Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32012L0037
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag I
Bilag II
Bilag III
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markfrø

§ 1

I bekendtgørelse nr. 265 af 15. marts 2013 om markfrø, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 3 ændres »§ 41« til: »§ 51«.

2. Bilag 6, affattes som bilag I til denne bekendtgørelse.

3. Bilag 8, affattes som bilag II til denne bekendtgørelse.

4. Bilag 11, affattes som bilag III til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

NaturErhvervstyrelsen, den 26. juni 2013

Jette Petersen

/ Isabelle Pind-Heerwagen


Bilag I

 
»Bilag 6
 
Mærkning
1)
Som officiel mærkeseddel skal anvendes en klæbemærkeseddel eller en påsyet mærkeseddel af ikke let afriveligt materiale, der skal fastgøres således, at den kun kan fjernes ved at bryde forseglingen. Der skal være trykt et tydeligt individuelt løbenummer på hver mærkeseddel. Mærkesedlen skal være godkendt af NaturErhvervstyrelsen.
2)
Sække med fortrykt mærkeseddel må anvendes, hvis mærkesedlen er godkendt af NaturErhvervstyrelsen. Sækkene skal være forsynet med et entydigt fortrykt sækkepartinummer (evt. ordrenummer) og et individuelt løbenummer.
3)
Mærkeseddel og andre følgedokumenter skal indeholde de nedenfor anførte oplysninger, der skal være trykt tydeligt, let læseligt, uudsletteligt og uden rettelser.
4)
Andre kvalitetsoplysninger, herunder 1.000 kornsvægt, må ikke anføres på den officielle mærkeseddel.
       
I.
Mærkning af partier og pakninger, dog ikke småpakninger
 
Officiel mærkeseddel
 
A.
Præ-basisfrø, basisfrø og certificeret frø
   
1)
»EF-regler og -normer«.
   
2)
»NaturErhvervstyrelsen, Danmark«.
   
3)
Partiets referencenummer.
   
4)
Forseglingsmåned og år.
   
5)
Art, videnskabelig betegnelse kan angives i forkortet form og uden autornavn. For bederoefrø skal anføres, om det er frø af foderbede eller sukkerroe. For rajsvingel anføres navne på arterne inden for slægten Festuca og Lolium.
   
6)
Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF). For en sort af plænegræs kan efter sortsnavnet tilføjes: »S«, hvis det ved en officiel afprøvning er konstateret, at sorten har en tilfredsstillende dyrknings- og nytteværdi. For bederoefrø skal angives, om frøet er monogermt eller præcisionsfrø. For certificeret frø af en sammensat sort skal teksten være: »Sammensat sort« og navnet på denne.
   
7)
Kategori. For præ-basisfrø antal generationer forud for certificeret frø eller certificeret frø 1. generation.
   
8)
Avlsland.
   
9)
Angivet netto- eller bruttovægt. For bederoe evt. antal frønøgler eller frø.
   
10)
Hvis frø af lucerne eller Helianthus annuus L. (solsikke) ikke forsynes med plantepas, som beskrevet i bilag 6, del VI, skal følgende tilføjes: »EF-plantepas. Frøet opfylder kravene i artikel 6, stk. 4 i Rådsdirektiv 2000/29/EF«.
   
11)
Andre oplysninger:
     
a)
Såfremt frøet er kemisk behandlet, anføres det her, jf. § 24, stk. 2.
     
b)
Er der anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt. For bederoefrø kan i stedet angives arten af midlet og antallet af frønøgler.
     
c)
For frø af græssorter, for hvilke der ikke er foretaget undersøgelse af dyrknings- og nytteværdien til landbrug, anføres »Ikke bestemt til avl af foderplanter«.
     
d)
For certificeret frø af en sammensat sort af raps skal vægtprocent og sortsnavnet på de forskellige komponenter oplyses. Det er tilstrækkeligt at oplyse navnet på den sammensatte sort, hvis sammensætningen er oplyst skriftligt til køber efter ønske og meddelt NaturErhvervstyrelsen.
   
