Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Enhedsbeløb ved opgørelse af det aldersbestemte udgiftsbehov på sundhedsområdet
Bilag 2 Omkostningsvægte i procent ved opgørelse af aldersbestemte udgiftsbehov for tilskudsåret 2014
Bilag 3 Overgangstilskud og overgangsbidrag for året 2014 vedrørende sundhedsområdet
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2014

I medfør af § 4, stk. 4, § 7, stk. 4, § 8, § 17, § 18, § 19, § 21, § 23 b i lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, fastsættes:

Nettodrifts- og anlægsudgifter

§ 1. De samlede regionale nettodrifts- og anlægsudgifter, der indgår ved beregning af regionernes udgiftsbehov for 2014, udgør for sundhedsområdet 106.131,4 mio. kr. og for de regionale udviklingsopgaver 2.943,1 mio. kr.

Opgørelse af udgiftsbehov

§ 2. Ved opgørelsen af det aldersbestemte udgiftsbehov på sundhedsområdet indgår et skøn over antallet af indbyggere med bopæl i regionen pr. 1. januar 2014 afgrænset i de aldersgrupper der fremgår af bilag 1, jf. § 4, stk. 4, i lov om regionernes finansiering. Skønnet opgøres på grundlag af en af Danmarks Statistik udarbejdet prognose over udviklingen i indbyggertallet.

Stk. 2. En regions samlede aldersbestemte udgiftsbehov opgøres som summen af antal indbyggere i regionen i de enkelte aldersgrupper ganget med det beregnede enhedsbeløb for hver aldersgruppe, jf. bilag 1.

Stk. 3. Enhedsbeløbene bestemmes ud fra de samlede nettodrifts- og anlægsudgifter for 2014, jf. § 1, og den gennemsnitlige fordeling af de regionale sundhedsudgifter i de enkelte aldersgrupper divideret med det skønnede indbyggertal pr. 1. januar 2014 i hver aldersgruppe, jf. stk. 1.

Stk. 4. Vægtningen af de enkelte aldersgrupper bestemmes ud fra de budgetterede nettodriftsudgifter for regionerne for 2013 og følgende statistik for fordelingen af sundhedsudgifter på alder med en vægtfordeling, der fremgår af bilag 2:

1) Aldersfordelt sygehusforbrug i 2012 på det somatiske og psykiatriske område, der opgøres af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

2) Aldersfordelt sygesikringsudgift i 2012 ekskl. medicin, der opgøres af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

3) Aldersfordelt sygesikringsudgift i 2012 vedrørende medicin, der opgøres af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

4) Indbyggertallet i de enkelte aldersgrupper pr. 1. januar 2012, der opgøres af Danmarks Statistik.

§ 3. Ved opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov på sundhedsområdet indgår følgende kriterier:

1) Antallet af børn af enlige forsørgere opgøres på grundlag af en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse på bopælskommune over antallet af udbetalte ordinære børnetilskud til enlige forsørgere af børn under 16 år pr. 4. kvartal i året før beregningsåret.

2) Antallet af enlige i aldersgruppen 65 år og derover, opgjort af Danmarks Statistik pr. 1. januar i beregningsåret. Enlige defineres som ugift, skilt, enke/enkemand, ophævet partnerskab og længstlevende af to partnere.

3) Antallet af personer i udlejningsboliger opgøres på grundlag af en af Danmarks Statistik foretaget boligopgørelse pr. 1. januar i beregningsåret. I opgørelsen indgår egentlige beboelseslejligheder samt enkeltværelser, der bliver beboet af personer, som ikke ejer boligen.

4) Antallet af familier på overførselsindkomst opgøres af Danmarks Statistik som antallet af familier, hvor mere end 50 pct. af bruttoindkomsten kommer fra sociale ydelser. Sociale ydelser afgrænses til kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge (eks. feriepenge), sygedagpenge B-indkomst og sygedagpenge A-indkomst udbetalt af kommunen. Familier opgøres efter E-familie-begrebet. Bopæl og familiestatus er opgjort pr. 1. januar 2012. Indkomst er opgjort for 2011.

5) Beregnet antal tabte leveår opgjort i forhold til den region, der har den højeste middellevetid, opgøres på grundlag af data fra Danmarks Statistik. Kriteriet er opgjort som antallet af tabte leveår i forhold til den region, som over en tiårig periode fra 2003 til 2012 har haft den højeste middellevetid hos indbyggerne. Antallet af tabte leveår for en given region opgøres som middellevetiden i den region med den højeste middellevetid fratrukket middellevetiden i den pågældende region ganget med antallet af indbyggere i regionen. Forskellen i middellevetider mellem regionerne opgøres med to decimaler. Middellevetiden er beregnet som den forventede gennemsnitlige levetid for en 0-årig i regionen, beregnet ud fra de aldersbetingede dødshyppigheder.

