Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Sammensætning og funktionsperiode
Kapitel 2 Valgret og valgbarhed
Kapitel 3 Møde vedrørende valg af menighedsrepræsentanter til hhv.
Kapitel 4 Valg af menighedsrepræsentanter til provstiudvalg
Kapitel 5 Valg af præstererepræsentant til provstiudvalg
Kapitel 6 Valg af præsterepræsentanter til stiftsråd
Kapitel 7 Valg af provsterepræsentant til stiftsråd
Kapitel 8 Orientering om valgresultaterne
Kapitel 9 Klager
Kapitel 10 Udgifter
Kapitel 11 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

I medfør af § 17 f, § 17 g, stk. 2, og § 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. juni 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Sammensætning og funktionsperiode

§ 1. Til provstiudvalg vælges mindst 4 og højest 8 læge medlemmer samt 1 repræsentant for provstiets præster. Antallet af læge medlemmer fastsættes ved stemmeflertal på det i § 6 nævnte møde.

§ 2. Stiftsrådet består af stiftets biskop, stiftets domprovst, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster samt 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti. Uanset bestemmelsen i 1. pkt. vælges i Lolland-Falsters Stift 2 menighedsrepræsentanter fra hvert provsti.

§ 3. Provstiudvalget og stiftsrådets funktionsperiode er 4 år og påbegyndes den 1. november 2013.

Kapitel 2

Valgret og valgbarhed

Provstiudvalg

§ 4. Valgret til provstiudvalget som repræsentant for menighederne (lægt medlem) har medlemmerne af provstiets menighedsråd. Præster i pastorater, der omfatter flere menighedsrådskredse i samme provsti, har kun én stemme og kan selv vælge, i hvilket menighedsråd de vil afgive stemme. Omfatter pastoratet menighedsrådskredse i mere end ét provsti, har præsten en stemme i hvert provsti. En repræsentant i et menighedsråd for en valgmenighed har stemmeret ved valget, jf. § 4 i lov om menighedsråd.

Stk. 2. Valgbar til provstiudvalget som repræsentant for menighederne er enhver, der opfylder betingelserne for at vælges til medlem af et menighedsråd i provstiet, jf. § 3 i lov om valg til menighedsråd.

Stk. 3. Valgret til provstiudvalget som repræsentant for provstiets præster har alle sognepræster, der er fastansat i provstiet. Valgbar til provstiudvalget som repræsentant for provstiets præster er enhver sognepræst, der er fastansat i provstiet.

Stiftsråd

§ 5. Valgret til stiftsrådet som repræsentant for menighederne har de samme, som har valgret til provstiudvalg, med undtagelse af repræsentanter for valgmenigheder. Præster i pastorater, der omfatter flere menighedsrådskredse, har kun én stemme og kan selv vælge, i hvilket menighedsråd de vil afgive stemme. Valgbar til stiftsrådet som repræsentant for menighederne er enhver, der opfylder betingelserne for at kunne vælges til medlem af et menighedsråd i provstiet.

Stk. 2. Valgret til stiftsrådet som repræsentant for præsterne har alle præster ansat i stiftet. Valgbar til stiftsrådet som repræsentant for præsterne er alle præster ansat i stiftet.

Stk. 3. Valgret til stiftsrådet som repræsentant for provsterne har alle provster ansat i stiftet. Valgbar til stiftsrådet som repræsentant for provsterne er alle provster ansat i stiftet bortset fra domprovsten.

Kapitel 3

Møde vedrørende valg af menighedsrepræsentanter til hhv. provstiudvalg og stiftsråd samt præsterepræsentant til provstiudvalg

§ 6. Provstiudvalget tager skridt til afholdelse af et offentligt møde, der skal afholdes i tidsrummet 12. august til 1. september 2013.

Stk. 2. Provstiudvalget fastsætter tid og sted for mødets afholdelse og sørger for, at mødet offentliggøres. Provstiudvalget har kompetence til at beslutte, hvordan mødet skal offentliggøres, og kan her overveje offentliggørelse i den lokale presse, kirkebladene, på provstiets hjemmeside eller ved opslag på kirkedørene eller i våbenhusene. Det er ikke tilstrækkeligt, at mødet alene offentliggøres fra prædikestolene.

Stk. 3. Provstiudvalget indkalder alle medlemmer af menighedsråd i provstiet og de valgmenighedsrepræsentanter, der i medfør af menighedsrådslovens § 4 tiltræder menighedsrådet i tilfælde, hvor valgmenigheden benytter en sognemenigheds kirke, til mødet. Indkaldelsen, der kan udsendes gennem formændene for menighedsrådene f.eks. via Den Digitale Arbejdsplads (DAP), skal være de enkelte medlemmer og valgmenighedsrepræsentanterne i hænde senest den 14. dag før mødets afholdelse. Provsten sørger for indkaldelse af fastansatte sognepræster uden tilknytning til et menighedsråd, således at indkaldelsen er disse i hænde senest den 14. dag før mødets afholdelse.

