Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31995L0050
 
32008L0068
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Generelle bestemmelser
Kapitel 3 Dokumenter
Kapitel 4 Transportklassifikation af fyrværkeri
Kapitel 5 Godkendelse af køretøjer, tanke, batterikøretøjer og MEGC's
Kapitel 6 Emballage
Kapitel 7 Sammenlæsning
Kapitel 8 Uddannelse
Kapitel 9 Tvangsruter mv.
Kapitel 10 Klage
Kapitel 11 Kontrol, straf mv.
Kapitel 12 Ikrafttræden mv.
Kapitel 13 Overgangsbestemmelser
Bilag 1 EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR)
Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande
Del 1 Generelle bestemmelser
Del 2 Klassificering
Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder
Del 3 Tabel A
Del 3 Tabel B
Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke
Del 5 Bestemmelser for forsendelse
Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC’s, storemballager, tanke og bulkcontainere
Del 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering
Bilag B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse
Del 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentatio
Del 9 Bestemmelser for konstruktion og godkendelse af køretøjer
Bilag 2 Overgangsbestemmelser for tanke og køretøjer til national vejtransport af farligt gods
Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods
Bilag 4 Vejtransport af farligt gods, der skal følge tvangsruter i tættere bebygget område
Bilag 5 Tjekliste
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods1)

I medfør af § 82, stk. 5-7, § 118, stk. 7, og § 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder endvidere for af- og pålæsning og anden håndtering af farligt gods, der finder sted som led i en transport efter stk. 1.

Stk. 3. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal definitionerne i ADR samt følgende definitioner lægges til grund:

1) ADR: 2013-udgaven af den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej med bilag og supplementer. Konventionen fremgår af bilag 1.

2) ADR-attest: Godkendelsesattest, der kan udstedes, når køretøjet mv. er omfattet af § 21. Attesten skal være udformet i henhold til bestemmelserne i ADR. ADR-attester er gyldige ved både international og national vejtransport.

3) National godkendelsesattest: Godkendelsesattest, der kan udstedes, når køretøjet mv. er omfattet af § 21 eller af en eller flere af de særlige bestemmelser, der er nævnt i bilag 2, kapitel I og II. Attestens udformning kan afvige fra ADR-attesten. Sådanne godkendelsesattester er alene gyldige ved national vejtransport.

4) National vejtransport: Vejtransport, som udelukkende finder sted inden for Danmarks grænser.

5) Køretøj: Køretøj, som defineret i færdselsloven, og som er registreringspligtigt efter gældende bestemmelser herom, samt ikke-registreringspligtigt køretøj, herunder blokvogn, der trækkes af registreringspligtigt køretøj.

6) Tank: Når ordet anvendes alene: Tankcontainer, UN-tank, aftagelig tank, fast tank, element i batterikøretøj eller MEGC.

7) Tryktank: Tank, hvori der transporteres stoffer hørende til klasse 2, eller som fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk.

Kapitel 2

Generelle bestemmelser

§ 2. Enhver, som er involveret i vejtransport af farligt gods efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, skal udvise forsigtighed og agtpågivenhed, så skade på liv, helbred, miljø eller materielle værdier forebygges.

Stk. 2. Enheder på et køretøj eller i en last, der omfatter farligt gods, skal være forsvarligt stuvet på køretøjet og skal være fastgjort eller fastkilet, så de enkelte enheder eller dele af lasten ikke kan forskubbe sig i forhold til hinanden eller til køretøjet under normale transportforhold.

§ 3. Spild eller udslip af farligt gods skal omgående anmeldes til alarmeringscentralen (1-1-2), medmindre spildet eller udslippet umiddelbart kan fjernes eller uskadeliggøres af de tilstedeværende.

Stk. 2. Rapportering om alvorlige uheld eller hændelser i henhold til afsnit 1.8.5 i ADR skal af henholdsvis læsseren, påfylderen, transportøren eller modtageren ske til Beredskabsstyrelsen. Rapporteringen skal ske senest 1 måned efter uheldet eller hændelsen.

§ 4. Vejtransport af farligt gods skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse med bilag og ADR med de særlige aftaler, som Danmark måtte have indgået i henhold hertil, jf. dog stk. 2 og 3, samt §§ 5-13, 18, 19 og 28.

Stk. 2. National vejtransport af farligt gods, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, og til hvilke der er udstedt en konverteret national godkendelsesattest (konverteringsattest), skal foregå efter ADR med de overgangsbestemmelser for tanke og køretøjer, der fremgår af bilag 2.

Stk. 3. National vejtransport af indsamlet affald, der indeholder farligt gods, kan udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, efter bestemmelserne i ADR med de afvigelser, der fremgår af bilag 3.

§ 5. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på vejtransport af eksplosive stoffer og genstande (klasse 1), der udføres med køretøjer, som tilhører de danske væbnede styrker eller med køretøjer, som disse er ansvarlige for, samt vejtransport af farligt gods, der udføres med køretøjer, som tilhører udenlandske væbnede styrker, eller med køretøjer, som disse er ansvarlige for.

§ 6. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på køretøjer belæsset med farligt gods, der henstilles (parkeres) i mere end 48 timer i sammenhæng, dog mere end 60 timer i sammenhæng på en godsterminal.

§ 7. Med undtagelse af § 2 og § 3, stk. 1, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på motorredskaber, der i medfør af bekendtgørelse om registrering af køretøjers § 5, nr. 1, er fritaget for registrering, og for traktorer, der i medfør af lov om registrering af køretøjers §§ 3 og 4 er fritaget for registrering, samt for påhængskøretøjer hertil. Dette gælder endvidere for registrerede traktorer, når disse benyttes til kørsel omfattet af lov om registrering af køretøjers §§ 3 og 4.

§ 8. Med undtagelse af § 2 og § 3, stk. 1, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på vejtransport af farligt gods foretaget af private personer, når medicinsk behandling af føreren eller en passager i køretøjet begrunder en sådan transport.

§ 9. Med undtagelse af § 2 og § 3, stk. 1, og § 38, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på vejtransport af farligt gods foretaget af private personer med et køretøj registreret i Danmark, når godset er emballeret til detailsalg, og når det er beregnet til de pågældendes personlige eller hjemlige brug eller fritids- eller sportsaktivitet.

Stk. 2. Genopfyldelige beholdere påfyldt af eller for private personer må anvendes til transport efter stk. 1 af brandfarlige væsker, når beholderne er godkendt i henhold til ADR. Den enkelte beholder må højst indeholde 60 liter uanset beholderens størrelse.

Stk. 3. Vejtransport af farligt gods foretaget af private personer efter stk. 1-2 skal i øvrigt ske på følgende betingelser:

1) Den samlede mængde farligt gods må højst udgøre 80 kg (brutto) pr. transporterende enhed, dog højst 5 kg nettoeksplosivstofmængde (NEM) fyrværkeri, jf. dog nr. 4. Ved transport af komprimerede ikke-brandfarlige, ikke-giftige gasser må den samlede mængde dog udgøre op til 70 liter (vandkapacitet).

2) Brandfarlige væsker med flammepunkt på under 23° C, herunder benzin, må højst udgøre 60 liter pr. transporterende enhed.

3) Ved transport af fyrværkeri må der ikke samtidig transporteres andet farligt gods.

4) I lille bus og bus, hvortil der kræves kørekort til henholdsvis kategori D1 og D, må der medbringes indtil 5 kg (brutto) farligt gods pr. person. Er der tale om fyrværkeri, må der højst medbringes 0,5 kg nettoeksplosivstofmængde (NEM) pr. person.

§ 10. Med undtagelse af § 2 og § 3, stk. 1, og § 38, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på virksomheders vejtransport med et køretøj registreret i Danmark af eget affald, der er farligt gods, til nærmeste mulige affaldsindsamlingssted, der indgår i en kommunal ordning, når transporten sker i overensstemmelse med stk. 2-7.

Stk. 2. Der må ikke være tale om affald fra virksomheders produktion.

Stk. 3. Affaldet må ikke være eksplosive stoffer og genstande eller radioaktive stoffer, jf. kriterierne herfor i del 2 i ADR, bortset fra eksplosive genstande, der i henhold til disse kriterier er klassificeret som 1.4S.

Stk. 4. Den samlede mængde farligt gods må højst udgøre 80 kg (brutto) pr. transporterende enhed.

Stk. 5. Brandfarlige væsker med flammepunkt på under 23° C, herunder benzin, må højst udgøre 60 liter pr. transporterende enhed.

Stk. 6. Affaldet skal være emballeret i originalemballagen og kun, hvis dette ikke er muligt, i andre emballager af god kvalitet, som er egnede til det pågældende indhold, og som kan modstå de påvirkninger, der kan forventes under normale transportforhold. Emballagerne skal være udformet og lukket på en måde, der forebygger udslip af indholdet under normale transportforhold.

Stk. 7. Det farlige gods må ikke pakkes sammen med andet farligt gods eller andet gods, hvis godset på farlig måde kan reagere indbyrdes.

§ 11. Med undtagelse af § 2 og § 3, stk. 1, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på national vejtransport af lagerbeholdere, som

1) ikke er eller har været godkendt i henhold til ADR,

2) er beregnet og bruges til midlertidig opstilling, eksempelvis på byggepladser,

3) har indeholdt gasser i klasse 2, gruppe A, O eller F, eller stoffer i klasse 3 eller klasse 9 tilhørende emballagegruppe II eller III eller pesticider i klasse 6.1 tilhørende emballagegruppe II eller III, og

4) transporteres i tom og urenset stand med henblik på lagerbeholdernes kassation, reparation eller flytning til nyt oplagssted under overholdelse af stk. 2.

Stk. 2. Ved transport af de i stk. 1 nævnte lagerbeholdere skal alle åbninger med undtagelse af eventuelle trykaflastningsanordninger være hermetisk lukkede. Der skal endvidere være truffet foranstaltninger til at forhindre udslip under normale transportforhold.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på lagerbeholdere, der har indeholdt desensibiliserede eksplosive stoffer, som det er forbudt at transportere i henhold til ADR.

§ 12. National vejtransport af farligt gods, der foregår inden for en eller flere sammenhængende ejendomme, hvor virksomhedsarealet er særligt afspærret, indhegnet eller på anden måde afgrænset fra øvrig vej, kan i de tilfælde, hvor transporten indgår som et led i håndteringen af godset inden for arealet, finde sted, når bestemmelserne i § 2 og § 3, stk. 1, og følgende betingelser er opfyldt:

1) Køretøjer og tanke skal godkendes, jf. §§ 21-25.

2) Den transporterende enhed skal være afmærket i henhold til de relevante bestemmelser i ADR om orangefarvede skilte og faresedler.

3) Det farlige gods skal transporteres i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR om sammenlæsningsforbud.

4) Føreren skal have gennemført den særlige uddannelse for førere af køretøjer med farligt gods i henhold til afsnit 8.2.1 i ADR eller en uddannelse i henhold til kapitel 1.3 i ADR.

Stk. 2. Ved kortere vejtransport mellem to eller flere adskilte virksomhedsområder kan transporten efter skriftlig tilladelse fra politiet gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1.

§ 13. National vejtransport af farligt gods, der foregår i en godshavn, lufthavn eller kombiterminal, og hvor dette område er særligt afspærret, indhegnet eller på anden måde afgrænset fra øvrig vej, kan i de tilfælde, hvor transporten indgår som et led i håndteringen af godset inden for området, finde sted, når bestemmelserne i § 2, § 3, stk. 1, og § 15 og følgende betingelser er opfyldt:

1) Køretøjer og tanke skal godkendes, jf. §§ 21-25.

2) Den transporterende enhed skal være afmærket i henhold til bestemmelserne i ADR, eller den pågældende cargo transport unit skal være afmærket i henhold til bestemmelserne for den pågældende transportform (IMDG-koden, ICAO TI eller RID).

3) Det farlige gods skal transporteres i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR om sammenlæsningsforbud, dog således at bestemmelserne for den pågældende transportform (IMDG-koden, ICAO TI eller RID) kan anvendes for så vidt angår adskillelse af kolli inden i den pågældende cargo transport unit.

4) Den transporterende enhed skal være udstyret med mindst en håndildslukker til brandklasse A, B og C med en kapacitet på mindst 6 kg pulver eller tilsvarende kapacitet for andre slukningsmidler. Slukningsmidlet skal være egnet til brug på et køretøj. Slukkeren skal opfylde kravene i de relevante standarder i EN 3 serien, medmindre slukkeren blev taget i brug på et tidspunkt, hvor DS 2120 eller en anden tilsvarende standard var anerkendt, og slukkeren opfylder kravene heri.

5) Føreren skal have gennemført den særlige uddannelse for førere af køretøjer med farligt gods i henhold til afsnit 8.2.1 i ADR eller en uddannelse i henhold til kapitel 1.3 i ADR.

Stk. 2. Ved kortere vejtransport mellem to eller flere adskilte områder i en godshavn, lufthavn eller kombiterminal kan transporten efter skriftlig tilladelse fra politiet gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1.

§ 14. Farligt gods, som i henhold til ADR er udelukket fra transport, eller som ikke kan transporteres på de betingelser, som er angivet i ADR, må kun transporteres, hvis Justitsministeriet skriftligt meddeler tilladelse hertil. Transporten skal ske på de vilkår, der måtte være fastsat i tilladelsen.

Stk. 2. Særlig tilladelse efter stk. 1 kan kun gives til national vejtransport under forudsætning af, at sikkerheden ikke forringes, og transporten er klart defineret og tidsmæssigt afgrænset.

§ 15. Håndildslukkere, der i henhold til denne bekendtgørelse og ADR skal medbringes som brandslukningsmateriel på transporterende enheder, skal tilses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320.

Stk. 2. Håndildslukkere skal tilses mindst én gang om året og skal være mærket med en tilsynsetiket påsat af den, der har foretaget tilsynet. Udover oplysninger som anført i DS 2320 skal måned og år for næste tilsyn fremgå af etiketten. Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde.

§ 16. Af- og pålæsning af kolli med farligt gods på offentlig vej i bymæssig bebyggelse kræver ingen særlig tilladelse.

Kapitel 3

Dokumenter

§ 17. De dokumenter og beviser, der er foreskrevet for transport i henhold til ADR, skal medbringes under transporten og på forlangende forevises politiet, jf. dog §§ 12, 13, 18, 19 og 40.

Stk. 2. Hvis transporten foregår efter en særlig tilladelse, jf. § 14, stk. 1, skal der under transporten udover de i stk. 1 nævnte dokumenter medbringes kopi af denne særlige tilladelse, som på forlangende skal forevises politiet.

Stk. 3. Hvis der efter § 21, jf. §§ 22-24, eller efter en eller flere af de særlige bestemmelser i bilag 2 er udstedt national godkendelsesattest, skal denne medbringes under transporten og på forlangende forevises politiet.

Stk. 4. Ved vejtransport af farligt gods i eller mellem Sverige, Norge og Danmark kan transportdokumentet være affattet på ét sprog, hvis det er enten på svensk, norsk eller dansk.

§ 18. Ved kørsel med køretøjer med tanke og beholdere, der indeholder farligt gods, som under kørslen forbruges i en arbejdsproces, kan transportdokumentet for det pågældende farlige gods udelades, hvis anden medbragt dokumentation indeholder oplysninger om UN-nummer, stofnavn og klasse.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse ved kørsel til og fra arbejdsstedet.

§ 19. Ved national vejtransport af mineralolieprodukter hørende til klasse 3, UN-nummer 1202, 1203 og 1223, og gasser hørende til klasse 2 i forbindelse med levering til to eller flere modtagere og indsamling af tilsvarende returgods fra to eller flere af disse kan transportdokument udelades, hvis anden medbragt dokumentation indeholder oplysninger om UN-nummer, stofnavn og klasse.

Stk. 2. Når der i henhold til særlige bestemmelser eller tillægsbestemmelser i ADR skal anføres oplysninger i transportdokumentet, skal disse i de i stk. 1 nævnte tilfælde i stedet fremgå af anden dokumentation, der følger den transporterende enhed.

Stk. 3. Hvis undtagelsesbestemmelsen i underafsnit 1.1.3.6 i ADR anvendes, kan transportdokument i de i stk. 1 nævnte tilfælde kun udelades, hvis oplysninger om UN-nummer, stofnavn og klasse, og den maksimale samlede mængde farligt gods i hver transportkategori fremgår af anden dokumentation, der følger den transporterende enhed.

Kapitel 4

Transportklassifikation af fyrværkeri

§ 20. Sikkerhedsstyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af transportklassifikation af fyrværkeri efter ADR.

Kapitel 5

Godkendelse af køretøjer, tanke, batterikøretøjer og MEGC's

§ 21. Følgende køretøjer må ikke benyttes til vejtransport af farligt gods, før de er synet og godkendt, og der er udstedt ADR-attest eller national godkendelsesattest til transport af farligt gods som anført i §§ 22-24 eller i bilag 2:

1) Køretøj med fast tank eller aftagelig tank hver med en individuel kapacitet på over 1.000 liter eller element(er) i batterikøretøj med en samlet kapacitet på over 1.000 liter.

2) Køretøj til tankcontainer eller UN-tank med en individuel kapacitet på over 3.000 liter eller til MEGC med en samlet kapacitet på over 3.000 liter.

3) Køretøj til transport af stoffer tilhørende klasse 1 (eksplosive stoffer og genstande), der skal kategoriseres til type EX/II eller EX/III som defineret i ADR.

4) Trækkende køretøj til påhængskøretøj (påhængsvogn, kærre eller sættevogn) nævnt i nr. 1 eller nr. 2 samt til sættevogne nævnt i nr. 3.

5) Køretøj med enhed til fremstilling af eksplosive stoffer og genstande, der skal kategoriseres som MEMU som defineret i ADR.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte dansk registrerede køretøjer synes og godkendes af en synsvirksomhed. De i stk. 1, nr. 1, 2 og 4, nævnte køretøjer, der tilhører de danske væbnede styrker, synes og godkendes af myndigheder udpeget af Forsvarsministeriet.

§ 22. For dansk registrerede køretøjer omfattet af § 21, bortset fra registreringspligtig traktor, påhængskøretøj hertil og køretøjer tilhørende de danske væbnede styrker, udsteder en synsvirksomhed ADR-attest.

Stk. 2. ADR-attesten har en gyldighedsperiode på et år. Gyldighedsperioden regnes fra datoen for synet af køretøjet.

Stk. 3. ADR-attestens gyldighed kan forlænges ved syn hos en synsvirksomhed. Gyldighedsperioden for en forlængelse regnes fra seneste udløbsdato, hvis synet udføres inden for én måned før eller efter denne dato.

§ 23. For registreringspligtig traktor udsteder en synsvirksomhed en national godkendelsesattest.

Stk. 2. For påhængskøretøj med tank hørende til registreringspligtig traktor udsteder Beredskabsstyrelsen en national godkendelsesattest.

Stk. 3. Den nationale godkendelsesattest har en gyldighedsperiode på et år. Gyldighedsperioden regnes fra datoen for synet af køretøjet.

Stk. 4. Den nationale godkendelsesattests gyldighed kan forlænges ved syn hos en synsvirksomhed. Gyldighedsperioden for en forlængelse regnes fra seneste udløbsdato, hvis synet udføres inden for én måned før eller efter denne dato.

Stk. 5. De i stk. 1 og 2 nævnte køretøjer, der tilhører de danske væbnede styrker, godkendes af en af Forsvarsministeriet udpeget myndighed. De nationale godkendelsesattester til sådanne køretøjer kan forlænges ved syn hos en af Forsvarsministeriet udpeget myndighed.

Stk. 6. Forsvarsministeriet eller den myndighed, Forsvarsministeriet måtte bemyndige hertil, fastsætter retningslinjer for ansøgning og udstedelse af national godkendelsesattest for køretøjer tilhørende de danske væbnede styrker.

§ 24. For trækkende køretøj til påhængskøretøj med tank, der er registreringsfritaget og alene godkendt til anvendelse på lufthavnsområder, udsteder en synsvirksomhed en national godkendelsesattest.

Stk. 2. For køretøj med tank, der er registreringsfritaget og alene godkendt til anvendelse på lufthavnsområder, udsteder Beredskabsstyrelsen en national godkendelsesattest.

Stk. 3. Den nationale godkendelsesattest har en gyldighedsperiode på et år. Gyldighedsperioden regnes fra datoen for synet af køretøjet.

Stk. 4. Den nationale godkendelsesattests gyldighed kan forlænges ved syn hos en synsvirksomhed. Gyldighedsperioden for en forlængelse regnes fra seneste udløbsdato, hvis synet udføres inden for én måned før eller efter denne dato.

§ 25. Tanke skal opfylde bestemmelserne i ADR og være godkendt af den kompetente danske myndighed eller et af denne udpeget organ.

Stk. 2. Kravet om dansk tankgodkendelse gælder dog ikke for importerede tankcontainere, UN-tanke og MEGC's, der er godkendt af den kompetente myndighed i oprindelseslandet eller et af denne udpeget organ. Kravet om dansk tankgodkendelse gælder endvidere ikke for øvrige importerede tanke, hvortil den kompetente myndighed i oprindelseslandet eller et af denne udpeget organ har tildelt tankkode og udstedt ADR-attest på baggrund af 2001-udgaven eller senere udgaver af ADR.

Stk. 3. Arbejdstilsynet er den kompetente danske myndighed for tryktanke.

Stk. 4. For øvrige tanke er Beredskabsstyrelsen den kompetente danske myndighed.

Stk. 5. For tanke til køretøjer omfattet af § 21 bortset fra tankcontainere, UN-tanke og MEGC's udsteder Beredskabsstyrelsen eller et af denne udpeget organ, på baggrund af godkendelsen i medfør af stk. 1, den nødvendige dokumentation til brug for synsvirksomhedernes udstedelse af ADR-attest.

Stk. 6. Tanke, bortset fra tryktanke, der er beregnet til tankning af fly, og som alene skal godkendes til anvendelse på lufthavnsområder, kan efter 31. januar 2005 fremstilles med de afvigelser fra ADR, der fremgår af EN 12312-5 for så vidt angår tankenes konstruktion.

§ 26. Trafikstyrelsen fastsætter retningslinjer for ansøgning om og udstedelse af ADR-attest og national godkendelsesattest.

Stk. 2. Ved ansøgning om udstedelse af ADR-attest skal et af Trafikstyrelsen godkendt ansøgningsskema benyttes.

Kapitel 6

Emballage

§ 27. Hver enkelt emballagetype, der anvendes ved transport af stoffer og genstande hørende til klasse 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 eller 9, skal, hvor dette er påkrævet efter bestemmelserne i ADR, før ibrugtagning været prøvet og godkendt af et af Beredskabsstyrelsen anerkendt prøvningsorgan.

Stk. 2. Emballage, der anvendes til transport af stoffer hørende til klasse 2 (trykbeholdere og tanke), skal opfylde de af Arbejdstilsynet fastsatte bestemmelser om transportabelt trykbærende udstyr.

Stk. 3. Emballage til klasse 7 skal, hvor dette er påkrævet efter bestemmelserne i ADR, før ibrugtagning godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Kapitel 7

Sammenlæsning

§ 28. Sammenlæsning af stoffer og genstande skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR.

Stk. 2. Virksomheder, der udfører sprængningsarbejder, må dog ved national vejtransport på samme køretøj sammenlæsse detonatorer i forenelighedsgruppe B samt eksplosive stoffer og genstande i forenelighedsgruppe D, som disse grupper nærmere er defineret i ADR, når disse stoffer og genstande transporteres fra opbevaringssted til arbejdssted og tilbage igen, og når følgende betingelser er opfyldt:

1) Der transporteres højst 200 stk. detonatorer i gruppe B.

2) Der transporteres højst 25 kg (netto) eksplosive stoffer og genstande i gruppe D.

3) Detonatorer samt eksplosive stoffer og genstande emballeres hver for sig i UN-godkendt emballage i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR.

4) Afstanden mellem emballager, der indeholder detonatorer, og emballager, der indeholder eksplosive stoffer og genstande, skal være mindst 1 meter.

5) Emballager, der indeholder detonatorer, og emballager, der indeholder eksplosive stoffer og genstande, skal være anbragt på køretøjet på en sådan måde, at de hurtigt kan fjernes.

6) Alle øvrige bestemmelser i ADR skal være overholdt.

Kapitel 8

Uddannelse

§ 29. Førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods samt andet personale, som er involveret i vejtransport af farligt gods, skal opfylde de uddannelseskrav, som følger af ADR, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Personer, der som led i synsvirksomhedernes årlige tekniske eftersyn foretager prøvekørsel af køretøjer indeholdende farligt gods eller rester heraf, skal alene have gennemført en uddannelse i henhold til kapitel 1.3 i ADR.

Stk. 3. Instruktører, der forestår undervisning af førere, som skal uddannes i henhold til afsnit 8.2.1 i ADR, skal have bestået den eksamen i vejtransport, der stilles krav om i bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods.

Stk. 4. Dokumentation for den senest gennemførte uddannelse i henhold til kapitel 1.3 og kapitel 1.10 i ADR skal opbevares af arbejdsgiveren under hele ansættelsesforholdet og i mindst 1 år efter ansættelsesforholdets ophør.

§ 30. Beredskabsstyrelsen udsteder og fornyer uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods.

Stk. 2. Beredskabsstyrelsen fastsætter regler om uddannelse af førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods, regler om udstedelse og fornyelse af uddannelsesbeviser og om vilkår for godkendelse af kurser. For så vidt angår radioaktive stoffer fastsætter Beredskabsstyrelsen bestemmelserne efter samråd med Sundhedsstyrelsen.

Stk. 3. Beredskabsstyrelsen godkender og fører tilsyn med kurserne, jf. stk. 2. Beredskabsstyrelsen udarbejder endvidere eksamensopgaverne.

§ 31. Personer, der i henhold til ADR udfører eftersyn og prøvning af IBC's af metal, IBC's af stiv plast eller komposit IBC's, skal have gennemført en uddannelse, der er godkendt af Beredskabsstyrelsen. Dokumentation for gennemført uddannelse skal på forlangende forevises Beredskabsstyrelsen.

Stk. 2. Undtaget fra bestemmelserne i stk. 1 er personer ansat hos et af Beredskabsstyrelsen godkendt prøvningsorgan.

Kapitel 9

Tvangsruter mv.

§ 32. Politidirektøren kan efter forelæggelse for de relevante kommunale myndigheder bestemme, at vejtransport af farligt gods omfattet af bilag 4 skal føres ad bestemte ruter (tvangsruter) i tættere bebygget område. Rigspolitiet fastsætter de overordnede generelle retningslinjer for, i hvilket omfang der bør fastsættes tvangsruter.

Stk. 2. Bestemmelser om tvangsruter fastsættes og offentliggøres i en lokal bekendtgørelse.

Stk. 3. Politidirektøren sender et eksemplar af den lokale bekendtgørelse om tvangsruter til Rigspolitiet, der årligt udarbejder en oversigt over de fastsatte tvangsruter. Oversigten er tilgængelig i elektronisk form via hjemmesiden www.politi.dk.

Stk. 4. Hvor transport af farligt gods efter stk. 1 skal foregå ad de fastsatte tvangsruter, må disse kun fraviges med forudgående tilladelse af politiet efter indhentet udtalelse fra det kommunale redningsberedskab.

Stk. 5. Hvis der uden for tættere bebygget område foreligger et særligt behov for at regulere vejtransport af farligt gods, kan politiet efter forudgående forelæggelse for Rigspolitiet træffe afgørelse herom.

