Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0059
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kommunikationsinformation og -procedure samt tildelte VHF-kanaler for BELTREP
Bilag 2 Udfærdigelse af meldinger til det obligatoriske skibsmeldesystem BELTREP
Bilag 3-A BELTREP-området
Bilag 3-B BELTREP - EEZ
Bilag 4 Sejlruterne i Østerrenden
Bilag 5 Østbroen
Bilag 6 Vestbroen med gennemsejlingsløb
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt1)

I medfør af § 1, stk. 2 og 3, § 6 og § 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, fastsættes:

Anvendelse

§ 1. Til sikring af skibsfarten, miljøet og den faste forbindelse over Storebælt i Østerrenden og Vesterrenden er der etableret et skibsmeldesystem benævnt BELTREP.

§ 2. Danske og udenlandske skibe skal overholde bestemmelserne om

1) meldeforpligtelser og procedurer for det obligatoriske skibsmeldesystem BELTREP, jf. § 3, samt bilag 2 og 3,

2) sejlads i områderne omkring den faste forbindelse over Storebælt, jf. §§ 9-13 og bilag 4 til 6.

Stk. 2. For så vidt angår forhold omfattet af lov om beskyttelse af havmiljøet henvises der til Naturstyrelsens bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt gods via skibsmeldesystemet BELTREP.

Stk. 3. Skibsmeldesystemet BELTREP er godkendt af den Internationale Maritime Organisation (IMO)2) og gælder for de i § 3, stk. 1, nævnte skibe.

Stk. 4. Sejladsbestemmelserne i §§ 9-13 gælder for alle skibe.

Stk. 5. Ved skibe forstås enhver form for flydende materiel, der anvendes eller kan anvendes som transportmiddel på vandet.

Skibsmeldesystemet BELTREP

§ 3. Følgende skibe, der passerer igennem BELTREP-området samt ankommer til eller afgår fra en havn eller en ankerplads i BELTREP-området, skal melde, jf. bilag 2 og bilag 3:

1) Alle skibe med en bruttotonnage på 50 og derover.

2) Alle skibe med en højde over vandoverfladen på 15,0 meter og derover.

Stk. 2. Fritidsfartøjer med en skroglængde mindre end 15 meter eller med en bruttotonnage mindre end 50 er undtaget fra at deltage i meldesystemet.

Stk. 3. Krigsskibe, troppetransportskibe og flådehjælpeskibe samt andre skibe, som ejes eller drives af en stat, og som kun anvendes i offentlig og ikke-kommerciel tjeneste, er ikke omfattet af meldeforpligtigelser og meldeprocedurer for BELTREP, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, samt bilag 2 og 3.

Stk. 4. Meldepligtige skibe skal melde senest ved passage af meldelinjer, jf. § 4, eller forinden afgang fra en havn eller ankerplads beliggende i BELTREP-området. En melding kan desuden sendes forud for passage ind i BELTREP-området, jf. bilag 2 og kortskitsen i bilag 3-B.

§ 4. Skibsmeldesystemet BELTREP´s operative område, der dækker den centrale og nordlige del af Storebælt samt farvandet omkring Hatter Barn i Samsø Bælt, er angivet ved kortskitse, jf. bilag 3-A, og er begrænset af følgende linjer:

     
En vestlig melde- og grænselinje benævnt RW mellem Fyn og Samsø forbundet af følgende punkter:
     
Fyn:
1)
55°36´.00 N, 010°38´.00 Ø (Korshavn)
Samsø:
2)
55°47´.00 N, 010°38´.00 Ø (østkysten af Samsø)
     
     
En nordlig melde- og grænselinje benævnt RN mellem Samsø og Sjælland forbundet af følgende punkter:
     
Samsø:
2)
55°47´.00 N, 010°38´.00 Ø (østkysten af Samsø)
 
3)
56°00´.00 N, 010°56´.00 Ø (sydøst for Marthe Flak)
Sjælland:
4)
56°00´.00 N, 011°17´.00 Ø (Sjællands Odde)
     
