Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Register over Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1619 af 15. december 2010 om Register over Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret) foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7 a, stk. 6, § 7 c, stk. 2, § 10, § 10 a, § 10 b og § 10 c, i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 256 af 25. marts 2011, fastsættes:«

2. »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen« ændres overalt til »Erhvervsstyrelsen«.

3. I § 4, stk.1, indsættes som nr. 8:

»8) Virksomhedens momsnummer og registreringssted.«

4. Efter § 4, stk. 2, indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Hvis den udenlandske virksomhed ikke har et momsnummer i hjemlandet, skal oplysning herom angives i registret ved registrering.«

5. I § 10, stk. 2, ændres »Erhvervs- og Selskabsstyrelsens« til »Erhvervsstyrelsens«.

6. I § 10, stk. 4, 2. pkt., ændres »8 dage« til: »førstkommende hverdag«.

7. § 12 affattes således:

»§ 12. Adgang til data i registret for andre end danske myndigheder vil være begrænset til følgende:

1) Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.

2) Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen.

3) Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen på det enkelte arbejdssted, hvis der er flere arbejdssteder.

4) Sted for levering af tjenesteydelsen.

5) Kontaktperson for virksomheden.

6) Virksomhedens branchekode.

7) Virksomhedens momsnummer og registreringssted i hjemlandet eller oplysning om, at virksomheden ikke har et momsnummer i hjemlandet.

Stk. 2. Oplysningerne i stk. 1 er offentligt tilgængelige ved enkeltopslag på igangværende aktiviteter i Danmark via www.virk.dk. Det er ikke tilladt at crawle www.virk.dk/rut eller benytte andre metoder til automatisk indeksering og opslag.

Stk. 3. Stk. 1, nr. 2, 3 og 7, finder anvendelse på offentlighedens adgang til oplysninger, der registreres den 1. juli 2013 eller senere.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Erhvervsstyrelsen, den 28. juni 2013

Henning Steensig

/ Charlotte Salenborn