere), der ved erhvervelse af en vare fra et andet EU-land har opgivet dansk registreringsnummer til sælgeren, kan undlade at angive erhvervelsen på angivelsen, når det kan godtgøres, at

1) varerne er sendt direkte fra ét EU-land til en registreret varemodtager i et andet EU-land, uden at mellemhandleren er registreret i afsender- eller modtagerlandet, og

2) varemodtageren svarer afgift på vegne af mellemhandleren.

Stk. 2. Mellemhandleren skal på den i § 99 i denne bekendtgørelse nævnte angivelse af EU-leverancer særskilt angive følgende oplysninger:

1) Virksomhedens registreringsnummer, navn og adresse samt listeperiode.

2) Den i stk. 1 nævnte varemodtagers registreringsnummer.

3) Den samlede værdi af virksomhedens salg uden afgift til den pågældende varemodtager.

Stk. 3. Ved angivelse af leverancer efter stk. 2 finder § 100 i denne bekendtgørelse tilsvarende anvendelse.

§ 109. Registrerede mellemhandlere, der ikke er registreret her i landet, og som leverer varer direkte fra et andet EU-land til en registreret varemodtager her i landet, kan undlade at lade sig registrere og svare afgift her i landet, når mellemhandleren i det andet EU-land har opfyldt betingelser svarende til de i § 108 i denne bekendtgørelse anførte betingelser.

§ 110. Varemodtagere, der ved trekantshandel inden for EU har modtaget varer her i landet, skal angive transaktionen efter § 76, stk. 4 og 6, samt § 79, stk. 2, nr. 1, i denne bekendtgørelse.

Fjernsalg

§ 111. Virksomheder, der ved fjernsalg leverer varer med afgift til andre EU-lande, skal regnskabsføre fjernsalget fordelt på hvert enkelt EU- land.

Stk. 2. Virksomheder, der er registreret for fjernsalg i et eller flere andre EU-lande, skal på afgiftsangivelsen angive den samlede værdi af de varer, der er leveret som fjernsalg uden afgift her fra landet til andre EU-lande. Virksomhedens registreringsnumre i de andre EU-lande skal meddeles til SKAT.

§ 112. Udenlandske virksomheder, der registreres for fjernsalg her til landet, skal på afgiftsangivelsen angive den samlede værdi uden afgift af de varer, der er leveret som fjernsalg her til landet i den pågældende afgiftsperiode, jf. § 79, stk. 2, nr. 3, i denne bekendtgørelse.

Punktafgiftspligtige varer

§ 113. Virksomheder m.v., der køber punktafgiftspligtige varer i et andet EU-land, og som ikke er registreret, skal svare afgift heraf i forbindelse med afregning af punktafgiften.

Kapitel 16

Særordning for elektroniske ydelser leveret af tredjelandsvirksomheder til ikke afgiftspligtige personer i EU

Til- og framelding til særordningen

§ 114. En tredjelandsvirksomhed, som ønsker at tilslutte sig særordningen for tredjelandsvirksomheder, der leverer elektroniske ydelser til ikke afgiftspligtige personer inden for EU, skal afgive en elektronisk erklæring i registreringssystemet om, at tredjelandsvirksomheden ikke er momsregistreret i EU for salg af varer eller ydelser, jf. momslovens § 66.

Stk. 2. Registrering kan nægtes, hvis tredjelandsvirksomheden ikke opfylder betingelserne i stk. 1.

Stk. 3. Tilmelding til særordningen gælder umiddelbart.

§ 115. Tredjelandsvirksomheden skal til brug for identifikation give de neden for opregnede oplysninger til brug for SKATs registreringssystem:

1) Navn.

2) Postadresse.

3) Elektroniske adresser med websteder.

4) Eventuelt registreringsnummer i hjemlandet.

Stk. 2. Tredjelandsvirksomheden skal meddele SKAT enhver ændring i de afgivne oplysninger.

Stk. 3. Afmeldelse skal ske elektronisk og har virkning fra udgangen af det løbende kvartal, med sidste angivelse og betaling for dette kvartal.

§ 116. SKAT identificerer, inden 8 dage, tredjelandsvirksomheden ved hjælp af et individuelt nummer (identifikationsnummer), som meddeles denne.

Stk. 2. Er det ikke muligt at meddele tredjelandsvirksomheden et identifikationsnummer inden 8 dage, informerer SKAT, inden for 8-dages-fristen, tredjelandsvirksomheden om, hvornår denne kan forvente at modtage sit identifikationsnummer.

Afgiftsangivelsen

§ 117. Den kvartalsvise afgiftsangivelse skal indeholde:

1) Identifikationsnummer.

2) Den samlede værdi af leverancerne uden moms i afgiftsperioden for hver enkelt medlemsstat.

3) Det samlede afgiftsbeløb i afgiftsperioden for hver enkelt medlemsstat.

4) De gældende afgiftssatser for hver enkelt medlemsstat.

