Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lokalradiovirksomhed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009 om lokalradiovirksomhed foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Programmerne må ikke på nogen måde fremme terrorisme.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2013.

Kulturministeriet, den 28. juni 2013

Marianne Jelved

/ Lars M. Banke