En sydlig melde- og grænselinje benævnt RS mellem Sjælland, Omø og østsiden af Langeland forbundet af følgende punkter:
     
Stigsnæs:
5)
55°12´.00 N, 011°15´.40 Ø (Gulfhavn)
Omø:
6)
55°08´.40 N, 011°09´.00 Ø (Ørespids, Omø)
 
7)
55°05´.00 N, 011°09´.00 Ø (syd for Ørespids)
Langeland:
8)
55°05´.00 N, 010°56´.10 Ø (Snøde Øre)
     
En sydvestlig melde- og grænselinje benævnt RSW mellem vestsiden af Langeland og Thurø Rev-bøjen forbundet af følgende punkter:
     
Langeland:
9)
55°00´.00 N, 010°48´.70 Ø (syd for Korsebølle Rev)
Thurø Rev:
10)
55°01´.20 N, 010°44´.00 Ø (Thurø Rev bøjen)
     

§ 5. BELTREP-området er opdelt i to sektorer adskilt af en linje ved breddeparallel 11) 55°35´.00 N (Fyns Hoved – Jammerland Bugt).

Stk. 2. Sektor 1 er beliggende nord for breddeparallellen og sektor 2 syd for. Hver sektor er tildelt en VHF-kanal, som skal anvendes ved kommunikation med Great Belt VTS.

Skibstrafiktjenesten Great Belt VTS

§ 6. Der er etableret en skibstrafiktjeneste (Vessel Traffic Service) benævnt Great Belt VTS, der opererer skibsmeldesystemet BELTREP. Kaldesignalet er »Belt Traffic«.

Stk. 2. Skibstrafiktjenesten Great Belt VTS drives af den danske VTS-myndighed. Driften af BELTREP og Great Belt VTS skal ske under iagttagelse af gældende vejledning om skibstrafiktjenester (VTS) i danske farvande.

§ 7. Ved kommunikation med Great Belt VTS følges proceduren angivet i bilag 1.

§ 8. Great Belt VTS yder følgende tjenester til skibsfarten inden for det i § 4 nævnte område:

1) Udsendelse af informationer af generel interesse for skibsfarten i området, såsom trafiksituationen, afmærkning, fyr, vind- og strømforhold, vandstand, isforekomster eller andre sejladsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold. Sådanne generelle informationer vil blive udsendt på en af Great Belt VTS nærmere angivet VHF-kanal efter forudgående annoncering på kanal 16 samt arbejdskanalerne 11 og 74. Sådanne informationer kan endvidere gives efter anmodning på en af Great Belt VTS nærmere angivet kanal.

2) Individuel sejladsvejledning til støtte for beslutningstagen om bord med henblik på at undgå påsejling af Storebæltsbroerne, kollisioner mellem skibe og grundstødninger i svært navigable områder. Great Belt VTS vil informere et identificeret skib, når individuel sejladsvejledning påbegyndes og efterfølgende afsluttes.

3) Henvisning af ankerpladser til skibe i tilfælde af havari, vejrforhold, dårlig sigt, ændring i dybder eller lignende. Ankerpladserne er vist i søkort over området samt i bilag 3-A.

4) Hastende informationer om særlige forhold vedrørende sejladssikkerheden i området vil blive udsendt på en af Great Belt VTS nærmere angivet kanal efter forudgående annoncering på kanal 16 samt arbejdskanalerne 11 og 74.

Stk. 2. Alle radiopligtige skibe, der sejler i BELTREP-området, skal holde kontinuerlig lyttevagt på den relevante arbejdskanal samt kanal 16.

Østbroen

§ 9. Broen over Østerrenden er en højbro, der forbinder Sprogø og Sjælland. Broens tilslutningsfag hviler på 2 landfæster, 2 ankerblokke og 19 bropiller, 12 mod Sjælland og 7 mod Sprogø. Bropillerne er betegnet med numrene 2 til 26 regnet fra Sjællandssiden.