12)
Særligt for frø af hybrider:
     
a)
For basisfrø, hvor den hybride eller indavlede linje, som frøet tilhører, er optaget på sortsliste, jf. bekendtgørelse om en fortegnelse over sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten):
       
Navnet på denne komponent med eller uden henvisning til den endelig sort, og for hybrider eller indavlede linjer, der udelukkende anvendes som komponenter i endelige sorter, betegnelsen: »Komponent«, jf. nr. 6.
     
b)
For basisfrø i andre tilfælde:
Navnet på den komponent, som basisfrøet tilhører, angivet i kode med henvisning til den endelige sort, med eller uden henvisning til dens funktion (hanlig eller hunlig) og betegnelsen: »Komponent«, jf. nr. 6.
     
c)
For certificeret frø:
Sortsnavn og betegnelsen: »Hybrid«, jf. nr. 6.
 
B.
Handelsfrø
   
1)
»EF-regler og -normer«.
   
2)
»NaturErhvervstyrelsen, Danmark«.
   
3)
Partiets referencenummer.
   
4)
Forseglingsmåned og år.
   
5)
Art, videnskabelig betegnelse kan angives i forkortet form og uden autornavn.
   
6)
»Handelsfrø« (ikke godkendt med hensyn til sorten). For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
   
7)
Avlsland.
   
8)
Angivet netto- eller bruttovægt.
   
9)
Andre oplysninger:
     
a)
Såfremt frøet er kemisk behandlet, anføres det her, jf. § 24, stk. 2.
     
b)
Er der anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt.
 
C.
Tillægsmærkning om forlænget gyldighed
   
1)
Partiets referencenummer.
   
2)
Dato for ny prøvetagning (måned/år).
   
3)
Evt. gyldighedsdato.
 
D.
Tillægsmærkning om konstateret spireevne (leverandøretiket)
   
1)
Partiets referencenummer.
   
2)
Garanteret mindste spireevne.
   
3)
Leverandørens navn og adresse.
 
E.
Frøblandinger
   
1)
»EF-regler og -normer«.
   
2)
»NaturErhvervstyrelsen, Danmark«.
   
3)
Blandingens referencenummer.
   
4)
Forseglingsmåned og år.
   
5)
»Frøblanding til …« (anvendelsesformål).
   
6)
Arternes og sorternes vægtforhold. Det er tilstrækkeligt at anføre betegnelsen på blandingen, hvis vægtforholdet skriftligt meddeles køberen og NaturErhvervstyrelsen. For genetisk modificerede sorter: Sortsnavne og »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF). For rajsvingel anføres navne på arterne inden for slægten Festuca og Lolium.
   
7)
Angivet netto- eller bruttovægt.
   
8)
Andre oplysninger:
     
a)
Såfremt frøet er kemisk behandlet, anføres det her, jf. § 24, stk. 2
     
b)
Er der anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet til samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt.
 
F.
Sorter der er under afprøvning for optagelse på sortsliste
   
1)
»NaturErhvervstyrelsen, Danmark«.
   
2)
Partiets referencenummer.
   
3)
Forseglingsmåned og år.
   
4)
Art.
   
5)
Sortsbetegnelse, hvorunder frøet skal markedsføres (forædlerens reference, foreslået betegnelse eller godkendt betegnelse), samt det officielle nummer på ansøgningen om opførelse af sorten på sortsliste, hvis det er relevant. For en genetisk modificeret sort anføres: »Genetisk modificeret«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
   
6)
»Sorten er endnu ikke opført på den officielle sortsliste«.
   
7)
»Kun til forsøg og afprøvning«.
   
8)
Angivet netto- eller bruttovægt eller angivet antal rene frø eller, hvor det er relevant, antal frønøgler.
   
9)
Såfremt frøet er kemisk behandlet anføres det her, jf. § 24, stk. 2.
 