6) Antallet af diagnosticerede psykiatriske patienter, der i en periode på 10 år har været i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen, opgøres på grundlag af data fra Statens Serum Institut. Kriteriet omfatter personer, der i perioden 2003-2012 har været i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen. Dette er defineret ved diagnosekoderne F00-29.

7) Antallet af diagnosticerede psykiatriske patienter med diagnosen skizofreni, der i en periode på 10 år har været i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen, opgøres på grundlag af data fra Statens Serum Institut. Kriteriet omfatter personer, der i perioden 2003-2012 har været i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen. Dette er defineret ved diagnosekoderne F20-29.

8) Antallet af indbyggere på øer uden fast forbindelse opgøres på grundlag af en opgørelse fra Danmarks Statistik over antallet af indbyggere på øer pr. 1. januar i beregningsåret.

9) Gennemsnitlig rejsetid til 18.000 indbyggere ganget med antallet af indbyggere foretages på grundlag af en beregning foretaget i 2012 af Skov & Landskab, Københavns Universitet. Beregningerne af rejsetider bygger på Danmarks Statistiks opgørelse af natbefolkningen på 100x100 m kvadratnetceller. Befolkningstallene er påfølgende aggregeret til knudepunkter i det anvendte vejnet (VejnetDK). Den gennemsnitlige rejsetid for en borger i en region opgøres som borgerens rejsetid til de målt i tid 18.000 nærmeste medborgere i og uden for regionen. Rejsetiderne opgøres ved at gange den gennemsnitlige rejsetid til et område med 18.000 medborgere med regionens indbyggertal pr. 1. januar i beregningsåret. Rejsetiden er opgjort som kørsel i bil, hvor det antages, at hastigheden følger hastighedsbegrænsningerne. Ved færgeovergang anvendes en sejltid.

§ 4. Ved opgørelse af det strukturelt betingede udgiftsbehov for de regionale udviklingsopgaver indgår følgende kriterier:

1) Antal indbyggere uden for bymæssig bebyggelse eller i byer med op til 1.000 indbyggere, opgjort af Danmarks Statistik pr. 1. januar i beregningsåret.

2) Gennemsnitlig rejsetid til 18.000 indbyggere ganget med antallet af indbyggere opgøres efter § 3, nr. 9.

3) Antal ledige 20-59-årige opgjort af Danmarks Statistik som antal 20-59 årige i arbejdsstyrken, der er berørt af ledighed i året før beregningsåret.

4) Antal personer i arbejdsstyrken uden videregående uddannelse opgjort af Danmarks Statistik. Populationen opgøres pr. 1. januar i året før beregningsåret med arbejdsmarkedstilknytning ultimo november to år før beregningsåret og uddannelsesoplysninger pr. 1. oktober to år før beregningsåret.

5) Antal 20-59-årige lønmodtagere med forudsatte færdigheder på grundniveau opgjort af Danmarks Statistik. Populationen opgøres pr. 1. januar året før beregningsåret med arbejdsmarkedstilknytning to år før beregningsåret.

6) Antal biler pr. kilometer vej opgøres ud fra Danmarks Statistiks opgørelse af antallet af biler i de enkelte kommuner pr. 1. januar i beregningsåret og en opgørelse fra Vejdirektoratet over vejlængderne opgjort pr. 1. januar i beregningsåret.

7) Antal personer med mere end 12 kilometer mellem arbejdssted og bopæl eller med arbejdssted i en anden kommune end bopælskommunen er opgjort af Danmarks Statistik. Opgørelsen er baseret på oplysninger om arbejdssted ultimo november to år før beregningsåret og bopæl pr. 1. januar året før beregningsåret.

8) Antal kilometer privatbanespor pr. 1. januar i beregningsåret opgøres på grundlag af en opgørelse foretaget af Transportministeriet.

§ 5. For de kommuner, der er delt mellem to regioner som led i kommunalreformen, foretages der en opdeling af kriterierne efter § 3, hvor det er nødvendigt på basis af en af Danmarks Statistik opgjort nøgle mellem gamle og nye kommuner baseret på folketal pr. 1. januar 2007.

Udviklingsbidrag

§ 6. En kommunes udviklingsbidrag, jf. § 7 i lov om regionernes finansiering, opgøres på grundlag af det indbyggertal for kommunen, der indgår i Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af tilskud og udligning til kommunerne pr. 1. juli i året før tilskudsåret.

