Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven

(Genindførelse og udvidelse af boligjobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 405 af 22. april 2013, som ændret ved § 2 i lov nr. 1386 af 23. december 2012, § 9 i lov nr. 494 af 21. maj 2013 og § 3 i lov nr. 641 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 Å, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »erhvervsmæssig virksomhed«: »eller indberettes som fradragsberettiget ydelse af en privat hvervgiver efter reglerne i § 8 V«.

2. I § 8 V, stk. 1, indsættes tre steder efter »i hjemmet«: »eller i en fritidsbolig«, og i 1. pkt. ændres »stk. 2-7.« til: »stk. 2-9.«

3. I § 8 V, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »arbejdets udførelse,«: »eller at arbejdet er udført vedrørende en fritidsbolig, hvor den skattepligtige person er ejer og skattepligtig efter ejendomsværdiskatteloven af fritidsboligen på tidspunktet for arbejdets udførelse,«.

4. § 8 V, stk. 2, nr. 5, affattes således:

»5) at arbejdet vedrørende en helårsbolig er udført i perioden fra og med den 1. juni 2011 til og med den 31. december 2014, og at arbejdet vedrørende en fritidsbolig er udført i perioden fra og med den 22. april 2013 til og med den 31. december 2014.«

5. § 8 V, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. For arbejde vedrørende en fritidsbolig finder stk. 1, 2 og 4-9 tilsvarende anvendelse for ægtefællen til ejeren af en fritidsbolig, jf. stk. 2, nr. 2, under forudsætning af at ægtefællerne var gift og samlevende på det tidspunkt, hvor det fradragsberettigede arbejde blev udført.

Stk. 4. Fradraget henføres til det indkomstår, hvor betalingen for arbejdet er sket. Fradraget henføres dog til det indkomstår, hvor arbejdet er udført, hvis betaling for arbejdet er sket inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb. Der kan ikke foretages fradrag for arbejde, der betales den 1. marts 2015 eller senere.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

6. I § 8 V, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes som 3. pkt.:

»Ejeren af en fritidsbolig, jf. stk. 2, nr. 2, kan heller ikke foretage fradrag for udgifter til arbejdsløn for arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde vedrørende fritidsboligen, hvis ejeren i løbet af indkomståret har udlejet fritidsboligen.«

7. I § 8 V, stk. 6, der bliver stk. 7, indsættes som 2. pkt.:

»Der kan heller ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde i en fritidsbolig udført af en person, der ejer fritidsboligen, jf. stk. 2, nr. 2, eller af en person, der har fast bopæl i samme helårsbolig som ejeren eller en af ejerne af fritidsboligen.«

8. I § 8 V indsættes efter stk. 6, der bliver stk. 7, som nyt stykke:

»Stk. 8. For en fritidsbolig beliggende uden for Danmark er betingelsen i stk. 2, nr. 3, opfyldt, hvis arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU/EØS-land, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i et EU/EØS-land. Er fritidsboligen beliggende i et ikke-EU/EØS-land, er betingelsen i stk. 2, nr. 3, tillige opfyldt, hvis arbejdet er udført af en virksomhed i det pågældende land og virksomheden er momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter vedrørende det pågældende arbejde, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i det pågældende land. Det er en betingelse efter 1. og 2. pkt., at det land, hvor fritidsboligen er beliggende, skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 9.

9. I § 8 X, stk. 1, 1. pkt., ændres »25 pct.« til: »skatteværdien«.

10. § 8 X, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Skatteværdien af underskud som nævnt i 1. pkt. beregnes med den i selskabsskattelovens § 17, stk. 1, nævnte procent for det pågældende indkomstår. Der kan for hvert indkomstår højst udbetales skatteværdien af 25 mio. kr.«

11. I § 8 X, stk. 3, 1. pkt., ændres »på 1,25 mio. kr. svarende til 25 pct. af 5 mio. kr.« til: »svarende til skatteværdien af 25 mio. kr.«

12. I § 8 X, stk. 3, 3. pkt., ændres »5 mio. kr.« til: »25 mio. kr.«

§ 2

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 572 af 7. juni 2011 og senest ved § 3 i lov nr. 649 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 5 B, stk. 1, nr. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Betingelsen i ligningslovens § 8 V, stk. 2, nr. 2, anses for opfyldt, hvis den skattepligtige ville have været skattepligtig efter ejendomsværdiskatteloven af fritidsboligen på tidspunktet for arbejdets udførelse, hvis vedkommende havde været fuldt skattepligtig til Danmark.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning for personer, der fra og med den 1. juli 2013 udfører arbejde for en privat hvervgiver i eller i tilknytning til private hjem efter reglerne i ligningslovens § 7 Å, stk. 3.

Stk. 3. § 1, nr. 2-8, og § 2 har virkning for arbejde udført vedrørende en helårsbolig fra og med den 1. juni 2011 og for arbejde udført vedrørende en fritidsbolig fra og med den 22. april 2013.

Stk. 4. § 1, nr. 9-12, har virkning fra og med indkomståret 2015.

Givet på Amalienborg, den 28. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Holger K. Nielsen