5) Det samlede skyldige afgiftsbeløb.

Stk. 2. Beløbene skal angives i danske kroner, og indbetalingerne til SKAT skal ligeledes ske i danske kroner.

Stk. 3. Er leverancen foretaget i en anden valuta, anvendes kursen på den sidste dag i afgiftsperioden, når angivelsen udfyldes. Omregningen skal ske til de valutakurser, som Den Europæiske Centralbank har offentliggjort for den dag, eller hvis der ikke har været nogen offentliggørelse den dag, den næste offentliggørelsesdag.

Stk. 4. Angivelsen skal foretages elektronisk.

Stk. 5. Bankkontonummer med henblik på indbetalinger til SKAT vil blive opgivet ved henvendelse til denne forvaltning.

Krav til tredjelandsvirksomhedens regnskab

§ 118. Tredjelandsvirksomheden skal føre et elektronisk regnskab over de transaktioner, der er omfattet af særordningen, jf. momslovens § 66, stk. 8. Regnskabet skal, efter anmodning fra SKAT, gøres elektronisk tilgængeligt, uanset om SKAT repræsenterer Danmark i egenskab af at være identifikationsmedlemsland eller forbrugsmedlemsland, jf. momslovens § 66, stk. 2.

Stk. 2. Det elektroniske regnskab skal føres på en klar og overskuelig måde, således at det kan danne grundlag for SKATs kontrol med afgiftens rigtige beregning. Regnskabet skal være tilrettelagt således, at alle registreringer elektronisk kan afstemmes med oplysningerne på virksomhedens angivelse. Regnskabet skal elektronisk stilles til rådighed inden for en frist på tre uger.

Korrektioner

§ 119. I tilfælde af, at tredjelandsvirksomheden vil korrigere den allerede indgivne angivelse for en afgiftsperiode, skal den henvende sig til identifikationsmedlemsstaten, som derefter retter henvendelse til forbrugsmedlemsstaten, jf. momslovens § 66, stk. 2.

Stk. 2. Betaling af skyldig afgift som følge af ændrede oplysninger, skal betales til identifikationsmedlemsstaten, som videresender beløbet til forbrugsmedlemsstaten sammen med de fornødne oplysninger til identifikation af beløbet.

Stk. 3. Tilbagebetaling af afgift som følge af ændrede oplysninger sker ved, at identifikationsmedlemsstaten informerer forbrugsmedlemsstaten om de ændrede oplysninger. Herefter sker der tilbagebetaling i henhold til forbrugsmedlemsstatens regler. Betalingen foregår direkte mellem forbrugsmedlemsstaten og tredjelandsvirksomheden.

Stk. 4. Efter anmodning skal tredjelandsvirksomheden oplyse et bankkontonummer med henblik på indbetalinger som følge af korrektioner.

Udelukkelse fra særordningen

§ 120. SKAT kan udelukke en tredjelandsvirksomhed fra særordningen, såfremt denne, i fire på hinanden følgende afgiftsperioder, undlader at rette sig efter reglerne for særordningen, jf. momslovens § 66, stk. 5. Udelukkelse fra særordningen har øjeblikkelig virkning.

Kapitel 17

Brugte varer m.v.

Fakturakrav

§ 121. Virksomheder, der leverer brugte varer m.v. efter reglerne i momslovens §§ 70 og 71, skal udstede en særskilt faktura over den pågældende leverance af brugte varer m.v. i overensstemmelse med reglerne i kapitel 12 i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Der må ikke i fakturaen anføres et afgiftsbeløb eller anden angivelse, hvoraf afgiftsbeløbet kan udregnes.

Stk. 3. Fakturaen skal oplyse, at varen sælges efter de særlige regler for brugte varer m.v., og at køberen ikke har fradrag for afgiften, der er indeholdt i prisen, idet fakturaen tydeligt skal påtegnes

1) »fortjenstmargenordning - brugte genstande - køber har ikke fradrag for momsen«,

2) »fortjenstmargenordning - kunstgenstande - køber har ikke fradrag for momsen«, eller

3) »fortjenstmargenordning - samlerobjekter og antikviteter - køber har ikke fradrag for momsen«.

Stk. 4. Virksomheder, der indkøber brugte varer m.v. fra ikke registrerede virksomheder og privatpersoner m.v. til videresalg efter momslovens §§ 70 og 71, skal i forbindelse med indkøbet udstede et afregningsbilag, hvorpå anføres de i § 61, stk. 1 og 4, i denne bekendtgørelse anførte oplysninger. Den ikke registrerede sælger skal attestere rigtigheden af oplysningerne i afregningsbilaget. Kan attestation ikke ske, skal virksomheden være i besiddelse af tilsvarende dokumentation fra sælgeren om handelen.