Stk. 4. Den i stk. 2 nævnte offentliggørelse samt den i stk. 3 nævnte indkaldelse skal foruden oplysning om tid og sted for mødets afholdelse indeholde følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Redegørelse for provstiudvalgets virksomhed.

3) Redegørelse for stiftsrådets virksomhed.

4) Gennemgang af reglerne for valg til provstiudvalg og stiftsråd.

5) Fastsættelse af antal læge medlemmer til provstiudvalg, jf. § 1.

6) Valg af valgbestyrelse, som har ansvar for valg af menighedsrepræsentanter og valg af præsterepræsentant til provstiudvalg samt for valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd.

7) Drøftelse og eventuel opstilling af kandidater til henholdsvis valg af menighedsrepræsentant til provstiudvalg, valg præsterepræsentant til provstiudvalg og valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd.

Stk. 5. Alle, der deltager i mødet, har tale- og forslagsret. Ved afstemning om det i dagsordenens pkt. 5 nævnte spørgsmål er det alene medlemmer af menighedsrådene og valgmenighedsrepræsentanter, der er stemmeberettigede. Ved afstemning om de i dagsordenens pkt. 6 nævnte spørgsmål er det alene medlemmer af menighedsrådene, der er stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Stk. 6. Mødets beslutninger med hensyn til dagsordenens pkt. 5 og 6 indføres i provstiudvalgets beslutningsprotokol.

Valgbestyrelse

§ 7. Valgbestyrelsen består af 3 medlemmer. Den vælger selv sin formand.

Stk. 2. Valgbestyrelsens medlemmer skal være medlemmer af menighedsråd i provstiet.

Stk. 3. Provsten, der kan indvælges i valgbestyrelsen, fungerer i alle tilfælde som sekretær for valgbestyrelsen og sørger for, at valgbestyrelsens beslutninger indføres i provstiudvalgets beslutningsprotokol.

Kapitel 4

Valg af menighedsrepræsentanter til provstiudvalg

Kandidatlister

§ 8. Kandidatlisterne skal angive kandidaternes navne, personnummer og bopæl. Listerne må kun indeholde navne på indtil dobbelt så mange kandidater som det antal læge medlemmer, der skal vælges til provstiudvalget. Kandidaternes samtykke til opstillingen skal foreligge skriftligt for valgbestyrelsen. Ingen kan opstilles som kandidat på mere end én liste.

Stk. 2. Anmeldelsen af kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvem valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen.

§ 9. Ved indlevering af kandidatlister skal det være angivet, om kandidaterne er opstillet sideordnet eller i prioriteret rækkefølge.

Stk. 2. Når kandidaterne er sideordnet opstillet, skal det fremgå, om kandidaterne ønskes opført i en bestemt rækkefølge eller alfabetisk på stemmesedlen. Indeholder listen navne på flere kandidater end det antal medlemmer, der i alt skal vælges til provstiudvalget, skal kandidaterne træffe bestemmelse om, hvilke af listens kandidater, der skal være medlemmer af provstiudvalget, og hvilke der skal være stedfortrædere i en bestemt rækkefølge, hvis afstemningen aflyses som følge af, at der kun er indleveret denne ene kandidatliste til valget.

Stk. 3. Er kandidaterne opstillet i prioriteret rækkefølge, er denne rækkefølge afgørende for, hvilke der betragtes som medlemmer af provstiudvalget og hvilke som stedfortrædere, hvis afstemningen aflyses som følge af, at der kun er indleveret denne ene kandidatliste til valget.

§ 10. Kandidatlisterne skal være indleveret til formanden for valgbestyrelsen senest den 9. september 2013 kl. 19.00. Straks herefter kontrollerer valgbestyrelsen, at de opstillede kandidater er valgbare. Senest 2 dage efter fristens udløb skal valgbestyrelsen tilsende listens kontaktperson attestation for, at listen er i orden og rettidigt indleveret. Er der konstateret mangler ved listen, meddeles dette til listens kontaktperson med opfordring til, at disse mangler afhjælpes inden den 16. september 2013 kl. 19.00.

Stk. 2. Den først indleverede liste betegnes som nr. 1, den anden som nr. 2 o.s.v. De godkendte lister opbevares foreløbigt af valgbestyrelsen.