Stk. 2. I gennemsejlingsfaget mellem de to brotårne, nr. 16 og 17, er der etableret et trafiksepareringssystem, jf. bilag 4. Den fri gennemsejlingshøjde mellem brotårnene er 65 meter ved middelvandstand. Den mindste frie gennemsejlingshøjde ved middelvandstand i de øvrige brofag er vist i tabellen, jf. bilag 5.

Sejladsregler og forbud i Østerrenden

§ 10. Sejlads under Østbroen er kun tilladt for skibe med en højde over vandoverfladen mindre end 65,0 meter.

Stk. 2. Skibe med en største længde overalt på 20 meter og derover skal bruge trafikruterne i trafiksepareringen mellem Korsør og Sprogø.

Stk. 3. Skibe med en største længde overalt på ikke over 20 meter samt sejlskibe skal så vidt muligt undgå sejlads i trafiksepareringens trafikruter mellem Østbroens to brotårne og i stedet benytte broens øvrige gennemsejlingsfag.

Stk. 4. Fiskeri af enhver form er forbudt i den nordgående og sydgående trafikrute i trafiksepareringen mellem Korsør og Sprogø, jf. bilag 4.

Vestbroen

§ 11. Broen over Vesterrenden er en lavbro, der forbinder Fyn og Sprogø. Broen hviler på 2 landfæster og 62 bropiller, der er betegnet med numrene 2 til 63 regnet fra Sprogø-siden.

Stk. 2. Vestbroens østlige gennemsejlingsfag er etableret mellem bropillerne 34 og 35, og det vestlige gennemsejlingsfag er etableret mellem bropillerne 37 og 38. De to gennemsejlingsfag er adskilt af to uafmærkede brofag. Gennemsejlingsfagene har en bredde på 104 meter, og den fri gennemsejlingshøjde er 18 meter ved middelvandstand i en bredde af 70 meter omkring midten af brofagene, jf. bilag 6.

Stk. 3. Gennemsejlingshøjden i de øvrige brofag aftager gradvist fra gennemsejlingsfagene til 5,50 meter ved brofaget nærmest Sprogø og til 7,50 meter ved brofaget nærmest Fyn. Den mindste frie gennemsejlingshøjde ved middelvandstand i de enkelte brofag er vist i tabellen, jf. bilag 6.

Sejladsregler og forbud i Vesterrenden

§ 12. Sejlads under Vestbroen er kun tilladt for skibe med en dødvægtstonnage mindre end 1000 tons samt skibe med en højde over vandoverfladen mindre end 18,0 meter.

Stk. 2. Alle skibe med en bruttotonnage på 50 og derover, der ønsker at sejle under Vestbroen, skal benytte de to afmærkede gennemsejlingsfag.

Stk. 3. For alle skibe gælder, at nordgående skibe skal benytte det østlige gennemsejlingsfag, og sydgående skibe skal benytte det vestlige gennemsejlingsfag, jf. bilag 6.

Stk. 4. Ankring og fiskeri er forbudt i de afmærkede anduvningssejlløb gennem Vestbroen samt over en strækning på 500 meter i disse sejlløbs forlængelse på den anden side af broen, jf. bilag 6.

Stk. 5. Sejlads på tværs af farvandet ud for gennemsejlingsfagene er forbudt inden for en afstand af 500 meter fra Vestbroen, jf. bilag 6.

Generelle forbud

§ 13. Fortøjning til og opankring under begge broer er forbudt uden forudgående tilladelse fra Great Belt VTS.

Stk. 2. Dykning og unødigt ophold er forbudt i gennemsejlingsløbene under begge broer uden forudgående tilladelse fra Great Belt VTS.

