Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til elproduktion (Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften)

I medfør af § 12, stk. 2, i lov nr. 461 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til elproduktion (Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften), som affattet ved § 8, nr. 3, i lov nr. 1384 af 21. december 2009, fastsættes:

§ 1. § 7 i lov nr. 461 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til elproduktion (Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften) træder i kraft den 1. juli 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lov om tilskud til elproduktion og regler fastsat i henhold til denne lov finder fortsat anvendelse på sager, der vedrører forhold før den 1. juli 2013.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, den 24. juni 2013

Martin Lidegaard

/ Ib Larsen

Omtryksnote
  • 21-11-2013:
  • Bekendtgørelse nr. 770 af 24. juni 2013 er omtrykt den 21. november 2013 på grund af fejl i indledningen. I indledningen var "I medfør af" anført to gange, hvorfor det overflødige "I medfør af" er slettet.