§ 11. Der kan skriftligt anmeldes listeforbund senest den 16. september 2013 kl. 19.00. Om fremgangsmåden henvises til reglerne i ministeriets cirkulære nr. 40 af 30. april 2012 om valg til menighedsråd den 13. november 2012, dog således at der ses bort fra bestemmelsen om stillernes underskrift.

§ 12. Er der ved udløbet af fristen for indgivelse af kandidatlister kun indleveret én gyldig liste, aflyses afstemningen. Af de på listen opførte kandidater anses i så fald - alt efter det vedtagne antal medlemmer af provstiudvalget - de i henhold til §§ 8-9 anførte kandidater for valgt. De valgte kandidater anmodes om senest den 1. november 2013 at indlevere en liste over personer, der ønskes som stedfortrædere.

Stk. 2. Stedfortræderne behøver ikke at have været opført på kandidatlisten, men skal opfylde betingelserne for at være valgbare. De kan anføres som personlige, og indtil 4 personer vil kunne være personlige stedfortrædere for en enkelt kandidat i en bestemt angiven rækkefølge. Samme person kan være stedfortræder for flere kandidater. Stedfortræderne skal skriftligt samtykke i at lade sig udpege.

Stk. 3. Såfremt de valgte kandidater ikke benytter sig af deres adgang til at indlevere en sådan stedfortræderliste, anses de på listen opførte kandidater, der ikke er valgt, som stedfortrædere i den i § 9 angivne rækkefølge.

§ 13. Der foretages tilførsel om afstemningens aflysning til beslutningsprotokollen samt om navnene på de personer, der er anset for valgt, deres rækkefølge og om eventuelle stedfortrædere.

Afstemningsmateriale

§ 14. Er der indkommet flere gyldige kandidatlister, tilvejebringer valgbestyrelsen de fornødne stemmesedler. Med hensyn til stemmesedlernes udformning henvises til reglerne i ministeriets cirkulære nr. 40 af 30. april 2012 om valg til menighedsråd den 13. november 2012.

Stk. 2. Afstemningsmaterialet består af en stemmeseddel og en tilhørende konvolut begge af hvidt papir, hvori stemmesedlen nedlægges umiddelbart efter stemmeafgivningen. Det fornødne antal stemmesedler med tilhørende konvolutter udsendes af valgbestyrelsen til formanden for hvert enkelt menighedsråd således, at de er formanden i hænde senest den 30. september 2013. Der skal vedlægges nogle overskydende eksemplarer, som kan udleveres til brug for menighedsrådsmedlemmer, som under afstemningen uforvarende beskadiger den udleverede stemmeseddel eller afkrydser den forkert.

Stk. 3. Menighedsrådets formand skal straks ved modtagelsen af stemmesedlerne kontrollere, at det fremsendte antal stemmesedler svarer til det af valgbestyrelsen opgivne, og at der er et tilstrækkeligt antal stemmesedler med tilhørende konvolutter. Er dette ikke tilfældet, rekvireres det manglende antal hos valgbestyrelsen.

Stk. 4. Ved udsendelsen af afstemningsmaterialet skal valgbestyrelsen gøre opmærksom på, at de udfyldte stemmesedler skal være valgbestyrelsen i hænde senest den 14. oktober 2013 kl. 19.00.

Afstemningen

§ 15. Afstemningen skal foretages i et menighedsrådsmøde. Medlemmer, der er forhindret i at være til stede i dette møde, kan ikke afgive stemme. Har et medlem forfald, skal stedfortræderen indkaldes. Tiden for mødets afholdelse fastsættes af formanden, således at stemmesedlerne kan være valgbestyrelsen i hænde senest den 14. oktober 2013 kl. 19.00.

Stk. 2. På menighedsrådsmødet omdeler formanden for menighedsrådet en stemmeseddel med tilhørende konvolut til hvert medlem.

Stk. 3. Afstemningen sker ved at mærke stemmesedlen med et kryds enten ud for listebetegnelse (listens nummer) eller ud for navnet på den kandidat, der ønskes valgt. På stemmesedlen må kun anføres dette ene kryds. Der må ikke anføres ord, tal eller andet, fx underskrift, der kan give stemmesedlen særpræg. Kommer et menighedsrådsmedlem uforvarende til at afmærke sin stemmeseddel forkert eller beskadige den, kan vedkommende mod aflevering af den få udleveret en ny stemmeseddel. Den tilbageleverede stemmeseddel skal af formanden opbevares og tilbagesendes til valgbestyrelsen sammen med de øvrige stemmesedler, men adskilt fra disse.

Stk. 4. Når stemmesedlen er afkrydset, lægges den i den udleverede konvolut, som afleveres til formanden. Et medlem af menighedsrådet, der ikke ønsker at stemme, lægger den blanke stemmeseddel i konvolutten.