Kapitel 10

Klage

§ 33. Afgørelser truffet af Beredskabsstyrelsen efter § 23, stk. 2, § 24, stk. 2, § 25, stk. 4 og 5, § 27, stk. 1, eller § 31 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 34. Afgørelser truffet af Sundhedsstyrelsen efter § 27, stk. 3, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 35. Afgørelser truffet af Sikkerhedsstyrelsen efter § 20 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 36. Afgørelser truffet af synsvirksomhederne efter § 21, stk. 2, 1. pkt., § 22, § 23, stk. 1 og 4, eller § 24, stk. 1 og 4, kan indbringes for Trafikstyrelsen.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Stk. 3. Trafikstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 11

Kontrol, straf mv.

§ 37. Politiet kan standse et køretøj, hvormed der udføres vejtransport af farligt gods, og undersøge eller lade det undersøge med henblik på at kontrollere, at transporten opfylder reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Politiets kontrol sker med udgangspunkt i den i bilag 5 optrykte tjekliste. Politiet overdrager føreren af køretøjet et eksemplar af tjeklisten.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan politiet foretage kontrol, der ikke tager udgangspunkt i tjeklisten, herunder foretage yderligere kontrol.

§ 38. Overtrædelse af bekendtgørelsens §§ 2 og 3, § 4, stk. 1-2, § 9, stk. 2 og 3, § 10, stk. 2-7, §§ 11-13, § 14, stk. 1, § 15, § 17, stk. 1-3, § 18, stk. 1, § 19, § 21, stk. 1, § 25, stk. 1, §§ 27 og 28, § 29, stk. 1, 3, og 4, § 31, stk. 1, de tekniske forskrifter, der følger af § 41, og bilag 3, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. På samme måde straffes den, som overtræder regler og vilkår fastsat i medfør af § 30, stk. 2.

Stk. 2. Overtrædelse af de af politiet fastsatte bestemmelser om tvangsruter, jf. § 32, straffes i henhold til færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 3, med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 12

Ikrafttræden mv.

§ 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013 og har virkning for tilladelser, der udstedes i henhold til bekendtgørelse efter denne dato.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods ophæves.

Kapitel 13

Overgangsbestemmelser

§ 40. Bilag 2, kapitel I og II, indeholder overgangsbestemmelser for tanke og køretøjer, hvortil der er udstedt en konverteret national godkendelsesattest (konverteringsattest).

§ 41. Kapitel 9 i Tekniske Forskrifter af maj 1985 udarbejdet af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen) for vejtransport af komprimerede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter (klasse 2) finder fortsat anvendelse.

§ 42. Etiketter i overensstemmelse med bilag 3, kapitel 1, gældende indtil 30. juni 2013, kan indtil 30. juni 2014 fortsat anvendes til transport i henhold til bilag 3, kapitel I og II.

§ 43. Affald, der er farligt gods i klasse 5.1, kan indtil den 1. oktober 2013 transporteres i overensstemmelse med bilag 3 gældende indtil den 30. juni 2013.

Justitsministeriet, den 27. juni 2013

Morten Bødskov

/ Christian Hesthaven


Bilag 1

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR)

gældende fra 1. januar 2013*)

   
   

Rigspolitiet, Politiområdet, Nationalt Beredskabscenter

2013

   
   

Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR)

 

Rigspolitiet

Politiområdet

Nationalt Beredskabscenter

Rigspolitiets færdselssektion

Ejby Industrivej 125-135

2600 Glostrup

Telefon: 33 14 88 88

Redaktion: Beredskabsstyrelsen

ISBN: 978-87-90606-08-4

 

*) ADR implementeres i dansk ret via en ændring af bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods.

FORORD

Generelt

Den Europæiske Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) blev udarbejdet den 30. september 1957 i Geneve under FN’s Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) og trådte i kraft den 29. januar 1968. Selve konventionen blev ændret ved en protokol til ændring af artikel 14, stk. 3, der blev udfærdiget den 21. august 1975 i New York og trådte i kraft den 19. april 1985.

Ifølge konventionens artikel 2 er international transport af farligt gods, som ifølge bilag A er udelukket fra transport, ikke tilladt, hvorimod international transport af andet farligt gods er tilladt, hvis følgende betingelser er opfyldt:

betingelserne i bilag A for de pågældende former for gods, specielt med hensyn til emballering og mærkning, og

betingelserne i bilag B for det køretøj, der transporterer det pågældende gods, specielt med hensyn til dettes konstruktion, udstyr og drift.

Ikke desto mindre bevarer den enkelte kontraherende part ifølge artikel 4 sin ret til at fastsætte regler for eller forbyde indførsel af farligt gods på sit område af andre grunde end hensynet til sikkerheden under transport. De kontraherende parter bevarer endvidere deres ret til ved bilaterale eller multilaterale aftaler at bestemme, at visse typer farligt gods, som ifølge bilag A er udelukket fra international transport, på visse betingelser kan transporteres på deres område, eller at der for farligt gods, som ifølge bilag A må gøres til genstand for international transport, på deres område skal gælde betingelser, der er mere lempelige end betingelserne i bilag A og B.

Bilag A og B er jævnligt blevet ændret og ajourført, siden ADR-konventionen trådte i kraft.

Opbygningen af bilag A og B

Beslutningen om at restrukturere ADR blev truffet på det 51. møde (26. ‑30. oktober 1992) i arbejdsgruppen for transport af farligt gods (WP. 15) under UNECE’s udvalg for indenlandske transporter på grundlag af et forslag fremsat af Den Internationale Vognmandsorganisation (IRU) (TRANS/WP. 15/124, afs. 100-108). Hovedformålet var at gøre bestemmelserne mere tilgængelige og brugervenlige, så de blev lettere at anvende, ikke kun i forbindelse med internationale vejtransporter underlagt ADR, men også, gennem national lovgivning eller fællesskabslovgivning, med indenlandske transporter i alle europæiske stater, og i sidste ende at sikre en ensartet regulering på europæisk plan. En nærmere fastlæggelse af de pligter, der påhviler transportkædens forskellige deltagere, en mere systematisk gruppering af kravene i forbindelse med de forskellige deltagere og en sondring mellem juridiske krav i ADR og de europæiske eller internationale standarder, der kan benyttes til opfyldelse af disse krav, blev også anset for nødvendig.

Strukturen er i overensstemmelse med FN’s Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations, the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) og med Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID).

ADR er inddelt i ni dele, der dog stadig er grupperet i to bilag i overensstemmelse med konventionens artikel 2. Bilagene er opbygget som følger:

Bilag A: Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

Del 1 Generelle bestemmelser

Del 2 Klassificering

Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke

Del 5 Bestemmelser for forsendelse

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC’s, storemballager, tanke og bulkcontainere

Del 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering

Bilag B: Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

Del 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation

Del 9 Bestemmelser for konstruktion og godkendelse af køretøjer

Del 1 i den restrukturerede udgave af ADR, der indeholder generelle bestemmelser og definitioner, er en væsentlig del, da den indeholder alle definitioner af de termer, som benyttes i de øvrige dele, og nøjagtigt definerer ADR’s anvendelsesområde, herunder undtagelsesmuligheder, samt andre reglers anvendelighed. Den indeholder endvidere bestemmelser vedrørende uddannelse, fravigelser, overgangsordninger, de respektive sikkerhedsforpligtelser, som påhviler de forskellige deltagere i transportkæden ved transport af farligt gods, kontrolforanstaltninger, sikkerhedsrådgivere, restriktioner for transport af farligt gods gennem vejtunneler samt sikring.

Et centralt element i den restrukturerede ADR er tabel A i kapitel 3.2, der indeholder listen over farligt gods i nummerorden efter UN-nummer. Når først UN-nummeret for et farligt stof eller en farlig genstand er bestemt, giver tabellen krydshenvisninger til de særlige bestemmelser for transport af det pågældende stof eller den pågældende genstand og til de kapitler eller afsnit, hvori disse særlige bestemmelser er beskrevet. Alligevel må man huske på, at foruden de særlige bestemmelser finder de generelle bestemmelser og bestemmelserne for de specifikke klasser i de forskellige dele dog anvendelse, hvor det er relevant.

Der er endvidere udarbejdet en alfabetisk fortegnelse, der angiver UN-nummeret for de enkelte typer farligt gods. Denne fortegnelse er medtaget som tabel B i kapitel 3.2, så det er lettere at benytte tabel A, når UN-nummeret er ukendt. Tabel B er ikke en officiel del af ADR og er kun medtaget for at gøre publikationen mere brugervenlig.

Når gods, der er eller mistænkes for at være farligt, ikke findes under sin betegnelse i tabel A eller B, skal det klassificeres i overensstemmelse med del 2, som indeholder alle relevante procedurer og kriterier til bestemmelse af, om godset anses for farligt eller ej, og hvilket UN-nummer det skal tildeles.

Juridiske tekster

Nærværende udgave ("ADR 2013") omfatter alle nye ændringer vedtaget af WP. 15 i 2010, 2011 og 2012 og indeholdt i dokumenterne ECE/TRANS/WP. 15/213 og -/Corr. 1 og ECE/TRANS/WP. 15/213/Add. 1, og som, når de er godkendt af de kontraherende parter i overensstemmelse med ADR-konventionens artikel 14, stk. 3, træder i kraft den 1. januar 2013.

1.6.1.1 i bilag A indeholder dog overgangsbestemmelser, hvorefter den forrige udgave ("ADR 2011") fortsat kan anvendes indtil 30. juni 2013.

Territorialt anvendelsesområde

ADR-konventionen er en overenskomst indgået mellem stater, og der er ingen overordnet håndhævende myndighed. I praksis udfører de kontraherende parter landevejskontrol, og manglende overholdelse kan føre til retsforfølgelse i henhold til national lovgivning. ADR foreskriver ingen sanktioner. En fortegnelse over de kontraherende parter pr. 1. januar 2013 er medtaget som et bilag til "Indledningen" efter afsnittet om underskriftsprotokol.

ADR finder anvendelse på transporter, der berører mindst to kontraherende parters område. Det bør desuden bemærkes, at ADR-konventionens bilag A og B med henblik på ensartethed og fri handel i Den Europæiske Union (EU) nu er indført af EU-medlemslandene som grundlag for regulering af transport af farligt gods ad vej inden for og mellem deres territorier (Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods med senere ændringer). En række lande uden for EU har også indført ADR-konventionens bilag A og B som grundlag for deres nationale lovgivning.

Yderligere informationer

Forespørgsler vedrørende ADR stiles til den relevante kompetente myndighed. Yderligere oplysninger findes på hjemmesiden for transportafdelingen under UNECE:

 

http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm

 

Her findes løbende opdaterede oplysninger om;

generel information om ADR,

konventionen (uden bilag),

underskriftsprotokol,

status på ADR-konventionen,

depositarmeddelelser,

information om lande (kompetente myndigheder, notifikationer),

skriftlige anvisninger på de forskellige sprog,

multilaterale aftaler,

ADR 2013 (filer),

ADR 2011 (filer),

ADR 2011 (ændringer),

tidligere versioner af ADR (filer og ændringer),

publikationsdetaljer og corrigenda

 

Indholdsfortegnelse
 
Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej
 
Underskriftsprotokol
 
Fortegnelse over lande, som er kontraherende parter til ADR-konventionen
 
 
Bilag A
Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande
   
Del 1
Generelle bestemmelser
   
 
 
Kapitel 1.1
Omfang og anvendelsesområde
 
1.1.1
Opbygning
 
1.1.2
Omfang
 
1.1.3
Undtagelser
 
1.1.4
Anvendelse af andre regelsæt
 
1.1.5
Anvendelse af standarder
     
 
Kapitel 1.2
Definitioner og måleenheder
 
1.2.1
Definitioner
 
1.2.2
Måleenheder
     
 
Kapitel 1.3
Uddannelse af personer involveret i transport af farligt gods
 
1.3.1
Omfang og anvendelsesområde
 
1.3.2
Uddannelsens karakter
 
1.3.3
Dokumentation
     
 
Kapitel 1.4
Parternes sikkerhedsforpligtelser
 
1.4.1
Almindelige sikkerhedsforanstaltninger
 
1.4.2
De vigtigste parters forpligtelser
 
1.4.3
De øvrige parters forpligtelser
     
 
Kapitel 1.5
Fravigelser
 
1.5.1
Midlertidige fravigelser
 
1.5.2
(Reserveret)
     
 
Kapitel 1.6
Overgangsbestemmelser
 
1.6.1
Generelt
 
1.6.2
Trykbeholdere og beholdere til gasser i klasse 2
 
1.6.3
Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke og batterikøretøjer
 
1.6.4
Tankcontainere, UN-tanke og MEGC’s
 
1.6.5
Køretøjer
 
1.6.6
Klasse 7
     
 
Kapitel 1.7
Generelle bestemmelser for klasse 7
 
1.7.1
Omfang og anvendelse
 
1.7.2
Strålingsbeskyttelsesprogram
 
1.7.3
Kvalitetssikring
 
1.7.4
Særligt arrangement
 
1.7.5
Radioaktive stoffer med andre farlige egenskaber
 
1.7.6
Manglende overholdelse
     
 
Kapitel 1.8
Kontroller og andre støttetiltag, der skal sikre, at sikkerhedsforskrifterne bliver efterlevet
 
1.8.1
Administrative kontroller af farligt gods
 
1.8.2
Gensidig administrativ bistand
 
1.8.3
Sikkerhedsrådgiver
 
1.8.4
Fortegnelse over kompetente myndigheder og de af dem udpegede organer
 
1.8.5
Rapportering om alvorlige uheld eller hændelser med farligt gods
 
1.8.6
Administrative kontroller ved anvendelse af overensstemmelsesvurderinger, periodiske eftersyn, mellemliggende eftersyn og særlige kontroller i henhold til 1.8.7
 
1.8.7
Procedurer for overensstemmelsesvurdering og periodisk eftersyn
 
1.8.8
Procedurer for overensstemmelsesvurdering af gaspatroner
     
 
Kapitel 1.9
Transportrestriktioner pålagt af de kompetente myndigheder
 
1.9.5
Tunnelrestriktioner
     
 
Kapitel 1.10
Sikringsbestemmelser
 
1.10.1
Generelle bestemmelser
 
1.10.2
Sikringsuddannelse
 
1.10.3
Bestemmelser for højrisikogods
     
     
Del 2
Klassificering
   
 
Kapitel 2.1
Generelle bestemmelser
 
2.1.1
Indledning
 
2.1.2
Principper for klassificering
 
2.1.3
Klassificering af stoffer inkl. opløsninger og blandinger (såsom præparater og affald), som ikke er nævnt ved navn
 
2.1.4
Klassificering af prøver
     
 
Kapitel 2.2
Specifikke bestemmelser for de enkelte klasser
 
2.2.1
Klasse 1 - Eksplosive stoffer og genstande
 
2.2.2
Klasse 2 - Gasser
 
2.2.3
Klasse 3 - Brandfarlige væsker
 
2.2.41
Klasse 4.1 - Brandfarlige faste stoffer, selvnedbrydende stoffer og faste desensibiliserede eksplosivstoffer
 
2.2.42
Klasse 4.2 - Selvantændelige stoffer
 
2.2.43
Klasse 4.3 - Stoffer som udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand
 
2.2.51
Klasse 5.1 - Oxiderende stoffer
 
2.2.52
Klasse 5.2 - Organiske peroxider
 
2.2.61
Klasse 6.1 - Giftige stoffer
 
2.2.62
Klasse 6.2 - Smittefarlige stoffer
 
2.2.7
Klasse 7 - Radioaktive stoffer
 
2.2.8
Klasse 8 - Ætsende stoffer
 
2.2.9
Klasse 9 - Forskellige farlige stoffer og genstande
     
 
Kapitel 2.3
Prøvningsmetoder
 
2.3.0
Generelt
 
2.3.1
Udsvedningsprøvning af sprængstof, type A
 
2.3.2
Prøvning af nitrerede celluloseblandinger i klasse 4.1
 
2.3.3
Prøvninger af brandfarlige væsker i klasse 3, 6.1 og 8
 
2.3.4
Prøvning til bestemmelse af viskositet
 
2.3.5
Klassifikation af organometalliske stoffer hørende til klasse 4.2 og 4.3
     
     
Del 3
Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder
   
 
Kapitel 3.1
Generelle bestemmelser
 
3.1.1
Indledning
 
3.1.2
Officiel godsbetegnelse
 
3.1.3
Opløsninger eller blandinger
     
 
Kapitel 3.2
Fortegnelse over farligt gods
 
3.2.1
Tabel A: Fortegnelse over farligt gods i UN-numerisk rækkefølge
 
3.2.2
Tabel B: Alfabetisk fortegnelse over stoffer og genstande i ADR
     
 
Kapitel 3.3
Særlige bestemmelser gældende for bestemte stoffer og genstande
     
 
Kapitel 3.4
Farligt gods emballeret i begrænsede mængder
     
 
Kapitel 3.5
Farligt gods emballeret i undtagne mængder
 
3.5.1
Undtagne mængder
 
3.5.2
Emballager
 
3.5.3
Prøvning af kolli
 
3.5.4
Mærkning af kolli
 
3.5.5
Højeste tilladte antal kolli i køretøj eller i container
 
3.5.6
Dokumenter
     
     
Del 4
Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke
   
 
Kapitel 4.1
Anvendelse af emballager, herunder IBC’s og storemballager
 
4.1.1
Generelle bestemmelser for emballering af farligt gods i emballager, herunder IBC’s og storemballager
 
4.1.2
Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC’s
 
4.1.3
Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter
 
4.1.4
Fortegnelse over emballeringsforskrifter
 
4.1.5
Særlige emballeringsbestemmelser for gods i klasse 1
 
4.1.6
Særlige emballeringsbestemmelser for gods i klasse 2 og gods i andre klasser henført til emballeringsforskrift P200
 
4.1.7
Særlige emballeringsbestemmelser for organiske peroxider i klasse 5.2 og selvnedbrydende stoffer i klasse 4.1
 
4.1.8
Særlige emballeringsbestemmelser for smittefarlige stoffer i klasse 6.2
 
4.1.9
Særlige emballeringsbestemmelser for klasse 7
 
4.1.10
Særlige bestemmelser for sammenpakning
     
 
Kapitel 4.2
Anvendelse af UN-tanke og UN-multielement gascontainere (UN-MEGC’s)
 
4.2.1
Generelle bestemmelser for anvendelse af UN-tanke til transport af stoffer i klasse 1 og klasserne 3 til 9
 
4.2.2
Generelle bestemmelser for anvendelse af UN-tanke til transport af ikke-kølede fordråbede gasser og kemikalier under tryk
 
4.2.3
Generelle bestemmelser for anvendelsen af UN-tanke til transport af kølede fordråbede gasser
 
4.2.4
Generelle bestemmelser for anvendelse af UN-multielement gascontainere (UN-MEGC’s)
 
4.2.5
Tankanvisninger og særlige bestemmelser for UN-tanke
     
 
Kapitel 4.3
Anvendelse af faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke, tankcontainere og tankveksellad med råtanke af metal samt batterikøretøjer og multielement gascontainere (MEGC’s)
 
4.3.1
Anvendelsesområde
 
4.3.2
Bestemmelser, som finder anvendelse for alle klasser
 
4.3.3
Særlige bestemmelser, der finder anvendelse for klasse 2
 
4.3.4
Særlige bestemmelser, der finder anvendelse for klasse 3 til 9
 
4.3.5
Særlige bestemmelser
     
 
Kapitel 4.4
Anvendelse af faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke, tankcontainere og tankveksellad af fiberforstærket plast
 
4.4.1
Generelt
 
4.4.2
Drift
     
 
Kapitel 4.5
Anvendelse af slamsugertanke
 
4.5.1
Anvendelse
 
4.5.2
Drift
     
 
Kapitel 4.6
(Reserveret)
     
 
Kapitel 4.7
Anvendelse af MEMU’s (Mobile Explosives Manufacturing Units)
 
4.7.1
Anvendelse
 
4.7.2
Drift
     
     
Del 5
Bestemmelser for forsendelse
   
 
Kapitel 5.1
Generelle bestemmelser
 
5.1.1
Anvendelse og generelle bestemmelser
 
5.1.2
Brug af ekstra ydre emballage
 
5.1.3
Tomme, urensede emballager (herunder IBC’s og storemballager), tanke, køretøjer og containere til transport i bulk
 
5.1.4
Sammenpakning
 
5.1.5
Generelle bestemmelser for klasse 7
     
 
Kapitel 5.2
Mærkning
 
5.2.1
Mærkning af kolli med påskrifter
 
5.2.2
Mærkning af kolli med faresedler
     
 
Kapitel 5.3
Mærkning af containere, MEGC’s, MEMU’s, tankcontainere, UN-tanke og køretøjer
 
5.3.1
Mærkning med faresedler
 
5.3.2
Mærkning med orangefarvede fareskilte
 
5.3.3
Symbol for stoffer ved forhøjet temperatur
 
5.3.4
(Reserveret)
 
5.3.5
(Reserveret)
 
5.3.6
Symbol for miljøfarlige stoffer
     
 
Kapitel 5.4
Dokumentation
 
5.4.0
Generelt
 
5.4.1
Transportdokument for farligt gods og beslægtede oplysninger
 
5.4.2
Pakkeattest for store containere og køretøjer
 
5.4.3
Skriftlige anvisninger
 
5.4.4
Opbevaring af oplysninger om transport af farligt gods
 
5.4.5
Eksempel på en multimodal farligt gods formular
     
 
Kapitel 5.5
Særlige bestemmelser
 
5.5.1
(Slettet)
 
5.5.2
Særlige bestemmelser for lasttransportenheder, som er desinficeret med gas (UN 3359)
 
5.5.3
Særlige bestemmelser for kolli samt køretøjer og containere indeholdende stoffer, der indebærer risiko for kvælning ved anvendelse til køling eller konditionering (f.eks. tøris (UN 1845) eller nitrogen, kølet, flydende (UN 1977) eller argon, kølet, flydende (UN 1951))
     
     
Del 6
Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC’s, storemballager, tanke og bulkcontainere
     
 
Kapitel 6.1
Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager
 
6.1.1
Generelt
 
6.1.2
Kodemærkning af emballagetyper
 
6.1.3
Mærkning (med kode)
 
6.1.4
Bestemmelser for emballager
 
6.1.5
Bestemmelser for prøvning af emballager
 
6.1.6
Standardvæsker til kontrol af den kemiske forenelighedsprøvning af polyethylenemballager inklusive IBC’s i overensstemmelse med henholdsvis 6.1.5.2.6 og 6.5.6.3.5
     
 
Kapitel 6.2
Bestemmelser for konstruktion og prøvning af trykbeholdere, aerosolbeholdere og små beholdere indeholdende gas (gaspatroner) og brændselscellepatroner indeholdende fordråbet brandfarlig gas
 
6.2.1
Generelle bestemmelser
 
6.2.2
Bestemmelser for UN-trykbeholdere
 
6.2.3
Generelle bestemmelser for andre trykbeholdere end UN-trykbeholdere
 
6.2.4
Bestemmelser for andre trykbeholdere end UN-trykbeholdere, der er konstrueret, fremstillet og prøvet i henhold til standarder
 
6.2.5
Bestemmelser for andre trykbeholdere end UN-trykbeholdere, der ikke er konstrueret, fremstillet og prøvet i henhold til standarder
 
6.2.6
Generelle bestemmelser for aerosolbeholdere og små beholdere indeholdende gas (gaspatroner) og brændselscellepatroner indeholdende fordråbet brandfarlig gas
     
 
Kapitel 6.3
Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager til smittefarlige stoffer hørende til kategori A i klasse 6.2
 
6.3.1
Generelt
 
6.3.2
Bestemmelser vedrørende emballager
 
6.3.3
Kodemærkning af emballagetyper
 
6.3.4
Mærkning
 
6.3.5
Bestemmelser for prøvning af emballager
     
 
Kapitel 6.4
Bestemmelser for konstruktion, prøvning og godkendelse af kolli og stoffer i klasse 7
 
6.4.1
(Reserveret)
 
6.4.2
Generelle bestemmelser
 
6.4.3
(Reserveret)
 
6.4.4
Bestemmelser for undtagelseskolli
 
6.4.5
Bestemmelser for industrielle kolli
 
6.4.6
Bestemmelser for kolli med uranhexafluorid
 
6.4.7
Bestemmelser for type A kolli
 
6.4.8
Bestemmelser for type B(U) kolli
 
6.4.9
Bestemmelser for type B(M) kolli
 
6.4.10
Bestemmelser for type C kolli
 
6.4.11
Bestemmelser for kolli, der indeholder fissile stoffer
 
6.4.12
Prøvningsprocedurer og påvisning af overensstemmelse
 
6.4.13
Prøvning af indeslutningssystemets tilstand og afskærmning samt evaluering af kritikalitetssikkerhed
 
6.4.14
Anstødsflade for faldprøvning
 
6.4.15
Prøvning til påvisning af evnen til at holde til normale transportforhold
 
6.4.16
Yderligere prøvning for type A kolli til væsker og gasser
 
6.4.17
Prøvning til påvisning af evnen til at holde til uheld under transport
 
6.4.18
Udvidet prøve ved nedsænkning i vand for type B(U) kolli og type B(M) kolli med mere end 105 A2 samt type C kolli
 
6.4.19
Vandindtrængningsprøve for kolli, der indeholder fissile stoffer
 
6.4.20
Prøvninger for type C kolli
 
6.4.21
Eftersyn af emballage, som er konstrueret til at indeholde mindst 0,1 kg uranhexafluorid
 
6.4.22
Godkendelse af emballagekonstruktion og materialer
 
6.4.23
Ansøgning om og godkendelse af transport af radioaktive stoffer
     
 
Kapitel 6.5
Bestemmelser for konstruktion og prøvning af IBC’s
 
6.5.1
Generelle bestemmelser
 
6.5.2
Mærkning (med kode)
 
6.5.3
Konstruktionsbestemmelser
 
6.5.4
Prøvning, typegodkendelse og eftersyn
 
6.5.5
Specifikke bestemmelser for IBC’s
 
6.5.6
Bestemmelser for prøvning af IBC’s
     
 
Kapitel 6.6
Bestemmelser for konstruktion og prøvning af storemballager
 
6.6.1
Generelt
 
6.6.2
Kodemærkningssystem for storemballager
 
6.6.3
Mærkning (med kode)
 
6.6.4
Specifikke bestemmelser for storemballager
 
6.6.5
Bestemmelser for prøvning af storemballager
     
 
Kapitel 6.7
Bestemmelser for konstruktion, fremstilling, eftersyn og prøvning af UN-tanke og UN-multielement gascontainere (UN-MEGC’s)
 
6.7.1
Anvendelsesområde og generelle bestemmelser
 
6.7.2
Bestemmelser for konstruktion, fremstilling, eftersyn og prøvning af UN-tanke, der er beregnet til transport af stoffer i klasse 1 og klasserne 3 til 9
 
6.7.3
Bestemmelser for konstruktion, fremstilling, eftersyn og prøvning af UN-tanke, der er beregnet til transport af ikke-kølede, fordråbede gasser
 
6.7.4
Bestemmelser for konstruktion, fremstilling, eftersyn og prøvning af UN-tanke, der er beregnet til transport af kølede, fordråbede gasser
 
6.7.5
Bestemmelser for konstruktion, fremstilling, eftersyn og prøvning af UN-multielement gascontainere (UN-MEGC’s) beregnet til transport af ikke-kølede gasser
     
 
Kapitel 6.8
Bestemmelser for konstruktion, typegodkendelse, eftersyn, prøvning og mærkning af samt udstyr til faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke, tankcontainere og tankveksellad med råtanke af metal samt batterikøretøjer og multielement gascontainere (MEGC’s)
 