Stk. 2. Udgangspunktet for fastsættelsen af udviklingsbidrag for 2014 er et skøn over den regionale pris- og lønudvikling fra 2013-2014 på 0,9 pct.

Stk. 3. Økonomi- og Indenrigsministeriet indhenter umiddelbart efter regionernes vedtagelse af budgettet for 2014 oplysninger om de fastsatte udviklingsbidrag for 2014. Økonomi- og Indenrigsministeriet foretager afregning af udviklingsbidrag med kommunerne og regionerne.

Bornholms Kommune

§ 7. Af statens tilskud til Region Hovedstaden til finansiering af udviklingsopgaver udbetales i 2014 2,3 pct. af tilskuddet til Bornholms Kommune, jf. § 7, stk. 4, i lov om regionernes finansiering.

Stk. 2. Bornholms Kommunes udviklingsbidrag pr. indbygger til Region Hovedstaden reduceres for 2014 med 90 pct., jf. § 7, stk. 4, i lov om regionernes finansiering.

Afrunding

§ 8. Tilskud og bidrag efter lov om regionernes finansiering opgøres i hele 1.000 kr. og afrundes til et med 12 deleligt beløb.

Afregning af tilskud og bidrag

§ 9. Tilskud og bidrag efter § 3, stk. 1, § 7 og § 23 b i lov om regionernes finansiering afregnes med 1/12 hver måned i tilskudsåret.

Stk. 2. Afregning af midtvejsregulering, jf. § 3, stk. 4, i lov om regionernes finansiering, sker med 1/3 hver måned i månederne oktober, november og december i tilskudsåret.

Reguleringsordning

§ 10. Det fastsatte kompensationstilskud og kompensationsbidrag for de enkelte regioner, jf. § 23 b i lov om regionernes finansiering, for året 2014 fremgår af bilag 3.

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013 og har virkning for beregning af tilskud og bidrag fra og med tilskudsåret 2014.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 28. juni 2013

P.M.V.
Niels Jørgen Mau

/ Dorte Lemmich Madsen


Bilag 1

Enhedsbeløb ved opgørelse af det aldersbestemte udgiftsbehov på sundhedsområdet

Beløb i kr. pr. person
 
0-4-årige
10.333,63
5-9-årige
4.248,44
10-14-årige
4.940,46
15-19-årige
6.709,51
20-24-årige
8.132,71
25-29-årige
10.362,85
30-34-årige
12.151,60
35-39-årige
11.429,60
40-44-årige
11.194,19
45-49-årige
12.273,44
50-54-årige
14.258,66
55-59-årige
17.352,46
60-64-årige
21.388,68
65-69-årige
24.406,17
70-74-årige
28.071,93
75-79-årige
33.476,95
80-84-årige
36.885,50
85-89-årige
36.968,51
90-94-årige
33.776,87
95 år og derover
31.038,17


Bilag 2

Omkostningsvægte i procent ved opgørelse af aldersbestemte udgiftsbehov for tilskudsåret 2014

 
Sygehus-
forbrug
Sygesikringsudgift
excl. medicin
Sygesikringsudgift
vedr. medicin
Indbyggertal
0-4-årige
3,72
5,17
0,89
5,72
5-9-årige
1,36
2,46
1,34
5,89
10-14-årige
1,70
2,28
2,37
6,07
15-19-årige
2,69
3,31
2,43
6,44
20-24-årige
3,45
4,60
2,06
6,23
25-29-årige
4,16
4,75
2,56
5,67
30-34-årige
4,70
5,25
3,55
5,98
35-39-årige
4,84
5,99
4,80
6,85
40-44-årige
5,01
6,22
5,30
7,03
45-49-årige
6,07
7,24
6,35
7,57
50-54-årige
6,59
6,99
7,00
6,62
55-59-årige
7,53
7,29
8,48
6,31
60-64-årige
9,05
7,89
10,22
6,29
65-69-årige
11,05
9,19
11,99
6,09
70-74-årige
9,22
7,28
9,86
4,13
75-79-årige
7,82
5,86
8,39
3,00
80-84-årige
5,68
4,24
6,38
2,10
85-89-årige
3,57
2,64
4,01
1,31
90-94-årige
1,44
1,08
1,63
0,56
95 år og derover
0,35
0,28
0,38
0,15
I alt
100,00
100,00
100,00
100,00


Bilag 3

Overgangstilskud og overgangsbidrag for året 2014 vedrørende sundhedsområdet

1.000 kr.
2014
Region Hovedstaden
- 27.132
Region Sjælland
- 35.172
Region Syddanmark
- 77.964
Region Midtjylland
81.180
Region Nordjylland
59.088