Stk. 5. Tilbagesendelse af stemmesedlerne til valgbestyrelsen skal ske umiddelbart efter afstemningen. Menighedsrådets formand skal oplyse antallet af de fra valgbestyrelsen modtagne stemmesedler samt antallet af benyttede og ombyttede stemmesedler.

Stk. 6. Stemmesedler, der fremkommer til valgbestyrelsen efter den 14. oktober 2013 kl. 19.00, kommer ikke i betragtning.

Stemmeoptællingen og opgørelsen af valget

§ 16. Optælling af stemmesedler og opgørelse af valget foretages af valgbestyrelsen, når stemmesedler er modtaget fra alle menighedsråd, og senest den 15. oktober 2013. Optællingen er offentlig i det omfang pladshensyn gør det muligt.

Stk. 2. Valget opgøres som et forholdstalsvalg på samme måde som opgørelsen af valg til menighedsråd, jf. reglerne herom i ministeriets cirkulære nr. 40 af 30. april 2012 om valg til menighedsråd den 13. november 2012.

Stk. 3. Når valget er opgjort, tilføres der beslutningsprotokollen nøjagtig oplysning herom, således at det angives, hvorledes stemmerne fordelte sig på de forskellige kandidatlister, i hvilken nummerorden mandaterne tilfaldt listerne, hvilket fordelingstal, der blev lagt til grund for hver kandidatliste, hvor mange personlige stemmer, der blev afgivet for kandidaterne, hvorledes listestemmerne fordeltes på kandidaterne, hvilke medlemmer, der blev erklæret for valgt, samt det medlemsnummer, der tilfaldt hver af de valgte.

Stk. 4. Stemmesedlerne afleveres af valgbestyrelsen til provstiudvalget i en indpakning, der er forseglet og forsynet med påskrift om indholdet. Provstiudvalget opbevarer stemmesedlerne indtil klagefristens udløb, eller når endelig afgørelse af klage over valget foreligger, hvorefter de tilintetgøres.

Valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd

Kandidatlister

§ 17. Kandidatlisterne skal angive kandidaternes navne, personnummer og bopæl. Listerne må kun indeholde navne på dobbelt så mange kandidater som det antal læge medlemmer, der skal vælges til stiftsrådet. Kandidaternes samtykke til opstillingen skal foreligge skriftligt for valgbestyrelsen. Ingen kan opstilles som kandidat på mere end én liste.

Stk. 2. Anmeldelsen af kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvem valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen.

§ 18. Om opstilling af kandidater på kandidatlisterne finder § 9 tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Om indlevering af kandidatlisterne og frist herfor finder § 10 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Om listeforbund finder § 11 tilsvarende anvendelse.

§ 19. Er der ved udløbet af fristen for indgivelse af kandidatlister kun indleveret én gyldig liste aflyses afstemningen. Af de på listen opførte kandidater anses i så fald den i henhold til §§ 17-18, stk. 1, anførte kandidat for valgt, jf. dog at der i Lolland-Falsters Stift vælges to kandidater i overensstemmelse med §§ 17-18, stk. 1. Den eller de valgte kandidater anmodes om senest den 1. november 2013 at indlevere en liste over personer, der ønskes som stedfortrædere.

Stk. 2. Stedfortræderne behøver ikke at have været opført på kandidatlisten, men skal opfylde betingelserne for at være valgbare. De kan anføres som personlige, og indtil 4 personer vil kunne være personlige stedfortrædere for en enkelt kandidat i en bestemt angiven rækkefølge. Samme person kan være stedfortræder for flere kandidater. Stedfortræderne skal skriftligt samtykke i at lade sig udpege.

Stk. 3. Såfremt den eller de valgte kandidater ikke benytter sig af deres adgang til at indlevere en sådan stedfortræderliste, anses den eller de på listen opførte kandidater, der ikke er valgt, som stedfortrædere i den i § 18, stk. 1, angivne rækkefølge.

§ 20. Der foretages tilførsel om afstemningens aflysning til beslutningsprotokollen samt om navnet på den eller de personer, der er anset for valgt, og om eventuelle stedfortrædere.

Afstemningsmateriale

§ 21. Om afstemningsmaterialet og udsendelsen heraf til menighedsrådene finder § 14 tilsvarende anvendelse, dog således at stemmeseddel og en tilhørende konvolut begge er af gult papir.

Afstemningen

§ 22. Om afstemning finder § 15 tilsvarende anvendelse.

Stemmeoptællingen og opgørelsen af valget

§ 23. Om optællingen af stemmesedler og opgørelse af valget finder § 16 tilsvarende anvendelse.

