Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Medielicensens størrelse m.v.
Kapitel 2 Medielicens for husstande
Kapitel 3 Medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv.
Kapitel 4 Nedsættelser og fritagelser for medielicens
Kapitel 5 Oplysningspligt, bødebestemmelser og licensinspektører m.v.
Kapitel 6 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om medielicens

I medfør af § 69, stk. 2-4, § 69 a, stk. 2 og 3, § 69 b, stk. 4 og § 70, stk. 1 og 2, i lov om radio og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, som ændret ved lov nr. 513 af 27. maj 2013, og efter forhandling med socialministeren, og tilslutning fra Folketingets Finansudvalg, fastsættes:

Kapitel 1

Medielicensens størrelse m.v.

§ 1. Efter radio- og fjernsynslovens § 69, stk. 1 skal der betales medielicens for apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden. Medielicens opkræves af DR, DR Licens.

Stk. 2. Ved apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden, forstås

1) tv-modtagere eller andre former for billedfremvisere,

2) computere, mobiltelefoner, tablets eller andre enheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, såfremt der via apparatet er internetadgang, eller

3) computere med modtageenheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester via radiobølger (tv-tunere).

§ 2. Medielicens udgør:

 
fra 1. juli 2013
fra 1. januar 2014
 
inkl. moms kr.
ekskl. moms kr.
inkl. moms kr.
ekskl. moms kr.
For husstande
       
-halvårligt
1.207,00
965,60
1218,00
974,40
-månedligt
201,17
160,93
203,00
162,40
For erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv.
       
-årligt
952,00
761,60
961,00
768,80

Stk. 2. Rykkergebyr gældende for såvel månedlig, halvårlig og årlig licensbetaling udgør 100,00 kr.

Stk. 3. Medielicens opgøres og betales for en 6-måneders periode forud, medmindre andet er aftalt for betaling af medielicens for husstande, jf. § 8, stk. 2. Medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. opgøres og betales årligt forud, jf. kap. 3.

Stk. 4. Såfremt licensopkrævninger vedrører måneder, for hvilke der ikke er fastsat licensafgift, jf. stk. 1, betales licens med et beløb, der pr. måned svarer til afgiftssatsen det forudgående år. Når licensafgiften for det pågældende år er fastsat, foretager DR, DR Licens, en efterregulering.

Betalingspligten

§ 3. Betalingspligten påhviler indehaveren/brugeren, uanset om apparatet er ejet, lejet, lånt eller opstillet på prøve, jf. dog § 16. Hvis brugeren er en anden person end indehaveren, påhviler betalingspligten brugeren.

Stk. 2. Betalingspligten indtræder uanset den nærmere benyttelse af apparatet, herunder hvilken kanal, websted eller tjeneste indehaveren/brugeren af apparatet vælger.

Stk. 3. Betalingspligten indtræder uanset distributionsformen, antenneforholdene eller serverkapaciteten hos program- eller tjenesteudbydere.

Stk. 4. Betalingspligten indtræder dagen efter, at apparatet er opstillet.

§ 4. Betalingspligten bortfalder dagen efter, at besiddelsen af apparatet ophører, og DR Licens har modtaget afmelding, jf. § 6. Hvis der sker tilmelding igen efter mindre end 3 måneder, betales der også licens for den mellemliggende periode.

Til- og afmelding

§ 5. Indehaveren/brugeren af et apparat skal til DR Licens inden 14 dage efter opstillingen af et licenspligtig apparat, med mindre brugeren/indehaveren i forvejen betaler medielicens, oplyse:

1) fulde navn,

2) personnummer,

3) adresse og eventuelt opkrævningsadresse og

4) opstillingsdato.

Stk. 2. Erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. skal desuden oplyse:

1) CVR-nummer, SE-nummer eller andet virksomhedsidentifikationsnummer, og

2) telefonnummer.

Stk. 3. Ved tilmelding kan licens for den resterende del af licensperioden reguleres særskilt eller ved førstkommende ordinære opkrævningstermin.

Stk. 4. Hvis tilmelding ikke er sket rettidigt, beregnes efterbetaling med de licenssatser, der er gældende på det tidspunkt, hvor licenspligten konstateres. DR Licens kan se bort herfra ved kortvarig forsinkelse af tilmelding.

Stk. 5. Beløb under 50 kr. for lidt betalt licens opkræves ikke.