Stk. 5. For varer, der sælges på auktion efter momslovens §§ 70 og 71, skal auktionsholderen udstede faktura i overensstemmelse med stk. 1-3, og et afregningsbilag til såvel registrerede som ikke registrerede i overensstemmelse med stk. 4, 1. pkt. Afregningsbeløbet udgør sælgerens salgspris, inkl. afgift, jf. § 122 i denne bekendtgørelse.

Stk. 6. Virksomheder, der indkøber brugte varer m.v. fra registrerede virksomheder, skal for indkøbet være i besiddelse af en faktura udstedt i overensstemmelse med stk. 1-3. Auktionsholdere skal tilsvarende kunne godtgøre, at varen kan sælges på auktion efter momslovens §§ 70 og 71.

Regnskabskrav

§ 122. En virksomhed, der leverer brugte varer efter momslovens § 70, stk. 1 og 5, eller § 71, skal for hver afgiftsperiode og inden udløbet af lovens frist for at indgive afgiftsangivelsen have bogført og afsluttet afgiftsregnskabet og herunder dokumentere købsprisen af de indkøbte brugte varer. Virksomheden skal endvidere, afhængig af arten og karakteren af virksomhedens leverancer af brugte varer, føre regnskab over leverancer efter reglerne i stk. 2-5 eller 6.

Stk. 2. Virksomheder, der leverer brugte varer m.v. efter momslovens § 70, stk. 1, skal i virksomhedens regnskab for hver enkelt vare angive et lagernummer, købs- og salgsdato, købspris og salgspris, inkl. afgift, samt forskelsbeløbet mellem salgs- og købspris. Afgiftsgrundlaget for den pågældende vare udgør 80 pct. af forskelsbeløbet. I virksomhedens regnskab anføres det beregnede afgiftsbeløb, såfremt det er positivt. Det positive afgiftsbeløb overføres til kontoen for udgående afgift.

Stk. 3. For varer, der afgiftsberigtiges efter momslovens § 70, stk. 5, skal føres en konto for virksomhedens samlede indkøb samt en konto for virksomhedens samlede salg, inkl. afgift. Kontiene afsluttes ved hver afgiftsperiodes udløb. Overstiger beløbet på salgskontoen indkøbskontoen, overføres 20 pct. af det overskydende beløb til kontoen for udgående afgift for den pågældende afgiftsperiode. Overstiger beløbet på købskontoen salgskontoen, overføres forskelsbeløbet til købskontoen for den følgende afgiftsperiode.

Stk. 4. For varer, der er omfattet af momslovens § 70, stk. 5, og som afgiftsberigtiges efter lovens almindelige regler, skal virksomheden anføre varens indkøbsværdi på salgskontoen.

Stk. 5. Ved levering af brugte personmotorkøretøjer skal i regnskabet for hver enkelt køretøj angives lagernummer, beregnet afgiftsbeløb, fradrag og afgiftsbeløb efter fradrag efter reglerne i momslovens § 71. Er afgiftsbeløbet efter fradrag positivt, overføres det til kontoen for udgående afgift.

Stk. 6. Auktionsholdere, der leverer brugte varer m.v. efter momslovens §§ 70 og 71, skal føre et særskilt regnskab for de pågældende varer, hvoraf salgsprisen til køber og afregningsprisen til sælger fremgår. Beregningen af afgiftsbeløbet skal desuden fremgå direkte af regnskaberne.

Stk. 7. SKAT kan give en virksomhed, der leverer brugte varer efter momslovens § 70, stk. 1 og 5, eller § 71, påbud om at efterleve reglerne for fakturering og regnskab for leverancerne af brugte varer efter stk. 1-6, eller § 121 i denne bekendtgørelse.

Guld

§ 123. Virksomheder, der leverer guld, hvoraf modtageren efter momslovens § 46, stk. 1, nr. 4, skal afregne og betale afgiften på vegne af sælgeren, skal på fakturaen anføre dette, samt det afgiftsbeløb, som modtageren skal afregne og betale.

§ 124. Virksomheder, som leverer investeringsguld omfattet af momslovens § 73 a til købere her i landet eller til et andet EU-land, skal for transaktioner på 100.000 kr. og derover kræve, at deres kunder legitimerer sig. Dette gælder uanset om transaktionen udføres i én eller i flere operationer, hvis der reelt foregår én transaktion.

Stk. 2. Såfremt transaktionens størrelse ikke kendes på det tidspunkt, hvor den påbegyndes, skal der kræves legitimation, så snart virksomheden får formodning om, at der er tale om en transaktion af den i stk. 1 nævnte art.

Stk. 3. Ved legitimationen skal sælgeren på fakturaen notere køberens navn, adresse, det relevante CVR- eller SE-nummer eller anden lignende dokumentation, hvis den pågældende ikke har CVR- eller SE-nummer. 1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis sælgeren er forpligtiget til at kræve legitimation efter kapitel 4 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Kapitel 18

Særordning for rejsebureauer

Fakturakrav

§ 125. Virksomheder, der udfører transaktioner omfattet af momslovens kapitel 16A, skal efter momslovens § 68 a, jf. momslovens § 52a, udstede en særskilt faktura over de pågældende transaktioner i overensstemmelse med reglerne i kapitel 12 i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Der må ikke i fakturaen anføres et afgiftsbeløb eller anden angivelse, hvoraf afgiftsbeløbet kan udregnes.