6.8.1
Anvendelsesområde
 
6.8.2
Bestemmelser som finder anvendelse på alle klasser
 
6.8.3
Specifikke bestemmelser for klasse 2
 
6.8.4
Særlige bestemmelser
 
6.8.5
Bestemmelser for materialer til og konstruktion af svejste faste tanke, svejste aftagelige tanke og svejste tanke til tankcontainere, samt svejste faste tanke, svejste aftagelige tanke og svejste tanke til tankcontainere til transport af kølede, fordråbede gasser i klasse 2
     
 
Kapitel 6.9
Bestemmelser for konstruktion, fremstilling, typegodkendelse, prøvning og mærkning af samt udstyr til faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke, tankcontainere og tankveksellad af fiberforstærket plast
 
6.9.1
Generelt
 
6.9.2
Fremstilling
 
6.9.3
Udstyr
 
6.9.4
Typeprøvning og -godkendelse
 
6.9.5
Eftersyn
 
6.9.6
Mærkning
     
 
Kapitel 6.10
Bestemmelser for fremstilling, typegodkendelse, eftersyn og mærkning af samt udstyr til slamsugertanke
 
6.10.1
Generelt
 
6.10.2
Konstruktion
 
6.10.3
Udstyr
 
6.10.4
Eftersyn
     
 
Kapitel 6.11
Bestemmelser for konstruktion, fremstilling, eftersyn og prøvning af bulkcontainere
 
6.11.1
Definitioner
 
6.11.2
Anvendelsesområde og generelle bestemmelser
 
6.11.3
Bestemmelser for konstruktion, fremstilling, eftersyn og prøvning af containere, som er i overensstemmelse med CSC, anvendt som BK1 eller BK2 bulkcontainere
 
6.11.4
Bestemmelser for konstruktion, fremstilling og godkendelse af BK1 og BK2 bulkcontainere bortset fra containere, som er i overensstemmelse med CSC
     
 
Kapitel 6.12
Bestemmelser for konstruktion, udstyr, typegodkendelse, eftersyn og prøvning samt mærkning af tanke, bulkcontainere og særlige rum til eksplosive stoffer i MEMU’s (Mobile Explosives Manufacturing Units)
 
6.12.1
Omfang
 
6.12.2
Generelle bestemmelser
 
6.12.3
Tanke
 
6.12.4
Udstyr
 
6.12.5
Særlige rum til eksplosive stoffer
     
     
Del 7
Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering
     
 
Kapitel 7.1
Generelle bestemmelser
     
 
Kapitel 7.2
Bestemmelser for transport i kolli
     
 
Kapitel 7.3
Bestemmelser for transport i bulk
 
7.3.1
Generelle bestemmelser
 
7.3.2
Tillægsbestemmelser vedrørende transport i bulk, når bestemmelserne i 7.3.1.1 (a) finder anvendelse
 
7.3.3
Særlige bestemmelser for transport i bulk, når bestemmelserne i 7.3.1.1 (b) finder anvendelse
     
 
Kapitel 7.4
Bestemmelser for transport i tanke
     
 
Kapitel 7.5
Bestemmelser for af- og pålæsning og håndtering
 
7.5.1
Generelle bestemmelser for af- og pålæsning og håndtering
 
7.5.2
Forbud mod sammenlæsning
 
7.5.3
(Reserveret)
 
7.5.4
Forholdsregler i forbindelse med fødevarer, andre næringsmidler og foderstoffer
 
7.5.5
Begrænsning af transporterede mængder
 
7.5.6
(Reserveret)
 
7.5.7
Håndtering og stuvning
 
7.5.8
Rengøring efter aflæsning
 
7.5.9
Forbud mod rygning
 
7.5.10
Forholdsregler mod elektrostatisk ladning
 
7.5.11
Tillægsbestemmelser for visse klasser eller visse typer gods
     
   
Bilag B
Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse
   
   
Del 8
Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation
     
 
Kapitel 8.1
Generelle bestemmelser for transporterende enheder og udstyr herpå
 
8.1.1
Transporterende enheder
 
8.1.2
Dokumenter, der skal følge med den transporterende enhed
 
8.1.3
Afmærkning med faresedler og orangefarvede skilte
 
8.1.4
Brandslukningsmateriel
 
8.1.5
Diverse udstyr og personlige værnemidler
     
 
Kapitel 8.2
Bestemmelser for uddannelse af køretøjets mandskab
 
8.2.1
Formål og generelle bestemmelser for uddannelse af førere
 
8.2.2
Specifikke bestemmelser for uddannelse af førere
 
8.2.3
Uddannelse af andre personer end førere med bevis i henhold til 8.2.1, som er involveret i transport af farligt gods ad vej
     
 
Kapitel 8.3
Diverse bestemmelser, der skal opfyldes af køretøjets mandskab
 
8.3.1
Passagerer
 
8.3.2
Brug af brandslukningsmateriel
 
8.3.3
Forbud mod åbning af kolli
 
8.3.4
Transportable belysningsanordninger
 
8.3.5
Forbud mod rygning
 
8.3.6
Standsning af motoren under af- og pålæsning
 
8.3.7
Brug af parkeringsbremse og stopklodser
 
8.3.8
Brug af kabler
     
 
Kapitel 8.4
Bestemmelser for opsyn med køretøjer
     
 
Kapitel 8.5
Tillægsbestemmelser for visse klasser eller stoffer
     
 
Kapitel 8.6
Restriktioner for transport af farligt gods gennem vejtunneler
 
8.6.1
Generelle bestemmelser
 
8.6.2
Færdselstavler eller signaler, der regulerer kørsel med køretøjer, der transporterer farligt gods
 
8.6.3
Tunnelrestriktionskoder
 
8.6.4
Restriktioner for transporterende enheder, der transporterer farligt gods gennem tunneler
     
     
Del 9
Bestemmelser for konstruktion og godkendelse af køretøjer
     
 
Kapitel 9.1
Omfang, definitioner og bestemmelser for godkendelse af køretøjer
 
9.1.1
Omfang og definitioner
 
9.1.2
Godkendelse af EX/II-, EX/III-, FL-, OX- og AT-køretøjer samt MEMU’s
 
9.1.3
Godkendelsesattest
     
 
Kapitel 9.2
Bestemmelser for konstruktion af køretøjer
 
9.2.1
Overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel
 
9.2.2
Elektrisk udstyr
 
9.2.3
Bremseudstyr
 
9.2.4
Forebyggelse af brandrisiko
 
9.2.5
Hastighedsbegrænser
 
9.2.6
Tilkoblingsanordninger på påhængskøretøjer
     
 
Kapitel 9.3
Tillægsbestemmelser for komplette eller kompletterede EX/II- eller EX/III-køretøjer beregnet til transport af eksplosive stoffer og genstande (klasse 1) i emballager
 
9.3.1
Materialer til køretøjers opbygning
 
9.3.2
Forbrændingsvarmeanlæg
 
9.3.3
EX/II-køretøjer
 
9.3.4
EX/III-køretøjer
 
9.3.5
Lastrum og motor
 
9.3.6
Lastrum og udvendige varmekilder
 
9.3.7
Elektrisk udstyr
     
 
Kapitel 9.4
Tillægsbestemmelser for opbygninger på komplette eller kompletterede køretøjer beregnet for transport af farligt gods i kolli (andre end EX/II- og EX/III-køretøjer)
     
 
Kapitel 9.5
Tillægsbestemmelser for opbygninger på komplette eller kompletterede køretøjer beregnet for transport af farlige faste stoffer i bulk
     
 
Kapitel 9.6
Tillægsbestemmelser for komplette eller kompletterede køretøjer beregnet for transport af temperaturkontrollerede stoffer
     
 
Kapitel 9.7
Tillægsbestemmelser for faste tanke (tankvogne), batterikøretøjer og komplette eller kompletterede køretøjer, som anvendes til transport af farligt gods i aftagelige tanke med en kapacitet større end 1.000 liter eller i tankcontainere, UN-tanke eller MEGC’s med en kapacitet større end 3.000 liter (FL-, OX- og AT-køretøjer)
 
9.7.1
Generelle bestemmelser
 
9.7.2
Bestemmelser for tanke
 
9.7.3
Fastgørelsesanordninger
 
9.7.4
Jording af FL-køretøjer
 
9.7.5
Stabilitetskrav for tankvogne
 
9.7.6
Beskyttelse af bagenden af køretøjer
 
9.7.7
Forbrændingsvarmeanlæg
 
9.7.8
Elektrisk udstyr
 
9.7.9
Yderligere sikkerhedsbestemmelser vedrørende EX/III-køretøjer
     
 
Kapitel 9.8
Tillægsbestemmelser for komplette eller kompletterede MEMU’s (Mobile Explosives Manufacturing Units)
 
9.8.1
Generelle bestemmelser
 
9.8.2
Bestemmelser vedrørende tanke og bulkcontainere
 
9.8.3
Jording af MEMU’s
 
9.8.4
Stabilitetskrav for MEMU’s
 
9.8.5
Beskyttelse af bagenden af MEMU’s
 
9.8.6
Forbrændingsvarmeanlæg
 
9.8.7
Yderligere sikkerhedsbestemmelser
 
9.8.8
Yderligere sikringsbestemmelser

 

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ

DE KONTRAHERENDE PARTER,

DER ØNSKER at øge sikkerheden i forbindelse med international vejtransport,

ER BLEVET ENIGE om følgende:

Artikel 1

I denne konvention forstås ved:

a) Køretøjer: Motorkøretøjer, leddelte køretøjer, påhængsvogne og sættevogne som defineret i artikel 4 i den internationale færdselskonvention af 19. september 1949. Undtaget herfra er dog køretøjer, som tilhører en af de kontraherende parters væbnede styrker, eller som disse er ansvarlige for.

b) Farligt gods: Stoffer og genstande, som ifølge Bilag A og B ikke, eller kun på visse betingelser, må gøres til genstand for international vejtransport.

c) International transport: Enhver transport, der foregår på mindst to af de kontraherende parters territorier med køretøjer som defineret under (a) ovenfor.

Artikel 2

1. International transport af farligt gods, som ifølge Bilag A er udelukket fra transport, er ikke tilladt, jvf. dog bestemmelserne i artikel 4, stk. 3.

2. International transport af andet farligt gods er tilladt, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) betingelserne i Bilag A for de pågældende former for gods, specielt med hensyn til emballering og etikettering, og

b) betingelserne i Bilag B for det køretøj, der transporterer det pågældende gods, specielt med hensyn til dettes konstruktion, udstyr og kørsel, jf. dog bestemmelserne i artikel 4, stk. 2.

Artikel 3

Bilagene til denne konvention skal udgøre en integreret bestanddel af konventionen.

Artikel 4

1. Hver kontraherende part bevarer sin ret til at fastsætte regler for eller at forbyde indførsel af farligt gods på sit territorium af andre grunde end hensynet til færdselssikkerheden.

2. Køretøjer, som allerede var i drift på en kontraherende parts territorium ved ikrafttrædelsen af denne konvention, eller som sættes i drift senest to måneder efter ikrafttrædelsen, kan anvendes til international transport af farligt gods i et tidsrum på tre år efter ikrafttrædelsen, selv i tilfælde af, at disse køretøjers konstruktion og udstyr ikke fuldt ud opfylder betingelserne i Bilag B for den pågældende transport. Dette tidsrum kan dog forkortes ved særlige bestemmelser i Bilag B.

3. De kontraherende parter bevarer deres ret til ved bilaterale eller multilaterale særaftaler at bestemme, at visse typer af farligt gods, som ifølge denne konvention er udelukket fra enhver form for international transport, på visse betingelser kan transporteres på de pågældende parters territorier, eller at der for farligt gods, som ifølge denne konvention kun må gøres til genstand for international transport på visse betingelser, på de pågældende parters territorier skal gælde betingelser, der er mere lempelige end betingelserne i denne konvention. Sådanne bilaterale eller multilaterale særaftaler skal tilstilles generalsekretæren for De Forenede Nationer, som derefter sender dem til de kontraherende parter, der ikke har tiltrådt de pågældende særaftaler.

Artikel 5

Transporter, som er undergivet denne konvention, er fortsat undergivet generelle nationale eller internationale forskrifter om færdsel på vej, international vejtransport eller international varehandel.

Artikel 6

1. Medlemslandene i Den økonomiske Kommission for Europa, og lande, der ifølge paragraf 8 i Kommissionens mandat har konsultativ status kan blive parter i denne konvention:

a) ved underskrift,

b) ved ratifikation efter underskrift med forbehold af ratifikation, eller

c) ved tiltrædelse.

2. Lande, der i medfør af paragraf 11 i mandatet for Den økonomiske Kommission for Europa kan deltage i visse arbejder, kan blive parter i denne konvention ved tiltrædelse efter konventionens ikrafttrædelse.

3. Konventionen er åben for underskrift indtil den 15. september 1957. Efter denne dato er den åben for tiltrædelse.

4. Ratifikation eller tiltrædelse sker ved deponering af ratifikations- eller tiltrædelsesdokumentet hos generalsekretæren for De Forenede Nationer.

Artikel 7

1. Denne konvention træder i kraft én måned efter den dato, hvor fem af de i artikel 6, stk. 1 nævnte lande har underskrevet konventionen uden forbehold af ratifikation eller har deponeret deres ratifikations- eller tiltrædelsesdokument. Dog træder bilagene til denne konvention først i kraft seks måneder efter selve konventionens ikrafttrædelse.

2. For lande, der ratificerer denne konvention, eller som tiltræder den, efter at de i artikel 6, stk. 1 nævnte fem lande har underskrevet den uden forbehold af ratifikation eller har deponeret deres ratifikations- eller tiltrædelsesdokument, træder denne konvention i kraft én måned efter, at det pågældende land har deponeret sit ratifikations- eller tiltrædelsesdokument, og bilagene til konventionen bliver gældende i det pågældende land fra samme dato, hvis de allerede er trådt i kraft, og, hvis dette ikke er tilfældet, på ikrafttrædelsesdatoen ifølge stk. 1 i denne artikel.

Artikel 8

1. Denne konvention kan opsiges fra en kontraherende parts side ved underretning til generalsekretæren for De Forenede Nationer.

2. Opsigelsen får virkning ét år efter den dato, hvor generalsekretæren modtager meddelelse om opsigelsen.

Artikel 9

1. Denne konvention ophæves, hvis antallet af kontraherende parter, efter konventionens ikrafttrædelse, i tolv på hinanden følgende måneder har været under fem.

2. tilfælde af, at der indgås en verdensomspændende konvention om regulering af transport af farligt gods, ophæves uden videre alle bestemmelser i denne konvention, som måtte være i strid med nogen bestemmelse i en sådan verdensomspændende konvention, mellem parter i denne konvention, der tilslutter sig den verdensomspændende konvention, og erstattes af den pågældende bestemmelse i den verdensomspændende konvention.

Artikel 10

1. Ethvert land kan, når det underskriver denne konvention uden forbehold af ratifikation, eller når det deponerer ratifikations- eller tiltrædelsesdokumentet, eller på et hvilket som helst senere tidspunkt, ved en meddelelse stilet til generalsekretæren for De Forenede Nationer erklære, at denne konvention skal finde anvendelse på alle eller enkelte af de territorier, som det repræsenterer i internationale forhold. Konventionen og dens bilag finder anvendelse på det eller de i meddelelsen nævnte territorier én måned efter, at denne er modtaget af generalsekretæren for De Forenede Nationer.

2. Ethvert land, som i henhold til stk. 1 ovenfor har afgivet erklæring, om at denne konvention skal finde anvendelse på et territorium, som det repræsenterer i internationale forhold, kan ifølge artikel 8 opsige denne konvention for det pågældende territoriums vedkommende.

Artikel 11

1. Enhver tvistighed mellem to eller flere kontraherende parter angående fortolkningen eller anvendelsen af denne konvention, skal så vidt muligt afgøres ved forhandling mellem de pågældende parter.

2. Enhver tvistighed, der ikke har kunnet afgøres ved forhandling, skal henvises til voldgift, hvis en af de kontraherende parter kræver det, og tvisten skal forelægges en eller flere voldgiftsmænd, der udpeges af sagens parter i fællesskab. Hvis parterne ikke inden for tre måneder efter begæringen om voldgift har kunnet blive enige om valget af en eller flere voldgiftsmænd, kan en af sagens parter anmode generalsekretæren for De Forenede Nationer om at udpege en enkelt voldgiftsmand, for hvem tvisten skal forelægges til afgørelse.

3. Den kendelse, der afsiges af den eller de voldgiftsmænd, der udpeges i henhold til stk. 2 i denne artikel, er bindende for sagens parter.

Artikel 12

1. Enhver kontraherende part kan ved underskriften, ratifikationen eller tiltrædelsen af denne konvention erklære, at den ikke betragter sig som bundet af artikel 11. De øvrige kontraherende parter er ikke bundet af artikel 11 over for en part, der har taget et sådant forbehold.

2. En kontraherende part, der har taget forbehold i henhold til stk. 1 i denne artikel, kan til enhver tid ophæve dette forbehold ved meddelelse til generalsekretæren for De Forenede Nationer.

Artikel 13

1. Når denne konvention har været i kraft i tre år, kan enhver af de kontraherende parter ved underretning til generalsekretæren for De Forenede Nationer begære indkaldt til en konference med henblik på en revision af konventionens tekst. Generalsekretæren for De Forenede Nationer giver de øvrige kontraherende parter meddelelse om denne begæring, og indkalder til en revisionskonference, hvis mindst en fjerdedel af de kontraherende parter har meddelt deres tilslutning til denne begæring inden fire måneder efter generalsekretærens meddelelse.

2. Hvis der indkaldes til en konference i henhold til stk. 1 i denne artikel, giver generalsekretæren for De Forenede Nationer alle kontraherende parter meddelelse herom, og opfordrer disse til inden tre måneder at fremsætte forslag, som de ønsker behandlet på konferencen. Generalsekretæren tilstiller samtlige kontraherende parter en foreløbig dagsorden for konferencen samt ordlyden af de fremsatte forslag, mindst tre måneder før konferencens åbning.

3. Generalsekretæren indbyder alle de i artikel 6, stk. 1 nævnte lande samt lande, der er blevet parter i konventionen i medfør af artikel 6, stk. 2, til at deltage i enhver konference, der indkaldes ifølge denne artikel.

Artikel 14 *)

1. En kontraherende part kan, uafhængigt af den i artikel 13 fastsatte revisionsprocedure, foreslå en eller flere ændringer af bilagene til denne konvention. Den pågældende part skal i så fald tilstille generalsekretæren for De Forenede Nationer ordlyden af forslaget. Med henblik på at opnå overensstemmelse mellem disse bilag og andre konventioner om transport af farligt gods, kan generalsekretæren ligeledes foreslå ændringer af bilagene til denne konvention.

2. Generalsekretæren tilstiller alle kontraherende parter forslag, der er fremsat i henhold til stk. 1 i denne artikel og underretter ligeledes de øvrige i artikel 6, stk. 1 nævnte lande om sådanne forslag.

3. Ethvert forslag om ændring af bilagene anses for vedtaget, medmindre mindst en tredjedel af de kontraherende parter, eller mindst fem, hvis en tredjedel er mere end fem, skriftligt har fremsat deres indvendinger mod den foreslåede ændring over for generalsekretæren senest tre måneder efter at denne har udsendt forslaget, Hvis ændringen anses for vedtaget, træder den i kraft i alle de kontraherende parter efter en ny tre måneders periode, dog ikke i følgende tilfælde:

a) Hvis der er foretaget tilsvarende ændringer af andre internationale konventioner som er nævnt i stk. 1 i denne artikel, eller sådanne kan forventes, træder ændringen i kraft efter udløbet af en frist, der fastsættes af generalsekretæren på en sådan måde, at ændringen så vidt muligt træder i kraft samtidig med de ændringer, der er foretaget, eller som vil blive foretaget, i ovennævnte konventioner. Denne frist skal dog mindst være på en måned.

b) Den kontraherende part, der fremsætter forslag om ændring, kan i sit forslag anføre en frist på mere end tre måneder for ændringens ikrafttræden, såfremt den vedtages.

4. Generalsekretæren tilstiller så tidligt som muligt alle kontraherende parter og alle de i artikel 6, stk. 1 nævnte lande enhver indvendig mod en foreslået ændring, der fremsættes af en kontraherende part.

5. Hvor et forslag til ændring af bilagene ikke anses for vedtaget, men hvor mindst én kontraherende part ud over forslagsstilleren skriftligt har meddelt generalsekretæren, at den tiltræder ændringsforslaget, skal alle kontraherende parter og alle de i artikel 6, stk. 1 nævnte lande indkaldes til et møde, der skal afholdes senest tre måneder efter udløbet af den i stk. 3 ovenfor nævnte tre måneders frist for fremsættelse af indvendinger mod ændringen. Generalsekretæren kan til dette møde ligeledes indbyde repræsentanter for:

a) mellemstatslige organisationer med kompetence i transportspørgsmål og

b) internationale mellemstatlige organisationer, hvis virksomhed direkte har forbindelse med transport af farligt gods på de kontraherende parters territorier.

6. Ethvert ændringsforslag, der tiltrædes af flere end halvdelen af samtlige kontraherende parter på et møde, der er indkaldt i henhold til stk. 5 i denne artikel, træder i kraft for alle kontraherende parter i overensstemmelse med den procedure, der opnås enighed om på det pågældende møde af flertallet af de deltagende kontraherende parter.

*) Teksten i artikel 14, stk. 3, omfatter en ændring, som trådte i kraft den 19. april 1985 i overensstemmelse med en protokol, der er fremsendt til de kontraherende parter under benævnelsen ”Depositary Notification C. N. 229.1975. TREATIES-8” af 18. september 1975.

Artikel 15

Generalsekretæren for De Forenede Nationer skal, foruden at give de i artikel 13 og 14 omhandlede meddelelser, underrette de i artikel 6, stk. 1 nævnte lande samt lande, der er blevet parter i konventionen i medfør af artikel 6, stk. 2, om:

a) underskrifter, ratifikationer og tiltrædelser i henhold til artikel 6,

b) de datoer da denne konvention og dens bilag trådte i kraft i henhold til artikel 7,

c) opsigelser i henhold til artikel 8,

d) ophævelse af konventionen i henhold til artikel 9,

e) modtagelse af meddelelser og opsigelser i henhold til artikel 10,

f) modtagelse af erklæringer og meddelelser i henhold til artikel 12, stk. 1 og 2, og

g) vedtagelse af ændringer og datoen for disses ikrafttrædelse i henhold til artikel 14, stk. 3 og 6.

Artikel 16

1. Underskriftsprotokollen til denne konvention har samme bindende virkning, gyldighed og varighed som selve konventionen og betragtes som en integreret bestanddel af denne.

2. Der kan ikke tages forbehold over for denne konventions bestemmelser, ud over sådanne, som er optaget i underskriftsprotokollen og sådanne, som er i overensstemmelse med artikel 12.

Artikel 17

Originaleksemplaret af denne konvention deponeres efter den 15. september 1957 hos generalsekretæren for De Forenede Nationer, som vil oversende bekræftede kopier til hvert af de i artikel 6, stk. 1 omhandlede lande.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

UDFÆRDIGET i Genève, den 30. september 1957, i et enkelt eksemplar, selve konventionens tekst på engelsk og fransk, og bilagene på fransk, idet begge tekster har samme gyldighed for selve konventionen.

Det pålægges generalsekretæren for De Forenede Nationer at lade udfærdige en autoriseret oversættelse af bilagene til engelsk og at vedhæfte denne del til de i artikel 17 nævnte bekræftede kopier.

UNDERSKRIFTSPROTOKOL

TIL EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ

Ved underskriften af den Europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR), har undertegnede behørigt befuldmægtigede,

1.
I BETRAGTNING AF, at betingelserne for transport af farligt gods af søvejen til og fra Storbritannien er væsentligt forskellige fra betingelserne i Bilag A til ADR, og at det ikke vil være muligt i nær fremtid at ændre disse betingelser, således at de bliver i overensstemmelse med ADR,
   
 
UNDER HENSYN TIL, at Storbritannien har forpligtet sig til at fremkomme med et særligt supplement til Bilag A i form af en ændring til Bilag A med særbestemmelser for kombineret sø- og vejtransport af farligt gods mellem Kontinentet og Storbritannien,
   
 
BESLUTTET, at for farligt gods, der transporteres efter ADR-reglerne til eller fra Storbritannien indtil ikrafttrædelsen af ovennævnte særlige supplement, skal både bestemmelserne i Bilag A til ADR og Storbritanniens forskrifter for søtransport af farligt gods være overholdt;
   
2.
TAGET TIL EFTERRETNING, at den franske repræsentant har fremsat erklæring om, at regeringen for Den franske Republik forbeholder sig ret til ved en fravigelse fra artikel 4, stk. 2 kun at tillade køretøjer, der er i drift på en anden kontraherende parts territorium, uanset hvilken dato, de er sat i drift, at udføre transport af farligt gods på fransk territorium, hvis de opfylder enten betingelserne for sådanne transporter i Bilag B eller de franske love og bestemmelser om vejtransport af farligt gods, som er gældende for transport af de pågældende former for gods;
   
3.
ANBEFALET, at forslag til ændringer af denne konvention og dens bilag så vidt muligt, før de fremsættes i overensstemmelse med artikel 14, stk.1 eller artikel 13, stk. 2, gøres til genstand for en indledende drøftelse på møder mellem eksperter fra de kontraherende parter og, om fornødent, de øvrige i artikel 6, stk. 1 i konventionen omhandlede lande samt de i artikel 14, stk. 5 i konventionen omhandlede internationale organisationer.

FORTEGNELSE OVER LANDE, SOM ER KONTRAHERENDE PARTER TIL ADR-KONVENTIONEN

Pr. 1. januar 2013 er følgende lande kontraherende parter til ADR-konventionen:

   
Albanien
Malta
Andorra
Marokko
Azerbajdjan
Moldova
Belgien
Montenegro
Bosnien-Herzegovina
Norge
Bulgarien
Polen
Cypern
Portugal
Danmark
Rumænien
Estland
Rusland
Finland
Schweiz
Frankrig
Serbien
Grækenland
Spanien
Holland
Storbritannien
Hviderusland (Belarus)
Sverige
Irland
Slovakiet
Island
Slovenien
Italien
Tadsjikistan
Kasakhstan
Tjekkiet
Kroatien
Tunesien
Letland
Tyrkiet
Liechtenstein
Tyskland
Litauen
Ungarn
Luxembourg
Ukraine
Makedonien, Den Tidligere Jugoslaviske
Østrig
Republik
 
   


Bilag A

Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande


Del 1

Generelle bestemmelser

KAPITEL 1.1

OMFANG OG ANVENDELSESOMRÅDE

 

1.1.1 Opbygning

Bilag A og B til ADR består af ni dele. Bilag A består af del 1 til 7 og bilag B af delene 8 og 9. Hver del er inddelt i kapitler, og hvert kapitel er inddelt i afsnit og underafsnit. I hver del indgår nummeret på delen i numrene på kapitlerne, afsnittene og underafsnittene. F.eks. er del 4, kapitel 2, afsnit 1 nummereret ”4.2.1”.

1.1.2 Omfang

1.1.2.1 Ifølge artikel 2 i ADR gælder bestemmelserne i Bilag A for:

Farligt gods som er udelukket fra international transport.

Farligt gods, som er tilladt til international transport, og de hertil knyttede betingelser (herunder undtagelser), navnlig mht. :

klassificering af gods (herunder klassifikationskriterier og relevante prøvningsmetoder),

anvendelse af emballager (herunder sammenpakning),

anvendelse af tanke (herunder fyldning),

klargøring til forsendelse (herunder mærkning af kolli (påskrifter og faresedler), mærkning af transportmidler (skilte og faresedler), såvel som påkrævet dokumentation og oplysninger),

bestemmelser om konstruktion, prøvning og godkendelse af emballager og tanke og

anvendelse af transportmidler (herunder på- og aflæsning og sammenlæsning).