Kapitel 5

Valg af præstererepræsentant til provstiudvalg

Kandidatlister

§ 24. Kandidatlisterne skal angive kandidaternes navne, personnummer, bopæl samt kandidaternes hjemsted (pastorat eller andet ansættelsessted). Listerne må kun indeholde navne på indtil 2 kandidater. Kandidaternes samtykke til opstillingen skal foreligge skriftligt for valgbestyrelsen. Ingen kan opstilles som kandidat på mere end én liste.

Stk. 2. Anmeldelsen af kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvem valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen.

§ 25. Om opstilling af kandidater på kandidatlisterne finder § 9 tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Om indlevering af kandidatlisterne og frist herfor finder § 10 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Om listeforbund finder § 11 tilsvarende anvendelse.

§ 26. Er der ved udløbet af fristen for indgivelse af kandidatlister kun indleveret én gyldig liste, aflyses afstemningen. Af de på listen opførte kandidater anses i så fald den i henhold til §§ 24-25, stk. 1, anførte kandidat for valgt. Den valgte kandidat anmodes om senest den 1. november 2013 at indlevere en liste over personer, der ønskes som stedfortrædere.

Stk. 2. Stedfortræderne behøver ikke at have været opført på kandidatlisten, men skal opfylde betingelserne for at være valgbare. De kan anføres som personlige, og indtil 4 personer vil kunne være personlige stedfortrædere for en enkelt kandidat i en bestemt angiven rækkefølge. Samme person kan være stedfortræder for flere kandidater. Stedfortræderne skal skriftligt samtykke i at lade sig udpege.

Stk. 3. Såfremt den valgte kandidat ikke benytter sig af sin adgang til at indlevere en sådan stedfortræderliste, anses den på listen opførte kandidat, der ikke er valgt, som stedfortræder.

§ 27. Der foretages tilførsel om afstemningens aflysning til beslutningsprotokollen. samt om navnet på den person, der er anset for valgt og om eventuelle stedfortrædere.

Afstemningsmateriale

§ 28. Er der indkommet flere gyldige kandidatlister, tilvejebringer valgbestyrelsen de fornødne stemmesedler. Med hensyn til stemmesedlernes udformning henvises til reglerne i ministeriets cirkulære nr. 40 af 30. april 2012 om valg til menighedsråd den 13. november 2012. Kandidaternes navne og deres hjemsted (pastorat eller andet ansættelsessted) skal fremgå under den enkelte kandidatliste.

Stk. 2. Afstemningsmaterialet består af en stemmeseddel og en tilhørende konvolut begge af lyseblåt papir, hvori stemmesedlen nedlægges umiddelbart efter stemmeafgivningen.

Stk. 3. Det fornødne antal stemmesedler med tilhørende konvolutter udsendes af valgbestyrelsen til formanden for hvert enkelt menighedsråd således, at de er formanden i hænde senest den 30. september 2013. Der skal vedlægges nogle overskydende eksemplarer, som kan udleveres til brug for fastansatte sognepræster, som under afstemningen uforvarende beskadiger den udleverede stemmeseddel eller afkrydser den forkert.

Stk. 4. Valgbestyrelsen udsender tillige stemmesedler med tilhørende konvolutter til formanden for det menighedsråd, hvor provsten er født medlem, til brug for stemmeafgivelse for de fastansatte sognepræster, der ikke er fødte medlemmer af et menighedsråd i provstiet men som har stemmeret, jf. § 4, stk. 3, således at de er formanden i hænde senest den 30. september 2013. Er provsten medlem af flere menighedsråd, udsendes stemmematerialet til hovedsognets menighedsråd.

Stk. 5. Menighedsrådets formand skal straks ved modtagelsen af stemmesedlerne kontrollere, at det fremsendte antal stemmesedler svarer til det af valgbestyrelsen opgivne, og at der er et tilstrækkeligt antal stemmesedler med tilhørende konvolutter. Er dette ikke tilfældet, rekvireres det manglende antal hos valgbestyrelsen.

Stk. 6. Ved udsendelsen af afstemningsmaterialet skal valgbestyrelsen gøre opmærksom på, at de udfyldte stemmesedler skal være valgbestyrelsen i hænde senest den 14. oktober 2013 kl. 19.00.

Afstemningen

§ 29. Afstemningen skal foretages i et menighedsrådsmøde. Stemmeberettigede præster, der er forhindret i at være til stede i dette møde, kan ikke afgive stemme. Tiden for mødets afholdelse fastsættes af formanden, således at stemmesedlerne kan være valgbestyrelsen i hænde senest den 14. oktober 2013 kl. 19.00. Formanden indkalder de stemmeberettigede præster, herunder de fastansatte sognepræster, som ikke er fødte medlemmer af menighedsrådet men som har stemmeret, jf. § 4, stk. 3, og som udøver denne stemmeret i det menighedsråd, hvor provsten er født medlem. Provsten søger for, at formanden har de nødvendige kontaktoplysninger for fastansatte sognepræster, som ikke er fødte medlemmer af et menighedsråd.