Stk. 3. Fakturaen skal oplyse, at særordningen for rejsebureauer bliver anvendt, idet fakturaen tydeligt skal påtegnes »fortjenstmargenordning - rejsebureauer« eller »margin scheme - travel agents«.

Regnskabskrav

§ 126. Virksomheder, der udfører transaktioner som omhandlet i momslovens § 67, stk. 1, skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse af virksomhedens afgiftstilsvar, således, at de afgiftsbeløb, som virksomheden ved udgangen af hver afgiftsperiode, skal angive på afgiftsangivelsen, fremgår af regnskabet.

Stk. 2. For transaktioner omfattet af momslovens § 67, stk. 1, skal virksomheden i regnskabet for hver enkelt transaktion angive salgsprisen inkl. alle skatter, provisioner, omkostninger og gebyrer og værditilvækst (fortjeneste), men ekskl. afgiften i forbindelse med leveringen, samt afgiftsgrundlaget, jf. momslovens § 67 c.

Stk. 3. Virksomheden skal endvidere for hver enkelt transaktion, omfattet af stk. 2, føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af de faktiske omkostninger til de af andre afgiftspligtige personer foretagne leveringer af varer og ydelser, der direkte kommer den rejsende til gode, jf. momslovens § 67 c.

Stk. 4. I virksomhedens regnskab anføres det beregnede afgiftsbeløb, såfremt det er positivt. Det positive afgiftsbeløb overføres til kontoen for udgående afgift, jf. § 76, stk. 1, i denne bekendtgørelse, jf. stk. 3.

§ 127. Virksomheder, der er forpligtet til at betale moms af virksomhedens fortjenstmargen for hver enkelt transaktion i overensstemmelse med momslovens § 67, stk. 1, kan vælge at opfylde denne forpligtelse ved at bruge en forenklet metode, som omhandlet i stk. 2.

Stk. 2. Hvis virksomheden vælger at anvende en forenklet regnskabsmæssig metode, kan virksomheden vælge enten muligheden i § 128 i denne bekendtgørelse, (metode 1) eller i § 130 i denne bekendtgørelse, (metode 2), og anvende den valgte metode for alle virksomhedens transaktioner, omfattet af fortjenstmargenordningen.

Stk. 3. Virksomhedens valg af metode, jf. §§ 128 og 130 i denne bekendtgørelse, er gældende for virksomhedens regnskabsår. Ændring af metode kan ske med virkning fra begyndelsen af virksomhedens efterfølgende regnskabsår.

Stk. 4. Virksomheder, der vælger at anvende en forenklet regnskabsmæssig metode, skal foretage og vedligeholde registreringer for fortjenstmargenordningen i regnskabet, der indeholder oplysninger om det valg og de skøn og foretagne justeringer, som er sket med henblik på anvendelsen af den forenklede regnskabsmæssige metode.

§ 128. Virksomheder, der vælger metode 1 skal ved begyndelsen af regnskabsåret udøve et skøn over virksomhedens procentuelle fortjenstmargen for de rejser, der påbegyndes i regnskabsåret, jf. § 129, stk. 1, i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Den skønnede procentuelle fortjenstmargen anvendes på de vederlag, som virksomheden modtager fra de rejsende, med henblik på beregning af bureauets fortjenstmargen for rejser påbegyndt i regnskabsåret.

Stk. 3. Afgiften af den beregnede fortjenstmargen afregnes løbende i henhold til rejsebureauets momsafregningsperioder, jf. dog § 132 i denne bekendtgørelse.

§ 129. Den skønnede fortjenstmargen nævnt i § 128 i denne bekendtgørelse, for de rejser, der begyndes i løbet af et regnskabsår, skal beregnes af virksomheden som forholdet udtrykt i procent mellem det af virksomheden skønnede samlede beløb vedrørende transaktioner omfattet af momslovens § 67, stk. 1, inkl. alle skatter, provisioner, omkostninger, gebyrer og værditilvækst (fortjeneste), men ekskl. afgiften af leveringen, der skal betales af den rejsende, og forskellen mellem dette beløb og det beløb, som efter virksomhedens skøn skal betales til virksomhedens leverandører for levering af varer og tjenesteydelser, som direkte kommer den rejsende til gode, dog bortset fra transaktioner omfattet af momslovens § 67 d.

Stk. 2. Virksomheden kan vælge at differentiere den skønnede fortjenstmargen nævnt i § 128 i denne bekendtgørelse,på grundlag af regionale, sæsonbestemte eller andre identificerbare forhold, der gør sig gældende for bestemte kategorier af rejser. Virksomheden skal i det tilfælde fordele de i stk. 1, omhandlede beløb i overensstemmelse hermed.