1.1.2.2 Bilag A indeholder visse bestemmelser, som i henhold til artikel 2 i ADR angår Bilag B eller både Bilag A og B som følger:

     
 
1.1.1
Opbygning.
1.1.2.3
Anvendelsesområde for Bilag B.
1.1.2.4
 
1.1.3.1
Undtagelser vedrørende transportens karakter.
1.1.3.6
Undtagelser vedrørende mængden af farligt gods transporteret pr. transporterende enhed.
1.1.4
Anvendelse af andre regelsæt.
1.1.4.5
Andre transportformer end vejtransport.
Kapitel 1.2
Definitioner og måleenheder.
Kapitel 1.3
Uddannelse af personer involveret i transport af farligt gods.
Kapitel 1.4
Parternes sikkerhedsforpligtelser.
Kapitel 1.5
Fravigelser.
Kapitel 1.6
Overgangsbestemmelser.
Kapitel 1.8
Kontroller og andre bestemmelser til støtte for sikring af efterlevelse af sikkerhedsbestemmelser.
Kapitel 1.9
Transportrestriktioner fastsat af de kompetente myndigheder.
Kapitel 1.10
Sikringsbestemmelser.
Kapitel 3.1
Generelt.
Kapitel 3.2
Tabel A, kolonnerne (1), (2), (14), (15) og (19) (anvendelse af bestemmelserne i del 8 og 9) på de individuelle stoffer eller genstande).
     

1.1.2.3 Ifølge artikel 2 i ADR angiver bestemmelserne i Bilag B de betingelser for konstruktion af, udstyr på og drift af køretøjer, der transporterer farligt gods, som er tilladt til transport, navnlig mht. :

bestemmelser for køretøjers mandskab, udstyr, drift og medbragt transportdokumentation og

bestemmelser for konstruktion og godkendelse af køretøjer.

1.1.2.4 I artikel 1 (c) i ADR refererer ordet ”køretøjer” ikke nødvendigvis til ét og samme køretøj. International transport kan udføres af flere forskellige køretøjer, forudsat at transporten finder sted på mindst to kontraherende parters områder mellem den afsender og den modtager, der er angivet i transportdokumentet.

1.1.3 Undtagelser

1.1.3.1 Undtagelser vedrørende transportens karakter

Bestemmelserne i ADR finder ikke anvendelse for:

(a) Transport af farligt gods foretaget af private personer, når det pågældende gods er emballeret til detailsalg og er beregnet til deres personlige eller hjemlige brug eller til deres fritids- eller sportsaktiviteter, forudsat at der er truffet foranstaltninger til forebyggelse af udslip af indholdet under normale transportforhold. Hvis det pågældende gods består af brandfarlige væsker emballeret i genopfyldelige beholdere påfyldt af, eller for, private personer, må den samlede mængde ikke overskride 60 liter pr. beholder og 240 liter pr. transporterende enhed. Farligt gods i IBC’s, storemballager eller tanke anses ikke for at være emballeret til detailsalg.

(b) Transport af maskineri eller udstyr, der ikke er nævnt i dette bilag, og som indeholder farligt gods i deres indre eller funktionelle udstyr, forudsat at der er truffet foranstaltninger til forebyggelse af udslip af indholdet under normale transportforhold.

(c) Transport udført af virksomheder, der som en underordnet aktivitet i forhold til deres hovedaktivitet, transporterer farligt gods, f.eks. leveringer til eller returvarer fra bygge- eller entreprenørarbejdspladser, eller i relation til overvågning, reparation eller vedligeholdelse, i mængder på højst 450 liter pr. emballage og inden for de mængdegrænser, som er angivet i 1.1.3.6. Der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse af udslip af indholdet under normale transportforhold. Disse undtagelser gælder ikke klasse 7.

Transport af farligt gods foretaget af ovennævnte virksomheder til deres egen forsyning eller som ekstern eller intern distribution er ikke omfattet af denne undtagelse.

(d) Transport, der udføres af eller under tilsyn af de kompetente myndigheder for beredskabsindsats, for så vidt en sådan transport er nødvendig i forbindelse med beredskabsindsatsen, især transport, der udføres:

af bjærgningskøretøjer, der transporterer køretøjer med farligt gods, som er havareret eller har været involveret i en ulykke, eller

for at inddæmme og bjærge farligt gods, som er omfattet af en hændelse eller en ulykke, og flytte det til det nærmeste egnede og sikre sted.

(e) Nødtransport beregnet til at redde menneskeliv eller beskytte miljøet, forudsat at alle foranstaltninger er truffet for at sikre, at en sådan transport udføres på fuldstændig sikker måde.

(f) Transport af tomme, urensede stationære lagerbeholdere, der har indeholdt gasser i klasse 2, gruppe A, O eller F, stoffer i klasse 3 eller klasse 9 tilhørende emballagegruppe II eller III eller pesticider i klasse 6.1 tilhørende emballagegruppe II eller III, på følgende betingelser:

alle åbninger med undtagelse af trykaflastningsanordninger (hvis de er monteret) er hermetisk lukkede,

der er truffet foranstaltninger til at forhindre udslip under normale transportforhold, og

lasten er fastgjort til et stativ eller opbevares i tremmekasser eller andre anordninger til håndtering eller er fastgjort til køretøjet eller containeren, således at den ikke kan slide sig løs under normale transportforhold.

Denne undtagelse gælder ikke stationære lagerbeholdere, der har indeholdt desensibiliserede eksplosive stoffer, som det er forbudt at transportere i henhold til ADR.

Anm. : Mht. radioaktive stoffer, se 1.7.1.4.

1.1.3.2 Undtagelser vedrørende transport af gasser.

Bestemmelserne i ADR finder ikke anvendelse for:

(a) Gasser, der indeholdes i tankene på et køretøj, der udfører en transportfunktion, og som er bestemt til køretøjets fremdrift eller til driften af en del af dets udstyr (f.eks. køleudstyr).

(b) Gasser i brændstoftanke i transporterede køretøjer. Brændstofhanen mellem gastank og motor skal være lukket, og den elektriske forbindelse skal være åben.

(c) Gasser hørende til gruppe A og O (i henhold til 2.2.2.1), hvis tryk i beholderen eller tanken ved en temperatur på 20 °C ikke overstiger 200 kPa (2 bar), og som ikke er fordråbede gasser eller kølede fordråbede gasser. Dette omfatter enhver art beholder eller tank, f.eks. også dele af maskineri og apparatur.

(d) Gasser i det udstyr, der anvendes til køretøjets drift (f.eks. ildslukkere), herunder i reservedele (f.eks. luftfyldte dæk). Denne undtagelse gælder også luftfyldte dæk, der transporteres som last.

(e) Gasser i specialudstyr på køretøjerne, og som er nødvendige for driften af specialudstyret under transporten (køleanlæg, fisketanke, varmeapparater osv.) ligesom ekstra beholdere for sådant udstyr eller tomme urensede udskiftningsbeholdere, der transporteres i samme transporterende enhed.

(f) Gasser indeholdt i fødevarer (undtagen UN 1950), herunder kulsyreholdige drikke.

(g) Gasser indeholdt i bolde beregnet til sport.

(h) Gasser indeholdt i elpærer, forudsat at de er emballeret, så effekten ved splintring, som følge af at pæren går i stykker, forbliver i kolliet.

1.1.3.3 Undtagelser vedrørende transport af flydende brændstoffer

Bestemmelserne i ADR finder ikke anvendelse for:

(a) Brændstof, der indeholdes i brændstoftankene på et køretøj, der udfører en transportfunktion, og som er bestemt til køretøjets fremdrift eller til driften af en del af dets udstyr. Brændstoffet kan transporteres i faste brændstoftanke, der er direkte forbundet til køretøjets motor og/eller supplerende udstyr, og som opfylder relevante lovbestemmelser, eller kan transporteres i transportable brændstofbeholdere (som f.eks. dunke). Den samlede kapacitet af de faste tanke må højst være 1500 liter pr. transporterende enhed og kapaciteten af en tank, der er fastgjort til et påhængskøretøj må højst være 500 liter. Der må højst transporteres 60 liter pr. transporterende enhed i transportable beholdere. Disse begrænsninger gælder ikke for køretøjer, der anvendes af beredskabstjenesterne.

(b) Brændstof i tankene på køretøjer eller på andre transportmidler (som f.eks. både), der transporteres som last, når det er bestemt til fremdrift af disse eller til driften af en del af deres udstyr. Evt. brændstofhaner mellem motoren eller udstyret og brændstoftanken skal være lukkede under transport, medmindre det er væsentligt, at udstyret forbliver funktionsdygtigt. Hvor det er relevant, skal køretøjerne eller andre transportmidler lastes opretstående og fastgøres, så de ikke kan falde af.

1.1.3.4 Undtagelser vedrørende særbestemmelser eller farligt gods emballeret som begrænsede eller undtagne mængder

Anm. : Mht. radioaktive stoffer, se 1.7.1.4.

1.1.3.4.1 Visse særlige bestemmelser i kapitel 3.3 undtager helt eller delvist transport af specifikt farligt gods fra bestemmelserne i ADR. Undtagelsen finder anvendelse, når der i kolonne (6) i tabel A i kapitel 3.2 er refereret til den pågældende særlige bestemmelse for det pågældende farlige gods.

1.1.3.4.2 Der kan gælde undtagelser for visse typer farligt gods forudsat at bestemmelserne i kapitel 3.4 er opfyldt.

1.1.3.4.3 Der kan gælde undtagelser for visse typer farligt gods forudsat at bestemmelserne i kapitel 3.5 er opfyldt.

1.1.3.5 Undtagelser vedrørende tomme urensede emballager

Tomme urensede emballager, herunder tomme IBC’s og storemballager, som har indeholdt stoffer hørende til klasse 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 og 9 er ikke omfattet af bestemmelserne i ADR, hvis der er truffet tilfredsstillende foranstaltninger til at ophæve enhver farerisiko. Farerisici anses for at være ophævet, hvis der er truffet tilfredsstillende foranstaltninger til at ophæve alle de farerisici, der er tillagt klasse 1 - 9.

1.1.3.6 Undtagelser vedrørende mængden af farligt gods transporteret per transporterende enhed

1.1.3.6.1 Med henblik på dette underafsnit tildeles farligt gods transportkategori 0, 1, 2, 3 eller 4, som angivet i kolonne (15) i tabel A i kapitel 3.2. Tomme urensede emballager, der har indeholdt stoffer, der er tildelt transportkategori ”0”, skal ligeledes tildeles transportkategori ”0”. Tomme urensede emballager, der har indeholdt stoffer, der er tildelt en anden transportkategori end ”0”, skal tildeles transportkategori ”4”.

1.1.3.6.2 Hvor mængden af det transporterede farlige gods ikke overstiger de værdier, der er angivet i kolonne (3) i tabellen i 1.1.3.6.3 for en given transportkategori (når det transporterede farlige gods på den transporterende enhed tilhører samme transportkategori), eller når værdien beregnet i henhold til 1.1.3.6.4 (når det transporterede farlige gods på den transporterende enhed tilhører forskellige transportkategorier), må godset transporteres i kolli på én transporterende enhed uden at de følgende bestemmelser finder anvendelse:

apitel 1.10, undtagen for eksplosive stoffer og genstande hørende til klasse 1 med UN 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 og 0500, og undtagen for undtagelseskolli i klasse 7 med UN 2910 og 2911, hvis aktivitetsniveauet overstiger A2-værdien,

apitel 5.3,

fsnit 5.4.3,

apitel 7.2, med undtagelse af V5 og V8 i 7.2.4,

V1 i 7.5.11,

el 8, med undtagelse af:

8.1.2.1 (a),

8.1.4.2 til 8.1.4.5,

8.2.3,

8.3.3,

8.3.4,

8.3.5,

kapitel 8.4, og

S1(3) og (6), S2(1), S4, S14 til S21 og S24 i kapitel 8.5,

el 9.

1.1.3.6.3 Hvor det farlige gods, der transporteres i den transporterende enhed, tilhører samme kategori, er den maksimale samlede mængde per transporterende enhed angivet i tredje kolonne i tabellen nedenfor:

Transportkategori
(1)
Stoffer eller genstande
emballagegruppe eller klassifikationskode/gruppe eller UN-nummer
(2)
Maksimal samlet mængde per transporterende enhed
(3)
0
Klasse 1:
1. 1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L og UN 0190.
0
 
Klasse 3:
UN 3343.
 
 
Klasse 4.2:
Stoffer hørende til emballagegruppe I.
 
 
Klasse 4.3:
UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 og 3399.
 
 
Klasse 5.1:
UN 2426
 
 
Klasse 6.1:
UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 og 3294.
 
 
Klasse 6.2:
UN 2814 og 2900.
 
 
Klasse 7:
UN 2912 til 2919, 2977, 2978 og 3321 til 3333.
 
 
Klasse 8:
UN 2215 (MALEINSYREANHYDRID, SMELTET)
 
 
Klasse 9:
UN 2315, 3151, 3152 og 3432 samt udstyr indeholdende sådanne stoffer og blandinger.
 
 
samt tomme urensede emballager, der har indeholdt stoffer fra denne transportkategori, bortset fra emballager henført til UN 2908.
 
1
Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe I, og som ikke er tildelt transportkategori 0, samt stoffer og genstande hørende til følgende klasser:
20
 
Klasse 1:
1.1B til 1.1Ja), 1.2B til 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J og 1.5Da).
 
 
Klasse 2:
Grupperne T, TCa), TO, TF, TOCa) og TFC.
 
     
Aerosoler: grupperne C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC og TOC.
 
     
Kemikalier under tryk: UN 3502, 3503, 3504 og 3505.
 
 
Klasse 4.1:
UN 3221 til 3224 og 3231 til 3240.
 
 
Klasse 5.2:
UN 3101 til 3104 og 3111 til 3120.
 
2
Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe II, og som ikke er i transportkategori 0, 1 eller 4, samt stoffer og genstande hørende til følgende klasser:
333
 
Klasse 1:
1.4B til 1.4G og 1.6N.
 
 
Klasse 2:
Gruppe F. Aerosoler: gruppe F.
 
     
Kemikalier under tryk: UN 3501.
 
 
Klasse 4.1:
UN 3225 til 3230.
 
 
Klasse 5.2:
UN 3105 til 3110.
 
 
Klasse 6.1:
Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe III.
 
 
Klasse 9:
UN 3245.
 
3
Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe III, og som ikke er tildelt transportkategori 0, 2 eller 4, samt stoffer og genstande hørende til følgende klasser:
1000
 
Klasse 2:
Grupperne A og O. Aerosoler: grupperne A og O.
 
     
Kemikalier under tryk: UN 3500.
 
 
Klasse 3:
UN 3473
 
 
Klasse 4.3:
UN 3476
 
 
Klasse 8:
UN 2794, 2795, 2800, 3028 og 3477.
 
 
Klasse 9:
UN 2990 og 3072.
 
4
Klasse 1:
1.4S
Ubegrænset
 
Klasse 4.1:
UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 og 2623
 
 
Klasse 4.2:
UN 1361 og 1362 emballagegruppe III
 
 
Klasse 7:
UN 2908 til 2911
 
 
Klasse 9:
UN 3268 og 3499
 
 
samt tomme urensede emballager, der har indeholdt farligt gods med undtagelse af det, som er tildelt transportkategori 0.
 

a) For UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 og 1017 er den maksimale samlede mængde per transporterende enhed 50 kg.

I ovenstående tabel forstås ved "maksimalt samlet mængde per transporterende enhed":

For genstande, bruttovægt i kg (for genstande i klasse 1: nettovægt i kg af det eksplosive stof). For farligt gods i maskiner og udstyr nævnt i dette bilag: den samlede mængde farligt gods indeholdt heri i kg eller liter).

For faste stoffer, fordråbede gasser, kølede fordråbede gasser og opløste gasser, nettovægt i kg.

For væsker og komprimerede gasser, beholderes nominelle kapacitet i liter (se definitionen i 1.2.1).

1.1.3.6.4 Hvor farligt gods fra forskellige transportkategorier transporteres i samme transporterende enhed, må summen af

mængden af stoffer og genstande fra transportkategori 1 multipliceret med "50",

mængden af stoffer og genstande fra transportkategori 1 refereret til fodnote a) til tabellen i 1.1.3.6.3 multipliceret med "20",

mængden af stoffer og genstande fra transportkategori 2 multipliceret med "3" og

ængden af stoffer og genstande fra transportkategori 3

ikke overstige "1000".

1.1.3.6.5 Ved anvendelsen af dette underafsnit skal der ikke tages hensyn til farligt gods, der er undtaget i henhold til 1.1.3.5.

1.1.3.7 Undtagelser vedrørende transport af lithiumbatterier

Bestemmelserne i ADR finder ikke anvendelse for:

(a) Lithiumbatterier, der er monteret i et køretøj, der udfører en transportfunktion, og som er bestemt til køretøjets fremdrift eller til driften af en del af dets udstyr,

(b) Lithiumbatterier i udstyr, der anvendes til driften af det udstyr, som anvendes eller skal anvendes under transporten (f.eks. en bærbar pc).

1.1.3.8 (Reserveret)

1.1.3.9 Undtagelser vedrørende farligt gods, der anvendes som køle- eller konditioneringsmiddel under transport

Ved anvendelse i køretøjer eller containere med henblik på køling eller konditionering er farligt gods, som udelukkende er kvælningsfremkaldende (dvs. som fortynder eller erstatter den ilt, der normalt er i atmosfæren), kun underlagt bestemmelserne i afsnit 5.5.3.

1.1.4 Anvendelse af andre regelsæt

1.1.4.1 (Reserveret)

1.1.4.2 Transport i en transportkæde, omfattende sø- eller lufttransport

1.1.4.2.1 Kolli, containere, UN-tanke og tankcontainere, der ikke helt opfylder bestemmelserne for emballering, sammenpakning, mærkning af kolli (påskrifter og faresedler) samt mærkning med orangefarvede skilte og faresedler, men som er i overensstemmelse med bestemmelserne i IMDG-koden eller ICAO Technical Instructions, skal accepteres til transport i en transportkæde omfattende sø- eller lufttransport på følgende betingelser:

(a) Såfremt kolliene ikke er mærket med påskrifter og faresedler i overensstemmelse med ADR, skal de mærkes med påskrifter og faresedler i overensstemmelse med bestemmelserne i IMDG-koden eller ICAO Technical Instructions.

(b) Bestemmelserne i IMDG-koden eller ICAO Technical Instructions finder anvendelse på sammenpakning i et kolli.

(c) Hvad angår transport i en transportkæde omfattende søtransport, skal containerne eller tankcontainerne, hvis de ikke er mærket og forsynet med faresedler i overensstemmelse med kapitel 5.3 i dette Bilag, være mærket og forsynet med faresedler i overensstemmelse med kapitel 5.3 i IMDG-koden. I dette tilfælde finder kun 5.3.2.1.1 i dette Bilag anvendelse på afmærkningen af selve køretøjet. For tomme urensede tankcontainere gælder denne bestemmelse til og med den efterfølgende overførsel til en rensestation.

Denne afvigelse gælder ikke for gods, der klassificeres som farligt gods i klasse 1 til 9 i henhold til ADR, men som anses for at være ikke-farligt i henhold til de relevante bestemmelser i IMDG-koden eller ICAO Technical Instructions.

1.1.4.2.2 Transporterende enheder, der består af et eller flere køretøjer ud over dem, der transporterer containere, UN-tanke eller tankcontainere som angivet i 1.1.4.2.1 (c), og som ikke er mærket med påskrifter og faresedler i overensstemmelse med bestemmelserne i 5.3.1 i ADR, men som er mærket med påskrifter og faresedler i overensstemmelse med kapitel 5.3 i IMDG-koden, skal accepteres til transport, såfremt de opfylder bestemmelserne om mærkning med orangefarvede skilte i 5.3.2 i ADR.

1.1.4.2.3 Ved transport i en transportkæde omfattende sø- eller lufttransport kan de oplysninger, der er påkrævet ifølge 5.4.1 og 5.4.2 og de særlige bestemmelser i kapitel 3.3, erstattes af transportdokumentet og de oplysninger, som er påkrævet ifølge henholdsvis IMDG-koden og ICAO Technical Instructions, forudsat at yderligere oplysninger, der kræves i henhold til ADR, også anføres.

Anm. : Mht. transport i overensstemmelse med 1.1.4.2.1, se også 5.4.1.1.7. Mht. transport i containere, se også 5.4.2.

1.1.4.3 Anvendelse af UN-tanke af IMO-typen godkendt til søtransport

UN-tanke af IMO-typen (type 1, 2, 5 og 7), som ikke opfylder kravene i kapitel 6.7 og 6.8, men som er fremstillet og godkendt før 1. januar 2003 i henhold til bestemmelserne i IMDG-koden (ændring 29-98), må fortsat anvendes, forudsat at de opfylder de gældende bestemmelser vedrørende periodiske eftersyn og prøvninger i IMDG-koden1). De skal desuden opfylde bestemmelserne i henhold til instruktionerne i kolonne (10) og (11) i tabel A i kapitel 3.2 samt bestemmelserne i kapitel 4.2 i ADR. Se også 4.2.0.1 i IMDG-koden.

1) Den Internationale Maritime Organisation (IMO) har udsendt "Guidance on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Goods" (Vejledning i fortsat brug af eksisterende UN-tanke af IMO-typen og tankvogne til transport af farligt gods) som cirkulære DSC. 1/Circ. 12 med rettelser. Vejledningens tekst findes på IMO’s hjemmeside på adressen: www.imo.org.

1.1.4.4 (Reserveret)

1.1.4.5 Andre transportformer end vejtransport

1.1.4.5.1 Hvis et køretøj under udførelsen af en transport, der er undergivet ADR, på en del af strækningen befordres på anden måde end ved vejtransport, gælder på denne del af strækningen alene de nationale eller internationale regler, der måtte findes for farligt gods, der transporteres på den pågældende måde.

1.1.4.5.2 I de tilfælde, der refereres til ovenfor i 1.1.4.5.1, kan de berørte kontraherende parter til ADR træffe aftale om at anvende ADR på den del af strækningen, hvor køretøjet befordres på anden måde end ved vejtransport, suppleret med tillægsbestemmelser, såfremt parterne finder det nødvendigt, medmindre sådanne aftaler mellem de kontraherende parter til ADR ville være i strid med bestemmelser i internationale konventioner, som regulerer transport af farligt gods på den måde, hvorpå køretøjet befordres på den pågældende strækning, f.eks. the International Convention for the Safety og Life at Sea (SOLAS), som de pågældende kontraherende parter til ADR også ville være kontraherende parter til.

Den kontraherende part, som har taget initiativ til sådan aftale, skal give meddelelse herom til Sekretariatet i FN´s Økonomiske Kommission for Europa, som derefter underretter alle de øvrige kontraherende parter herom.

1.1.4.5.3 Hvis en transport, der er omfattet af ADR, på hele strækningen eller på en del af denne også er omfattet af bestemmelserne i en international konvention om transport af farligt gods på anden måde end ad vej, og denne konventions bestemmelser finder anvendelse på visse former for kørsel med motorkøretøjer, gælder på denne strækning bestemmelserne i den pågældende konvention sammen med de bestemmelser i ADR, som ikke er i modstrid hermed. De øvrige bestemmelser i ADR finder ikke anvendelse på den pågældende strækning.

1.1.5 Anvendelse af standarder

Hvor anvendelsen af en standard er påkrævet, og der er uoverensstemmelse mellem standarden og bestemmelserne i ADR, har bestemmelserne i ADR forrang.

 

KAPITEL 1.2

DEFINITIONER OG MÅLEENDHEDER

 

1.2.1 Definitioner

Anm. : Dette afsnit indeholder alle generelle eller specifikke definitioner.

I ADR forstås ved:

A

ADN: Den europæiske overenskomst om international transport af farligt gods ad indre vandveje.

Aerosol eller aerosoldispensere: Alle ikke-genopfyldelige beholdere af metal, glas eller plast, der opfylder kravene i 6.2.6 og indeholder en komprimeret, fordråbet eller opløst gas under tryk med eller uden en væske, pasta eller pulver, og som er monteret med en udløsningsanordning, der lader indholdet blive udsprøjtet som faste eller flydende partikler i suspension i en gas, som et skum, pasta eller pulver eller i flydende tilstand eller i gasfase.

Affald: Stoffer, opløsninger, blandinger eller genstande, for hvilke der ikke er forudsat nogen direkte anvendelse, men som transporteres med henblik på oparbejdning, dumping, forbrænding eller andre bortskaffelsesmetoder.

Aflæsser: Enhver virksomhed, der:

(a) fjerner en container, bulkcontainer, MEGC, tankcontainer eller UN-tank fra et køretøj, eller

(b) aflæsser emballeret farligt gods, små containere eller UN-tanke ud af eller fra et køretøj eller en container, eller

(c) tømmer farligt gods fra en tank (tankkøretøj, aftagelig tank, UN-tank eller tankcontainer) eller fra et batterikøretøj, en MEMU eller MEGC eller fra et køretøj, en stor container eller en lille container til transport i bulk eller en bulkcontainer

Afsender: En virksomhed, som enten på egne eller tredjeparts vegne afsender farligt gods. Såfremt transporten udføres i henhold til en kontrakt herom, er afsender den afsender, der refereres til i denne kontrakt.

Aftagelig tank: En tank, der har en kapacitet på mere end 450 liter, bortset fra en fast tank, tankcontainer eller et element i et batterikøretøj eller en MEGC, og som ikke er konstrueret til transport af gods uden omladning, og som normalt kun kan håndteres i tom tilstand.

Animalsk materiale: Dyrekroppe, dele af dyr eller animalske foderstoffer.

Ansøger: Fabrikant eller dennes godkendte repræsentant i en kontraherende parts land i forbindelse med en overensstemmelsesvurdering. Når der er tale om periodisk eftersyn, mellemliggende eftersyn og særlige kontroller, er ansøgeren testinstansen, operatøren eller dennes godkendte repræsentant i en kontraherende parts land.

Anm. : Under særlige omstændigheder kan en tredjepart (f.eks. en operatør af en tankcontainer i overensstemmelse med definitionen i 1.2.1) ansøge om en overensstemmelsesvurdering.

Arbejdstryk (klasse 2): For en komprimeret gas, trykket i beholderen ved en referencetemperatur på 15 °C i en fuld trykbeholder.

Anm. : Mht. tanke, se "Maksimalt arbejdstryk".

ASTM: the American Society for Testing and Materials (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, United States of America).

B

Bakke (klasse 1): Plade af metal, plast, pap eller andet egnet materiale, der er anbragt i mellememballagen eller den indvendige eller ydre emballage og giver tæt tilslutning i en sådan emballage. Bakkens overflade kan formes på en sådan måde, at emballager eller genstande kan indsættes, fastholdes og være adskilt fra hinanden.

Batterikøretøj: Et køretøj monteret med elementer, som er indbyrdes forbundet med et samlerør og permanent fastgjort til dette køretøj. Følgende elementer anses for at være elementer i et batterikøretøj: Flasker, rør, flaskebatterier (også kaldet rammer), trykfade og tanke med en kapacitet på mere end 450 liter beregnet til transport af gasser som defineret i 2.2.2.1.1.

Befordringsmiddel: Ved transport ad vej eller jernbane et køretøj eller en vogn.