Stk. 2. § 15, stk. 2-6 finder tilsvarende anvendelse.

Stemmeoptællingen og opgørelsen af valget

§ 30. Om optællingen af stemmesedler og opgørelse af valget finder § 16 tilsvarende anvendelse.

Kapitel 6

Valg af præsterepræsentanter til stiftsråd

Valgbestyrelse

§ 31. Valgbestyrelsen ved valg af præsterepræsentanter til stiftsrådet består af domprovsten og den provst i stiftet med længst anciennitet. Stiftsadministrationen er valgbestyrelsens sekretariat, og sørger for, at valgbestyrelsens beslutninger indføres i stiftsrådets beslutningsprotokol.

Stk. 2. Valgbestyrelsen bekendtgør valget den 12. august 2013. Valgbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes bekendtgørelsen skal ske.

Kandidatlister

§ 32. Kandidatlisterne skal angive kandidaternes navne, personnummer, bopæl samt kandidaternes hjemsted (pastorat eller andet ansættelsessted). Listerne må kun indeholde navne på indtil 6 kandidater. Kandidaternes samtykke til opstillingen skal foreligge skriftligt for valgbestyrelsen. Ingen kan opstilles som kandidat på mere end én liste.

Stk. 2. Anmeldelsen af kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvem valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen.

§ 33. Om opstilling af kandidater på kandidatlisterne finder § 9 tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Om indlevering af kandidatlisterne og frist herfor finder § 10 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Om listeforbund finder § 11 tilsvarende anvendelse.

§ 34. Er der ved udløbet af fristen for indgivelse af kandidatlister kun indleveret én gyldig liste, aflyses afstemningen. Af de på listen opførte kandidater anses i så fald de i henhold til §§ 32-33, stk. 1, anførte kandidater for valgt. De valgte kandidater anmodes om senest den 1. november 2013 at indlevere en liste over personer, der ønskes som stedfortrædere.

Stk. 2. Stedfortræderne behøver ikke at have været opført på kandidatlisten, men skal opfylde betingelserne for at være valgbare. De kan anføres som personlige, og indtil 4 personer vil kunne være personlige stedfortrædere for en enkelt kandidat i en bestemt angiven rækkefølge. Samme person kan være stedfortræder for flere kandidater. Stedfortræderne skal skriftligt samtykke i at lade sig udpege.

Stk. 3. Såfremt de valgte kandidater ikke benytter sig af deres adgang til at indlevere en sådan stedfortræderliste, anses de på listen opførte kandidater, der ikke er valgt, som stedfortræder i den i § 33, stk. 1, angivne rækkefølge.

§ 35. Der foretages tilførsel om afstemningens aflysning til beslutningsprotokollen samt om navnene på de personer, der er anset for valgt, deres rækkefølge og om eventuelle stedfortrædere.

Offentliggørelse af afstemningen

§ 36. Senest den 25. september 2013 offentliggør valgbestyrelsen navnene på kandidaterne på de godkendte kandidatlister samt anmeldte listeforbund.

Stk. 2. Samtidig offentliggør valgbestyrelsen, at der er udarbejdet en valgliste, og at der vil blive udsendt afstemningsmateriale til de stemmeberettigede.

Stk. 3. I offentliggørelsen, jf. stk. 2, skal det oplyses, hvornår afstemningsmaterialet vil blive udsendt, ligesom offentliggørelsen skal indeholde en opfordring til personer, som mener sig berettiget til at stemme, men som ikke modtager afstemningsmateriale, samt personer, som fejlagtigt modtager afstemningsmateriale, om at gøre indsigelse herom overfor valgbestyrelsen senest en uge efter afstemningsmaterialets udsendelse.

Stk. 4. Valgbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes de i stk. 1- 3 nævnte offentliggørelser skal ske.

Afstemningsmateriale

§ 37. Er der indkommet flere gyldige kandidatlister, tilvejebringer valgbestyrelsen de fornødne stemmesedler. Med hensyn til stemmesedlernes udformning henvises til reglerne i ministeriets cirkulære nr. 40 af 30. april 2012 om valg til menighedsråd den 13. november 2012.

Stk. 2. Afstemningsmaterialet består af en stemmeseddel og en frankeret adresseret konvolut. Stemmesedlen skal være påtrykt kandidaternes navne og med angivelse af kandidaternes hjemsted (pastorat eller andet ansættelsessted).