G.
Mærkning ved OECD certificering – alle generationer
   
1)
Art.
   
2)
Sort.
   
3)
Kategori.
   
4)
Officielt referencenummer.
   
5)
Produktionsland.
   
6)
Hvis frøet er ommærket: »Resealing of…«.
   
7)
For ikke endeligt certificeret frø anføres: »Not finally certified seed«.
   
8)
For præ-basisfrø anføres antal generationer forud for 1. generation.
       
II.
Ikke endeligt certificeret frø
 
A.
Mærkeseddel
   
1)
»NaturErhvervstyrelsen, Danmark«, jf. § 29, stk. 2, eller navnet på den officielle kontrolmyndighed i avlslandet, jf. § 13, stk. 3 og 4.
   
2)
Art, videnskabelig betegnelse kan angives i forkortet form og uden autornavn. For bederoer kan anvendes den almindelige betegnelse. Det skal angives, om det er frø af foderbede eller sukkerroe.
   
3)
Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF). For en sort af plænegræs kan efter sortsnavnet tilføjes: »S«, hvis det ved en officiel afprøvning er konstateret, at sorten har en tilfredsstillende dyrknings- og nytteværdi.
   
4)
Kategori.
   
5)
Markens eller partiets referencenummer.
   
6)
Angivet netto- eller bruttovægt.
   
7)
»Ikke endeligt certificeret«.
 
B.
Følgedokument
   
1)
»NaturErhvervstyrelsen, Danmark«, jf. § 29, stk. 2, eller navnet på den officielle kontrolmyndighed i avlslandet, jf. § 13, stk. 3 og 4.
   
2)
Art, videnskabelig betegnelse kan angives i forkortet form og uden autornavn.
   
3)
Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
   
4)
Kategori.
   
5)
Referencenummer for udlægspartiet og navn på det eller de lande, der har certificeret udlægspartiet.
   
6)
Markens eller partiets referencenummer.
   
7)
Størrelsen af det areal, avlen er produceret på.
   
8)
Høstet mængde og antal pakninger.
   
9)
For certificeret frø: Antal generationer efter basisfrø.
   
10)
Angivelse af, hvilke avlsnormer arten har overholdt.
   
11)
Foreløbigt analyseresultat, hvis det foreligger.
   
12)
Andre oplysninger, jf. del I, afsnit A, nr. 10.
   
III.
Småpakninger
 
(Leverandøretiket eller trykt tekst på pakningen)
 
A.
EF-småpakning (bederoe)
   
1)
»EF-småpakning«
   
2)
Virksomhedsnavn eller virksomhedens identifikationsmærke
   
3)
Partiets identifikationsnummer eller referencenummer
   
4)
»NaturErhvervstyrelsen, Danmark«
   
5)
Sidste salgsdato:
Kun for frø til salg her i landet. Er sidste salgsdato ændret, jf. § 23, skal dette og den nye dato anføres.
   
6)
Art. Det skal anføres, om det er foderbede eller sukkerroe.
   
7)
Sort. Det skal anføres, hvis frøet er monogermt eller præcisionsfrø. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
   
8)
»Certificeret frø«.
   
9)
Angivet netto- eller bruttovægt, evt. antal frønøgler eller frø.
   
10)
Andre oplysninger:
     
a)
Såfremt frøet er kemisk behandlet anføres det her, jf. § 24, stk. 2.
     
b)
Er der anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt. For bederoefrø kan i stedet angives arten af midlet og antallet af frønøgler.
   
11)
Hvis frø af lucerne eller Helianthus annuus L. (solsikke) ikke forsynes med plantepas, som beskrevet i bilag 6, del VI, skal følgende tilføjes: »EF-plantepas. Frøet opfylder kravene i artikel 6, stk. 4, i Rådsdirektiv 2000/29/EF«.
 
B.
EF A-småpakning (frø af foderplanter)
   
1)
»EF A-småpakning«.
   