Begrænsningssystem (eng. : confinement system): Den af konstruktøren fastsatte og af den kompetente myndighed godkendte anordning af fissilt stof og emballagedele, som er fastsat for at overholde kritikalitetssikkerheden.

Beholder: Indretninger beregnet til at indeholde og opbevare stoffer eller genstande, inklusive eventuelle lukkeanordninger. Denne definition finder ikke anvendelse på råtanke.

(Se også "Gaspatroner", "Indvendige beholdere", "Kryogenbeholdere", "Stiv indvendig beholder" og "Trykbeholder". )

Beholder (klasse 1): En betegnelse, der omfatter kasser, flasker, dåser, tromler, krukker og rør inklusive enhver lukkeanordning, som anvendes i den indvendige emballage eller mel-lememballagen.

Beregningstryk: Et fiktivt tryk, som mindst er lig med prøvningstrykket, men som i større eller mindre grad kan overstige arbejdstrykket afhængig af den fare, der er forbundet med det transporterede stof. Det beregnede tryk anvendes udelukkende ved fastsættelsen af tankens vægtykkelse uafhængigt af enhver udvendig eller indvendig forstærkningsanordning (se også "Fyldningstryk", "Maksimalt arbejdstryk (overtryk)", "Prøvningstryk" og "Tømningstryk").

Anm. : Mht. UN-tanke, se kapitel 6.7.

Beskyttet IBC (for IBC’s af metal): En IBC forsynet med yderligere sikring mod stød, idet beskyttelsen f.eks. består af en flerlags- (sandwich) eller dobbeltvægskonstruktion eller en ramme med et metalgitter.

Betjeningsudstyr:

(a) For tanke: Fyldnings-, tømnings- og udluftningsanordninger, sikkerhedsudstyr, opvarmningsanordninger og varmeisolering samt måleinstrumenter.

(b) For elementerne i et batterikøretøj eller en MEGC: Fyldnings- og tømningsanordninger (herunder samlerøret), sikkerhedsudstyr og måleinstrumenter.

(c) For alle typer IBC’s: Fyldnings- og tømningsanordninger, samt, afhængig af type, trykudlignings- eller udluftningsanordninger, sikkerhedsudstyr, varme- og varmeisolerende anordninger samt måleinstrumenter.

Anm. : Mht. UN-tanke, se kapitel 6.7.

Bjærgningsemballage: Særlig emballage, hvori beskadigede, defekte, utætte eller ikke-overensstemmende kolli med farligt gods, eller farligt gods, der er spildt eller sivet ud, anbringes med henblik på transport til genindvinding eller bortskaffelse.

Bjærgningstrykbeholder: Trykbeholder med en vandkapacitet på 1.000 liter eller derunder, hvori beskadigede, defekte, utætte eller ikke-overensstemmende trykbeholdere anbringes med henblik på transport, f.eks. til genindvinding eller bortskaffelse.

Blikemballage: Emballage med cirkulært, elliptisk, rektangulært eller polygonisk tværsnit (også konisk) og emballage med konisk top eller spandformet emballage af metal med en vægtykkelse på mindre end 0,5 mm, (f.eks. hvidblik), plan eller konveks bund og en eller flere åbninger, og som ikke er omfattet af definitionerne på tromler og dunke.

Blødt stål: Se "Konstruktionsstål".

Brandfarlig komponent (i forbindelse med aerosoler): Brandfarlige væsker, brandfarlige faste stoffer eller brandfarlige gasser og gasblandinger som defineret i anmærkning 1 til 3 i underafsnit 31.1.3 i del III i Manual of Tests and Criteria. Henføringen omfatter ikke pyrofore stoffer, selvopvarmende stoffer eller stoffer, der reagerer med vand. Den kemiske forbrændingsvarme skal bestemmes ved en af følgende metoder: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 til 86.3 eller NFPA 30B.

Bruger af tankcontainer/ UN-tank: En virksomhed i hvis navn tankcontaineren/UN-tanken er registreret.

Brændselscelle: Elektrokemisk anordning, der omdanner et brændstofs kemiske energi til elektrisk energi, varme og reaktionsprodukter.

Brændselscellemotor: En anordning til fremdrivning af udstyr, som består af en brændselscelle og dennes brændstoftilførsel, hvad enten den er integreret i eller adskilt fra brændselscellen, og som omfatter alt det nødvendige tilbehør for at opfylde sin funktion.

Bulkcontainer: Et indeslutningssystem (inklusive foringer eller belægninger) beregnet til transport af faste stoffer, som er i direkte berøring med indeslutningssystemet. Emballager, mellemstore bulkcontainere (IBC’s), storemballager og tanke er ikke omfattet.

En Bulkcontainer:

er modstandsdygtig og holdbar og således egnet til gentagen anvendelse,

er konstrueret med henblik på at lette transport af gods med en eller flere transportmidler uden midlertidig omladning,

er forsynet med anordninger, der gør den let at håndtere,

har en kapacitet på mindst 1,0 m3.

Eksempler på bulkcontainere er containere, offshorebulkcontainere, bulkbeholdere, liftdumperlad, veksellad, trugformede containere, rullecontainere, lastrum i køretøjer.

Bulktransport: Transport af uemballerede faste stoffer og genstande i køretøjer og containere. Betegnelsen dækker hverken emballeret gods eller stoffer, der transporteres i tanke.

C

CGA: the Compressed Gas Association (CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA 20151-2923, United States of America).

CIM: Ensartede regler for kontrakter om international befordring af gods med jernbane (bilag B til konventionen om international jernbanetransport (COTIF)) med ændringer.

CMR-konventionen: Konvention om fragtaftaler ved international godsbefordring ad landevej (Geneve, 19. maj 1956) med ændringer.

Container: En transportindretning (løftevogn eller en anden lignende konstruktion), som er:

modstandsdygtig og holdbar og således egnet til gentagen anvendelse,

konstrueret med henblik på at lette transport af gods med et eller flere transportmidler uden omladning af indholdet,

forsynet med anordninger, der gør den let at håndtere, specielt ved overflytning fra et transportmiddel til et andet og

konstrueret på en sådan måde, at den er let at fylde og tømme

med et rumindhold på mindst 1 m3, undtagen for containere til transport af radioaktive stoffer.

Derudover:

Lille container: En container, som enten har et udvendigt mål (længde bredde eller højde) på mindre end 1,5 m eller et indvendigt rumindhold på højst 3 m3.

Lukket container: En fuldstændig lukket container med et stift loft, stive sidevægge, stivendevægge og et gulv. Begrebet omfatter containere med et oplukkeligt loft, der kan lukkes under transport.

Overdækket container: En åben container forsynet med en overdækning til beskyttelse af det pålæssede gods.

Stor container: Er

(a) en container som ikke opfylder definitionen af en lille container, eller

(b) i CSC’s betydning, en container af en sådan størrelse, at arealet begrænset af bundens fire hjørner er enten:

(i) mindst 14 m2 (150 square feet) eller

(ii) mindst 7 m2 (75 square feet), hvis containeren er forsynet med øvre hjørnebeslag.

Et veksellad er en container, som i overensstemmelse med Europæisk Standard EN 283:1991 har følgende karakteristika:

de er styrkemæssigt konstrueret til transport med jernbane eller ad vej over land eller med roll-on roll-off skib,

de kan ikke stables og de kan tages af køretøjer ved hjælp af udstyr ombord på køretøjet og deres egen understøtninger, og de kan omlades.

Åben container: En container med eller uden ende- og sidevægge, og som har en åben læsseflade.

Anm. : Begrebet ”container” omfatter ikke konventionelle emballager, IBC’s, tankcontainere eller køretøjer. Imidlertid kan en container anvendes som emballage til transport af radioaktive stoffer.

CSC: International Convention for Safe Containers (Geneve, 1972), som ændret, udgivet af the International Maritime Organization (IMO), London.

D

Dunk: Metal- eller plastemballage med rektangulært eller polygonisk tværsnit og med en eller flere åbninger.

E

ECE-regulativ: Regulativ, der er bilag til ”Agreement concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles equipment and parts which can be fitted and or used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions” (Aftalen af 1958, som ændret).

EF-direktiv: Bestemmelser fastsat af de kompetente institutioner i det Europæiske Fællesskab og som for hver enkelt medlemsstat, de retter sig mod, med hensyn til de resultater som skal opnås, er bindende for så vidt angår det resultat, der skal opnås, men hvor det er overladt til de nationale myndigheder at vælge udformningen og metoderne.

Ekstra ydre emballage (eng. : overpack): En omslutning, der anvendes (af én enkelt afsender, når det drejer sig om klasse 7) til at samle et eller flere kolli til én enkelt enhed, der er lettere at håndtere og stuve under transport.

Eksempler på ekstra ydre emballager:

(a) en lastebakke som f.eks. en palle, på hvilken flere kolli placeres eller stables og fastgøres med et plastbånd, krympefolie eller strækfolie eller med andre passende midler, eller

(b) en ydre beskyttelsesemballage, som f.eks. en kasse eller en tremmekasse.

Emballage: En eller flere beholdere og ethvert andet element eller materiale, der kræves, for at beholderne kan opfylde deres funktion som beholder og andre sikkerhedsfunktioner.

Se også "Blikemballage", "Bjærgningsemballage", "Genanvendt emballage", "Indvendige emballage", "Kombinationsemballage", "Komposit emballage (glas, porcelæn eller stentøj)", "Komposit emballage (plastmateriale)", "Mellememballage", "Mellemstor bulkcontainer (IBC)" "Refabrikeret emballage", "Rekonditioneret emballage", "Storemballage", "Støvtæt emballage" og "Ydre emballage", .

Emballagegruppe: En gruppe, visse stoffer og genstande er tildelt med henblik på emballering i overensstemmelse med deres farlighed. Emballagegrupperne har følgende betydning, som er uddybet i del 2:

Emballagegruppe I: Meget farlige stoffer.

Emballagegruppe II: Farlige stoffer.

Emballagegruppe III: Mindre farlige stoffer.

Anm. : Visse genstande, der indeholder farligt gods, er tildelt en emballagegruppe.

EN: En europæisk standard, der er offentliggjort af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) (CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles).

Eneanvendelse: I forbindelse med transport af stoffer i klasse 7 en enkelt afsenders benyttelse af et køretøj eller en stor container, hvor al af- og pålæsning før, under og efter transporten udføres i overensstemmelse med afsenderens eller modtagerens anvisninger.

F

Farlig reaktion:

(a) forbrænding og/eller udvikling af stor varme,

(b) udvikling af brandfarlige, kvælende, oxiderende og/eller giftige gasser,

(c) dannelse af ætsende stoffer,

(d) dannelse af ustabile stoffer eller

(e) farlig trykstigning (kun for tanke).

Farligt gods: Stoffer og genstande, som ifølge ADR ikke, eller kun på visse betingelser, må gøres til genstand for transport.

Fast stof: Et stof, som

(a) har et smeltepunkt eller et begyndelsessmeltepunkt på 20 °C eller derover ved et tryk på 101,3 kPa, eller

(b) ikke er flydende i henhold til prøvningen beskrevet i ASTM D 4359-90, eller er pastaagtigt i henhold til de kriterier, der finder anvendelse for prøvningen til bestemmelse af viskositet (penetrometerprøven), som beskrevet i 2.3.4.

Fast tank: En tank, der har en kapacitet på mere end 1000 liter, og som er sammenbygget med et køretøj (herefter kaldet tankvogn), eller som udgør en del af køretøjets karrosseri.

Flammepunkt: Den laveste temperatur af en væske ved hvilken dampene fra væsken danner en brandfarlig blanding med luft.

Flaskebatteri: Samling af flasker, der er indbyrdes forbundet med et samlerør og transporteres som en enhed. Den samlede vandkapacitet må ikke overstige 3.000 liter, dog må flaskebatterier beregnet til transport af giftige gasser hørende til klasse 2 (grupper, der starter med "T" ifølge 2.2.2.1.3) højst have en vandkapacitet på 1.000 liter.

Flaske (eng. : cylinder): Transportabel trykbeholder med en vandkapacitet, der ikke overstiger 150 liter (se også "Flaskebatteri").

Flaskegas (LPG): Fordråbet gas under lavt tryk bestående af en eller flere lette carbonhydrider, der kun henføres til UN 1011, 1075, 1965, 1969 eller 1978, og som hovedsagelig består af propan, propen, butan, butanisomerer, buten med spor af andre carbonhydridgasser.

Anm. 1: Brandfarlige gasser, der henføres til andre UN-numre, betragtes ikke som LPG.

Anm. 2: For UN 1075, se Anm. 2 under 2F, UN 1965, i tabellen vedrørende fordråbede gasser i 2.2.2.3.

Fleksibel IBC: Et korpus af film, vævet stof eller andet fleksibelt materiale eller sammensætninger heraf, og, hvis det er nødvendigt, en indvendig belægning eller foring, samt dertil hørende betjeningsudstyr og håndteringsanordninger.

FN-nummer: Se "UN-nummer".

FN’s Anbefalinger for Transport af Farligt Gods: Se "FN’s Modelbestemmelser".

FN’s Modelbestemmelser: De modelbestemmelser, som findes i bilaget til den 17. reviderede udgave af the Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (ST/SG/AC. 10/1/Rev. 17).

Foring: Et hylster eller en sæk, som indsættes i en emballage, herunder storemballage eller IBC, men som ikke udgør en integreret del af denne eller af lukkeanordningerne til dennes åbninger.

Forbrændingsvarmeanlæg: Varmeanlæg, der direkte bruger flydende eller luftformigt brændstof, og som ikke bruger spildvarme fra motoren, der bruges til fremdrift af køretøjet.

Forsendelse: Ethvert kolli eller enhver last af farligt gods, der af en afsender frembydes til transport.

Fyldningsgrad (for stoffer, der emballeres i trykbeholdere): Det masseforhold mellem gas og vand ved 15 °C, som kræves for at fylde en brugsklar trykbeholder helt.

Fyldningstryk: Det højeste faktiske tryk i tanken ved fyldning under tryk (se også "Beregningstryk", "Maksimalt arbejdstryk (overtryk)", "Prøvningstryk" og "Tømningstryk").

G

Gas: Et stof, der:

(a) ved 50 °C har et damptryk, der er højere end 300 kPa (3 bar), eller

(b) er fuldstændig på gasform ved 20 °C og et standardtryk på 101,3 kPa.

Gaspatron: Se ”Små beholdere indeholdende gas”

Genanvendt emballage: En emballage, som er blevet undersøgt og fundet fri for fejl, som har betydning for evnen til at modstå den specificerede prøvning. Begrebet indbefatter emballager, som fyldes med det samme eller et lignende indhold, og som bliver transporteret i et lukket retursystem kontrolleret af afsenderen af produktet.

Genanvendt storemballage: Storemballage til genopfyldning, som er blevet undersøgt og fundet fri for fejl, der har betydning for evnen til at modstå prøvningerne. Begrebet indbefatter emballager, som fyldes med det samme eller tilsvarende sammenligneligt indhold, og som bliver transporteret i et lukket retursystem kontrolleret af afsenderen af produktet.

Gennem eller ind i: Betyder i forbindelse med transport af stoffer i klasse 7 gennem eller ind i lande, hvor en forsendelse transporteres, men udelukker specifikt lande, som forsendelsen transporteres "over" med fly, forudsat at der ikke er planlagte stop i de pågældende lande.

GHS: Den 4. reviderede udgave af det globale harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals), offentliggjort af FN som dokument ST/SG/AC. 10/30/Rev. 4.

Godkendelse:

Multilateral godkendelse: I forbindelse med transport af stoffer i klasse 7 en godkendelse, der gives af den relevante kompetente myndighed i konstruktionsbeskrivelsens eller forsendelsens oprindelsesland, og også, hvor forsendelsen skal transporteres gennem eller ind i flere lande, en godkendelse, der gives af den kompetente myndighed i de pågældende lande.

Unilateral godkendelse: I forbindelse med transport af stoffer i klasse 7 en godkendelse af en konstruktionsbeskrivelse, som kun skal gives af den kompetente myndighed i konstruktionsbeskrivelsens oprindelsesland. Er oprindelseslandet ikke en kontraherende part til ADR, skal tilladelsen være godkendt af den kompetente myndighed i den første kontraherende part til ADR, som forsendelsen kommer til (se 6.4.22.6).

H

Hermetisk lukket tank: Tank beregnet til transport af flydende stoffer med et beregningstryk på mindst 4 bar eller beregnet til transport af faste stoffer (pulverformige eller granulerede) uanset beregningstryk, hvis åbninger er lukket hermetisk, og som:

ikke er forsynet med sikkerhedsventiler, sprængskiver, andre tilsvarende sikkerhedsanordninger eller vakuumventiler, eller

som ikke er forsynet med sikkerhedsventiler, sprængskiver eller andre tilsvarende sikkerhedsanordninger, men med vakuumventiler i overensstemmelse med bestemmelserne i 6.8.2.2.3, eller

som er forsynet med sikkerhedsventiler, hvor der er anbragt en sprængskive foran i overensstemmelse med 6.8.2.2.10, men ikke med vakuumventiler, eller

som er forsynet med sikkerhedsventiler, hvor der er anbragt en sprængskive foran i overensstemmelse med 6.8.2.2.10, og vakuumventiler i overensstemmelse med bestemmelserne i 6.8.2.2.3.

Højeste normale driftstryk: I forbindelse med transport af stoffer i klasse 7 det højeste tryk over atmosfæretrykket ved havoverfladen (gennemsnitlig vandstand), som vil udvikle sig i indeslutningssystemet i løbet af et år under temperatur- og solpåvirkning, der svarer til forholdene i omgivelserne, og hvor transporten foregår uden udluftning eller ydre køling ved hjælp af et hjælpesystem eller ved hjælp af driftsmæssig overvågning.

Håndteringsanordning (til fleksible IBC’s): Enhver form for løftestrop, slynge, løfteøje eller ramme fastgjort til IBC’ens korpus, eller formet som en integreret del af IBC’ens korpus.

I

IAEA: Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), (IAEA - P. O. Box - 100, A-1400 Wien).

IBC *): En formstabil eller fleksibel transportabel emballage af anden art end de, der er omhandlet i kapitel 6.1, og som

(a) har en kapacitet på:

(i) højst 3 m3 for faste og flydende stoffer i emballagegruppe II og III,

(ii) højst 1,5 m3 for faste stoffer i emballagegruppe I, når disse er emballeret i fleksible IBC’s, IBC’s af stiv plast, komposit IBC’s samt IBC’s af pap og træ,

(iii) højst 3 m3 for faste stoffer i emballagegruppe I, når disse er emballeret i IBC’s af metal eller

(iv) højst 3 m3 for radioaktive stoffer hørende til klasse 7,

(b) er konstrueret til mekanisk håndtering og

(c) er modstandsdygtig over for de påvirkninger, der opstår ved håndtering og transport, som fastlagt ved de prøvninger, der er omhandlet i kapitel 6.5.

Se også "Fleksibel IBC", "IBC af metal", "IBC af pap", "IBC af stiv plast", "IBC af træ", "Komposit-IBC med indvendig beholder af plast", "Refabrikeret IBC", "Repareret IBC", "Rutinemæssig vedligeholdelse af fleksible IBC’s" og "Rutinemæssig vedligeholdelse af stive IBC’s".

*) "IBC" er en forkortelse af det engelske "Intermediate Bulk Container".

Anm. 1: UN-tanke og tankcontainere, der opfylder kravene i henholdsvis kapitel 6.7 og 6.8, betragtes ikke som værende IBC’s.

Anm. 2: IBC’s, der opfylder kravene i kapitel 6.5, betragtes ikke som værende containere i ADR-forstand.

IBC af metal: Et korpus af metal samt dertil hørende betjeningsudstyr og støtteindretninger.

IBC af pap: Et korpus af pap med eller uden separate øvre eller nedre låg, om fornødent med en indvendig foring (men ingen indvendig emballage), samt dertil hørende betjeningsudstyr og støtteindretninger.

IBC af stiv plast: Et stift plastkorpus, som kan være udstyret med en støtteindretning samt dertil hørende betjeningsudstyr.

IBC af træ: Et stift eller sammenklappeligt korpus af træ med en indvendig foring (men ingen indvendig emballage), samt dertil hørende betjeningsudstyr og støtteindretninger.

ICAO: Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (the International Civil Air Organization) (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada).

ICAO Tecnical Instructions: The Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, som komplementerer bilag 18 til Chicago-konventionen (Convention on International Civil Aviation) (Chicago 1944), udgivet af the International Civil Air Organization (ICAO) i Montreal.

IMDG-koden: The International Maritime Dangerous Goods Code til implementering af kapitel VII, del A i SOLAS-konventionen (International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974), udgivet af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) i London.

IMO: Den Internationale Søfartsorganisation (the International Maritime Organization) (IMO, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR, United Kingdom).

Indeslutningssystem (eng. : containment system): I forbindelse med transport af stoffer i klasse 7 helheden af de af konstruktøren fastsatte emballagedele, som skal forhindre udtrængning af radioaktivt stof under transporten.

Indvendig beholder: Beholder, der kræver en ydre emballage for at kunne opfylde deres funktion som beholdere.

Indvendig emballage: Emballage, der kun må transporteres i en ydre emballage.

ISO-(standard): En international standard, der er offentliggjort af Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) (ISO - 1, rue de Varembé - CH-1204 Geneve 20).

K

Kasse: Emballage med hele rektangulære eller polygonale flader, fremstillet af metal, træ, krydsfiner, spån- og fiberplade, pap, plast eller andet egnet materiale. Små åbninger lavet for at lette håndtering eller åbning eller for at opfylde klassificeringskravene er tilladt, så længe de ikke forringer emballagens anvendelighed til transport.

Kolli: Emballeringsprocessens færdige produkt, bestående af emballagen eller IBC’en eller storemballagen og dens indhold færdiggjort til afsendelse. Betegnelsen dækker såvel beholdere til gasser, som defineret i dette afsnit, som genstande, der pga. deres størrelse, vægt eller form kan transporteres uemballeret eller på understel, i tremmekasser eller i håndteringsanordninger. Undtagen for transport af radioaktive stoffer finder betegnelsen hverken anvendelse på uemballerede stoffer, der transporteres i bulk, eller stoffer, der transporteres i tank.

Anm. : Mht. radioaktive stoffer, se 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 og kapitel 6.4.

Kombinationsemballage: En kombineret transportemballage bestående af en eller flere indvendige emballager fast nedpakket i en ydre emballage i overensstemmelse med 4.1.1.5.

Anm. : "Det indvendige" af en kombinationsemballage betegnes altid som "indvendige emballager" og ikke som "indvendige beholdere". En glasflaske er et eksempel på en sådan "indvendig emballage".

Kompetent myndighed: Den myndighed eller de myndigheder eller det organ eller de organer, som af en stat i hvert enkelt tilfælde er udpeget som kompetent i overensstemmelse med statens nationale lovgivning.

Kompositemballage (glas, porcelæn eller stentøj): Emballage bestående af en indvendig glas-, porcelæns- eller stentøjsbeholder og en ydre emballage (af metal, træ, pap, plastmateriale, skumplast osv.). Når en sådan emballage først er samlet udgør den en uadskillelig enhed, som fyldes, opbevares, afsendes og tømmes som en sådan.

Anm. : "Det indvendige" af en komposit emballage betegnes sædvanligvis som "indvendige beholdere". F.eks. er "det indvendige" af en 6HA1 (komposit emballage, plastmateriale) en sådan "indvendig beholder", idet den normalt ikke er konstrueret til at rumme noget uden sin "ydre emballage", og følgelig er den ikke en ”indvendig emballage”.

Kompositemballage (plastmateriale): Emballage bestående af en indvendig plastbeholder og en ydre emballage (af metal, pap, krydsfiner osv.). Når en sådan emballage først er samlet udgør den en uadskillelig enhed, som fyldes, opbevares, afsendes og tømmes som en sådan.

Anm. : Se anmærkningen under "Kompositemballage (glas, porcelæn eller stentøj)".

Komposit-IBC med indvendig beholder af plast: En IBC bestående af støtteindretninger i form af en formstabil ydre indfatning, der omgiver en indvendig beholder af plast, samt betjeningsudstyr eller andre støtteindretninger. Den er konstrueret således, at den indvendige beholder og den udvendige indfatning, når disse først er samlet, udgør og anvendes som en enkelt enhed, der kan fyldes, opbevares, transporteres eller tømmes som sådan.

Anm. : "Plastmateriale" omfatter, når begrebet anvendes i forbindelse med den indvendige beholder i en komposit-IBC, også andre polymermaterialer, såsom gummi.

Konstruktionsbeskrivelse: I forbindelse med transport af stoffer i klasse 7 en beskrivelse af et radioaktivt stof i speciel form, et radioaktivt stof med lav spredningsrisiko, et kolli eller en emballage, som muliggør dets/dens entydige identifikation. Beskrivelsen kan indeholde specifikationer, konstruktionstegninger, rapporter, som viser dokumentation for overensstemmelse med myndighedsbestemmelser, samt andre relevante dokumenter.

Konstruktionsstål (eng. : mild steel, ty. : Baustahl): Stål med en minimumtrækbrudstyrke på mellem 360 N/mm2 og 440 N/mm2.

Anm. : Mht. UN-tanke, se kapitel 6.7.

Kontrolorgan: Et uafhængigt kontrol- og prøvningsorgan, der er godkendt af den kompetente myndighed.

Kontroltemperatur: Den maksimale temperatur ved hvilken det organiske peroxid eller det selvnedbrydende stof kan transporteres sikkert.

Korpus (for alle typer af IBC’s, undtagen komposit IBC’s): Selve beholderen inklusive dens åbninger samt disses lukkeanordninger, men eksklusive betjeningsudstyr.

Kritikalitetssikkerhedsindeks (CSI): I forbindelse med transport af stoffer i klasse 7, et tal, der bestemmes for et kolli, en ekstra ydre emballage (samleemballage) eller en container med fissile stoffer og som bruges til at overvåge en samlet mængde af kolli, ekstra ydre emballager eller containere med fissile stoffer.

Kritisk temperatur: Den temperatur, over hvilken stoffet ikke kan forekomme i flydende form.

Kryogenbeholder: Transportabel termisk isoleret trykbeholder til kølede fordråbede gasser med en vandkapacitet på ikke over 1.000 liter (se også ”Åben kryogenbeholder”).

Kvalitetssikring: Et systematisk overvågnings- og inspektionsprogram, som anvendes af en organisation eller virksomhed, med det formål at yde en tilstrækkelig sikkerhed for, at det i ADR foreskrevne sikkerhedsniveau opnås i praksis.

Køretøj: Se "Batterikøretøj", "Lukket køretøj", "Overdækket køretøj", "Tankvogn" og "Åbent køretøj".

L

Lasttransportenhed (Cargo transport unit): Et køretøj, en container, tankcontainer, UN-tank eller MEGC.

Anm. : Denne definition gælder kun ved anvendelse af særlig bestemmelse 302 i kapitel 3.3 og i 5.5.2.

Lille container: Se ”container”

Lukkeanordning: Indretning til lukning af en åbning i en beholder.

Lukket container: Se ”container”

Lukket køretøj: Et køretøj, hvis karrosseri består af en kasse, som kan lukkes.

Læsser: Enhver virksomhed, der:

(a) læsser emballeret farligt gods, små containere eller UN-tanke på et køretøj eller i en container, eller

(b) læsser en container, bulkcontainer, MEGC, tankcontainer eller UN-tank på et køretøj.

M

Maksimal kapacitet: Beholderes, emballagers (herunder IBC’s og storemballager) maksimale indre volumen udtrykt i m3 eller liter.