Straf

§ 14. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller er fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 488 af 31. maj 2007 om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 26. juni 2013

Michael Skov

/ Carsten Jensen


Bilag 1

Kommunikationsinformation og -procedure samt tildelte VHF-kanaler for BELTREP

   
BELTREP-
 
kaldesignal:
»Belt Traffic«
   
   
VHF-kanaler
Operationel anvendelse
VHF-kanal 74
Sektor 1 - Nord
VHF-kanal 11
Sektor 2 - Syd
VHF-kanal 10
Udsendelse af informationer, individuel assistance samt reserve kanal
VHF-kanal 16
Lyttevagt samt annoncering af informationer
   

Great Belt VTS opererer BELTREP-systemet.

 
H24 kontaktinformation til Great Belt VTS :
1)
Great Belt VTS holder kontinuerlig lyttevagt på VHF-kanal 74, 11 og 16.
2)
Vagttelefon:
+45 58 37 68 68
3)
Fax:
+45 58 37 28 19
4)
MMSI-nr:
002190001
5)
E-mail:
beltrep@sok.dk
6)
Webside:
www.beltrep.org
     
 
Adresse:
Great Belt VTS
Sylowsvej 8
DK-4220 Korsør
 

Kommunikationsprocedure i BELTREP-området:

1) Der skal holdes kontinuerlig lyttevagt på den relevante arbejdskanal samt kanal 16.

2) Ved passage af linjen mellem sektor 1 og sektor 2 skal der skiftes til den relevante VHF-kanal.

3) Skib-til-skib kommunikation bør udføres på den relevante BELTREP VHF-arbejdskanal.

4) Kommunikationssproget er engelsk. I særlige tilfælde kan dansk anvendes.

5) Great Belt VTS kan ved kommunikation til skibe benytte følgende IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP), section A1/6, VTS message markers: ADVICE, WARNING, INFORMATION, QUESTION, ANSWER, REQUEST og INTENTION.


Bilag 2

Udfærdigelse af meldinger til det obligatoriske skibsmeldesystem BELTREP

Skibe, der sejler ind i BELTREP-området, skal afgive meldinger via VHF-radiokommunikation, men anbefales også at afgive meldinger ved brug af AIS (automatisk identifikationssystem, klasse A) samt forudsendt ikke-verbal kommunikation afgivet før skibets indsejling i BELTREP-området ved anvendelse af f.eks. e-mail.

Designator A, B, C, E, F, G og I samt O kan afgives ved korrekte og opdaterede AIS-informationer.

Designator (A, H), L, P, T, W og X kan afgives ved forudsendt kommunikation som f.eks. e-mail.

Designator A (skibsnavn) og U skal som minimum altid afgives via VHF-radiokommunikation ved passage af en meldelinje eller ved afgang fra en havn eller ankerplads i BELTREP-området.

Skemaet nedenfor giver den optimale og anbefalede afgivelse af meldinger ved en kombineret brug af AIS, forudsendt kommunikation og VHF.

