Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning

I medfør af § 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 8. maj 2013, fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning er at uddanne dimittender, der kan kommunikere på dansk tegnsprog og talt dansk, ligesom de kan tolke mellem dansk og dansk tegnsprog og andre tegnbaserede kommunikationsformer samt beherske skrive- og fjerntolkning.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 210 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning. Den engelske titel er Bachelor of Danish Sign Language and Interpreting.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Danish Sign Language and Interpreting.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 160 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 5 ECTS-point.

4) Bachelorprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Tolkning.

2) Sprog.

3) Profession.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2013.

Stk. 2. Studerende, der er begyndt på uddannelsen den 1. august 2010 eller senere, fortsætter uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 683 af 27. august 1997 om uddannelsen til tegnsprogs- og mundhåndsystem-tolk ophæves.

Stk. 4. Studerende, der er begyndt på uddannelsen før 1. august 2010, færdiggør uddannelsen efter bekendtgørelsen anført i stk. 3.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, den 3. juli 2013

Inge Mærkedahl

/ Kirsten Lippert


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden og de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har

1) viden om centrale begreber, teorier og metoder inden for fagene sprogvidenskab, oversættelsesvidenskab, retorik, etik og deres anvendelse i tolkemæssig praksis,

2) viden om kommunikation på dansk tegnsprog samt dansk tale og skrift og

3) viden om døves, døvblevnes og døvblindes vilkår sprogligt og kommunikativt og om sproglige og kommunikative vilkårs betydning for den enkeltes identitet.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) tolke fra dansk tegnsprog til talt dansk,

2) tolke fra talt dansk til dansk tegnsprog og til andre tegnbaserede kommunikationsformer, der benyttes af døve, døvblevne m.fl.,

3) skrivetolke fra talt dansk til skrevet dansk,

4) ledsage og synsbeskrive for døvblinde,

5) dokumentere, analysere og vurdere tolkemæssig praksis med anvendelse af centrale begreber, teorier og metoder fra fagene sprogvidenskab, oversættelsesvidenskab, retorik og etik og

6) redegøre for og diskutere oversættelsesfaglige og etiske problemstillinger i relation til tolkemæssig praksis.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) fagligt og kritisk reflektere over praksis i et teoretisk og professionsetisk perspektiv,

2) selvstændigt og i samarbejde med andre udføre tolkeopgaver for døve, døvblevne og døvblinde ud fra en helhedsforståelse af tolkens rolle i tolket kommunikation,

3) indgå professionelt i fora med kollegial sparring og supervision og

4) identificere professionsrelevante problemstillinger og bidrage til udvikling af professionens praksis gennem konkrete forslag.