Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), som ændret bl.a. ved bekendtgørelse nr. 507 af 31. maj 2012 og senest ved bekendtgørelse nr. 1196 af 11. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 36, stk. 1, affattes således:

»Rigspolitichefen kan efter begæring til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, videregive oplysninger fra efterforskningsdelen, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af straffelovens §§ 216, stk. 2, og 222, herunder jf. § 225, og § 235 samt om overtrædelse af §§ 210, 223 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.«

2. I § 36 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Efter stk. 1 kan der endvidere videregives oplysninger fra efterforskningsdelen om afgørelser fra før den 1. juli 2013, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af de dagældende regler i straffelovens § 222, § 222, jf. §§ 224 og 225, og § 235 samt om overtrædelse af §§ 210, 223 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.«

Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8.

3. I § 36, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »stk. 1«: »og 2«.

4. I § 36, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »nævnt i stk. 1« til: »nævnt i stk. 1 og 2«, »og stk. 2« til: »og stk. 3« og »eller stk. 2« til: »eller stk. 3«.

5. I § 36, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »-3« til: »-4«.

6. I § 36, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »-3« til: »-4«.

7. I § 36, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »-3« til: »-4«.

8. I § 36, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »-3« til: »-4«.

9. I bilag 4, pkt. 2.1, ændres »grov sædelighedsforbrydelse (straffelovens §§ 216, 217, 222, stk. 2, 223, herunder jf. §§ 224 og 225),« til: »grov seksualforbrydelse (straffelovens §§ 216, 222, stk. 2, 223, herunder jf. § 225, og domme afsagt inden den 1. juli 2013 efter de dagældende regler i straffelovens §§ 216, 217, 222, stk. 2, 223, herunder jf. §§ 224 og 225),«.

10. I bilag 4, pkt. 2.2, ændres »udnyttelse af sindslidende eller mentalt retarderede (straffelovens § 218, herunder jf. §§ 224 og 225),« til: »udnyttelse af sindslidende eller mentalt retarderede (straffelovens § 218, herunder jf. § 225, og domme afsagt inden den 1. juli 2013 efter de dagældende regler i straffelovens § 218, herunder jf. §§ 224 og 225),«.

11. I bilag 4, pkt. 2.2, ændres »samleje med mindreårig betroet i pågældendes varetægt (straffelovens § 219, herunder jf. §§ 224 og 225),« til: »samleje med mindreårig betroet i pågældendes varetægt (straffelovens § 219, herunder jf. § 225, og domme afsagt inden den 1. juli 2013 efter de dagældende regler i straffelovens § 219, herunder jf. §§ 224 og 225),«.

12. I bilag 4, pkt. 2.2, ændres »samleje udenfor ægteskab ved groft misbrug af en persons tjenstlige eller økonomiske afhængighed (straffelovens § 220, herunder jf. §§ 224 og 225),« til: »samleje ved groft misbrug af en persons arbejdsmæssige, økonomiske eller behandlings- eller plejemæssige afhængighed (straffelovens § 220, herunder jf. § 225, og domme afsagt inden den 1. juli 2013 efter de dagældende regler i straffelovens § 220, herunder jf. §§ 224 og 225),«.

13. I bilag 4, pkt. 2.2, ændres »tilsnigelse af samleje udenfor ægteskab (straffelovens § 221, herunder jf. § 224),« til: »tilsnigelse af samleje under forveksling (straffelovens § 221, herunder jf. § 225, og domme afsagt inden den 1. juli 2013 efter de dagældende regler i straffelovens § 221, herunder jf. § 224),«.

14. I bilag 4, pkt. 2.2, ændres »samleje med barn under 15 år (straffelovens § 222, stk. 1, herunder jf. §§ 224 og 225),« til: »samleje med barn under 15 år (§ 222, stk. 1, herunder jf. § 225, og domme afsagt inden den 1. juli 2013 efter de dagældende regler i straffelovens § 222, stk. 1, herunder jf. §§ 224 og 225),«.

15. I bilag 4, pkt. 2.2, indsættes efter »samleje med barn under 15 år (straffelovens § 222, stk. 1, herunder jf. §§ 224 og 225),« som ny linje:

»medvirker til at prostituere personer under 18 år (domme afsagt den 1. juli 2013 og senere vedrørende § 224, stk. 1, herunder jf. § 225),«.

16. I bilag 4, pkt. 2.2, ændres »kunde til prostitueret under 18 år (straffelovens § 223 a, herunder jf. §§ 224 og 225),« til: »kunde til prostitueret under 18 år (straffelovens 224, stk. 2, herunder jf. § 225, og domme afsagt inden den 1. juli 2013 efter de dagældende regler i straffelovens § 223 a, herunder jf. §§ 224 og 225),«.

17. I bilag 4, pkt. 2.2, ændres »rufferi m.v. (straffelovens §§ 228 og 229),« til: »rufferi m.v. (straffelovens §§ 233 og 233 a og domme afsagt inden den 1. juli 2013 efter de dagældende regler i straffelovens §§ 228 og 229),«.

18. I bilag 4, pkt. 2.2, ændres »optagelse af utugtige film m.v. af person under 18 år (straffelovens § 230),« til: »optagelse af pornografiske fotografier, film eller lignende af en person under 18 år (straffelovens § 226 og domme afsagt inden den 1. juli 2013 efter de dagældende regler i straffelovens § 230),«.

19. I bilag 4, pkt. 2.2, udgår »opfordring til utugt (straffelovens § 233),«.

20. I bilag 6, a, ændres »§§ 216-217, § 224, jf. §§ 216 og 217, § 225« til: »§ 216, herunder jf. § 225 (og registreringer på baggrund af tilførsler om afgørelser fra før den 1. juli 2013 vedrørende overtrædelser af de dagældende regler i straffelovens §§ 216-217, herunder jf. §§ 224 og 225)«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Justitsministeriet, den 26. juni 2013

Morten Bødskov

/ Carsten Madsen