Stk. 3. Valgbestyrelsen sender afstemningsmaterialet til den enkelte stemmeberettigede præst således, at de stemmeberettigede har afstemningsmaterialet i hænde senest den 30. september 2013.

Stk. 4. Ved udsendelsen af afstemningsmaterialet skal valgbestyrelsen gøre opmærksom på, at den udfyldte stemmeseddel skal være valgbestyrelsen i hænde senest den 14. oktober 2013 kl. 19.00.

Afstemningen

§ 38. Afstemningen sker ved at mærke stemmesedlen med et kryds enten ud for listebetegnelse (listens nummer) eller ud for navnet på den kandidat, der ønskes valgt. På stemmesedlen må kun anføres dette ene kryds. Der må ikke anføres ord, tal eller andet, fx underskrift, der kan give stemmesedlen særpræg. Når stemmesedlen er afkrydset, lægges den i den frankerede adresserede konvolut. En præst, der ikke ønsker at stemme, lægger den blanke stemmeseddel i konvolutten.

Stk. 2. Stemmesedler, der fremkommer til valgbestyrelsen efter den 14. oktober 2013 kl. 19.00, kommer ikke i betragtning.

Stemmeoptællingen og opgørelsen af valget

§ 39. Optælling af stemmesedler og opgørelse af valget foretages af valgbestyrelsen, når stemmesedler er modtaget fra alle præster, og senest den 15. oktober 2013. Optællingen er offentlig i det omfang pladshensyn gør det muligt.

Stk. 2. Valget opgøres som et forholdstalsvalg på samme måde som opgørelsen af valg til menighedsråd, jf. reglerne herom i ministeriets cirkulære nr. 40 af 30. april 2012 om valg til menighedsråd den 13. november 2012.

Stk. 3. Når valget er opgjort, tilføres der beslutningsprotokollen nøjagtig oplysning herom, således at det angives, hvorledes stemmerne fordelte sig på de forskellige kandidatlister, i hvilken nummerorden mandaterne tilfaldt listerne, hvilket fordelingstal, der blev lagt til grund for hver kandidatliste, hvor mange personlige stemmer, der blev afgivet for kandidaterne, hvorledes listestemmerne fordeltes på kandidaterne, hvilke medlemmer, der blev erklæret for valgt, samt det medlemsnummer, der tilfaldt hver af de valgte.

Stk. 4. Stemmesedlerne afleveres af valgbestyrelsen til stiftsrådet i en indpakning, der er forseglet og forsynet med påskrift om indholdet. Stiftsrådet opbevarer stemmesedlerne indtil klagefristens udløb, eller når endelig afgørelse af klage over valget foreligger, hvorefter de tilintetgøres.

Kapitel 7

Valg af provsterepræsentant til stiftsråd

§ 40. Domprovsten indkalder alle stiftets provster til et møde, der skal afholdes i tidsrummet 2. september til 6. oktober 2013.

Stk. 2. Domprovsten fastsætter tid og sted for mødets afholdelse.

Stk. 3. Mødeindkaldelsen skal være den enkelte provst i hænde senest tre uger før mødets afholdelse.

§ 41. På mødet orienterer domprovsten om stiftsrådets funktion og opgaver.

Stk. 2. En provst, der ønsker at stille op til stiftsrådet, oplyser dette på mødet. Provster, som ikke har mulighed for at deltage i mødet, kan skriftligt anmelde deres kandidatur til domprovsten. En sådan anmeldelse skal være domprovsten i hænde senest dagen før mødets afholdelse.

Stk. 3. Domprovsten oplyser de tilstedeværende provster om de opstillede kandidater. Der vælges herefter blandt de opstillede kandidater en repræsentant til stiftsrådet ved hemmelig afstemning. Valget ledes af domprovsten. Provster, der er forhindret i at være til stede ved mødet, kan ikke afgive stemme.

Stk. 4. Såfremt alene en provst har udtrykt ønske om at modtage valg aflyses afstemningen.

Stk. 5. En provst, der alene ønsker at stille op som stedfortræder, meddeler det på mødet. Provster, som ikke har mulighed for at deltage i mødet, kan skriftligt give meddelelse om stedfortræderkandidatur til domprovsten. En sådan meddelelse skal være domprovsten i hænde senest dagen før mødets afholdelse. Såfremt flere kandidater opstiller som stedfortrædere, og en prioriteret rækkefølge ikke findes ved aftale mellem kandidaterne, foretages lodtrækning.

§ 42. Domprovsten foretager optællingen af stemmesedler straks.

Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed afgøres det ved lodtrækning, hvilken kandidat der er valgt.

