Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love

(Nedsættelse og senere ophævelse af sodavandsafgiften, nedsættelse af ølafgiften, afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift, øget momsfradrag på hotelovernatninger og midlertidig forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede køretøjer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 419 af 7. maj 2012, som ændret ved § 6 i lov nr. 924 af 18. september 2012 og § 12 i lov nr. 1354 af 21. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 1, ændres »182« til: »82«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 2, ændres »66« til: »30«.

§ 2

I øl- og vinafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 626 af 11. juni 2010, § 5 i lov nr. 1383 af 28. december 2011 og § 2 i lov nr. 924 af 18. september 2012 og senest ved § 21 i lov nr. 1354 af 21. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 2. pkt., ændres »73,36« til: »56,02«.

2. I § 2, stk. 2, 2. pkt., ændres »100,92« til: »77,08«, i 3. pkt. ændres »340.360« til: »259.939«, og »8,94« til: »6,83«, og i 4. pkt. ændres »28,84« til: »22,02«, og »6.936« til: »9.083«.

3. I § 3 B, nr. 1, ændres »9,11« til: »10,07«.

4. I § 3 B, nr. 2, ændres »15,59« til: »17,66«.

§ 3

I emballageafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1057 af 17. december 2002, § 2 i lov nr. 1217 af 27. december 2003, § 7 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, lov nr. 1579 af 20. december 2006, § 1 i lov nr. 523 af 17. juni 2008 og § 3 i lov nr. 522 af 12. juni 2009 og senest ved § 8 i lov nr. 1354 af 21. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Der svares afgift til statskassen af salgsemballager og multipak med et rumindhold på under 20 l til følgende varer:

1) Opdelt i følgende varegrupper:

a) Spiritus henhørende under position 2208 i EU᾿s kombinerede nomenklatur, jf. dog nr. 2.

b) Vin henhørende under position 2204 eller 2205 i EU᾽s kombinerede nomenklatur, jf. dog nr. 2.

c) Frugtvin henhørende under position 2206 i EU᾽s kombinerede nomenklatur, og som har et alkoholindhold på over 10 pct. vol. , jf. dog nr. 2. Endvidere færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt.

2) Opdelt i følgende varegrupper:

a) Øl henhørende under position 2203 i EU᾽s kombinerede nomenklatur.

b) Mineralvand, limonade og andre varer, som indeholder kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU᾽s kombinerede nomenklatur.

c) Blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med spiritus henhørende under position 2208 i EU᾽s kombinerede nomenklatur, og som har et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder. Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU᾽s kombinerede nomenklatur tillige position 2009.

d) Andre gærede drikkevarer og blandinger af gærede drikkevarer henhørende under position 2206 i EU᾽s kombinerede nomenklatur samt blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med gærede drikkevarer henhørende under position 2206 i EU᾽s kombinerede nomenklatur, hvis drikkevarens eller blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder. Undtaget er dog færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt, jf. nr. 1, litra c. Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU᾽s kombinerede nomenklatur tillige position 2009.

e) Mineralvand, vand, limonade, iste og lignende drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU᾽s kombinerede nomenklatur.«

2. § 2, stk. 7 og 8, affattes således:

»Stk. 7. Såfremt emballagen er lavet af sekundært plastmateriale (undtagen eps og pvc) og beholderen er eller er beregnet til at blive påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 2, litra e, og indgår i pant- og retursystemet, nedsættes afgiftssatsen efter stk. 6 med 50 pct.

Stk. 8. Såfremt der ikke foreligger dokumentation for, at indholdet af sekundært materiale udgør mindst 50 pct. af emballagen nævnt i stk. 7, skal der betales afgift efter stk. 6.«

3. § 2, stk. 9-12, ophæves.

4. I § 3, stk. 1 og 3, ændres »§ 1, nr. 1-3« til: »§ 1, nr. 1 og 2«.

5. I § 3, stk. 2, og § 3 a ændres »§ 1, nr. 1-3« til: »§ 1, nr. 1 og 2«, og »§ 1, nr. 4-16,« udgår.

6. § 3, stk. 4 og 5, ophæves.

Stk. 6-8 bliver herefter stk. 4-6.

7. § 6, stk. 6, ophæves.

Stk. 7 bliver herefter stk. 6.

8. I § 6, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1-6« til: »stk. 1-5«.

9. I § 18, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 3, stk. 1, 4 eller 7« til: »§ 3, stk. 1 eller 5«, og i nr. 5 ændres »§ 3, stk. 6« til: »§ 3, stk. 4«.

10. I Bilag 2. Oversigt over det afgiftspligtige vareområde i den volumenbaserede emballageafgift, § 1, nr. 1, litra b og c udgår »- Ikkekulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, som omfattet af nr. 3, dvs. den vægtbaserede emballageafgift.«, og i nr. 2, litra b, ændres »og mælk, som er omfattet af nr. 3, dvs. den vægtbaserede emballageafgift« til: »og mælk.«

§ 4

I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 42, stk. 2, 2. pkt., ændres »50 pct.« til: »75 pct.«

2. I § 42, stk. 3, ændres »50 pct.« til: »75 pct.«

§ 5

I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 221 af 26. februar 2013, som ændret ved § 9 i lov nr. 649 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes efter stk. 6 som nye stykker:

»Stk. 7. I årene 2014 og 2015 forhøjes den i stk. 1 fastsatte grænse for afgiftsfri genopbygning af motorkøretøjer afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 2, fra 65 pct. til 75 pct.

