Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Markedsføring
Kapitel 3 Straffebestemmelser
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om markedsføring af sundhedsydelser

I medfør af § 1, stk. 5, § 4, stk. 7, og § 5, stk. 4, i lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser, som ændret ved lov nr. 360 af 9. april 2013, samt efter udtalelse fra Forbrugerombudsmanden, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Ved markedsføring af sundhedsydelser forstås alle foranstaltninger foretaget i erhvervsøjemed, hvormed der udbydes eller tilbydes sundhedsydelser.

Stk. 2. Ved sundhedsydelser forstås den sundhedsfaglige virksomhed, som autoriserede sundhedspersoner udfører i medfør af deres autorisation eller i øvrigt udfører, og som ikke-autoriserede sundhedspersoner har adgang til at udføre.

Stk. 3. Ved sundhedsfaglig virksomhed forstås undersøgelse, diagnosticering, behandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje, sundhedsfaglige forebyggelsestiltag over for den enkelte patient m.v.

Stk. 4. Sundhedsfaglig virksomhed omfatter kosmetiske ydelser, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 1464 af 28. december 2012 om kosmetisk behandling.

Stk. 5. Sundhedsfaglig virksomhed omfatter apotekernes slankerådgivning, vejledning i rygeafvænning, vejledning af astmapatienter, vejledning i behandling af diabetes, blodtryks- og blodsukkermåling m.v.

Kapitel 2

Markedsføring

§ 2. Markedsføring af sundhedsydelser skal udformes og præsenteres på en sådan måde, at det tydeligt fremgår, at der er tale om markedsføring af sundhedsydelser.

Stk. 2. Det skal tydeligt fremgå, hvem der er afsender af markedsføringen.

§ 3. Markedsføring af sundhedsydelser kan ske ved anvendelse af tegninger, billeder o.l. , jf. dog § 4.

Stk. 2. Beskrivende og anprisende tekster om sundhedspersoner, sundhedsydelser, behandlingssteder m.v. kan anvendes i markedsføring af sundhedsydelser, såfremt teksten er saglig og ikke er urigtig, vildledende, mangelfuld eller utilbørlig.

§ 4. Markedsføring af sundhedsydelser må ikke finde sted i fjernsyn, i film, på video, Cd-rom, DVD e.l. , jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Der må ikke benyttes film eller andre former for levende billeder ved markedsføring af sundhedsydelser på internettet bortset fra på sundhedsydelsesudbyderens egen hjemmeside, jf. lovens § 2, stk. 5. Såfremt en sundhedsydelsesudbyders klinik, behandlingssted e.l. er en del af en kæde med samme navn, betragtes en fælles hjemmeside som sundhedsydelsesudbyderens egen hjemmeside ved markedsføring af sundhedsydelser.

§ 5. Markedsføring af sundhedsydelser, der er rettet mod børn og unge, må ikke udnytte børn og unges godtroenhed eller mangel på erfaring.

Kapitel 3

Straffebestemmelser

§ 7. Med bøde straffes den, der overtræder § 2, § 3, stk. 2, § 4 og § 5.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 738 af 21. august 2003 om markedsføring af sundhedsydelser ophæves.

Sundhedsstyrelsen, den 26. juni 2013

Vagn Nielsen

/ Henrik G. Jensen