2)
Virksomhedsnavn eller virksomhedens identifikationsmærke.
   
3)
»NaturErhvervstyrelsen, Danmark«.
   
4)
Referencenummer.
   
5)
Sidste salsdato:Kun for frø til salg her i landet. Er sidste salgsdato ændret, jf. § 23, skal dette og den nye dato anføres.
   
6)
»Frøblanding til …« (anvendelsesformål).
   
7)
Angivet netto- eller bruttovægt.
   
8)
Arternes og sorternes vægtforhold.
Det er tilstrækkeligt at anføre betegnelsen på blandingen, hvis vægtforholdet skriftligt meddeles køberen og NaturErhvervstyrelsen. For genetisk modificerede sorter: Sortsnavn og »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
   
9)
Andre oplysninger:
     
a)
Såfremt frøet er kemisk behandlet, anføres det her, jf. § 24, stk. 2.
     
b)
Er der anvendt granulerede pesticider,
pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt.
 
C.
EF B-småpakning (frø af foderplanter)
   
a)
Certificeret frø og handelsfrø (rene arter)
     
1)
»EF B-småpakning«.
     
2)
Virksomhedsnavn eller virksomhedens identifikationsmærke.
     
3)
Partiets identifikationsnummer eller referencenummer.
     
4)
»NaturErhvervstyrelsen, Danmark«.
     
5)
Sidste salgsdato: Kun ved salg her i landet. Er sidste salgsdato ændret, jf. § 23, stk. 4, skal dette og den nye dato anføres.
     
6)
Art, videnskabelig betegnelse kan angives i forkortet form og uden autornavn. For genetisk modificeret handelsfrø: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF) .
     
7)
Sort, gælder ikke handelsfrø. For genetisk modificerede sorter »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
     
8)
»Certificeret frø«, henholdsvis »Handelsfrø«.
     
9)
Netto- eller bruttovægt.
     
10
Andre oplysninger:
       
a)
Såfremt frøet er kemisk behandlet, anføres det her, jf. § 24, stk. 2.
       
b)
Er der anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt.
     
11)
Hvis frø af lucerne eller Helianthus annuus L. (solsikke) ikke forsynes med plantepas, som beskrevet i bilag 6, del VI, skal følgende tilføjes: » EF-Plantepas. Frøet opfylder kravene i artikel 6, stk. 4 i Rådsdirektiv 2000/29/EF«.
   
b)
Frøblandinger
     
1)
»EF B-småpakning«.
     
2)
Virksomhedsnavn eller virksomhedens identifikationsmærke.
     
3)
Partiets identifikationsnummer eller referencenummer.
     
4)
»NaturErhvervstyrelsen, Danmark«.
     
5)
Sidste salsdato:
Kun ved salg her i landet. Er sidste salgsdato ændret, jf. § 23, stk. 4, skal dette og den nye dato anføres.
     
6)
»Frøblanding til …« (anvendelsesformål).
     
7)
Netto- eller bruttovægt.
     
8)
Arternes og sorternes vægtforhold. For genetisk modificerede sorter: Sortsnavn og »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
Det er tilstrækkeligt at anføre betegnelsen på blandingen, hvis vægtforholdet skriftligt meddeles køberen og NaturErhvervstyrelsen.
     
9)
Andre oplysninger:
       
a)
Såfremt frøet er kemisk behandlet, anføres det her, jf. § 24, stk. 2.
       
b)
Er der anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt.
     
10)
Hvis frø af lucerne eller Helianthus annuus L. (solsikke) ikke forsynes med plantepas, som beskrevet i bilag 6, del VI, skal følgende tilføjes: » EF-Plantepas. Frøet opfylder kravene i artikel 6, stk. 4, i Rådsdirektiv 2000/29/EF«.
IV.
Særlig mærkning
 
A.
Forædlermateriale
   
Forædlermateriale til avl af præbasisfrø skal være mærket med en officiel mærkeseddel af NaturErhvervstyrelsen.
 