Stk. 3. Det skøn over den procentuelle margen, som virksomheden udøver efter stk. 1, skal være baseret på virksomhedens faktiske og forventede bookninger for rejser, der begynder i det pågældende regnskabsår, eller på et andet grundlag, der skal aftales med SKAT.

§ 130. Virksomheder, der vælger metode 2 skal beregne en fortjenstmargen på hver enkelt rejse, der påbegyndes i en afgiftsperiode.

Stk. 2. Afgiften af den beregnede fortjenstmargen afregnes i overensstemmelse med § 128, stk. 3, i denne bekendtgørelse, jf. dog § 132 i denne bekendtgørelse.

§ 131. De beregnede fortjenstmargener nævnt i § 130 i denne bekendtgørelse, for de rejser, der begyndes i løbet af afgiftsperioden, skal beregnes af virksomheden som forskellen mellem det samlede beløb vedrørende transaktioner omfattet af momslovens § 67, stk. 1, inkl. alle skatter, provisioner, omkostninger, gebyrer og værditilvækst (fortjeneste), men ekskl. afgiften af leveringen, der skal betales af den rejsende, og det beløb, som skal betales til virksomhedens leverandører for levering af varer og tjenesteydelser, som direkte kommer den rejsende til gode, opgjort på afrejsetidspunktet, dog bortset fra transaktioner omfattet af momslovens § 67 d.

§ 132. Virksomheder, der vælger at anvende en forenklet regnskabsmæssig metode som nævnt i §§ 128 eller 130 i denne bekendtgørelse, er forpligtet til ved udgangen af regnskabsåret at regulere den angivne og betalte moms i regnskabsåret som følge af konstaterede differencer mellem den realiserede (faktiske) margen og den foreløbige margen.

Stk. 2. Med henblik på at gennemføre regulering af afgiftstilsvaret som nævnt i stk. 1, for et regnskabsår, skal virksomheden beregne den realiserede fortjenstmargen for rejser, der er påbegyndt i regnskabsåret, som forskellen mellem det samlede beløb vedrørende transaktioner omfattet af momslovens § 67, stk. 1, inkl. alle skatter, provisioner, omkostninger, gebyrer og værditilvækst (fortjeneste), men ekskl. afgiften af leveringen, og som er betalt eller som virksomheden er berettiget til at modtage betaling for af den rejsende, og de faktiske omkostninger til virksomhedens leverandører for levering af varer og tjenesteydelser, som direkte kommer den rejsende til gode, vedrørende de i regnskabsåret påbegyndte rejser.

Stk. 3. Reguleringen i henhold til stk. 1, udgøres for metode 1 af forskellen mellem afgiften af den skønnede fortjenstmargen (den foreløbige afgift) for rejser påbegyndt i regnskabsåret, jf. § 128, stk. 3, i denne bekendtgørelse, og afgiftsbeløbet beregnet af den opgjorte fortjenstmargen efter stk. 2 (afgiften af den realiserede fortjenstmargen). Reguleringen i henhold til stk. 1, udgøres for metode 2 af forskellen mellem summen af den angivne afgift af de beregnede fortjenstmargener (summen af den foreløbige afgift) for de rejser, der er påbegyndt i løbet af regnskabsåret, jf. § 130, stk. 2, i denne bekendtgørelse, og afgiftsbeløbet beregnet af den opgjorte fortjenstmargen for rejserne under ét (afgiften af den realiserede fortjenstmargen) efter stk. 2. Både ved regulering efter 1. og 2. pkt. kan evt. negativ fortjenstmargen modregnes i positiv fortjenstmargen.

Stk. 4. Regulering af afgiften skal ske i den afgiftsperiode, som følger umiddelbart efter den periode, hvori den faktisk realiserede margen for hele regnskabsåret er kendt. Regulering skal dog foretages snarest efter og ikke senere end 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

§ 133. Når et rejsebureau udfører transaktioner for et samlet vederlag, der omfatter både transaktioner, omfattet af fortjenstmargenordningen, og transaktioner vedrørende andre varer og tjenesteydelser, skal virksomheden med henblik på at fastsætte værdien af de tjenesteydelser, der er omfattet af fortjenstmargenordningen, reducere det samlede vederlag for transaktionen med et beløb svarende til markedsværdien af transaktioner vedrørende andre varer og tjenesteydelser, eller hvis en sådan ikke findes, en værdi fastsat på grundlag af rejsebureauets faktiske omkostninger til disse transaktioner.

§ 134. Når et rejsebureau udfører transaktioner, omfattet af fortjenstmargenordningen, der omfatter såvel køb af tjenesteydelser udført inden for EU som køb af ydelser udført uden for EU, skal virksomhedens samlede fortjenstmargen i forbindelse med fortjenstmargenordningen fordeles i forholdet mellem værdien af ydelser udført indenfor EU og værdien af ydelser udført udenfor EU.

