Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold på udenlandske skibe

I medfør af § 3, stk. 2, og § 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 251 af 30. marts 2011, fastsættes:

§ 1. Udenlandske skibe i dansk havn og udenlandske skibe, som befinder sig på dansk søterritorium uden at være i uskadelig passage, skal leve op til de krav, som følger af FN’s Internationale Arbejdsorganisations konvention om søfarendes arbejdsforhold.

Stk. 2. Bestemmelserne i lov om sikkerhed til søs om kontrol og administrative indgrebsmuligheder, herunder påbud, forbud, tilbageholdelse og anløbsforbud, finder anvendelse for de stk. 1 nævnte skibe.

§ 2. Den, der på særlig grov eller hensynsløs måde overtræder § 1, stk. 1, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. Ved pålæggelse af strafansvar efter stk. 4 anses personer, som er ansat til at udføre arbejde om bord på skibet af andre end rederen, tillige for at være knyttet til rederen. Er der udstedt overensstemmelsesdokument i henhold til koden om sikker skibsdrift eller certifikat i henhold til konventionen om søfarendes arbejdsforhold til en anden organisation eller person, anses skibsføreren og de søfarende tillige for at være knyttet til den, som dokumentet er udstedt til.

Stk. 6. En juridisk person, som godtgør at have gjort alt, som er nødvendigt for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø, kan dog ikke straffes i tilfælde, hvor en ansat overtræder forskriftens bestemmelser om anvendelse af personlige værnemidler, udsugningsforanstaltninger, beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsbestemmelser, der alene tjener til beskyttelse af den pågældende selv.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. august 2013.

Søfartsstyrelsen, den 28. juni 2013

Per Sønderstrup

/ Anne Marie Norderud-Poulsen