Maksimal nettovægt: Den maksimale nettovægt af indholdet af en enkelt emballage eller den maksimale samlede vægt af indvendige emballager med indhold udtrykt i kilogram.

Maksimalt arbejdstryk (overtryk): Den højeste af følgende tre værdier:

(a) det største tilladte faktiske tryk i tanken ved fyldningen (største tilladte fyldningstryk),

(b) det største tilladte faktiske tryk i tanken ved tømningen (største tilladte tømningstryk) eller

(c) det faktiske overtryk, som udøves af tankens indhold (inklusive eventuelle fremmede gasser i dette) ved den højeste arbejdstemperatur.

Medmindre andet er fastsat ved særlige forskrifter i kapitel 4.3, må den numeriske værdi af dette arbejdstryk (overtryk) ikke være mindre end damptrykket (absolut tryk) for det påfyldte stof ved 50 °C.

For tanke udstyret med sikkerhedsventiler (med eller uden sprængskive), bortset fra tanke til transport af komprimerede, fordråbede eller opløste gasser hørende til klasse 2, skal det maksimale arbejdstryk (overtryk) svare til sikkerhedsventilens foreskrevne åbningstryk.

Se også "Beregningstryk", "Fyldningstryk", "Prøvningstryk" og "Tømningstryk".

Anm. 1: Mht. UN-tanke, se kapitel 6.7.

Anm. 2: Mht. lukkede kryogenbeholdere, se anmærkningen til 6.2.1.3.6.5.

Manual of Tests and Criteria: Femte reviderede udgave af United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Test and Criteria (ST/SG/AC. 10/11/Rev. 5 som ændret ved ST/SG/AC. 10/11/Rev. 5/Amend. 1) udgivet af United Nations.

Medlem af et køretøjs mandskab: En chauffør eller enhver anden person, der ledsager chaufføren af sikkerheds-, sikrings-, uddannelses- eller driftsmæssige grunde.

MEGC: Se "Multielement gascontainer".

Mellememballage: Emballage anbragt mellem indvendige emballager eller genstande og en ydre emballage.

Mellemstor bulkcontainer: Se "IBC".

MEMU: Se ”Mobil enhed til fremstilling af eksplosive stoffer og genstande”(eng. ”Mobile explosives manufacturing unit”)

Metalhydridopbevaringssystem: Et enkelt komplet hydrogenopbevaringssystem, der indbefatter en beholder, metalhydrid, trykaflastningsanordning, afspærringsventil, driftsudstyr og indre komponenter, og som udelukkende anvendes til transport af hydrogen.

Mobil enhed til fremstilling af eksplosive stoffer og genstande (MEMU): En enhed eller et køretøj, der er monteret med en enhed, til fremstilling og opladning af eksplosive stoffer fra farligt gods, der ikke er eksplosive stoffer. Enheden består af forskellige tanke og bulkcontainere samt procesudstyr, pumper og tilhørende udstyr. En MEMU kan have særlige rum til emballerede eksplosive stoffer.

Anm. : Selvom definitionen af MEMU omfatter udtrykket "fremstilling og opladning af eksplosive stoffer" gælder bestemmelserne vedrørende MEMU kun for transport og ikke for fremstilling og opladning af eksplosive stoffer.

Modtager: Modtageren i henhold til kontrakten for transporten. Hvis modtageren gør brug af en tredjepart i overensstemmelse med de bestemmelser, der finder anvendelse for kontrakten for transporten, er denne tredjepart per definition modtager i ADR-forstand. Hvis transporten foretages uden for kontrakt, er modtager per definition den virksomhed, der ved forsendelsens ankomst tager det farlige gods i sin varetægt.

Multielement gascontainer (MEGC): En enhed, der består af elementer, som er indbyrdes forbundet med et samlerør og anbragt på en ramme. Følgende elementer anses for at være elementer i en multielement gascontainer: Flasker, rør, flaskebatterier, trykfade og tanke med en kapacitet på mere end 450 liter beregnet til transport af gasser som defineret i 2.2.2.1.1.

Anm. : Mht. UN-godkendte MEGC’s, se kapitel 6.7.

N

Nettoeksplosivstofmængde (NEM): Samlet vægt af de eksplosive stoffer uden emballager hylstre osv. (NEQ (net explosive quantity), NEC (net explosive contents), NEW (net explosive weight) eller nettovægt af eksplosivt indhold anvendes ofte i samme betydning. )

Nominel kapacitet af en beholder: Det nominelle volumen af det farlige gods, som beholderen indeholder, udtrykt i liter. For flasker med komprimerede gasser vil dette være det samme som flaskens vandkapacitet.

n.o.s. -betegnelse**): En samlebetegnelse, hvortil stoffer, blandinger, opløsninger eller genstande kan henføres, såfremt de

(a) ikke er benævnt ved navn i tabel A i kapitel 3.2 og

(b) har kemiske, fysiske og/eller farlige egenskaber, som svarer til n.o.s. -betegnelsen mht. klasse, klassifikationskode, emballagegruppe og navn.

**) n. o. s. er en forkortelse af det engelske "not otherwise specified".

Nødtemperatur: Den temperatur, ved hvilken der i forbindelse med tab af temperaturkontrol skal iværksættes nødforanstaltninger.

Anm. : Denne definition finder ikke anvendelse for gasser i klasse 2.

O

Offshorebulkcontainer: En bulkcontainer, der er konstrueret med henblik på gentagen transportbrug til, fra og mellem offshoreanlæg. En offshorebulkcontainer er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med retningslinjerne for godkendelse af offshorecontainere, der håndteres på åbent hav, udgivet af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) i dokument MSC/Circ. 860.

Overdækket container: Se ”container”

Overdækket køretøj: Et åbent køretøj forsynet med en overdækning til beskyttelse af det pålæssede gods.

Overensstemmelsessikring (i forbindelse med radioaktive stoffer): Et systematisk program af forholdsregler, der benyttes af en kompetent myndighed med det formål at sikre, at bestemmelserne i ADR overholdes i praksis.

Overensstemmelsesvurdering: En proces, hvor et produkts overensstemmelse verificeres i henhold til bestemmelserne i 1.8.6 og 1.8.7, for så vidt angår typegodkendelse, tilsyn med produktion og førstegangseftersyn og -prøvning.

Overpack: Se "Ekstra ydre emballage".

P

Pakker: Enhver virksomhed, der kommer farligt gods i emballager, herunder storemballager og IBC’s, og som, hvor det er nødvendigt, forbereder kolli til transport.

Prøvningstryk: Det tryk, som skal anvendes ved trykprøvning under førstegangseftersyn eller periodisk eftersyn (se også "Beregningstryk", "Fyldningstryk", "Maksimalt arbejdstryk (overtryk)" og "Tømningstryk").

Anm. : Mht. UN-tanke, se kapitel 6.7.

Påfylder: Enhver virksomhed, der fylder farligt gods på en tank (tankvogn, aftagelig tank, UN-tank eller tankcontainer) og/eller i et køretøj eller en stor eller lille container til transport i bulk eller i et batterikøretøj eller en MEGC.

R

Radioaktivt indhold: I forbindelse med transport af stoffer i klasse 7 det radioaktive stof herunder alle forurenede eller aktive faste, flydende eller gasformige stoffer inden i emballagen.

Refabrikeret emballage: Navnlig

(a) metaltromler, som:

(i) er produceret som en UN-type i henhold til forskrifterne i kapitel 6.1 fra en ikke-UN-type,

(ii) er ændret fra én UN-type i henhold til forskrifterne i kapitel 6.1 til en anden UN-type, eller

(iii) (får udskiftet væsentlige integrerede konstruktionsdele (f.eks. ikke-aftagelige låg).

(b) plasttromler, som:

(i) er ændret fra én UN-type til en anden UN-type (f.eks. 1H1 til 1H2), eller

(ii) får udskiftet integrerede konstruktionsdele.

Refabrikerede tromler skal opfylde de samme krav i kapitel 6.1, som gælder for nye tromler af samme type.

Refabrikeret IBC: En IBC af metal eller stiv plast eller en komposit-IBC, der

(a) er omdannet fra en ikke-UN-type til en UN-type eller

(b) er omdannet fra en UN-konstruktionstype til en anden UN-konstruktionstype.

Refabrikerede IBC’s skal opfylde de samme krav i ADR, som gælder for nye IBC’s af samme type (se også definitionen af konstruktionstype i 6.5.6.1.1).

Refabrikeret storemballage: Storemballage af metal eller stiv plast, som:

(a) er omdannet fra en ikke-UN-type til en UN-type eller

(b) er omdannet fra én UN-konstruktionstype til en anden UN-konstruktionstype.

Refabrikerede storemballager skal opfylde de samme krav i ADR, som gælder for nye storemballager af samme type (se også definitionen af konstruktionstype i 6.6.5.1.2).

Referencestål: Et stål med en trækbrudstyrke på 370 N/mm2 og en brudforlængelse på 27 %.

Regenereret plastmateriale: Materialer, der er oparbejdet fra brugte industriemballager, og som er blevet renset og gjort klar til at blive anvendt til fremstilling af nye emballager.

Rekonditioneret emballage: Navnlig

(a) metaltromler, som er:

(i) renset til det originale konstruktionsmateriale, med alt tidligere indhold, indvendig og udvendig korrosion, og udvendige belægninger og faresedler fjernet,

(ii) genoprettet til original form og udseende, med buler (hvis nogle findes) udrettet og forseglede, og alle ikke-integrerede pakninger udskiftet og

(iii) inspiceret efter rensning, men før maling, med kassering af emballager med synlige huller (pits), med væsentlig reduktion i tykkelse af materialet, metaltræthed, ødelagte gevind eller lukkeanordninger eller med andre betydelige defekter.

(b) plasttromler og –dunke, som:

(i) er renset til det originale konstruktionsmateriale, med alt tidligere indhold, indvendig og udvendig korrosion og udvendige belægninger fjernet,

(ii) har fået udskiftet alle ikke-integrerede pakninger og

(iii) er inspiceret efter rensning, med kassering af emballager med synlig beskadigelse som f.eks. rivninger, brud, deformationer eller revner eller med ødelagte gevind eller lukkeanordninger eller med andre betydelige defekter.

Repareret IBC: En IBC af metal eller stiv plast eller en komposit-IBC, der som følge af stød eller andet (f.eks. korrosion, sprødhed eller andre tegn på mindsket styrke i forhold til konstruktionstypen) er istandsat, så den svarer til konstruktionstypen og kan bestå prøverne for konstruktionstyper. For så vidt angår ADR betragtes udskiftning af en komposit-IBC’s stive indvendige beholder med en beholder svarende til den oprindelige konstruktionstype fra den samme fabrikant som en reparation. Rutinemæssig vedligeholdelse af IBC’s betragtes dog ikke som en reparation. Korpuser i IBC’s af stiv plast samt indvendige beholdere i komposit-IBC’s kan ikke repareres.

RID: Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane, der findes som bilag C i COTIF (Konventionen om international jernbanetransport).

Rutinemæssig vedligeholdelse af fleksible IBC’s: Rutinemæssig udførelse på fleksible IBC’s af plast eller tekstil af handlinger såsom:

(a) Rengøring, eller

(b) udskiftning af ikke-integrerede komponenter såsom ikke-integrerede foringer og lukkebånd med komponenter svarende til den oprindelige fabrikants specifikationer,

forudsat at disse handlinger ikke skader den fleksible IBC’s indeslutningsfunktion eller ændrer konstruktionstypen.

Rutinemæssig vedligeholdelse af stive IBC’s: Rutinemæssig udførelse på IBC’s af metal eller stiv plast eller komposit-IBC’s af handlinger såsom:

(a) Rengøring,

(b) af- og genmontering eller udskiftning af korpusets lukkeanordninger (herunder de tilhørende pakninger) eller af betjeningsudstyret i henhold til den oprindelige fabrikants specifikationer, forudsat at IBC’ens tæthed kontrolleres, eller

(c) istandsættelse af støtteindretninger, der ikke direkte udfører funktioner i forbindelse med indeslutning af farligt gods eller tilbageholdelse af tømningstryk, for at sikre overensstemmelse med konstruktionstypen (f.eks. udretning af ben eller løfteanordninger), forudsat at IBC’ens indeslutningsfunktion ikke påvirkes.

Rør (klasse 2): Sømløse transportable trykbeholdere med en vandkapacitet på over 150 liter men højst 3.000 liter.

Råtank (eng. : shell): Svøbet og endebundene, som omslutter stoffet (inkl. åbningerne og disses lukkeanordninger).

Anm. 1: Denne definition finder ikke anvendelse på beholdere.

Anm. 2: Mht. UN-tanke, se kapitel 6.7

Råtank- eller råtankrumskapacitet for tanke: Råtankens eller råtankrummets samlede indvendige volumen i liter eller kubikmeter. Hvor det er umuligt at fylde råtanken eller råtankrummet helt på grund af dennes eller dettes form eller konstruktion, anvendes den reducerede kapacitet til at bestemme fyldningsgraden og til mærkning af tanken.

S

SADT ***): Den laveste temperatur ved hvilken et stof i transportemballage undergår selv-accelererende nedbrydning. Forskrifter for fastlæggelse af SADT-temperaturen og virkningen af opvarmning ved indespærring er anvist i del II i Manual of Tests and Criteria.

***) forkortelse af det engelske "self-accelerating decomposition temperature".

Samlebetegnelse: En betegnelse, der benyttes til en defineret gruppe af stoffer eller genstande (se 2.1.1.2, B, C og D).

Samleemballage: Se ”Ekstra ydre emballage”.

Selvaccelererende dekompositionstemperatur: Se "SADT".

Sikkerhedsventil: En selvlukkende, fjederbelastet anordning, som aktiveres automatisk af trykket, og hvis formål er at beskytte tanken mod et uacceptabelt højt indre overtryk.

Slamsugertank: En fast tank, en aftagelig tank, en tankcontainer eller et tankveksellad, der primært anvendes til transport af farligt affald, med særlige konstruktionsmæssige kendetegn og/eller særligt udstyr til at lette påfyldningen og tømningen af affald, jf. kapitel 6.10. En tank, der helt opfylder bestemmelserne i kapitel 6.7 eller 6.8, anses ikke for at være en slamsugertank.

Små beholdere indeholdende gas (gaspatroner): Ikke-genopfyldelige beholdere, der opfylder de relevante krav i 6.2.6, og som indeholder gas eller en blanding af gasser under tryk. De kan være forsynet med en ventil.

Spole (klasse 1): En anordning fremstillet af plast, træ, pap, metal eller andet egnet materiale omfattende en central spindel med eller uden sidevægge for hver ende af spindlen. Genstande og stoffer kan vikles på spindlen og fastholdes af sidevæggene.

Stiv indvendig beholder (for komposit IBC): En beholder, der bevarer formen, når den er tom, uden at dens lukkeanordning er i brug og uden hjælp fra den ydre støtteindretning. Enhver indvendig beholder, der ikke er stiv, skal anses for at være ”fleksibel”.

Stor container: Se ”container”

Storemballage: En emballage bestående af en ydre emballage, der indeholder genstande eller indvendige emballager, og som:

(a) er konstrueret til mekanisk håndtering og

(b) har en nettovægt på mere end 400 kg, eller rummer mere end 450 liter, men med et volumen på højst 3 m3.

Strålingsniveau: I forbindelse med transport af stoffer i klasse 7 den aktuelle dosishastighed udtrykt i millisievert (mSv) pr. time.

Største tilladte bruttovægt:

(a) For IBC's: vægten af IBC’en og dens eventuelle betjeningsudstyr eller støtteindretninger plus den maksimale nettovægt.

(b) For tanke: tara af tanken plus vægten af det tungeste læs, det er tilladt at transportere.

Anm. : Mht. UN-tanke, se kapitel 6.7.

Støtteindretninger:

(a) For faste eller aftagelige tanke: anordninger til forstærkning, fastgørelse, beskyttelse eller afstivning anbragt uden på eller inden i råtanken.

(b) For tankcontainere: anordninger til forstærkning, fastgørelse, beskyttelse eller afstivning anbragt uden på eller inden i råtanken.

(c) For elementer i et batterikøretøj eller en MEGC: anordninger til forstærkning, fastgørelse, beskyttelse eller afstivning anbragt uden på eller inden i råtanken eller beholderen.

(d) For alle typer IBC’s, bortset fra fleksible IBC’s: dele i korpuset til forstærkning, fastgørelse, håndtering, beskyttelse eller afstivning (inklusive palledæk i komposit IBC’s med indvendige beholdere af plast).

Anm. : Mht. UN-tanke, se kapitel 6.7.

Støvtæt emballage: Emballage, som er uigennemtrængelig for tørt indhold, inklusive fint fast stof opstået under transporten.

Sæk: Smidig emballage af papir, plastfilm, tekstiler, vævet materiale eller andet egnet materiale.

T

Tank: En råtank inklusive dens betjeningsudstyr og støtteindretninger. Når ordet anvendes alene: En tankcontainer, UN-tank, aftagelig tank eller fast tank som defineret i denne del, herunder tanke, der udgør elementer i batterikøretøjer eller MEGC’s.

Se også "Aftagelig tank", "Fast tank", "MEGC" og "UN-tank".

Anm. : Mht. UN-tanke, se 6.7.4.1.

Tankcontainer: En transportindretning i overensstemmelse med definitionen på en container, som anvendes til transport af væsker, gasser, pulverformige eller granulerede stoffer, og som består af en råtank med udstyr, herunder det udstyr, der letter håndteringen af tankcontaineren uden i væsentlig grad at ændre dens orientering, og som, når den bruges til gasser som defineret i 2.2.2.1.1, har en kapacitet på over 0,45 m3 (450 liter).

Anm. : IBC’s, der opfylder kravene i kapitel 6.5, betragtes ikke som værende tankcontainere.

Tankcontainer, bruger af: Se "Bruger af tankcontainer/ UN-tank"

Tankjournal: En fil, der indeholder alle vigtige tekniske oplysninger vedrørende en tank, et batterikøretøj eller en MEGC, f.eks. de i 6.8.2.3, 6.8.2.4 og 6.8.3.4 omtalte attester.

Tankveksellad: Indretning, der anses for at være en tankcontainer.

Tankvogn: Et køretøj konstrueret til at transportere væsker eller gasser eller pulverformige eller granulerede stoffer, og som omfatter en eller flere faste tanke. Foruden selve køretøjet eller det chassis, der bruges i dets sted, omfatter en tankvogn en eller flere råtanke, deres udstyr og de anordninger, hvormed de fastgøres til køretøjet eller chassisenhederne.

Teknisk betegnelse: En anerkendt kemisk betegnelse, eventuelt et biologisk navn, eller en anden betegnelse, der for tiden bruges i videnskabelige og tekniske håndbøger, tidsskrifter og tekster (se 3.1.2.8.1.1).

Transport: Flytning af farligt gods fra et sted til et andet, inklusive de stop, der måtte være nødvendige grundet transportvilkår, og inklusive de tidsrum, hvor det farlige gods opholder sig i køretøjer, tanke og containere grundet trafikale forhold før, under og efter flytningen.

Denne definition omfatter også den midlertidige opbevaring af farligt gods med det formål at skifte til andet transportmiddel (omlastning) eller anden transportform. Dette gælder kun, forudsat at transportdokumenter, hvoraf forsendelses- og modtagested fremgår, kan forevises på forlangende, og forudsat at kolli og tanke ikke åbnes under den midlertidige opbevaring, bortset fra når de kompetente myndigheder skal udføre en kontrol.

Transporterende enhed: Et motorkøretøj uden påhængskøretøj eller en kombination bestående af et motorkøretøj med tilkoblet påhængskøretøj.

Transportindeks (TI): I forbindelse med transport af stoffer i klasse 7, et tal, som tildeles et kolli, en ekstra ydre emballage (samleemballage), en container eller uemballeret LSA-I eller SCO-I, og som bruges til overvågning af stråleudsættelsen.

Transportør: Den virksomhed, som udfører transporten i eller uden for en kontrakt.

Tremmekasser (eng. : crates): Ydre emballager med brudte overflader.

Tromle: Cylinderformet emballage med flade eller konvekse ender fremstillet af metal, pap, plast, krydsfiner eller andre egnede materialer. Denne definition omfatter også emballager i andre udformninger, f.eks. runde emballager med konisk top eller spandformede emballager. Trætønder og dunke dækkes ikke af denne definition.

Trykbeholder: Fælles betegnelse for flasker, rør, trykfade, lukkede kryogenbeholdere, metalhydridopbevaringssystemer, flaskebatterier og bjærgningstrykbeholdere.

Trykfad: Svejst transportabel trykbeholder med en vandkapacitet på over 150 liter, men højst 1.000 liter (f.eks. cylindriske beholdere udstyret med rulleringe og kugleformede beholdere med glideanordninger).

Træfade: Emballager af naturtræ, med cirkulært tværsnit, konvekse vægge, bestående af stave og ender og forsynet med ringe.

Tæthedsprøvning: En prøvning, der fastslår tætheden af en tank, en emballage eller en IBC og af disses udstyr og lukningsanordninger.

Anm. : Mht. UN-tanke, se kapitel 6.7.

Tømningstryk: Det højeste faktiske tryk i tanken ved tømning under tryk (se også "Beregningstryk", "Fyldningstryk", "Maksimalt arbejdstryk (overtryk)" og "Prøvningstryk").

U

UIC: Den Internationale Jernbaneunion (the International Union of Railways) (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris, France).

UN Model Regulations: Se "FN’s Modelbestemmelser".

UNECE: FN’s Økonomiske Kommission for Europa (the United Nations Economic Commission for Europe) (UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, Switzerland).

UN-nummer: Det firecifrede identifikationsnummer, som et stof eller en genstand er tildelt i henhold til FN’s Modelbestemmelser.

UN-tank: En multimodal tank, som ved transport af gasser som defineret i 2.2.2.1.1 har en kapacitet på mere end 450 liter i overensstemmelse med definitionen i kapitel 6.7 eller i IMDG-koden, og hvortil der i kolonne (10) i tabel A i kapitel 3.2 er angivet en UN-tankanvisning (T-kode).

UN-tank, bruger af: Se "Bruger af tankcontainer/ UN-tank"

V

Vakuumventil: En selvlukkende, fjederbelastet anordning, som skal beskytte tanken mod et uacceptabelt indre undertryk.

Veksellad: Se "Container".

Virksomhed: Enhver fysisk person, enhver juridisk person, der arbejder med eller uden gevinst for øje, enhver sammenslutning eller gruppe af personer uden status som juridisk person, der arbejder med eller uden gevinst for øje, eller ethvert organ, der henhører under en offentlig myndighed, hvad enten det selv har status som juridisk person eller er undergivet en myndighed, der har sådan status.

Vognladningsgods (eng. : full load): En fra én afsender hidrørende ladning, for hvilken et køretøj eller en stor container udelukkende er reserveret til denne forsendelse, og som alene læsses og aflæsses i overensstemmelse med afsenderens eller modtagerens instruktioner.

Anm. : Den tilsvarende betegnelse for gods i klasse 7 er "eneanvendelse", se 2.2.7.2.

Vægt af kolli: Bruttovægten af kolliet, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Vægten af containere eller tanke, hvori godset transporteres, indgår ikke i bruttovægten.

Væske: Et stof, som ved 50 °C har et damptryk på højst 300 kPa (3 bar), som ikke er fuldstændig på gasform ved 20 °C og et tryk på 101,3 kPa, og som

(a) har et smeltepunkt eller et begyndelsessmeltepunkt på 20 °C eller derunder ved et tryk på 101,3 kPa, eller

(b) er flydende i henhold til prøvningen beskrevet i ASTM D 4359-90, eller

(c) ikke er pastaagtigt i henhold til de kriterier, der finder anvendelse for prøvningen til bestemmelse af viskositet (penetrometerprøven), som beskrevet i 2.3.4.

Anm. : "Transport i flydende tilstand" betyder i relation til bestemmelser for tanke:

transport af væsker i henhold til definitionen ovenfor, eller

faste stoffer, der transporteres i smeltet tilstand.

Vævet plast (for fleksible IBC’s): Et materiale fremstillet af strakte bånd eller strakte monofilamenter af egnet plast.

Y

Ydre emballage: Den udvendige beskyttelse i en kombinationsemballage eller komposit emballage samt eventuelle absorberende materialer, polstringsmaterialer og andre dele, der kræves for at indeholde og beskytte indvendige beholdere eller indvendige emballager.

Ydre emballage, ekstra: Se "Ekstra ydre emballage".

Å

Åben container: Se ”container”

Åben kryogenbeholder: Transportabel termisk isoleret beholder til kølede fordråbede gasser, der holdes på atmosfærisk tryk ved vedvarende ventilation af den kølede fordråbede gas.

Åbent køretøj: Et køretøj, hvis lad er åbent eller blot forsynet med sidefjæle og bagfjæl.

1.2.2 Måleenheder

Følgende måleenheder a) finder anvendelse i ADR:

Måling af:
SI-enhed b):
Alternativ enhed:
Relationer mellem enheder:
Længde
m (meter)
-
-
Areal
m2 (kvadratmeter)
-
-
Volumen
m3 (kubikmeter)
l c) (liter)
1 l = 10-3 m3
Tid
s (sekund)
min (minut)
h (time)
d (døgn)
1 min = 60 s
1 h = 3600 s
1 d = 86400 s
Masse *)
kg (kilogram)
g (gram)
t (ton)
1 g = 10-3 kg
1 t = 103 kg
Massefylde
kg/m3
kg/l
1 kg/l = 103 kg/m3
Temperatur
K (kelvin)
°C (grader Celsius)
0 °C = 273,15 K
Temperaturdifferens
K (kelvin)
°C (grader Celsius)
1 °C = 1 K
Kraft
N (newton)
-
1 N = 1 kg·m/s2
Tryk
Pa (pascal)
bar (bar)
1 Pa = 1 N/m2
1 bar = 105 Pa
Mekanisk spænding
N/m2
N/mm2
1 N/mm2 = 1 MPa
Arbejde/
 
kWh (kilowatt time)
1 kWh = 3,6 MJ
Energi/
J (joule)
 
1 J = 1 Nm = 1 Ws
Varmeenergi
 
eV (elektron-volt)
1 eV = 0,1602·10-18 J
Effekt
W (watt)
-
1 W = 1 J/s = 1 Nm/s
Kinematisk viskositet
m2/s
mm2/s
1 mm2/s = 10-6 m2/s
Dynamisk viskositet
Pa·s
mPa·s
1mPa·s = 10-3 Pa·s
Aktivitet
Bq (becquerel)
   
Dosisækvivalent
Sv (sievert)
   
       
       

a) Følgende afrundede tal kan anvendes ved omsætning fra de hidtil brugte enheder til SI-enheder:

Kraft
   
Mekanisk spænding
 
1 kg
=  9,807 N
 
1 kg/mm2
=  9,807 N/mm2
1 N
=  0,102 kg
 
1 N/mm2
=  0,102 kg/mm2
         
Tryk
       
1 Pa
=  1 N/m2
=  10-5 bar
=  1,02·10-5 kg/cm2
=  0,75 · 10-2 torr
1 bar
=  105 Pa
=  1,02 kg/cm2
=  750 torr
 
1 kg/cm2
=  9,807·104 Pa
=  0,9807 bar
=  736 torr
 
1 torr
=  1,33·102 Pa
=  1,33·10-3 bar
=  1,36·10-3 kg/cm2
 
         
Energi, arbejde, varmemængde
     
1 J
=  1 Nm
=  0,278·10-6 kWh
=  0,102 kg·m
=  0,239·10-3 kcal
1 kWh
=  3,6·106J
=  367·103 kg·m
 
=  860 kcal
1 kg·m
=  9,807 J
=  2,72·10-6 kWh
=  2,34·10-3 kcal
 
1 kcal
=  4,19·103 J
=  1,16·10-3 kWh
=  427 kg·m
 
         
Effekt
     
Kinematisk viskositet
1 W
=  0,102 kg·m/s
=  0,86 kcal/h
 
1 m2/s
=  104 St (Stokes)
1 kg·m/s
=  9,807 W
=  8,43 kcal/h
 
1 St
=  10-4 m2/s
1 kcal/h
=  1,16 W
=  0,119 kg·m/s
     
           
Dynamisk viscositet
       
1 Pa·s
=  1 N·s/m2
=  10 P (poise)
=  0,102 kg·s/m2
   
1 P
=  0,1 Pa·s
=  0,1 N·s/m2
=  1,02·10-2 kg·s/m2
   
1 kg·s/m2
=  9,807 Pa·s
=  9,807 N·s/m2
=  98,07 P
   

b) Det internationale enhedssystem (SI) er resultatet af vedtagelser ved Generalkonferencen om Mål og Vægt (adresse: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92310 Sèvres).

c) Forkortelsen ”L” for liter kan også benyttes i stedet for forkortelsen ”l”, når der anvendes en skrivemaskine, der ikke kan skelne mellem tallet ”1” og bogstavet ”l”.