Stk. 3. Domprovsten oplyser, at eventuelle klager over valgets gyldighed senest den 22. oktober 2013 skal indsendes til biskoppen.

Kapitel 8

Orientering om valgresultaterne

Provstiudvalg og menighedsrepræsentant til stiftsråd

§ 43. Den i § 7 nævnte valgbestyrelse indsender straks efter opgørelse af valgene udskrift af beslutningsprotokollen til stiftsadministrationen.

Stk. 2. Valgbestyrelsen underretter samtidig de kandidater, som anses for valgt og eventuelle stedfortrædere om valget, herunder om eventuel aflysning af afstemning, og for menighedsrepræsentanterne til provstiudvalg og stiftsråd tillige om det medlemsnummer, hver af dem er valgt med. Valgbestyrelsen oplyser endvidere, at eventuelle klager over valgets gyldighed senest den 22. oktober 2013 skal indsendes til biskoppen.

Stk. 3. Er der efter klagefristens udløb ikke indkommet klager over valgets gyldighed, meddeler biskoppen dette til valgbestyrelsen, der derefter underretter provstiets menighedsråd om navnene på de valgte menighedsrepræsentanter, deres medlemsnummer og navnene på de eventuelle stedfortrædere. Provsten søger for underretning af fastansatte præster uden tilknytning til et menighedsråd.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3, finder anvendelse uanset eventuel aflysning af afstemningerne.

Præsterepræsentanter til stiftsråd

§ 44. Den i § 31 nævnte valgbestyrelse indsender straks efter opgørelsen af valget af præsterepræsentanter udskrift af beslutningsprotokollen til stiftsadministrationen.

Stk. 2. Valgbestyrelsen underretter samtidig de kandidater, som anses for valgt og eventulle stedfortrædere om valget, herunder om eventuel aflysning af afstemning, og om det medlemsnummer, hver af dem er valgt med. Valgbestyrelsen oplyser endvidere, at eventuelle klager over valgets gyldighed senest den 22. oktober 2013 skal indsendes til biskoppen.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1-2, gælder uanset eventuel aflysning af afstemningen.

Provsterepræsentant til stiftsråd

§ 45. Domprovsten indberetter straks efter opgørelsen af valget af provsterepræsentant resultatet til stiftsadministrationen.

Offentliggørelse af valgresultater

§ 46. Offentliggørelse af resultatet af valg til provstiudvalg foretages af den i § 7 nævnte valgbestyrelse senest den 22. oktober 2013. Valgbestyrelsen har kompetence til at beslutte, hvordan resultatet skal offentliggøres, og kan her overveje offentliggørelse i den lokale presse, kirkebladene, på provstiets hjemmeside eller ved opslag på kirkedørene eller i våbenhusene. Det er ikke tilstrækkeligt, at resultatet alene offentliggøres fra prædikestolene.

Stk. 2. Offentliggørelse af resultatet af valg til stiftsråd foretages af stiftsadministrationen senest den 22. oktober 2013. Stiftsadministrationen har kompetence til at beslutte, hvordan resultatet skal offentliggøres, og kan her overveje offentliggørelse i den lokale presse, kirkebladene, på stiftets hjemmeside eller ved opslag på kirkedørene eller i våbenhusene. Det er ikke tilstrækkeligt, at resultatet alene offentliggøres fra prædikestolene.

Kapitel 9

Klager

§ 47. Eventuelle klager over valgets gyldighed skal senest den 22. oktober 2013 indsendes til biskoppen, der efter at have indhentet valgbestyrelsens erklæring afgør sagen. Biskoppens afgørelse kan, senest 1 måned efter at afgørelsen er meddelt klageren, indbringes for ministeren for ligestilling og kirke af valgbestyrelsen, domprovsten og klageren.

Kapitel 10

Udgifter

§ 48. Udgifter i forbindelse med afholdelse af det i § 6 nævnte møde og øvrige udgifter vedrørende valg til provstiudvalg afholdes af provstiudvalgskassen, mens øvrige udgifter vedrørende valg af medlemmer til stiftsråd afholdes af fællesfonden. Der kan for deltagelse i møder til forberedelse og opgørelse af valgene tillægges valgbestyrelsens medlemmer diæter som fastsat for medlemmer af provstiudvalg for deltagelse i udvalgsmøder.

Stk. 2. Befordringsudgifter i forbindelse med menighedsrådsmedlemmernes deltagelse i det i § 6 nævnte møde afholdes af kirkekassen.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 49. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1316 af 17. december 2008 om valg af medlemmer til provstiudvalg og bekendtgørelse nr. 739 af 13. juli 2009 om stiftsråd.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 28. juni 2013

Manu Sareen

/ Helene Munch