Kapitel 19

Varer på afgiftsoplag m.v.

Tilladelse m.v. til oprettelse af afgiftsoplag

§ 135. SKAT kan efter momslovens § 34, stk. 4, meddele tilladelse til oprettelse af råvareafgiftsoplag til afgiftsfri oplæggelse af de i bilaget til loven nævnte EU-varer, der omsættes på internationale varebørser eller under lignende former for international kædehandel.

Stk. 2. SKAT kan efter momslovens § 34, stk. 5, ligeledes meddele tilladelse til oprettelse af et kontingentafgiftsoplag til afgiftsfri oplæggelse af varer her i landet.

Stk. 3. Der skal foreligge et særligt økonomisk behov for at oprette oplag som nævnt i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Oplagsindehavere skal registreres efter momsloven eventuelt ved en herboende repræsentant.

Stk. 5. De i stk. 1 og stk. 2 omhandlede varer skal opbevares i de i tilladelsen anførte steder eller lokaliteter. SKAT fastsætter endvidere, at varerne enten skal være fysisk adskilt fra andre varer, eller at der skal foreligge et regnskab, hvorved der kan ske en identifikation af varerne. SKAT kan fastsætte nærmere bestemmelser om lagerregnskabet samt om de benyttede lokaliteter.

Stk. 6. Varerne kan under opbevaringen kun underkastes de sædvanlige behandlinger, som kan finde sted under en toldoplagsprocedure.

Stk. 7. Detailsalg af varer fra oplag kan kun finde sted i særlige tilfælde i overensstemmelse med de regler, der gælder under en toldoplagsprocedure.

Stk. 8. Oplagsindehaveren hæfter for afgiften af varer, som ikke forefindes ved SKATs eftersyn, og

1) varerne ikke godtgøres at være fraført efter bestemmelserne i dette kapitel, eller

2) som ikke på en efter SKATs skøn betryggende måde godtgøres at være forgået under opbevaringen af grunde, som kan henføres til varernes egen beskaffenhed, eller som følge af et hændeligt uheld eller force majeure.

Stk. 9. Afgiften af varer, der omfattes af hæftelsen efter stk. 8, fastsættes efter momslovens § 32, stk. 4. Kendes tidspunktet for fraførslen ikke, er det tidspunkt gældende, hvor lagermanglen konstateres.

Bortfald af tilladelse

§ 136. SKAT kan nægte eller tilbagekalde en tilladelse til afgiftsoplag, såfremt indehaveren eller de i virksomheden beskæftigede personer har overtrådt eller overtræder bestemmelsen i dette kapitel eller har tilsidesat eller tilsidesætter vilkårene for tilladelsen.

Stk. 2. SKAT kan nægte eller tilbageholde en tilladelse til afgiftsoplag, såfremt indehaveren mister rådighed over sit bo eller standser sine betalinger.

Stk. 3. I tilfælde, hvor en tilladelse tilbagekaldes eller bortfalder, skal varer, som opbevares på afgiftsoplaget, straks afgiftsberigtiges, overføres til udlandet eller til et andet afgiftsoplag.

Tilførsel, fraførsel m.v. fra afgiftsoplag

§ 137. Oplagsindehaveren skal i regnskabet notere tilførte og fraførte varer. Ved fraførsel noteres desuden i regnskabet den fraførende virksomheds registreringsnummer efter momsloven.

Stk. 2. Registrerede virksomheder, der afgiftsfrit leverer EU-varer til oplæggelse på et afgiftsoplag her i landet, skal anføre på faktura eller, såfremt denne ikke foreligger, et andet handelsdokument, at varerne er bestemt til afgiftsfri oplæggelse.

Stk. 3. Registrerede virksomheder, der foranlediger, at varer fraføres et afgiftsoplag, skal ved fraførslen anføre afgiftsbeløbet efter momslovens § 11 a på kontoen for udgående afgift. Ved direkte transport fra oplaget til andre EU-lande eller til steder uden for EU finder lovens bestemmelser om EU-leverancer samt om leverancer til steder uden for EU, anvendelse.

Københavns Frihavn

§ 138. Registrerede virksomheder, der leverer EU-varer afgiftsfrit til oplæggelse i Københavns Frihavn, skal, når der ikke udfyldes en udførselsangivelse, anføre på faktura eller, såfremt dette ikke foreligger, andet handelsdokument, at varerne er bestemt til afgiftsfri oplæggelse i Københavns Frihavn.

Stk. 2. Lagerindehaveren skal opfylde de i bekendtgørelse om toldbehandling anførte krav til regnskaber m.v. I virksomhedens regnskab skal desuden være angivet varernes EU-status. Lagerindehaveren skal endvidere notere den fraførende virksomheds registreringsnummer efter momsloven.