§ 6. Afmelding, jf. § 4, skal ske skriftligt til DR Licens. Afmelding har tidligst virkning fra den dag, DR Licens modtager afmeldingen.

Stk. 2. Ved afmelding tilbagebetales for meget betalt licens. Beløb under 50 kr. tilbagebetales dog ikke.

§ 7. Tilmelding og afmelding kan ske via internettet på adressen www.dr.dk/licens. Tilmeldings- og afmeldingsblanketter for licens kan også fås hos DR Licens, DR Byen, Postboks 888, 0999 København C, tlf. 70 20 13 13.

Kapitel 2

Medielicens for husstande

§ 8. Indtræder pligten til at betale licens i løbet af en måned, betales der en forholdsmæssig andel af den licens, som er nævnt i § 2, stk. 1.

Stk. 2. Licensbetalere kan i forbindelse med tilmelding eller senere selv vælge betalingsmåned. Licensbetalere kan ligeledes i forbindelse med tilmelding eller senere vælge at ændre betalingsperioden efter stk. 1, så medielicens for husstande i stedet betales månedligt forud med den licens, som er nævnt herfor i § 2, jf. dog § 11, stk. 2. Ændring af betalingsperioden kan tidligst finde sted med virkning fra udgangen af den igangværende betalingsperiode.

Stk. 3. Medmindre licensbetaleren selv vælger en anden betalingsmåned, jf. stk. 2, 1. pkt., fastsættes denne på baggrund af tilmeldingsdatoen. Medmindre licensbetaleren selv vælger en anden betalingsperiode, jf. stk. 2, 2. pkt., fastsættes denne til halvårlig betaling, jf. § 2, stk. 3.

§ 9. Licens betales for husstande til dækning af besiddelse af licenspligtige apparater i:

1) bolig(er),

2) fritidsbolig(er),

3) biler, og

4) både.

Stk. 2. Desuden dækker licensen besiddelse af apparater medbragt uden for hjemmet, jf. stk. 1, medmindre brugeren af apparatet har folkeregisteradresse uden for hjemmet og er fyldt 18 år.

Stk. 3. En husstand omfatter i denne bekendtgørelse licensbetaleren, hans/hendes samlevende ægtefælle eller samlever i ægteskabslignende forhold og deres hjemmeboende børn uanset alder, såfremt disse er tilmeldt Folkeregisteret på samme adresse.

Stk. 4. En husstand, jf. stk. 3, omfatter endvidere licensbetalerens ægtefælle eller samlevende i ægteskabslignende forhold, der har folkeregisteradresse i botilbud og lignende oprettet i henhold til §§ 107 og 108 samt § 192 i lov om social service.

Stk. 5. Beboere i ældre- og handicapegnede boliger i henhold til lov om almene boliger m.v. samt beboere i kollegier og lignende betaler selvstændig licens, når de er i besiddelse af apparat(er) i egen bolig.

Stk. 6. Husstande, hvor alle beboere er under 18 år, betaler ikke licens uanset besiddelsen af licenspligtige apparater.

Betalingsfrister

§ 10. Licensen forfalder forud for en betalingsperiode på den første bankdag i den kommende betalingsperiode. Licensen skal betales senest den første bankdag i den kommende betalingsperiode.

§ 11. Post Danmarks stempel på indbetalingskortet eller kvittering fra et pengeinstitut er gyldig kvittering. Ved brug af elektronisk betaling, f.eks. via netbank, og indbetalingskort eller betalingsservicesystemer skal kontoen være debiteret senest den første bankdag i den kommende betalingsperiode.

Stk. 2. Månedsbetaling, jf. § 8, stk. 2, 2. pkt., kan alene ske ved en autoriseret betalingsservice. Indtil den autoriserede betalingsservice er aktiv, kan månedsbetaling ske via indbetalingskort. Tilmelder licensbetaleren ikke licensen til betalingsservice, opkræves licensbetaleren i stedet halvårligt. Gebyret ved brug af betalingsservice efter 1. pkt. betales af licensbetaleren og viderefaktureres af DR Licens i forhold til de faktiske udgifter ved månedlig opkrævning.

§ 12. Hvis licensen ikke er betalt inden tre uger efter sidste rettidige betalingsdato, udskrives en rykkerskrivelse, der omfatter licensbeløbet og et rykkergebyr, jf. § 2. DR Licens kan gentage denne rykkerprocedure eller vælge straks at overlade inddrivelsen af skyldige beløb efter § 13. For licenstagere, der betaler månedsvis, kan DR Licens i stedet for udsendelse af rykkerskrivelser vælge at ændre licenstagers betalingsperiode til halvårsbetaling.