B.
Forsøg m.m. (leverandøretiket)
   
1)
Virksomhedens navn eller identifikationsmærke.
   
2)
Art.
   
3)
Sort. For genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
   
4)
»Kun til forsøg / videnskabeligt formål / forædlingsformål«.
   
5)
Andre oplysninger, jf. del I, afsnit A, nr. 10.
   
V.
Mærkesedlens farve og dimensioner
 
A.
Mærkeseddel
   
1)
Farve
     
a)
Præ-basisfrø
hvid med violet diagonalstribe
     
b)
Basisfrø
hvid
     
c)
Certificeret frø 1. generation
blå
     
d)
Certificeret frø 2. generation
rød
     
e)
Handelsfrø
brun
     
f)
Blandinger
grøn
     
g)
Sammensatte sorter
blå med grøn diagonalstribe
     
h)
Ikke endeligt certificeret frø
grå
     
i)
Forædlermateriale
rød med vandret hvid midterstribe
     
j)
Frø der er under afprøvning for optagelse på sortsliste
orange
   
2)
Dimensioner
 
     
Mærkesedlen skal være mindst 110 x 67 mm.
 
       
 
B.
Leverandørmærkeseddel
   
Farve
     
a)
»EF-småpakning«
blå
     
b)
»EF A-småpakning«
grøn
     
c)
»EF B-småpakning«:
 
       
Rene arter af certificeret frø 1. generation
blå
       
Rene arter af certificeret frø 2. generation
rød
       
Handelsfrø
brun
       
Blandinger
grøn
VI.
Plantepas
A.
Plantepasset skal bestå af:
 
1)
En etiket, der indeholder oplysningerne i afsnit B, nr. 1 – 10, eller
 
2)
En etiket, der indeholder oplysningerne i afsnit B, nr. 1 – 6, og en følgeseddel, der indeholder oplysningerne i afsnit B, nr. 1 – 10.
 
3)
Plantepasset skal udfærdiges umiddelbart i forbindelse med, at frøet forlader virksomheden.
 
4)
Plantepasset skal være fastgjort til emballagen.
B.
Oplysninger
 
 
Felterne på plantepasset skal nummereres, og nummeret skal henvise til samme oplysning hver gang. Alle felter skal udfyldes. Hvis der ikke er nogen oplysning, sættes en streg. Plantepasset skal udfyldes med tydelige, uudviskelige blokbogstaver eller maskinskrift.
 
1)
»1. EF-Plantepas«.
 
2)
»2. Danmark«.
 
3)
»3. NaturErhvervstyrelsen«.
 
4)
»4. Registreringsnummer«.
 
5)
»5. Løbenummer, ordrenummer eller uge og år«.
 
6)
»6. Videnskabeligt navn«.
 
7)
»7. Mængde, kg, stk. eller anden enhed«.
 
8)
»8. ZP, godkendt til beskyttet zone«.
 
9)
»9. RP, erstatningspas«.
 
10)
»10. Produktets oprindelse«.
       
Om udfyldelsen af de forskellige punkter gælder følgende:
Til nr. 4
Leverandørens registreringsnummer i NaturErhvervstyrelsen. Udstedes plantepasset af en anden virksomhed (f.eks. pakkecentral, salgsorganisation m.v.), skal dennes registreringsnummer i NaturErhvervstyrelsen anføres.
Til nr. 5
Følgedokumentationens løbenummer, henholdsvis tidspunkt for plantepassets udfærdigelse (uge og år). Hvor det i litra 4 ikke er producentens registreringsnummer, der er angivet, skal løbe/ordrenummer anføres i litra 5.
Til nr. 6
Det videnskabelige navn i overensstemmelse med NaturErhvervstyrelsens anbefalede plantenavne.
Til nr. 8
Kun for frø af Beta vulgaris L. Må kun udfyldes med tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen i hvert enkelt tilfælde.
Til nr. 9
Ved udskiftning af plantepas anføres den oprindelige producents registreringsnummer plus landebetegnelsen eller en kode, der entydigt identificerer producenten over for NaturErhvervstyrelsen. Registreringsnummer på den, der udsteder erstatningspasset, anføres i rubrik 4, jf. litra 4.
Til nr. 10
For frø med oprindelse i en medlemsstat af Den Europæiske Union anføres: »-«. For andet frø anføres oprindelsesland eller, ved reeksport, afsenderlandets navn.
       