Stk. 8. I årene 2014 og 2015 omfatter reglen i stk. 5 motorkøretøjer afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 2, hvor udgiften til genopbygning af motorkøretøjet er opgjort til mere end 65 pct. og indtil 75 pct. af den efter stk. 2 fastsatte handelsværdi.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 9.

2. I § 7, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres »stk. 1-6« til: »stk. 1-8«.

§ 6

I lov nr. 924 af 18. september 2012 om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love (Indeksering af forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter, regulering af tonnageskatten, forhøjelse af udligningsafgiften og forlængelse af afgiftsfritagelsen for brint- og elbiler), som ændret ved § 15 i lov nr. 1353 af 21. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 13, stk. 19 og 20, ophæves.

Stk. 21-47 bliver herefter stk. 19-45.

2. § 13, stk. 25 og 26, der bliver stk. 23 og 24, affattes således:

»Stk. 23. Der skal af maltbaseret alkoholsodavand omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3 B, nr. 1, som fra og med den 1. juli 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en tillægsafgift på 8,73 kr. pr. liter, og der skal af maltbaseret alkoholsodavand omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3 B, nr. 1, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en tillægsafgift på 9,38 kr. pr. liter.

Stk. 24. Der skal af maltbaseret alkoholsodavand omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3 B, nr. 2, som fra og med den 1. juli 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en tillægsafgift på 15,19 kr. pr. liter, og der skal af maltbaseret alkoholsodavand omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3 B, nr. 2, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en tillægsafgift på 16,39 kr. pr. liter.«

3. § 13, stk. 48 og 49, ophæves.

Stk. 50-59 bliver herefter stk. 46-55.

§ 7

Lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 419 af 7. maj 2012, ophæves.

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2013, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. §§ 4, 5 og 7 træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 3. § 3 træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 4. § 1 og § 2 har virkning for mineralvand m.v. og øl, der fra den 1. juli 2013 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres.

Stk. 5. § 3 har virkning for emballager, der er afgiftspligtige efter emballageafgiftslovens § 1, og som fra den 1. januar 2015 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres.

Stk. 6. § 5 har virkning for motorkøretøjer, der er ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m., jf. registreringsafgiftslovens § 7, stk. 1, fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2015.

Stk. 7. § 7 har virkning for mineralvand m.v., der fra den 1. januar 2014 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres.

§ 9

Stk. 1. Virksomheder, der den 1. juli 2013 har et lager af mineralvand, der er afgiftsberigtiget med en højere afgift end efter denne lovs § 1, kan på grundlag af en specificeret lageropgørelse få godtgjort afgiftsdifferencen for uåbnede beholdere.

Stk. 2. Virksomheder, der den 1. juli 2013 har et lager af øl, der er afgiftsberigtiget med en højere afgiftssats end efter denne lovs § 2, kan på grundlag af en specificeret lageropgørelse få godtgjort afgiftsdifferencen for uåbnede beholdere.

Stk. 3. Virksomheder, der den 1. januar 2014 har et lager af afgiftsberigtiget mineralvand, kan på grundlag af en specificeret lageropgørelse få godtgjort afgiften for uåbnede beholdere.

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 1-3 ydes kun for varer, der er bestemt til afsætning, og kun såfremt godtgørelsen af afgift af varerne overstiger 500 kr.

Stk. 5. Det er en betingelse for at opnå afgiftsgodtgørelse efter stk. 1 og 3, at virksomheden overholder regnskabsbestemmelserne i § 12 i lov om afgift af mineralvand m.v.

Stk. 6. Det er en betingelse for at opnå afgiftsgodtgørelse efter stk. 2, at virksomheden overholder regnskabsbestemmelserne i § 14 og § 15 i øl- og vinafgiftsloven.

Stk. 7. For godtgørelse efter stk. 1-3 skal virksomhederne udarbejde en opgørelse af lagerbeholdning henholdsvis pr. 1. juli 2013 og pr. 1. januar 2014 for de varer, som der ønskes godtgørelse for. Opgørelsen skal indeholde oplysninger om leverandørens navn, adresse og cvr-nummer. Told- og skatteforvaltningen kan gøre godtgørelsen betinget af, at virksomheden fremlægger dokumentation for, at afgiften er betalt. Anmodning om godtgørelse med de anførte oplysninger skal være told- og skatteforvaltningen i hænde senest den 10. juli 2013 for godtgørelse efter stk. 1 og 2 og senest den 14. januar 2014 for godtgørelse efter stk. 3.

Stk. 8. Ved ansøgning om afgiftsgodtgørelse efter stk. 1 og 3 finder reglerne i §§ 18 og 19 og § 21, stk. 1, nr. 1, og stk. 3 og 4, i lov om afgift af mineralvand m.v. og §§ 18 og 19 i opkrævningsloven tilsvarende anvendelse.

Stk. 9. Ved ansøgning om afgiftsgodtgørelse efter stk. 2 finder reglerne i §§ 22 og 23 og § 25, stk. 1, nr. 1, og stk. 3 og 4, i øl- og vinafgiftsloven og §§ 18 og 19 i opkrævningsloven tilsvarende anvendelse.

Stk. 10. Virksomheder, der i 2013 er berettiget til at modtage afgiftslettelse efter § 2 i øl- og vinafgiftsloven, skal for den hl-mængde stærkt øl, der giver afgiftslettelse i afgiftsperioderne juli-december 2013, foretage en ny beregning af afgiftslettelsen efter § 2, stk. 2, i øl- og vinafgiftsloven som ændret ved denne lovs § 2, nr. 2.

Givet på Amalienborg, den 28. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Holger K. Nielsen