           
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Designator
AIS
Ikke-verbal
(f.eks. e-mail)
VHF
Oplysning
Tekst
A
Ja
Ja
Ja
Skibets identifikation
1) Skibsnavn: AIS, forudsendt kommunikation og VHF
2) MMSI-nr: AIS
3) Kaldesignal: AIS
- hvor anvendt for skibet
4) IMO-nr: AIS, forudsendt kommunikation
B
Ja
-
-
Dato og tid
En 6-ciffers gruppe angivende dag i måneden samt time og minut i UTC
C
Ja
-
-
Position
Geografisk position i grader og minutter med en 4-ciffers gruppe N, og en 5-ciffers gruppe E
E
Ja
-
-
Retvisende kurs
En 3-ciffers gruppe
F
Ja
-
-
Fart i knob
En 3-ciffers gruppe
G og I
Ja
-
-
Sidste havn samt destination og ETA
Sidste havn samt næste havn; begge angivet i UN LOCODE via AIS. For detaljer og procedurer, se IMO-cirkulære SN/Circ.244 og www.unece.org/cefact/locode/service/main.htm
ETA, dato og tidsgruppe angives som under designator B
H
-
Ja
-
Dato, tid (UTC) og relevant meldelinje for indsejling i BELTREP
Denne information er kun krævet, hvis designator L, P, T, W og X er angivet som forudsendt kommunikation (f.eks. e-mail) før passage ind i BELTREP ved meldelinjerne hhv. RN, RW, RS og RSW.
L
-
Ja
-
Ruteinformation i BELTREP-området
En kort beskrivelse af den påtænkte rute i BELTREP-området som planlagt af skibsføreren og angivet ved designator koder som angivet nedenfor, se også bilag 3-A.
Meldelinjer:
RN– meldelinie nord
RW– meldelinie vest
RS– meldelinie syd
RSW – meldelinie sydvest
Rutesystemer:
DW-T3 – Dybvandsrute Hatter
TSS-T5 – Trafikseparering At Hatter Barn
Broer:
BE– Østbroen/Rute T
BW – Vestbroen
Rutesystem:
DW-T4 – Dybvandsrute Langeland
Rute:
RH – Rute Hotel
Ankerplads – Kalundborg Fjord:
KAL FJ
Se eksempler nedenfor skemaet.
O
Ja
-
-
Maksimal opdateret dybgang angivet i meter
En 2- eller 3-ciffers gruppe angivende den maksimale dybgang i meter (f.eks. 8,7 eller 10,2)
P
-
Ja
-
Last om bord
Ladning og, hvis farligt gods forefindes om bord, angives kvantum og IMO-klasse. Farligt gods oplysninger opsummeres i totale antal tons pr. IMO-klasse, når meldingen fremsendes.
Q ell. R
-
-
Ja
Fejl og
mangler
samt
Forurening eller farligt gods tabt overbord
Q: Detaljer om opståede fejl, mangler, skader eller begrænsninger på skib og udstyr eller andre omstændigheder, som kan påvirke skibets normale navigering eller manøvreevne.
R: Oplysninger om udledt forurening eller farligt gods tabt over bord.
T
-
Ja
-
Skibets repræsentant og/eller ejer
Adresse og andre informationer om, hvorfra detaljerede oplysninger om ladningen kan fremskaffes.
U
-
-
Ja
Skibets dimensioner - dødvægtstonnage og maksimal højde i meter
Alle meldepligtige skibe, inklusiv skibes slæb eller andre flydende fartøjer og udstyr, skal melde informationer om den maksimale højde over vandoverfladen samt dødvægtstonnage. Disse informationer skal gives via VHF ved passage ind i BELTREP-området, uanset om disse informationer også har været fremsendt tidligere.
W
*
Ja
-
Totalt antal personer om bord
Angiv antal.
X
-
Ja
-
Andet
Type og anslået kvantum bunker olie, gældende for skibe med en bruttotonnage på 1.000 og derover. Skal angives opsummeret i det totale antal tons pr. type, når meldingen fremsendes.
* Designator W – samlet antal personer om bord: Det er i IMO-resolution MSC.332(90) angivet, at det samlede antal ombordværende kan angives med AIS. Teknisk kan dette imidlertid ikke aflæses ved hjælp af AIS-systemet for nuværende. Designator W afgives i stedet med e-mail, fax mv., alternativt med VHF ved passage af en meldelinje eller før afgang fra en havn eller ankerplads.

Supplerende BELTREP-meldeprocedurer:

1) For at minimere mængden af meldinger afgivet via VHF-radiokommunikation samt primært reservere VHF til navigatorisk brug anbefales det at fremsende meldinger for designatorerne L, P, T, W og X forud for indsejling i BELTREP-området, f.eks. ved brug af e-mail. En forudgående melding skal suppleres med designator A og H. Modtagelse af disse meldinger accepteres ligeledes ved anvendelse af mobiltelefon.