Stk. 3. Registrerede virksomheder, der foranlediger, at EU-varer, der har været oplagt afgiftsfrit i Københavns Frihavn, fraføres herfra, skal ved fraførslen anføre afgiftsbeløbet efter momslovens § 11 a på kontoen for udgående afgift, jf. § 76, stk. 3, i denne bekendtgørelse. Ved direkte transport fra Frihavnen til andre EU-lande eller til steder uden for EU finder lovens samt toldlovens bestemmelser om EU-leverancer samt om leverancer til steder uden for EU anvendelse.

Kapitel 20

Straffebestemmelser

§ 139. Medmindre højere straf er forskyldt efter momslovens § 81, stk. 3, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for SKATs kontrol,

2) overtræder § 19, stk. 2, 3. pkt., § 21, § 22, § 24, stk. 2, 1. pkt., eller stk. 3, § 26, stk. 1, § 27, § 47, § 49, § 50, § 51, § 52, § 54, stk. 3, § 55, § 57, stk. 3, § 60, stk. 1, 2 eller 3, § 61, stk. 1, 3, 4 eller 5, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 1. pkt., stk. 4, 2. pkt., stk. 5 eller 6, § 67, § 68, stk. 1, § 70, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, stk. 1, § 79, § 81, § 82, stk. 1, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, 1. pkt., eller stk. 2, § 89, stk. 1 eller 3, § 90, 3. pkt., § 92, 1. pkt., § 93, stk. 1, 3, 4, 5 eller 6, § 94, stk. 1, § 96, stk. 2 eller 3, § 97, § 98, § 99, § 100, stk. 1 eller 2, § 101, § 102, § 105, § 106, § 107, § 108, stk. 2, § 110, § 111, § 112, § 113, § 114, stk. 1, § 115, § 117, § 118, § 119, stk. 1, 2 eller 4, § 121, § 122, § 123, § 124, § 125, § 126, § 127, stk. 4, § 128, § 129, § 130, § 131, § 132, § 133, § 134, § 135, stk. 4, stk. 5, 1. pkt., stk. 6 eller 7, § 136, stk. 3, § 137 eller § 138, i denne bekendtgørelse

3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat efter § 1, nr. 1, 2 eller 3, eller stk. 2, i denne bekendtgørelse,

4) undlader at efterkomme påbud, pålæg eller krav, der er meddelt efter § 25, stk. 2, § 61, stk. 7 eller 8, § 66, stk. 4, 3. pkt., § 94, stk. 2, eller § 122, stk. 7, i denne bekendtgørelse,

5) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger om indgivelse og behandling af ansøgning om godtgørelse af afgift, jf. §§ 30-48 i denne bekendtgørelse,

6) undlader som leverandør af varer eller ydelser til kunder i udlandet at foretage den fornødne egenkontrol af oplysninger om kundernes momsregistreringsnumre og dertil knyttede navne eller adresser efter artikel 18 i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse, eller

7) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger om eget momsregistreringsnummer i forhold til leverandører af varer eller ydelser fra andre EU-lande efter artikel 55 i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) gælder også for overtrædelser af bekendtgørelsen.

Kapitel 21

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 140. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1492 af 15. december 2009 om godtgørelse af merværdiafgift (moms) jf. stk. 2-7.

Stk. 2. Momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a, finder anvendelse på nye bygninger og nye bygninger med tilhørende jord, jf. § 57 i denne bekendtgørelse, hvor byggeriet er påbegyndt den 1. januar 2011 eller senere, jf. stk. 3.

Stk. 3. Tidspunktet for påbegyndelse af byggeriet ved nyopførelse af bygninger og tilbygninger til eksisterende bygninger er tidspunktet for påbegyndelsen af støbning af fundament. For ombygningsarbejder på eksisterende bygninger er tidspunktet for påbegyndelse af byggeriet tidspunktet for påbegyndelse af det egentlige byggearbejde, der har karakter af genopbygning af den eksisterende ejendom eller nybygning inde i eller ovenpå en eksisterende bygning.

Stk. 4. Momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a, finder anvendelse på nye bygninger, jf. § 58 i denne bekendtgørelse, hvor til-/ombygningen er påbegyndt den 1. januar 2011 eller senere.

Stk. 5. Momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, jf. § 59 i denne bekendtgørelse, finder anvendelse på byggegrunde og særskilte leveringer af bebyggede grunde, hvor der er indgået bindende købsaftale den 1. januar 2011 eller senere.

Stk. 6. Den i § 3, stk. 4, i lov nr. 520 af 12. juni 2009 om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse momsfritagelser og øget lønsumsafgift for den finansielle sektor m.v.) omhandlede godtgørelse af afgift gives ved fradrag som indgående afgift (købsmoms) på momsangivelsen for den afgiftsperiode, hvori afgiften af salget af byggegrunden m.v. skal medregnes som udgående afgift (salgsmoms). For byggegrunde, der ikke er solgt inden udgangen af 2015 gives godtgørelse ved fradrag som indgående afgift (købsmoms) på momsangivelsen for den sidste afgiftsperiode i 2015.

