Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delegation af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelsers beføjelser i lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

I medfør af § 19, stk. 1, i lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 206 af 27. februar 2013, fastsættes:

§ 1. Beføjelser, herunder til udstedelse af administrative retsforskrifter, der er tillagt ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), delegeres til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, medmindre andet er fastsat i stk. 2.

Stk. 2. Beføjelsen i lovens § 19, stk. 1, 2. pkt., til at bemyndige Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til at varetage visse beføjelser efter loven udøves af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. juni 2013.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, den 20. juni 2013

Morten Østergaard

/ Trine Bolette Svensson