2) Forudsendt kommunikation af meldinger via e-mail eller lignende inden passage af en BELTREP-meldelinje kan afgives på ethvert tidspunkt efter indpassage i de danske eksklusive økonomiske zoner (EEZ), og indtil skibet kommer inden for VHF-rækkevidde af BELTREP (ca. 20 sømil fra en meldelinje). Da Great Belt VTS skal kunne have mulighed for at ekspedere en forudsendt melding, kan disse ikke sendes indenfor VHF-rækkevidde. Bilag 3-B angiver, i hvilke områder der kan afgives forudsendte meldinger.

3) Skibe, der afgår en havn eller ankerplads inden for 20 sømils VHF-rækkevidde af BELTREP-området, kan afgive en forudsendt melding for designatorerne (A), H, L, P, T, W og X, hvis afsendt en time før afgang, for at give Great Belt VTS mulighed for at håndtere meldingen.

4) Ved behov for afgivelse af designator Q eller R skal dette altid foretages via VHF-radio.

5) Skibsføreren skal straks informere Great Belt VTS ved ændringer af navigatorisk status eller tidligere meldte informationer, særlig med hensyn til designator Q eller R.

 
Eksempler på designator L-meldinger for den påtænkte rute i BELTREP angivet ved koder som angivet nedenfor:
1)
Et nordgående skib, der afsejler Gulfhavn og har planlagt at følge rute T via dybvandsruten "Between Hatter Rev and Hatter Barn" og forlade via den nordlige meldelinje (UN LOCODE-format for Gulfhavn er DK GFH):
 
Designator L: DK GFH, BE, DW-T3, RN
2)
Et sydgående skib i gennemsejling med plan om at indsejle ved den nordlige meldelinje, sejle gennem trafiksepareringssystemet TSS "At Hatter Barn", herefter rute T og rute H og forlade ved den sydlige meldelinje:
 
Designator L: RN, TSS-T5, BE, RH, RS
3)
Et nordgående skib med plan om at sejle ind ved den sydlige meldelinje i dybvandsruten "Off the east coast of Langeland", herefter følge rute T under Østbroen og forlade ved den vestlige meldelinje med destination Fredericia:
 
Designator L:RS, DW-T4, BE, RW
4)
Et skib med plan om at sejle ind ved den nordlige meldelinje og sejle via trafiksepareringssystemet TSS "At Hatter Barn", følge rute T og herefter ankre i Kalundborg Fjord:
 
Designator L: RN, TSS-T5, KAL FJ


Bilag 3-A

BELTREP-området

 

3-A: BELTREP-området

BP556_11_1.jpg Size: (372 X 559)


Bilag 3-B

BELTREP - EEZ

 

3-B: Danske eksklusive økonomiske zoner (EEZ) samt BELTREP-området

BP556_11_2.jpg Size: (360 X 493)


Bilag 4

Sejlruterne i Østerrenden

 

Sejlruterne i Østerrenden

BP556_11_3.jpg Size: (363 X 418)


Bilag 5

Østbroen

 

Østbroen

BP556_11_4.jpg Size: (374 X 435)

Opmærksomheden henledes på, at dybdeforholdene varierer ved gennemsejlingsfagene, hvorfor søkort må konsulteres ved planlægningen af en sådan gennemsejling.


Bilag 6

Vestbroen med gennemsejlingsløb

 

Vestbroen med gennemsejlingsløb

BP556_11_5.jpg Size: (342 X 366)

Opmærksomheden henledes på, at strømmen i Vesterrenden almindeligvis ikke løber parallelt med gennemsejlingsretningen.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF, EF-Tidende 2002 nr. L 280, side 10, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/17/EF af 23. april 2009, EF-Tidende 2009 nr. L 131, side 101, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/18/EF af 23. april og af Kommissionens direktiv 2011/15/EU af 23. februar 2011, EU-tidende 2011 nr. L 49, side 33.

2) Godkendt ved IMO resolution MSC.332(90) den 22. maj 2012: Adoption of amendments to the existing mandatory ship reporting system ”In the Storebælt (Great Belt) Traffic Area (BELTREP)”.