Stk. 2. Der påløber renter af såvel licens, som gebyr og andre skyldige beløb fra forfaldsdato, jf. lov om radio- og fjernsynsvirksomhed § 69 a, stk. 2.

§ 13. Hvis licens, påløbne renter, rykkergebyret og andre skyldige beløb stadig ikke betales fuldt ud, kan DR Licens overlade inddrivelsen af det skyldige beløb til SKAT.

Stk. 2. DR Licens kan endvidere sende kravet til retslig inkasso, jf. retsplejelovens kap. 45-47 samt skatteinddrivelsesloven.

Stk. 3. DR Licens kan til kreditoplysningsbureauer videregive oplysninger om licensbetalere, der står i restance til DR Licens, når gældsforpligtelsen fremgår af en kendelse, eller der er sket en tilførsel til fogedbogen eller lignende om gældsforpligtelsen, eventuelt i forbindelse med afgivelse af insolvenserklæring eller skyldnerens skriftlige erkendelse af gælden.

Stk. 4. Omkostningerne i forbindelse med opkrævning ved retslig inkasso og ved inddrivelse ved SKAT påhviler skyldneren.

§ 14. DR Licens kan efter anmodning bevilge privatpersoner henstand med betaling. Der påløber renter fra forfaldsdagen, indtil betalingen sker, jf. § 12, stk. 2.

Stk. 2. DR Licens kan helt eller delvist afskrive eller eftergive forfalden licens, påløbne renter, rykkergebyrer og andre skyldige beløb efter tilsvarende regler, der anvendes for eftergivelse af anden offentlig gæld.

Kapitel 3

Medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv.

§ 15. Erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. betaler medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv., jf. § 2, stk. 1. Denne licens betales for licenspligtige apparater i såvel private som offentlige erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv., som er opstillet i disses lokaler, herunder fællesrum, køretøjer, både m.v.

Stk. 2. Der skal alene betales medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv., der har én eller flere ansatte.

Stk. 3. Medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. betales ligeledes for licenspligtige apparater f.eks. i:

1) kursus- og feriecentre,

2) udlejningssommerhuse, og

3) ferieboliger solgt på timeshare basis, uanset om den individuelle bruger betaler særskilt licens, jf. § 3.

Stk. 4. Medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. betales for licenspligtige apparater, der er opstillet af erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. i gæsteboliger og lignende, der vederlagsfrit stilles til rådighed til midlertidigt ophold. DR Licens kan forlange dokumentation herfor.

Stk. 5. For et apparat, der er opstillet i lokaler, der samtidig anvendes af en husstand, skal der alene betales medielicens for husstande, jf. § 2, stk. 1.

§ 16. Medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. omfatter tillige evt. computere opstillet i forbindelse med arbejdsgiverbetalte hjemmearbejdspladser. For øvrige licenspligtige apparater skal betales medielicens for husstande, jf. § 2, stk. 1. DR Licens kan forlange dokumentation for ovennævnte forhold af erhvervsvirksomheden, institutionen, foreningen m.v. og af husstanden.

Stk. 2. Ved en arbejdsgiverbetalt hjemmearbejdsplads forstås arbejdspladser i en husstand, som ikke har samme folkeregisteradresse som erhvervsvirksomhedens, institutionens, foreningens m.v. adresse, og hvor såvel computere samt adgang til internet mv. er betalt af arbejdsgiver, men ikke øvrige licenspligtige apparater på bopælsadressen.

§ 17. Beboere i botilbud og lignende oprettet i henhold til §§ 107 og 108 samt § 192 i lov om social service betaler licens efter reglerne i kapitel 2 for apparater i beboerens egen bolig, såfremt de har folkeregisteradresse i botilbuddet mv. og er fyldt 18 år, jf. § 9, stk. 2.

Stk. 2. Dog betales medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. for apparat(er) opstillet i beboernes egne rum i boformer oprettet i henhold til §§ 109 og 110 i lov om social service.

§ 18. Medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. betales med én licens årligt forud, idet licensen dækker samtlige licenspligtige apparater i erhvervsvirksomheden, institutionen, foreninger mv. på den pågældende adresse. Erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. skal betale en medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. pr. adresse.