Stk. 7. § 73 og § 101 i denne bekendtgørelse, har virkning for afgiftsperioder, der begynder den 1. juli 2013 eller senere.

Skatteministeriet, den 24. juni 2013

Holger K. Nielsen

/ Jeanette Rose Hansen


Bilag 1

Uddrag af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011/EU af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Artikel 18.

1. Medmindre leverandøren har fået andet oplyst, kan vedkommende tage kundens status som afgiftspligtig person for givet, når kunden er etableret i Fællesskabet:

a) hvis kunden har meddelt leverandøren sit personlige momsregistreringsnummer, og leverandøren har fået bekræftet gyldigheden af dette registreringsnummer og af det dertil knyttede navn og den dertil knyttede adresse i overensstemmelse med artikel 31 i Rådets forordning nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift.

b) hvis kunden endnu ikke har modtaget et personligt momsregistreringsnummer, men meddeler leverandøren, at vedkommende har ansøgt om at få et, såfremt leverandøren får enhver anden dokumentation, som viser, at kunden er en afgiftspligtig person eller en ikke-afgiftspligtig juridisk person, der skal momsregistreres, og i rimeligt omfang verificerer de oplysninger, kunden har meddelt, efter de normale kommercielle sikkerhedsprocedurer herunder vedrørende kontrol af identitet eller betaling.

2. Medmindre leverandøren har fået andet oplyst, kan denne tage det for givet, at en kunde, der er etableret i Fællesskabet, har status som ikke-afgiftspligtig, når leverandøren kan dokumentere, at kunden ikke har meddelt denne sit personlige momsregistreringsnummer.

3. Medmindre leverandøren har fået andet oplyst, kan denne tage det for givet, at en kunde, der er etableret uden for Fællesskabet, har status som afgiftspligtig:

a) hvis leverandøren fra kunden får en attest, der er udstedt af kundens skattemyndigheder til bekræftelse af, at kunden udøver økonomiske aktiviteter, der berettiger denne til at få momsen refunderet, jf. Rådets direktiv 86/560/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret på Fællesskabets område.

b) hvis leverandøren, hvis kunden ikke er i besiddelse af denne attest, er i besiddelse af det momsregistreringsnummer eller et lignende nummer, som kunden har fået tildelt af etableringslandet, og som anvendes til identifikation af virksomheder, eller enhver anden dokumentation, som viser, at kunden er afgiftspligtig, og hvis leverandøren i rimeligt omfang verificerer de oplysninger, kunden har meddelt, efter de normale kommercielle sikkerhedsprocedurer, herunder vedrørende kontrol af identitet eller betaling.

Artikel 55.

For de transaktioner, der er omhandlet i artikel 262 i direktiv 2006/112/EF, skal afgiftspligtige personer, som har fået et momsregistreringsnummer i henhold til artikel 214 i nævnte direktiv, og ikke-afgiftspligtige juridiske personer, der er momsregistreret, når de handler i denne egenskab, straks meddele deres momsregistreringsnummer til deres leverandører af varer og tjenester.

De i artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 2006/112/EF omhandlede afgiftspligtige personer, der har ret til ikke at blive pålagt afgifter for deres erhvervelser inden for Fællesskabet i medfør af artikel 4, stk. 1, i nærværende forordning, skal ikke meddele deres momsregistreringsnummer til deres leverandører af varer, hvis de er momsregistreret i overensstemmelse med artikel 214, stk. 1, litra d) og e), i nævnte direktiv.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, EU-Tidende 2006, nr. L 347, side 1, Rådets direktiv 2006/138/EF af 19. december 2006 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem hvad angår anvendelsesperioden for merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser, EU-Tidende 2006, nr. L 384, side 92, Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser, EU-Tidende 2008, nr. L 44, side 11, Rådets direktiv 2008/117/EF af 16. december 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med henblik på at forebygge momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet, EU-Tidende 2009, nr. L 14, side 7, Rådets direktiv 2009/69/EF af 25. juni 2009 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår afgiftssvig i forbindelse med indførsel, EU-Tidende 2009, nr. L 175, side 12, Rådets direktiv 2009/132/EF af 19. oktober 2009 om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 143, litra b og c, i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder, EU-Tidende 2009, nr. L 292, side 5, Rådets direktiv 2009/162/EU af 22. december 2009 om ændring af visse bestemmelser i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, EU-Tidende 2010, nr. L 10, side 14, Rådets direktiv 2010/23/EU af 16. marts 2010 om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, EU-Tidende 2010, nr. L 72, side 1, samt Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010 om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår faktureringsreglerne, EU-Tidende 2010, nr. L 189, side 1.

2) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter, EU-Tidende 2009, nr. L 324, side 23, Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift, EU-Tidende 2010, nr. L 268, side 1, og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, EU-Tidende 2011, nr. L 77, side 1. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009, Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.