*) Når ordet vægt benyttes i ADR, betyder det masse.

 

Multipelenheder kan dannes ved at sætte præfikser foran enhederne. Præfikserne har følgende betydning:

Faktor
 
Præfiks
Symbol
       
1 000 000 000 000 000 000
= 1018
trillion
exa
E
1 000 000 000 000 000
= 1015
billiard
peta
P
1 000 000 000 000
= 1012
billion
tera
T
1 000 000 000
= 109
milliard
giga
G
1 000 000
= 106
million
mega
M
1 000
= 103
tusinde
kilo
k
100
= 102
hundrede
hekto
h
10
= 101
ti
deca
da
0,1
= 10-1
tiendedel
deci
d
0,01
= 10-2
hundrededel
centi
c
0,001
= 10-3
tusindedel
milli
m
0,000 001
= 10-6
milliontedel
micro
µ
0,000 000 001
= 10-9
milliardedel
nano
n
0,000 000 000 001
= 10-12
billiontedel
pico
p
0,000 000 000 000 001
= 10-15
billiardedel
femto
f
0,000 000 000 000 000 001
= 10-18
trilliontedel
atto
a

Anm. : I den engelske FN-udgave af ADR anvendes andre udtryk for tierpotenserne 109, 1012, 1015, og 1018 og for de reciprokke værdier 10-9, 10-12, 10-15, og 10-18.

1.2.2.2 Med mindre andet udtrykkeligt er angivet, forstås i ADR ved tegnet ”%”:

(a) For blandinger af faste eller flydende stoffer, samt for opløsninger og faste stoffer, der er fugtet med en væske: En vægtprocentdel af den samlede masse af blandingen, opløsningen eller det fugtede stof.

(b) For blandinger af komprimerede gasser: Når fyldt ved tryk, en volumenprocentdel af den gasformige blandings samlede volumen, eller, når fyldt efter vægt, en vægtprocentdel af den samlede masse af blandingen.

(c) For blandinger af fordråbede gasser og opløste gasser: En vægtprocentdel af den samlede masse af blandingen.

1.2.2.3 For beholdere er alle former for tryk (f.eks. prøvningstryk, indre tryk og sikkerhedsventilers åbningstryk) altid angivet som overtryk (det tryk, hvormed trykket overstiger atmosfærisk tryk). Stoffers damptryk er derimod altid angivet som absolut tryk.

1.2.2.4 Hvor der i ADR er angivet en fyldningsgrad for beholdere eller tanke, er denne altid beregnet ved en temperatur på 15 °C, medmindre en anden temperatur er anført.

 

KAPITEL 1.3

UDDANNELSE AF PERSONER INVOLVERET I TRANSPORT AF FARLIGT GODS

 

1.3.1 Omfang og anvendelsesområde

Personer, som er ansat hos en af de i kapitel 1.4 nævnte parter, og hvis opgaver vedrører transport af farligt gods ad vej, skal, i et omfang der svarer til deres ansvarsområder og opgaver, være uddannet i de krav, der stilles til transport af sådant gods. Personalet skal være uddannet i henhold til 1.3.2, før de må påtage sig ansvar, og de må kun udføre funktioner, som de endnu ikke har den krævede uddannelse til, under en uddannet persons direkte opsyn. Der skal endvidere tages højde for uddannelseskravene i kapitel 1.10 vedrørende sikring af farligt gods.

Anm. 1: Mht. uddannelse af sikkerhedsrådgivere, se 1.8.3 i stedet for dette afsnit.

Anm. 2: Mht. uddannelse af køretøjers mandskab, se kapitel 8.2 i stedet for dette afsnit.

Anm. 3: Mht. uddannelse i forbindelse med klasse 7, se også 1.7.2.5.

1.3.2 Uddannelsens karakter

Uddannelsen skal, afpasset den enkelte persons ansvarsområder og opgaver, indeholde følgende:

1.3.2.1 Grunduddannelse

Personalet skal være bekendt med de generelle bestemmelser i reglerne vedrørende transport af farligt gods ad vej.

1.3.2.2 Funktionsspecifik uddannelse

Personalet skal være uddannet i reglerne vedrørende transport af farligt gods ad vej i et omfang, som modsvarer deres opgaver og ansvarsområde.

I tilfælde hvor transporten af farligt gods omfatter flere transportformer, skal personalet have kendskab til reglerne for de andre transportformer.

1.3.2.3 Sikkerhedsuddannelse

Personale skal i et omfang, som modsvarer risikoen for skade eller eksponering som følge af en hændelse, hvor farligt gods er involveret, være uddannet i risiciene og farerne forbundet med farligt gods.

Den uddannelse, der tilbydes, skal tage sigte på at gøre personalet opmærksom på procedurerne for sikker håndtering og optræden i nødsituationer.

1.3.2.4 Uddannelsen skal periodisk suppleres med repetitionskurser for at tage højde for ændringer i reglerne.

1.3.3 Dokumentation

Arbejdsgiveren skal opbevare dokumentation vedrørende gennemført uddannelse i henhold til dette kapitel og efter anmodning stille den til rådighed for medarbejderen eller den kompetente myndighed. Uddannelsesdokumentationen skal opbevares i en periode fastsat af den kompetente myndighed og kontrolleres ved påbegyndelsen af et nyt ansættelsesforhold.

 

KAPITEL 1.4

PARTERNES SIKKERHEDSFORPLIGTELSER

 

1.4.1 Almindelige sikkerhedsforanstaltninger

1.4.1.1 Ved transport af farligt gods skal parterne på baggrund af arten og omfanget af de farer, der kan forudses, træffe passende foranstaltninger til at forebygge skader og kvæstelser og om nødvendigt begrænse følgerne deraf. Parterne skal under alle omstændigheder opfylde bestemmelserne i ADR inden for deres respektive områder.

1.4.1.2 Når der umiddelbart er risiko for, at den offentlige sikkerhed kan være truet, skal parterne straks underrette beredskabstjenesterne herom og stille de oplysninger til deres rådighed, som de behøver for at kunne træffe de nødvendige forholdsregler.

1.4.1.3 ADR kan indeholde nærmere bestemmelser om visse af de forpligtelser, der påhviler de forskellige parter.

Hvis en kontraherende part er af den opfattelse, at det ikke medfører en sikkerhedsrisiko, kan den i sin nationale lovgivning overdrage de forpligtelser, der påhviler en bestemt part, til en eller flere andre parter, forudsat at bestemmelserne i 1.4.2 og 1.4.3 overholdes. Sådanne fravigelser meddeles sekretariatet for FN’s økonomiske Kommission for Europa af den kontraherende part, og sekretariatet underretter derefter de kontraherende parter derom.

Bestemmelserne i 1.2.1, 1.4.2 og 1.4.3 vedrørende definition af parterne og deres respektive forpligtelser berører ikke de nationale lovbestemmelser vedrørende retsvirkningerne (strafbarhed, ansvar osv.) af den pågældende parts status som f.eks. juridisk enhed, selvstændig erhvervsdrivende, arbejdsgiver eller arbejdstager.

1.4.2 De vigtigste parters forpligtelser

Anm. 1: Flere parter, som pålægges sikkerhedsforpligtelser i henhold til dette afsnit, kan være en og samme virksomhed. Ligeledes kan flere virksomheder påtage sig en parts aktiviteter og tilhørende sikkerhedsforpligtelser.

Anm. 2: Mht. radioaktive stoffer, se også 1.7.6.

1.4.2.1 Afsender

1.4.2.1.1 Afsenderen af farligt gods må kun overdrage forsendelser til transport, der opfylder bestemmelserne i ADR. Hvad angår 1.4.1, skal afsenderen navnlig

(a) kontrollere, at det farlige gods er klassificeret og tilladt at transportere i overensstemmelse med ADR,

(b) give transportøren oplysninger og data på en sporbar måde, og om nødvendigt de påkrævede transport- og ledsagedokumenter (tilladelser, godkendelser, notifikationer, attester osv.), især under iagttagelse af kravene i kapitel 5.4 og tabellerne i del 3,

(c) udelukkende benytte emballager, storemballager, IBC’s og tanke (tankvogne, aftagelige tanke, batterikøretøjer, MEGC’s, UN-tanke og tankcontainere), der er godkendt og egnet til transport af de pågældende stoffer og mærket ifølge ADR,

(d) opfylde kravene vedrørende forsendelsesmåde og -restriktioner og

(e) sikre, at også tomme, urensede og ikke afgassede tanke (tankkøretøjer, aftagelige tanke, batterikøretøjer, MEGC’s, UN-tanke og tankcontainere) eller tomme, urensede køretøjer og store og små bulkcontainere er korrekt mærket og forsynet med faresedler, og at tomme, urensede tanke er lukkede og lige så tætte, som hvis de var fyldt.

1.4.2.1.2 Såfremt afsenderen benytter sig af andre parters tjenester (pakker, læsser, påfylder osv.), skal han træffe passende foranstaltninger til at sikre, at forsendelsen opfylder bestemmelserne i ADR. Han kan dog henholde sig til oplysninger og data fra andre parter, hvad angår 1.4.2.1.1 (a), (b), (c) og (e).

1.4.2.1.3 Når afsenderen handler på vegne af en tredjepart, skal sidstnævnte skriftligt meddele afsenderen, at der er tale om farligt gods, og stille alle oplysninger og dokumenter til hans rådighed, som han behøver for at opfylde sine forpligtelser.

1.4.2.2 Transportør

1.4.2.2.1 Hvad angår 1.4.1, skal transportøren navnlig, hvor det er relevant

(a) kontrollere, at det farlige gods, som skal transporteres, er tilladt at transportere i overensstemmelse med ADR,

(b) kontrollere, at afsenderen inden transporten har givet alle oplysninger i henhold til ADR vedrørende det farlige gods, som skal transporteres, at den foreskrevne dokumentation medbringes i den transporterende enhed, eller, hvis der anvendes elektronisk databehandling (edb) eller elektronisk dataudveksling (EDI) i stedet for papirdokumentation, at dataene er tilgængelige under transporten på en måde, der er mindst lige så effektiv som papirdokumentation,

(c) visuelt kontrollere, at køretøjerne og deres ladning ikke har åbenlyse mangler, utætheder eller revner, at de ikke mangler udstyr osv.,

(d) kontrollere, at fristen for næste prøvning af tankvogne, batterikøretøjer, aftagelige tanke, UN-tanke, tankcontainere og MEGC’s ikke er overskredet,

Anm. : Tankvogne, batterikøretøjer og MEGC’s kan imidlertid transporteres efter fristens udløb på de betingelser, der er nævnt i 4.1.6.10 (for batterikøretøjer og MEGC’s, der indeholder trykbeholdere som elementer), 4.2.4.4, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 eller 6.7.4.14.6.

(e) kontrollere, at køretøjerne ikke er overbelæssede,

(f) kontrollere, at køretøjerne er forsynet med den foreskrevne mærkning (skilte og faresedler) og

(g) kontrollere, at køretøjet er forsynet med det udstyr, der er foreskrevet i de skriftlige anvisninger til føreren.

Hvor det er relevant, skal dette ske på grundlag af transport- og ledsagedokumenterne og ved visuel inspektion af køretøjet eller containerne og eventuelt ladningen.

1.4.2.2.2 Transportøren kan dog henholde sig til oplysninger og data fra andre parter, hvad angår 1.4.2.2.1 (a), (b), (e) og (f).

1.4.2.2.3 Såfremt transportøren i medfør af 1.4.2.2.1 konstaterer en overtrædelse af bestemmelserne i ADR, må forsendelsen ikke afsendes, før forholdet er bragt i orden.

1.4.2.2.4 Såfremt der under transporten konstateres en overtrædelse, der kan true transportsikkerheden, skal forsendelsen standses så hurtigt som muligt under iagttagelse af bestemmelserne vedrørende færdselssikkerhed og under hensyntagen til sikker tilbageholdelse af forsendelsen og den offentlige sikkerhed. Transporten må først fortsætte, når forsendelsen overholder de relevante bestemmelser. Den eller de kompetente myndigheder, som resten af transporten hører under, kan give tilladelse til, at transporten fortsætter.

Hvis overtrædelsen ikke kan afhjælpes, og der ikke gives tilladelse til at fortsætte transporten, skal den eller de kompetente myndigheder yde transportøren den nødvendige administrative bistand. Det samme gælder, hvis transportøren meddeler den eller de kompetente myndigheder, at afsenderen har undladt at oplyse ham om farligheden af det transporterede gods, og at han ønsker at aflæsse, destruere eller uskadeliggøre godset ifølge de gældende regler i forbindelse med især transportaftalen.

1.4.2.2.5 (Reserveret)

1.4.2.3 Modtager

1.4.2.3.1 Modtageren må ikke uden tvingende grund udsætte modtagelsen af godset, og han skal efter aflæsning kontrollere, at de bestemmelser i ADR, der berører ham, er overholdt.

1.4.2.3.2 Hvis denne kontrol viser, at en container ikke overholder forskrifterne i ADR, må modtageren først returnere containeren til transportøren, når forholdet er bragt i orden.

1.4.2.3.3 Såfremt modtageren benytter sig af andre parters tjenester (aflæsser, rengøringsservice, dekontamineringsfacilitet osv.), skal han træffe passende foranstaltninger til at sikre, at forskrifterne i 1.4.2.3.1 og 1.4.2.3.2 i ADR er overholdt.

1.4.3. De øvrige parters forpligtelser

Nedenstående liste over de øvrige parter og deres respektive forpligtelser er ikke udtømmende. De øvrige parters forpligtelser følger af 1.4.1 ovenfor, for så vidt parterne er eller burde være bekendt med, at deres pligter udføres som led i en transport, der er omfattet af bestemmelserne i ADR.

1.4.3.1 Læsser

1.4.3.1.1 Hvad angår 1.4.1, har læsseren navnlig følgende forpligtelser:

(a) han må kun overgive det farlige gods til transportøren, hvis det i henhold til ADR er tilladt at transportere det,

(b) han skal kontrollere, om emballagen er beskadiget ved overgivelse af emballeret farligt gods eller urensede, tomme emballager til transport; kolli med beskadiget emballage må ikke overgives til transport, før skaden er udbedret, især ikke, hvis kolliet ikke er tæt, og der er tale om udslip eller risiko for udslip af det farlige stof; denne forpligtelse gælder også tomme, urensede emballager,

(c) han skal ved læsning af farligt gods på et køretøj eller i en stor eller lille container opfylde de særlige bestemmelser vedrørende pålæsning og håndtering,

(d) han skal efter læsning af farligt gods på en container opfylde bestemmelserne vedrørende faresedler i overensstemmelse med kapitel 5.3, og

(e) han skal ved pålæsning af kolli iagttage forbudene mod sammenlæsning under hensyntagen til farligt gods, der allerede befinder sig på køretøjet eller i den store container, og bestemmelserne vedrørende adskillelse af fødevarer, andre næringsmidler og foderstoffer.

1.4.3.1.2 Læsseren kan dog henholde sig til oplysninger og data fra andre parter, hvad angår 1.4.3.1.1 (a), (d) og (e).

1.4.3.2 Pakker

Hvad angår 1.4.1, skal pakkeren navnlig opfylde:

(a) bestemmelserne vedrørende emballering eller sammenpakning og

(b) ved klargøring af kolli til transport, bestemmelserne vedrørende mærkning af kolliene (påskrifter og faresedler).

1.4.3.3 Påfylder

Hvad angår 1.4.1, har påfylderen navnlig følgende forpligtelser:

(a) han skal inden fyldning af tankene kontrollere, at både de og deres udstyr er i tilfredsstillende teknisk stand,

(b) han skal kontrollere, at datoen for næste prøvning af tankvogne, batterikøretøjer, aftagelige tanke, UN-tanke, tankcontainere og MEGC’s ikke er overskredet,

(c) han må kun påfylde farligt gods, der er godkendt til transport i de pågældende tanke,

(d) han skal ved fyldning af tanken opfylde bestemmelserne vedrørende farligt gods i rum, der grænser op til hinanden,

(e) han skal under fyldning af tanken overholde den maksimalt tilladte fyldningsgrad eller den maksimalt tilladte indholdsmasse pr. liter kapacitet for det stof, der påfyldes,

(f) han skal efter fyldning af tanken sikre, at alle lukkeanordninger er i lukket stilling, og at der ikke er nogen udsivning,

(g) han skal sikre, at der ikke findes farlige rester af det påfyldte stof på ydersiden af de tanke, han har fyldt,

(h) han skal ved klargøring af det farlige stof til transport sikre, at de foreskrevne orange skilte og faresedler samt mærker til stoffer ved forhøjet temperatur og miljøfarlige stoffer er påsat tankene, køretøjerne samt de store og små bulkcontainere i henhold til bestemmelserne,

(i) (Reserveret),

(j) han skal, når han fylder køretøjer eller containere med farligt gods i bulk, kontrollere, at de relevante bestemmelser i kapitel 7.3 er opfyldt.

1.4.3.4 Bruger af tankcontainer eller UN-tank

Hvad angår 1.4.1, skal brugeren af en tankcontainer eller UN-tank navnlig:

(a) kontrollere, at bestemmelserne vedrørende konstruktion, udstyr, prøvning og mærkning er opfyldt,

(b) sikre tilstrækkelig vedligeholdelse af tankene og deres udstyr således, at tankcontaineren eller UN-tanken under normale driftsforhold opfylder bestemmelserne i ADR indtil næste inspektion, og

(c) sørge for ekstraordinært eftersyn, når tankens eller dens udstyrs sikkerhed kan være forringet som følge af en reparation, ændring eller ulykke.

1.4.3.5 (Reserveret)

1.4.3.6 (Reserveret)

1.4.3.7 Aflæsser

Anm. : I dette underafsnit indbefatter begrebet aflæsning fjernelse, aflæsning og tømning som angivet i definitionen af aflæsser i 1.2.1.

1.4.3.7.1 Hvad angår 1.4.1, skal aflæsseren navnlig:

(a) kontrollere, at det rigtige gods aflæsses, ved at sammenholde de relevante oplysninger i transportdokumentet med oplysningerne på kolliet, containeren, tanken, MEMU'en, MEGC'en eller køretøjet,

(b) før og under aflæsning kontrollere, om emballagerne, tanken, køretøjet eller containeren er beskadiget i et omfang, som vil være til fare under aflæsningen. Hvis det er tilfældet, skal det sikres, at aflæsningen ikke sker, før der er truffet passende foranstaltninger,

(c) overholde alle relevante krav vedrørende aflæsning,

(d) straks efter aflæsningen af tanken, køretøjet eller containeren:

(i) fjerne eventuelle farlige rester, der har sat sig fast på tankens, køretøjets eller containerens yderside under aflæsningen, og

(ii) sikre, at ventiler og inspektionsåbninger er lukket,

(e) sikre, at den foreskrevne rengøring og dekontaminering af køretøjerne eller containerne er udført, og

(f) sikre, at containerne, når de er fuldstændig tømt, rengjort og dekontamineret, ikke længere er forsynet med faremærkning i henhold til kapitel 5.3.

1.4.3.7.2 Såfremt aflæsseren benytter sig af andre parters tjenester (rengøringsservice, dekontamineringsfacilitet osv.), skal han træffe passende foranstaltninger til at sikre, at kravene i ADR er opfyldt.

 

KAPITEL 1.5

FRAVIGELSER

 

1.5.1 Midlertidige fravigelser

1.5.1.1 I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3 i ADR kan de kontraherende parters kompetente myndigheder indbyrdes ved en midlertidig fravigelse fra bestemmelserne i ADR direkte aftale, at visse transporter skal være tilladt på deres territorialområder. Den myndighed, der har taget initiativet til en sådan midlertidig fravigelse, skal give meddelelse herom til sekretariatet for FN’s økonomiske Kommission for Europa, som derefter underretter de kontraherende parter 1).

1) De særlige aftaler indgået i henhold til disse bestemmelser vil i hovedreglen kunne findes på hjemmesiden for sekretariatet for FN’s økonomiske Kommission for Europa (http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm).

Anm. : ”Særligt arrangement” i overensstemmelse med 1.7.4 betragtes ikke som værende en midlertidig fravigelse i overensstemmelse med dette afsnit.

1.5.1.2 Gyldighedsperioden af den midlertidige fravigelse skal ikke være længere end fem år fra dens ikrafttrædelsesdato. Den midlertidige fravigelse skal automatisk ophøre fra det tidspunkt, hvor den tilsvarende ændring træder i kraft i ADR.

1.5.1.3 Transporter, der udføres i henhold til en midlertidig fravigelse, udgør en transport i ADR-forstand.

1.5.2 (Reserveret)

 

KAPITEL 1.6

OVERGANGSBESTEMMELSER

 

1.6.1 Generelt

1.6.1.1 Medmindre andet er bestemt, kan stoffer og genstande omfattet af ADR indtil 30. juni 2013 transporteres i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR gældende indtil 31. december 2012.

1.6.1.2 (Slettet)

1.6.1.3 Stoffer og genstande hørende til klasse 1, som tilhører en kontraherende parts væbnede styrker, og som er emballeret før 1. januar 1990 i overensstemmelse med de bestemmelser i ADR, der var i kraft på det pågældende tidspunkt, må transporteres efter 31. december 1989, forudsat at emballagerne er ubeskadigede og deklareres i transportdokumentet som militært gods emballeret før 1. januar 1990. De øvrige bestemmelser, der er gældende fra 1. januar 1990 for denne klasse, skal overholdes.

1.6.1.4 Stoffer og genstande i klasse 1, der er emballeret mellem 1. januar 1990 og 31. december 1996 i overensstemmelse med de bestemmelser i ADR, der var i kraft på det pågældende tidspunkt, må transporteres efter 31. december 1996, forudsat at emballagerne er ubeskadigede og deklareres i transportdokumentet som gods hørende til klasse 1 emballeret mellem 1. januar 1990 og 31. december 1996.

1.6.1.5 (Reserveret)

1.6.1.6 IBC’s fremstillet inden den 1. januar 2003 i overensstemmelse med kravene i randnr. 3612 (1), som var gældende indtil den 30. juni 2001, og som ikke opfylder kravene i 6.5.2.1.1 til højden på bogstaver, tal og symboler, som er gældende fra og med den 1. juli 2001, kan fortsat anvendes.

1.6.1.7 Typegodkendelser af tromler, dunke og kompositemballager af høj- eller mediummolekylært polyethylen udstedt før den 1. juli 2005 i overensstemmelse med kravene i 6.1.5.2.6, der var gældende indtil den 31. december 2004, men som ikke er i overensstemmelse med kravene i 4.1.1.21, er fortsat gyldige indtil den 31. december 2009. Emballager, der er fremstillet og mærket på baggrund af disse typegodkendelser, kan anvendes indtil udgangen af deres anvendelsesperiode fastsat i 4.1.1.15.

1.6.1.8 Nuværende orangefarvede skilte, som opfylder kravene i underafsnit 5.3.2.2, der var gældende indtil den 31. december 2004, kan fortsat anvendes forudsat at bestemmelserne i 5.3.2.2.1 og 5.3.2.2.2 om at skilte, tal og bogstaver skal forblive fastgjort uanset køretøjets retning er opfyldt.

1.6.1.9 (Slettet)

1.6.1.10 Lithiumceller og -batterier fremstillet før den 1. juli 2003, som var blevet prøvet i overensstemmelse med de krav, der var gældende indtil den 31. december 2002, men som ikke var blevet prøvet i overensstemmelse med de krav, der er gældende fra og med den 1. januar 2003, og udstyr indeholdende sådanne litiumceller eller -batterier kan fortsat transporteres indtil den 30. juni 2013, såfremt alle de andre relevante krav er opfyldt.

1.6.1.11 Typegodkendelser af tromler, dunke og kompositemballager af høj- eller mediummolekylært polyethylen og af højmolekylære polyethylen-IBC’s udstedt før den 1. juli 2007 i over-ensstemmelse med bestemmelserne i 6.1.6.1 (a), der var gældende indtil den 31. december 2006, men som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i 6.1.6.1 (a), der gælder fra 1. januar 2007, er fortsat gyldige.

1.6.1.12 (Slettet)

1.6.1.13 (Slettet)

1.6.1.14 IBC's, der er fremstillet før 1. januar 2011 og som er i overensstemmelse med en konstruktionstype, der ikke har bestået vibrationsprøvningen i henhold til 6.5.6.13, eller for hvilke opfyldelse af kriterierne i 6.5.6.9.5 (d) ikke var påkrævet på tidspunktet for faldprøvningen, må fortsat anvendes.

1.6.1.15 IBC's, der fremstilles, refabrikeres eller repareres før 1. januar 2011, skal ikke mærkes med den maksimalt tilladte stablingsbelastning i henhold til 6.5.2.2.2. IBC's, der ikke er mærket i henhold til 6.5.2.2.2, kan fortsat anvendes efter 31. december 2010, men skal mærkes i henhold til 6.5.2.2.2, hvis de refabrikeres eller repareres efter denne dato.

1.6.1.16 Animalsk materiale, der er påvirket af patogener i kategori B, eller som kun i kulturer skal henføres til kategori A (se 2.2.62.1.12.2), kan transporteres i overensstemmelse med de bestemmelser, som den kompetente myndighed har fastlagt, indtil 31. december 20141).

1) Bestemmelser for smittede døde dyr findes i f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (EF-Tidende nr. L 273 af 10. oktober 2002, side 1).

1.6.1.17 (Slettet)

1.6.1.18 (Slettet)

1.6.1.19 Bestemmelserne i 2.2.9.1.10.3 og 2.2.9.1.10.4 om klassificering af miljøfarlige stoffer, der er gældende indtil 31. december 2010, må anvendes indtil 31. december 2013.

1.6.1.20 Uanset kravene i kapitel 3.4, som gælder fra 1. januar 2011, må farligt gods pakket i begrænsede mængder, andet end det, der er henført til tallet "0" i kolonne (7a) i tabel A i kapitel 3.2, fortsat transporteres indtil 30. juni 2015 i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 3.4, der er gældende indtil 31. december 2010. Imidlertid kan bestemmelserne i 3.4.12 - 3.4.15 gældende fra 1. januar 2011, fra den 1. januar 2011 også anvendes i disse tilfælde. Med hensyn til anvendelse af sidste sætning i 3.4.13 (b) kan den transporterende enhed mærkes med det i afsnit 3.4.15 krævede mærke gældende fra 1. januar 2011, selv om den transporterede container er mærket med det krævede mærke jf. afsnit 3.4.12 gældende indtil 31. december 2010.