Stk. 2. Indtræder pligten til at betale medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. i løbet af året, betales en forholdsmæssig andel af den pligtige licens, jf. § 2, stk. 1.

§ 19. Fritaget for medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. og for tilmelding i henhold til § 5 er:

1) apparater hos forhandlere, der alene er opstillet med henblik på salg, demonstration og udlejning,

2) apparater til brug ved produktion og reparation af fjernsynsudstyr samt produktion af programmer og kopier heraf,

3) apparater i diplomatiske og udsendte konsulære repræsentationer,

4) apparater i internationale organisationer, med hvilke der er indgået en værtsaftale med Danmark,

5) apparater til operativ brug under Forsvarsministeriet, og

6) apparater til operativ brug under redningsberedskabet.

Betalingsfrister

§ 20. Licensperioden for medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. er kalenderåret. Medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. for en licensperiode forfalder til betaling på den sidste bankdag i første kvartal. §§ 11, stk. 1, 12, stk. 1, 1. og 2. pkt. og stk. 2, 13 og 14, stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. For så vidt angår § 11, stk. 1, skal kontoen dog være debiteret senest på den sidste bankdag i første kvartal.

Kapitel 4

Nedsættelser og fritagelser for medielicens

§ 21. DR Licens kan bevilge pensionister nedsættelse til halv medielicens, hvis pensionisten har en personlig tillægsprocent på 100, jf. § 31, stk. 3 i lov om social pension eller § 29, stk. 3 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 2. Nedsættelsen bortfalder, såfremt den i stk. 1 stillede betingelse ikke længere er opfyldt. Pensionisten har pligt til at give DR Licens meddelelse herom.

Stk. 3. Skema til ansøgning om nedsættelse af medielicens fås i ansøgerens kommune.

§ 22. DR Licens kan efter ansøgning bevilge blinde og stærkt svagtseende personer, der bor alene eller bor i husstande udelukkende med andre blinde eller stærkt svagtseende personer og/eller hjemmeboende børn uanset alder, fritagelse for medielicens. Ved blinde og stærkt svagtseende forstås personer, som er medlem af Dansk Blindesamfund eller opfylder betingelserne for at blive medlem af Dansk Blindesamfund.

Stk. 2. Blinde og stærkt svagtseende personer, der er fritaget for medielicens i henhold til tidligere, nu ophævede bestemmelser, vil fortsat være fritaget for medielicens, jf. stk. 1.

§ 23. Fritaget for licens er apparater, der er opstillet til privat brug af diplomatiske eller udsendte konsulære repræsentationers egne statsborgere samt sådanne udenlandske statsborgere, der er tilknyttet internationale organisationer, med hvilke der er indgået en værtsaftale med Danmark.

Stk. 2. Det er en betingelse for fritagelse efter stk. 1, at vedkommende udenlandske statsborger ikke er registreret i Folkeregistret/CPR.

Stk. 3. DR Licens kan forlange dokumentation for statsborgerskab og ansættelsesforhold.

Kapitel 5

Oplysningspligt, bødebestemmelser og licensinspektører m.v.

§ 24. I forbindelse med opkrævning af licens kan DR udøve licenskontrol i forhold til husstande og virksomheder m.v., herunder gennem telefoniske henvendelser, husstands- og virksomhedsbesøg m.v.

§ 25. Virksomheder, der sælger/udlejer apparater, der kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester til forbrugere, skal give DR Licens oplysning om fulde navn og adresse på hver enkelt køber eller lejer samt dato for salget/udlejningen, efter retningslinjer fastsat af DR Licens. Meddelelse om kvartalets salg/udlejning skal indsendes inden udgangen af det følgende kvartal.

Stk. 2. Virksomheders indberetningspligt i medfør af stk. 1 gælder uanset køber eller lejers anvendelse af solgte/udlejede apparater, herunder om købte/lejede computere eller andre enheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester, har adgang til internet eller andet netværk i overensstemmelse med § 1, stk. 2, nr. 2.

Stk. 3. Der skal ikke gives oplysning om salg/udlejning af mobiltelefoner.

§ 26. Hvis tilmeldingspligten efter § 5 ikke overholdes, kan DR Licens opkræve en kontrolafgift. Størrelsen af kontrolafgiften svarer til det unddragne licensbeløb, dog minimum 500 kr.

§ 27. DR Licens kan indgå aftale med offentlige myndigheder om maskinel samkøring med eksterne databaser med henblik på at sikre, at pensionister fortsat opfylder den i § 21, stk. 1 stillede betingelse.

