Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Implementering af energiaftalen)

I medfør af § 10, stk. 6, i lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Implementering af energiaftalen), som ændret ved § 11, nr. 6, i lov nr. 1384 af 21. december 2009 fastsættes, at lovens § 8, nr. 4-8 træder i kraft den 1. juli 2013.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, den 24. juni 2013

Martin Lidegaard

/ Ib Larsen