Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om Baptistkirkens ophør med at føre kirkebøger

Baptistkirken i Danmark har anmodet om at blive fritaget for at føre kirkebøger og dermed for at foretage personregistrering.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II har efter indstilling fra social- og integrationsministeren bifaldet anmodningen således, at Baptistkirken i Danmark fra den 1. juli 2013 ikke længere fører kirkebøger. Dette er offentliggjort ved bekendtgørelse nr. 733 af 18. juni 2013 om ændring af bekendtgørelse om anerkendelse af de til Det danske Baptistsamfund her i landet hørende trossamfund.

Baptistkirkens ophør med at føre kirkebøger medfører, at Baptistkirken i Danmark fra den 1. juli 2013 ikke længere behandler sager om navngivning og navneændring for medlemmerne af trossamfundet. Sådanne sager behandles fremover af personregisterførerne. Eventuelle verserende navnesager hos Baptistkirken i Danmark vil blive overført til personregisterføreren i det sogn, hvor parten bor. Er parten født i Sønderjylland, overføres sagen dog til personregisterføreren i den kommune, hvor parten er født.

Det er aftalt med Statens Arkiver, at Baptistkirken i Danmark efter den 1. juli 2013 afleverer sine igangværende og afsluttede kirkebøger til Statens Arkiver således, at udstedelse af attester på baggrund af kirkebøgerne fremover varetages af Statens Arkiver.

Den borgerlige vielsesmyndighed i kommunerne overtager fra den 1. juli 2013 personregistreringen i forbindelse med vielser i Baptistkirken i Danmark. Dette vil fremover ske på samme måde som ved vielser i de godkendte trossamfund. Når en præst i et godkendt trossamfund foretager en vielse, skal præsten meddele dette til den kommune, hvor vielsen er foretaget. Præsten skal i den forbindelse udfylde en ægteskabsbog og duplikat heraf, som sendes til kommunen sammen med meddelelsen. Ægteskabsbogen kan hentes på Ankestyrelsen, Familieretsafdelingens, hjemmeside www.familieretsafdelingen.dk under punktet ”Trossamfund, Blanketter”. Den borgerlige vielsesmyndighed kontrollerer, at præsten har vielsesbemyndigelse og udsteder derefter en vielsesattest og indfører vielsen i kommunens ægteskabsbog. Vielsesattesten sendes til præsten, der udleverer attesten til ægteparret.

Når præster i Baptistkirken i Danmark med stående vielsesbemyndigelse første gang efter den 1. juli 2013 foretager en vielse, skal præsten sammen med meddelelsen om vielsen til kommunen vedlægge en kopi af sin vielsesbemyndigelse.

Social- og Integrationsministeriet, den 25. juni 2013

Brian Gresell Nørgaard