VII.
Frø fra en ligestillet stat
 
Følgedokument
 
1)
Officielt referencenummer for det parti, som frøet er avlet på samt navn på det land, der har godkendt partiet.
 
2)
Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«.
 
3)
Areal, som frøet er avlet på, ha.
 
4)
Mængde.
 
5)
Erklæring om, at kravene til OECD-certificering var opfyldt ved markbesigtigelsen af avlsarealet.
     
«


Bilag II

     
   
»Bilag 8
   
 
Godkendelse til at producere større partier af græsser
     
I.
Ansøgning til NaturErhvervstyrelsen
     
1)
Virksomheder, der ønsker at producere større partier af græsser, jf. § 10, stk. 3, skal indsende ansøgning herom til NaturErhvervstyrelsen
2)
Der skal indsendes en ansøgning pr. produktionsafdeling med angivelse af de ønskede artsgrupper og arter, jf. nr. 3.
3)
Der er to artsgrupper:
 
a)
Festuca arundinacea, Festuca pratensis, X Festulolium, Lolium multiflorum, Lolium perenne, Lolium x boucheanum og Phleum pratense
 
b)
Dactylis glomerata, Festuca filiformis, Festuca lemanii, Festuca ovina, Festuca rubra, Festuca trachyphylla, Poa pratensis og Poa trivialis.
 
For øvrige arter skal dokumentation for homogenitet under del II fremskaffes for den enkelte art.
4)
Virksomheden skal have et af NaturErhvervstyrelsen godkendt kvalitetsstyringssystem, der beskriver, hvordan partiernes ensartethed sikres med særlig vægt på:
 
a)
kvalitetsniveauet i de enkelte partier, når flere avlspartier eller certificerede partier blandes på basis af avlskontrol eller laboratorieanalyser, og
 
b)
blanding af oprensede partier.
     
II.
Dokumentation for homogenitet
   
NaturErhvervstyrelsen kan give en produktionsafdeling tilladelse til at producere større partier af græsser, når
1)
virksomhedens kvalitetsstyringssystem under del I, nr. 4, er godkendt,
2)
produktionsafdelingen kan dokumentere, at den kan producere homogene partier, og
3)
følgende krav er opfyldt for hver artsgruppe eller art under del I, nr. 3:
 
a)
der er udført heterogenitetstest efter ISTA-reglerne på 6 partier. Testen skal vise, at mindst 5 af disse partier er homogene,
 
b)
Partierne, der testes, skal være på mellem 10.501 kg og op til maksimalt 26.250 kg,
 
c)
for arter, der ikke er nævnt under del I, nr. 3, skal dokumentationen fremskaffes for hver art, og
 
d)
de partier, der udvælges til heterogenitetstests skal afspejle de arter, der produceres i den pågældende afdeling.
     
III.
Stikprøvevis heterogenitetstest
     
1)
Når den enkelte afdeling er godkendt til at producere større partier, jf. del II, kan afdelingen producere og markedsføre større partier, uden at lave en heterogenitetstest af hvert parti af de arter eller artsgrupper afdelingen er godkendt til.
2)
Produktionsafdelingen skal stikprøvevis heterogenitetsteste produktionen inden for hver artsgruppe eller art, jf. del I, nr. 3, efter følgende retningslinjer:
 
a)
indenfor de første 100 større partier af græsser, skal der udover de 6 heterogenitetstest, jf. del II, nr. 3, litra a, udtages yderligere 4 partier til heterogenitetstest (4 pct. stikprøvekontrol),
 
b)
hvis ingen af de 4 stikprøvevis kontrollerede partier under a) er heterogene, nedsættes stikprøvekontrollen til 3 pct. for de følgende 100 partier, og til 2 pct. efterfølgende.
 