Stk. 2. En samkøringsordning efter stk. 1, skal anmeldes til Datatilsynet.

Stk. 3. Samkøring, jf. stk. 1, skal ske efter reglerne i lov om behandling af personoplysninger.

§ 28. I gentagne eller grove tilfælde straffes det med bøde efter § 93 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, hvis pligten til at indberette besiddelse, salg eller lejemål efter §§ 5 og 25 ikke opfyldes.

§ 29. Licensinspektører ansat af DR kan i forbindelse med kontrol som angivet i § 24 tilmelde en husstand eller virksomhed m.v. som licenspligtig, hvis det konstateres, at husstanden eller virksomheden m.v. er indehaver eller bruger af et licenspligtigt apparat.

Stk. 2. Licensinspektørers adgang til efter stk. 1 at opsøge udvalgte husstande eller virksomheder strækker sig alene hen til husstandens eller virksomhedens m.v. dør. Licensinspektørerne vil ikke kunne overskride dørtærskelen eller komme indenfor. Licensinspektøren har adgang til at kunne betræde et fællesareal, f.eks. en kollegiegang eller en fælles opgang i en ejendom med flere lejligheder/værelser, med henblik på at kunne besøge udvalgte husstande og virksomheder.

Stk. 3. Konstatering af licenspligt, jf. stk. 1, kan bl.a. ske ved licensinspektørens observation af licenspligtige apparater i husstanden eller virksomheden m.v., herunder hvis inspektøren observerer et apparat gennem vinduer synlige fra den offentligt tilgængelige adgangsvej til husstanden eller virksomheden m.v. eller fra indgangsdøren til ejendommen. Herudover kan et licenspligtigt apparat konstateres ved, at licensinspektøren fra indgangsdøren til ejendommen kan høre tydelig lyd fra en udsendelse, hvis indhold og udsendelsestidspunkt efterfølgende kan verificeres.

Stk. 4. Licensinspektøren er forpligtet til at forelægge sin konstatering efter stk. 3 for en myndig person, der tilhører husstanden eller virksomheden m.v. Kan sådan forelæggelse ikke ske, finder stk. 7 anvendelse.

Stk. 5. Hvis husstanden eller virksomheden m.v. over for DR dokumenterer, at husstanden eller virksomheden m.v. ikke er indehaver eller bruger af et licenspligtigt apparat, kan husstanden eller virksomheden m.v. ikke tilmeldes som licenspligtig efter stk. 1.

Stk. 6. Dokumentation efter stk. 5 kan bestå i skriftlige erklæringer fra f.eks. indehaveren/brugeren, gavemodtagere eller långivere af et licenspligtigt apparat og skal mindst indeholde oplysning om, at besiddelse af apparatet hos den besøgte husstand eller virksomhed m.v. er ophørt, eller at apparatet ikke er licenspligtigt, jf. § 1, hvorved forstås en computer uden adgang til internettet eller andet netværk, et apparat med en digital MPEG2 modtager/tuner eller analog modtager/tuner, som ikke er tilsluttet en digital set-top boks, fællesantenneanlæg eller lignende. Dokumentation efter 1. pkt. skal være modtaget hos DR Licens senest 14 dage efter licensinspektørens besøg.

Stk. 7. Licensinspektøren skal så vidt muligt i forbindelse med besøget udlevere en skriftlig redegørelse til husstanden eller virksomheden m.v. med beskrivelse af konstateringen af licenspligt. Såfremt forholdene ved besøget har hindret dette, jf. stk. 4, kan sådan redegørelse dog efterfølgende fremsendes til husstanden eller virksomheden m.v. Den skriftlige redegørelse, jf. 1. pkt. skal indeholde en beskrivelse af licenstagers mulighed for at fremlægge dokumentation for, at denne ikke er i besiddelse af licenspligtige apparater. Den skriftlige redegørelse kan vedlægges fortrykte erklæringer, hvorpå licenstager får lejlighed til at udfærdige sin dokumentation efter stk. 6.

§ 30. DRs afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 434 af 6. maj 2011.

§ 32. Licens, jf. § 2, er fastsat af kulturministeren og tiltrådt af Finansudvalget, jf. akt nr. 123 af 20. juni 2013.

Kulturministeriet, den 24. juni 2013

Marianne Jelved

/ Lars M. Banke