c)
hvis en stikprøve findes heterogen, skal stikprøvekontrollen forblive 4 pct., eller igen hæves fra 3 pct. til 4 pct., eller fra 2 pct. til 3 pct., efter hvad der er relevant.
3)
Kun en ud af seks på hinanden følgende heterogenitetstest fra partier produceret i en given afdeling må være heterogen. Det vil sige, at en heterogen prøve skal efterfølges af mindst 5 ikke-heterogene prøver for at virksomheden kan opretholde tilladelsen til at producere og markedsføre større partier af græsser, af den pågældende artsgruppe eller art, i den pågældende afdeling. Produktionen af større partier kan kun genoptages, hvis dokumentation, jf. del II, fremskaffes på ny og godkendes af NaturErhvervstyrelsen.
   
«
     


Bilag III

   
»Bilag 11
     
Tredjelande, samt myndigheder og arter i de pågældende tredjelande, der er ligestillet med medlemsstater
 
Land (1)
Myndighed
Arter omhandlet i følgende direktiver
1
2
3
AR
Instituto Nacional de Semillas (INASE) Av. Paseo Colón 922, 3 Piso 1063 BUENOS AIRES
66/401/EØF 66/402/EØF 2002/57/EF
AU
Australian Seeds Authority LTD. P. O. BOX 187 LINDFIELD, NSW 2070
66/401/EØF 66/402/EØF 2002/57/EF
CA
Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate 59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1A 0Y9
66/401/EØF 66/402/EØF 2002/57/EF
CL
Ministerio de Agricultura Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 — SANTIAGO DE CHILE
2002/54/EF 66/401/EØF 66/402/EØF 2002/57/EF
IL
Ministry of Agriculture & Rural Development Plant Protection and Inspection Services P. O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250
66/401/EØF 66/402/EØF 2002/57/EF
MA
D. P. V. C. T. R. F. Service de Contrôle des Semences et Plants, B. P. 1308 RABAT
66/401/EØF 66/402/EØF 2002/57/EF
NZ
Ministry for Primary Industries, 25 »The Terrace« P. O. BOX 2526 6140 WELLINGTON
2002/54/EF 66/401/EØF 66/402/EØF 2002/57/EF
RS
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD
Landbrugsministeriet har bemyndiget de følgende institutioner til at udstede OECD-certifikater: National Laboratory for Seed Testing Maksima Gorkog 30 – 21000 NOVI SAD
Maize Research Institute »ZEMUN POLJE« Slobodana Bajica 1 11080 ZEMUN, BEOGRAD
2002/54/EF 66/401/EØF 66/402/EØF 2002/57/EF
TR
Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Variety Registration and Seed Certification Centre Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62 P. O. BOX: 30, 06172 Yenimahalle/ANKARA
2002/54/EF 66/401/EØF 66/402/EØF 2002/57/EF
US
USDA — Agricultural Marketing Service Seed Regulatory & Testing Branch 801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054
2002/54/EF 66/401/EØF 66/402/EØF 2002/57/EF
UY
Instituto Nacional de Semillas (INASE) Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29 91001 PANDO — CANELONES
66/401/EØF 66/402/EØF 2002/57/EF
ZA
National Department of Agriculture, c/o S. A. N. S. O. R. Lynnwood Ridge, P. O. BOX 72981, 0040 PRETORIA
66/401/EØF 66/402/EØF — kun for Zea mays og Sorghum spp. 2002/57/EF
 
(1) AR — Argentina, AU — Australien, CA — Canada, CL — Chile, IL — Israel, MA — Marokko, NZ — New Zealand, RS — Serbien, TR — Tyrkiet, US — USA, UY — Uruguay, ZA — Sydafrika.
«