1.6.1.21 Uddannelsesbeviser til førere, som opfylder de krav til modellen, der er gældende indtil 31. december 2010, og som er udstedt af de kontraherende parter indtil 31. december 2012 i stedet for dem, der opfylder kravene i 8.2.2.8.5, må fortsat anvendes indtil den 5-årige gyldighedsperiodes udløb.

1.6.1.22 Indvendige beholdere til komposit-IBC's, der er fremstillet før 1. juli 2011 og mærket i overensstemmelse med bestemmelserne i 6.5.2.2.4, der er gældende indtil 31. december 2010, kan fortsat anvendes.

1.6.1.23 Ildslukkere, der er fremstillet før 1. juli 2011 i overensstemmelse med bestemmelserne i 8.1.4.3, der er gældende indtil 31. december 2010, må fortsat anvendes.

1.6.1.24 Lithiumceller og batterier fremstillet før 1. januar 2014, som er prøvet i henhold til de krav, der er gældende indtil 31. december 2012, men som ikke er prøvet i henhold til de krav, der gælder fra 1. januar 2013, samt apparater, der indeholder sådanne lithiumceller eller batterier, må fortsat transporteres, hvis de opfylder alle andre gældende krav.

1.6.1.25 Kolli og ekstra ydre emballager der er mærket med et UN-nummer i henhold til de bestemmelser i ADR, der er gældende indtil 31. december 2012, og som ikke opfylder kravene i 5.2.1.1 vedrørende størrelsen på UN-nummeret og på bogstaverne "UN", som gælder fra 1. januar 2013, må fortsat anvendes indtil 31. december 2013, og, for flasker med en vandkapacitet på 60 liter eller derunder, indtil næste periodiske eftersyn, dog højst indtil 30. juni 2018.

1.6.1.26 Storemballager, der er fremstillet eller refabrikeret før 1. januar 2014, og som ikke opfylder kravene i 6.6.3.1 vedrørende højden på bogstaver, tal og symboler, som gælder fra 1. januar 2013, må fortsat anvendes. Storemballager, der er fremstillet eller refabrikeret før 1. januar 2015, behøver ikke være mærket med den maksimalt tilladte stablingsbelastning i henhold til 6.6.3.3. Storemballager, der ikke er mærket i henhold til 6.6.3.3, må fortsat anvendes efter 31. december 2014, men skal mærkes i henhold til 6.6.3.3, hvis de er refabrikeres efter denne dato.

1.6.1.27 Indeslutningsanordninger integreret i udstyr eller maskiner indeholdende flydende brændstoffer med UN 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 og 3475, som er fremstillet før 1. juli 2013, og som ikke er i overensstemmelse med kravene i punkt (a) i særlig bestemmelse 363 i kapitel 3.3 gældende fra 1. januar 2013, må fortsat anvendes.

1.6.2 Trykbeholdere og beholdere til gasser i klasse 2

1.6.2.1 Beholdere, der er fremstillet før 1. januar 1997, og som ikke overholder bestemmelserne i ADR gældende fra 1. januar 1997, men hvis transport var tilladt efter bestemmelserne i ADR gældende indtil 31. december 1996, kan fortsat transporteres efter nævnte dato, hvis de periodiske prøvningskrav i emballeringsforskrifterne P200 og P203 overholdes.

1.6.2.2 (Slettet)

1.6.2.3 Beholdere, der er beregnet til transport af stoffer i klasse 2 og er fremstillet inden 1. januar 2003, kan efter 1. januar 2003 fortsat være mærket i overensstemmelse med de bestemmelser i 6.2.1.7, der var gældende indtil 31. december 2002.

1.6.2.4 Trykbeholdere, der er fremstillet i overensstemmelse med tekniske koder, som ikke længere anerkendes i henhold til 6.2.5, må fortsat anvendes.

1.6.2.5 Trykbeholdere og disses lukkeanordninger, der er fremstillet i overensstemmelse med standarder, der var gældende på fremstillingstidspunktet (se 6.2.4), i overensstemmelse med den på dette tidspunkt gældende ADR, må fortsat anvendes, medmindre anvendelsen begrænses af specifikke overgangsbestemmelser.

1.6.2.6 Trykbeholdere til andre stoffer end dem, der tilhører klasse 2, fremstillet før 1. juli 2009 i henhold til kravene i 4.1.4.4, der er gældende indtil 31. december 2008, men som ikke er i overensstemmelse med kravene i 4.1.3.6, som gælder fra 1. januar 2009, må fortsat anvendes, forudsat at kravene i 4.1.4.4, der er gældende frem til 31. december 2008, opfyldes.

1.6.2.7 (Slettet)

1.6.2.8 (Slettet)

1.6.2.9 Kontraherende parter til ADR kan anvende bestemmelserne i emballeringsforskrift P200 (10), særlig emballeringsbestemmelse v i 4.1.4.1, der er gældende indtil 31. december 2010, på flasker fremstillet før 1. januar 2015.

1.6.2.10 Genopfyldelige svejste stålflasker til transport af gasser med UN-nummer 1011, 1075, 1965, 1969 eller 1978, som ifølge den kompetente myndighed i transportlandet eller ‑landene skal undergå periodisk eftersyn hvert 15. år i overensstemmelse med emballeringsforskrift P200 (10), særlig emballeringsbestemmelse v i 4.1.4.1, der er gældende indtil 31. december 2010, må fortsat undergå periodisk eftersyn i henhold til disse bestemmelser.

1.6.2.11 Gaspatroner, der er fremstillet og forberedt til transport før 1. januar 2013, for hvilke kravene i 1.8.6, 1.8.7 og 1.8.8 vedrørende overensstemmelsesvurderingen af gaspatroner ikke er opfyldt, må fortsat transporteres efter denne dato, forudsat at alle andre gældende bestemmelser i ADR er opfyldt.

1.6.2.12 Bjærgningstrykbeholdere må fortsat fremstilles og godkendes i henhold til nationale bestemmelser indtil 31. december 2013. Bjærgningstrykbeholdere, der er fremstillet og godkendt i henhold til nationale bestemmelser før 1. januar 2014 må fortsat anvendes med de kompetente myndigheders godkendelse i anvendelseslandene.

1.6.3 Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke og batterikøretøjer

1.6.3.1 Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke og batterikøretøjer, der er fremstillet inden de fra den 1. oktober 1978 gældende bestemmelser trådte i kraft, kan fortsat anvendes, hvis deres udstyr og indretninger lever op til bestemmelserne i kapitel 6.8. Råtankens vægtykkelse skal, bortset fra tanke til transport af kølede fordråbede gasser i klasse 2, svare til et beregnet tryk på mindst 0,4 MPa (4 bar) (overtryk) for blødt stål, eller mindst 200 kPa (2 bar) (overtryk) for aluminium og aluminiumlegeringer. For tanke, der ikke har et cirkulært tværsnit, fastsættes den diameter, der skal lægges til grund ved beregningen, ud fra en cirkel med samme areal som tankens faktiske tværsnit.

1.6.3.2 Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke og batterikøretøjer, som fortsat benyttes i henhold til overgangsbestemmelserne, skal underkastes periodiske prøvninger efter bestemmelserne i 6.8.2.4 og 6.8.3.4 og de dertil hørende særlige bestemmelser for de enkelte klasser. Medmindre der i tidligere bestemmelser er foreskrevet et højere prøvningstryk, er et tryk på 200 kPa (2 bar) (overtryk) tilstrækkeligt til prøvning af tanke af aluminium og aluminiumlegeringer.

1.6.3.3 Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke og batterikøretøjer, som opfylder overgangsbestemmelserne i 1.6.3.1 og 1.6.3.2, kan benyttes til transport af de former for farligt gods, hvortil de er godkendt, indtil 30. september 1993. Denne overgangsperiode gælder ikke for faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke eller batterikøretøjer beregnet til transport af stoffer hørende til klasse 2, eller til faste tanke (tankvogne), aftagelig tanke og batterikøretøjer, hvis vægtykkelse og udstyr opfylder bestemmelserne i kapitel 6.8.

1.6.3.4
(a)
Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke og batterikøretøjer, der er fremstillet før den 1. maj 1985 i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR, der var gældende mellem 1. oktober 1978 og 30. april 1985, men som ikke opfylder bestemmelserne gældende fra 1. maj 1985, må fortsat anvendes efter sidstnævnte dato.
 
(b)
Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke og batterikøretøjer, der er fremstillet mellem den 1. maj 1985 og ikrafttrædelsesdagen for bestemmelserne gældende fra 1. januar 1988, og som ikke opfylder sidstnævnte bestemmelser, men som blev fremstillet i henhold til de ADR-bestemmelser, der var gældende indtil den pågældende dato, må fortsat anvendes.

1.6.3.5 Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke og batterikøretøjer, der er fremstillet før den 1. januar 1993 i overensstemmelse med bestemmelserne, der var gældende indtil 31. december 1992, men som ikke opfylder bestemmelserne gældende fra 1. januar 1993, må fortsat anvendes.

1.6.3.6
(a)
Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke og batterikøretøjer, der er fremstillet mellem den 1. januar 1978 og 31. december 1984, skal, hvis de benyttes efter 31. december 2004, opfylde bestemmelserne i randnr. 211 127 (5), der var gældende fra 1. januar 1990 med hensyn til vægtykkelse og beskyttelse mod beskadigelse.
 
(b)
Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke og batterikøretøjer, der er fremstillet mellem den 1. januar 1985 og 31. december 1989, skal, hvis de benyttes efter 31. december 2010, opfylde bestemmelserne i randnr. 211 127 (5), der var gældende fra 1. januar 1990 med hensyn til vægtykkelse og beskyttelse mod beskadigelse.
     

1.6.3.7 Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke og batterikøretøjer, der er fremstillet før den 1. januar 1999 i overensstemmelse med bestemmelserne, der var gældende indtil 31. december 1998, men som ikke opfylder bestemmelserne gældende fra 1. januar 1999, må fortsat anvendes.

1.6.3.8 Når officielle godsbetegnelser på gasser er blevet ændret som følge af ændringer i ADR, er det ikke nødvendigt at ændre betegnelserne på mærkepladen eller selve råtanken (se 6.8.3.5.2 eller 6.8.3.5.3), såfremt de tilpasses på faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke og batterikøretøjer eller på mærkepladerne (se 6.8.3.5.6 (b) eller (c)) ved første periodiske prøvning derefter.

1.6.3.9 og

1.6.3.10 (Reserveret)

1.6.3.11 Faste tanke (tankvogne) og aftagelige tanke, der er fremstillet før den 1. januar 1997 i overensstemmelse med bestemmelserne, der var gældende indtil 31. december 1996, men som ikke opfylder bestemmelserne i randnr. 211 332 og 211 333, der var gældende fra 1. januar 1997, kan fortsat anvendes.

1.6.3.12 (Reserveret)

1.6.3.13 (Slettet)

1.6.3.14 (Reserveret)

1.6.3.15 (Slettet)

1.6.3.16 For faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke og batterikøretøjer, der er fremstillet før den 1. januar 2007, og som ikke opfylder bestemmelserne i 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 og 6.8.3.4 om tankjournalen, skal tankjournalfilerne arkiveres senest fra næste periodiske eftersyn.

1.6.3.17 Faste tanke (tankvogne) og aftagelige tanke, der er beregnet til transport af stoffer i klasse 3, emballagegruppe I, med et damptryk på højst 175 kPa (1,75 bar) (absolut) ved 50 °C, og som er fremstillet før den 1. juli 2007 i overensstemmelse med bestemmelserne, der var gældende indtil 31. december 2006, og som er tildelt tankkode L1. 5BN i overensstemmelse med bestemmelserne, der var gældende indtil 31. december 2006, må fortsat anvendes til transport af ovennævnte stoffer indtil 31. december 2018.

1.6.3.18 Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke og batterikøretøjer, der er fremstillet før den 1. januar 2003 i overensstemmelse med bestemmelserne, der var gældende indtil 30. juni 2001, men som ikke opfylder bestemmelserne, der er gældende fra 1. juli 2001, kan fortsat anvendes, forudsat at de er tildelt den relevante tankkode.

1.6.3.19 Faste tanke (tankvogne) og aftagelige tanke, der er fremstillet inden 1. januar 2003 i overensstemmelse med bestemmelserne i 6.8.2.1.21, der var gældende indtil 31. december 2002, men som ikke opfylder de bestemmelser, der gælder fra 1. januar 2003, kan stadig anvendes.

1.6.3.20 Faste tanke (tankvogne) og aftagelige tanke, der er fremstillet inden 1. juli 2003 i overensstemmelse med de bestemmelser, der var gældende indtil 31. december 2002, men som ikke opfylder bestemmelserne i 6.8.2.1.7 gældende fra 1. januar 2003 og særlig bestemmelse TE15 i 6.8.4 (b) gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006, kan stadig anvendes.

1.6.3.21 (Slettet)

1.6.3.22 til

1.6.3.24 (Reserveret)

1.6.3.25 (Slettet)

1.6.3.26 Faste tanke (tankvogne) og aftagelige tanke, der er fremstillet før den 1. januar 2007 i overensstemmelse med bestemmelserne, der var gældende indtil 31. december 2006, men som ikke opfylder bestemmelserne gældende fra 1. januar 2007 vedrørende mærkning af det dimensionsgivende ydre tryk i overensstemmelse med 6.8.2.5.1, må fortsat anvendes.

1.6.3.27 til

1.6.3.29 (Reserveret)

1.6.3.30 Faste slamsugertanke (tankvogne) og aftagelige slamsugertanke fremstillet før den 1. juli 2005 i overensstemmelse med de krav, der var gældende indtil den 31. december 2004, men som ikke opfylder kravene i 6.10.3.9, der er gældende fra og med den 1. januar 2005, kan fortsat anvendes.

1.6.3.31 Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke og tanke, der indgår som elementer i batterikøretøjer, der er fremstillet i overensstemmelse med en teknisk kode, der var anerkendt på tidspunktet for fremstillingen i henhold til 6.8.2.7, som var gældende på det tidspunkt, må fortsat anvendes.

1.6.3.32 Faste tanke (tankvogne) og aftagelige tanke, som er fremstillet før 1. juli 2007 i overensstemmelse med de krav, der var gældende indtil 31. december 2006, som er udstyret med mandehulsdæksler i overensstemmelse med bestemmelserne i standarden EN 13317:2002, jf. tabellen i 6.8.2.6, som var gældende indtil 31. december 2006, herunder dem i figuren og tabel B. 2 i bilag B i nævnte standard, som ikke længere accepteres med virkning fra 1. januar 2007, eller hvis materiale ikke længere opfylder kravene i EN 13094:2004, 5.2, må fortsat anvendes.

1.6.3.33 Hvis råtanken i en fast tank (tankvogn) eller en aftagelig tank allerede er opdelt i rum på højst 7.500 liter ved hjælp af mellembunde eller skvulpeplader før 1. januar 2009, skal råtanken ikke forsynes med symbolet "S" i henhold til angivelserne i 6.8.2.5.1, før næste periodiske eftersyn i henhold til 6.8.2.4.2 er gennemført.

1.6.3.34 Uanset bestemmelserne i 4.3.2.2.4 må faste tanke (tankvogne) og aftagelige tanke til transport af fordråbede gasser eller kølede fordråbede gasser, som opfylder de gældende fremstillingskrav i ADR, men som før 1. juli 2009 er opdelt i rum på mere end 7.500 liter ved hjælp af mellembunde eller skvulpeplader, fortsat fyldes til mere end 20 % og mindre end 80 % af deres kapacitet.

1.6.3.35 (Slettet)

1.6.3.36 Faste tanke (tankkøretøjer) til transport af fordråbede, ikke-giftige, brandfarlige gasser, der er fremstillet før 1. juli 2011, og som er udstyret med kontraventiler i stedet for indvendige stopventiler, og som ikke er i overensstemmelse med kravene i 6.8.3.2.3, må fortsat anvendes.

1.6.3.37 (Slettet)

1.6.3.38 Faste tanke (tankkøretøjer), aftagelige tanke og batterikøretøjer, som er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med standarder, der var gældende på tidspunktet for deres fremstilling (se 6.8.2.6 og 6.8.3.6) i henhold til de bestemmelser i ADR, der var gældende på det pågældende tidspunkt, må fortsat anvendes, medmindre anvendelsen begrænses af specifikke overgangsbestemmelser.

1.6.3.39 Faste tanke (tankkøretøjer) og aftagelige tanke, som er fremstillet før 1. juli 2011 i overensstemmelse med kravene i 6.8.2.2.3, der var gældende indtil 31. december 2010, men som ikke opfylder kravene i 6.8.2.2.3, tredje afsnit, vedrørende flammefældens eller flammespærrens placering, må fortsat anvendes.

1.6.3.40 For stoffer, der er giftige ved indånding, med UN-numrene 1092, 1238, 1239, 1244, 1251, 1510, 1580, 1810, 1834, 1838, 2474, 2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387 og 3389, må tankkoden, der er anført i kolonne (12) i tabel A i kapitel 3.2, og som er gældende indtil 31. december 2010, fortsat anvendes indtil 31. december 2016 for faste tanke (tankkøretøjer) og aftagelige tanke, der er fremstillet før 1. juli 2011.

1.6.3.41 Faste tanke (tankvogne) og aftagelige tanke, der er fremstillet før 1. juli 2013 i overensstemmelse med de krav, der er gældende indtil 31. december 2012, men som ikke opfylder mærkningsbestemmelserne i 6.8.2.5.2 og 6.8.3.5.6, som gælder fra 1. januar 2013, må fortsat være mærket i henhold til de krav, der er gældende indtil 31. december 2012, indtil næste periodiske eftersyn efter 1. juli 2013.

1.6.3.42 For UN 2381 må tankkoden, der er anført i kolonne (12) i tabel A i kapitel 3.2 gældende indtil 31. december 2012, fortsat anvendes indtil 31. december 2018 til faste tanke (tankvogne) og aftagelige tanke, der er fremstillet før 1. juli 2013.

1.6.3.43 Faste tanke (tankvogne) og aftagelige tanke, som er fremstillet før 1. januar 2012 i overensstemmelse med de krav, der er gældende indtil 31. december 2012, men som ikke opfylder kravene i 6.8.2.6 vedrørende standarderne EN 14432:2006 og EN 14433:2006, som gælder fra 1. januar 2011, må fortsat anvendes.

1.6.3.44 til

1.6.3.49 (Reserveret)

1.6.3.50 Fiberforstærkede plasttanke

Fiberforstærkede plasttanke, der er fremstillet før den 1. juli 2002 i overensstemmelse med en prototype, der er godkendt før 1. juli 2001 i henhold til bestemmelserne i supplement B. 1c, der var gældende indtil 30. juni 2001, kan fortsat anvendes indtil slutningen af deres levetid, forudsat at alle bestemmelser, der var gældende indtil 30. juni 2001, har været og fortsat er opfyldt.

Fra den 1. juli 2001 må der dog ikke godkendes nye prototyper i henhold til bestemmelserne, der var gældende indtil 30. juni 2001.

1.6.4 Tankcontainere, UN-tanke og MEGC’s

1.6.4.1 Tankcontainere, der er fremstillet før den 1. januar 1988 i overensstemmelse med bestemmelserne, der var gældende indtil 31. december 1987, men som ikke opfylder bestemmelserne, der var gældende fra 1. januar 1988, kan fortsat anvendes.

1.6.4.2 Tankcontainere, der er fremstillet før den 1. januar 1993 i henhold til bestemmelserne, der var gældende indtil 31. december 1992, men som ikke opfylder bestemmelserne, der var gældende fra 1. januar 1993, kan fortsat anvendes.

1.6.4.3 Tankcontainere, der er fremstillet før den 1. januar 1999 i overensstemmelse med bestemmelserne, der var gældende indtil 31. december 1998, men som ikke opfylder bestemmelserne, der var gældende fra 1. januar 1999, kan fortsat anvendes.

1.6.4.4 (Reserveret)

1.6.4.5 Når officielle godsbetegnelser på gasser er blevet ændret som følge af ændringer i ADR, er det ikke nødvendigt at ændre betegnelserne på mærkepladen eller selve råtanken (se 6.8.3.5.2 eller 6.8.3.5.3), såfremt de tilpasses på tankcontainere og MEGC’s eller på mærkepladerne (se 6.8.3.5.6 (b) eller (c)) ved første periodiske prøvning derefter.

1.6.4.6 Tankcontainere, der er fremstillet før den 1. januar 2007 i overensstemmelse med bestemmelserne, der var gældende indtil 31. december 2006, men som ikke opfylder bestemmelserne gældende fra 1. januar 2007 vedrørende mærkning af det dimensionsgivende ydre tryk i overensstemmelse med 6.8.2.5.1, må fortsat anvendes.

1.6.4.7 Tankcontainere, der er fremstillet før den 1. januar 1997 i overensstemmelse med bestem-melserne, der var gældende indtil den 31. december 1996, men som ikke opfylder bestemmelserne i randnr. 212 332 og 212 333, der var gældende fra 1. januar 1997, kan fortsat anvendes.

1.6.4.8 (Reserveret)

1.6.4.9 Tankcontainere og MEGC's, der er fremstillet i overensstemmelse med en teknisk kode, som blev anerkendt på tidspunktet for tankcontainernes fremstilling i henhold til de bestem-melser i 6.8.2.7, som var gældende på det tidspunkt, må fortsat anvendes.

1.6.4.10 (Slettet)

1.6.4.11 (Reserveret)

1.6.4.12 Tankcontainere og MEGC’s, der er fremstillet før 1. januar 2003 i henhold til bestem-melserne, der var gældende indtil 30. juni 2001, men som ikke opfylder bestemmelserne, der er gældende fra 1. juli 2001, må fortsat anvendes. De skal dog mærkes med den relevante tankkode og, hvor dette er relevant, med de relevante alfanumeriske koder for særlig bestemmelse TC og TE i henhold til 6.8.4.

1.6.4.13 Tankcontainere, der er fremstillet inden 1. juli 2003 i overensstemmelse med de bestem-melser, der var gældende indtil 31. december 2002, men som ikke opfylder bestemmelserne i 6.8.2.1.7 gældende fra 1. januar 2003 og særlig bestemmelse TE15 i 6.8.4 (b) gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006, kan stadig anvendes.

1.6.4.14 (Reserveret)

1.6.4.15 Det er ikke nødvendigt at tilføje den i 6.8.2.5.1 krævede prøvningstype ("P" eller "L") på tankens mærkeplade før udførelsen af den første prøvning efter 1. januar 2007.

1.6.4.16 (Slettet)

1.6.4.17 (Slettet)

1.6.4.18 For tankcontainere og MEGC´s, der er fremstillet før den 1. januar 2007, og som ikke opfylder bestemmelserne i 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 og 6.8.3.4 om tankjournalen, skal tankjournalfilerne arkiveres senest fra næste periodiske eftersyn.

1.6.4.19 Tankcontainere, der er beregnet til transport af stoffer i klasse 3, emballagegruppe I, med et damptryk på højst 175 kPa (1,75 bar) (absolut) ved 50 °C, og som er fremstillet før den 1. juli 2007 i overensstemmelse med bestemmelserne, der var gældende indtil 31. december 2006, og som er tildelt tankkode L1. 5BN i overensstemmelse med bestemmelserne, der var gældende indtil 31. december 2006, må fortsat anvendes til transport af ovennævnte stoffer indtil 31. december 2016.

1.6.4.20 Slamsugertankcontainere fremstillet før den 1. juli 2005 i overensstemmelse med de krav, der var gældende indtil den 31. december 2004, men som ikke opfylder kravene i 6.10.3.9, som er gældende fra og med den 1. januar 2005, kan fortsat anvendes.

1.6.4.21 til

1.6.4.29 (Reserveret)

1.6.4.30 UN-tanke og UN-MEGC’s, som ikke opfylder bestemmelserne, der er gældende fra 1. januar 2007, men som er fremstillet i henhold til en konstruktionsgodkendelsesattest udstedt før 1. januar 2008, må fortsat anvendes.

1.6.4.31 For stoffer, hvor TP35 er tildelt i kolonne (11) i tabel A i kapitel 3.2, må tankanvisning T14 i henhold til ADR, der er gældende indtil 31. december 2008, fortsat anvendes indtil 31. december 2014.

1.6.4.32 Hvis råtanken i en tankcontainer allerede er opdelt i rum på højst 7.500 liter ved hjælp af mellembunde eller skvulpeplader før 1. januar 2009, skal råtanken ikke forsynes med symbolet "S" i henhold til angivelserne i 6.8.2.5.1, før næste periodiske eftersyn i henhold til 6.8.2.4.2 er gennemført.

1.6.4.33 Uanset bestemmelserne i 4.3.2.2.4 må tankcontainere til transport af fordråbede gasser eller kølede fordråbede gasser, som opfylder de gældende fremstillingskrav i ADR, men som før 1. juli 2009 er opdelt i rum på mere end 7.500 liter ved hjælp af mellembunde eller skvulpeplader, fortsat fyldes til mere end 20 % og mindre end 80 % af deres kapacitet.

1.6.4.34 (Slettet)

1.6.4.35 (Slettet)

1.6.4.36 For stoffer, hvor TP37 er tildelt i kolonne (11) i tabel A i kapitel 3.2, må UN-tankanvisningen i henhold til ADR, der er gældende indtil 31. december 2010, fortsat anvendes indtil 31. december 2016.

1.6.4.37 UN-tanke og MEGC's, der er fremstillet før 1. januar 2012, og som er i overensstemmelse med mærkningskravene i henholdsvis 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 eller 6.7.5.13.1, der er gældende indtil 31. december 2010, må fortsat anvendes, hvis de opfylder alle øvrige relevante krav i ADR, der gælder fra 1. januar 2011, herunder, hvor det er relevant, kravet i 6.7.2.20.1 (g) om mærkning med symbolet "S" på mærkepladen, når råtanken eller rummene er opdelt i rum med en kapacitet på højst 7.500 liter ved hjælp af skvulpeplader. Hvis råtanken eller rummet allerede er opdelt i rum med en kapacitet på højst 7.500 liter ved hjælp af skvulpeplader før 1. januar 2012, skal kapaciteten af råtanken eller rummet ikke suppleres med symbolet "S", før næste periodiske eftersyn eller prøvning i henhold til 6.7.2.19.5 er udført.

1.6.4.38 UN-tanke, der er fremstillet før 1. januar 2014, behøver ikke at blive forsynet med UN-tankanvisningen i henhold til 6.7.2.20.2, 6.7.3.16.2 og 6.7.4.15.2 før næste periodiske eftersyn og prøvning.

1.6.4.39 Tankcontainere og MEGC's, som er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med standarder, der var gældende på tidspunktet for deres fremstilling (se 6.8.2.6 og 6.8.3.6) i henhold til de bestemmelser i ADR, der var gældende på det pågældende tidspunkt, må fortsat anvendes, medmindre anvendelsen begrænses af specifikke overgangsbestemmelser.

1.6.4.40 Tankcontainere, som er fremstillet før 1. juli 2011 i overensstemmelse med kravene i 6.8.2.2.3, der var gældende indtil 31. december 2010, men som ikke opfylder kravene i 6.8.2.2.3, tredje afsnit, vedrørende flammefældens eller flammespærrens placering, må fortsat anvendes.

1.6.4.41 For stoffer, der er giftige ved indånding, med UN-numrene 1092, 1238, 1239, 1244, 1251, 1510, 1580, 1810, 1834, 1838, 2474, 2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387 og 3389, må tankkoden, der er anført i kolonne (12) i tabel A i kapitel 3.2, og som er gældende indtil 31. december 2010, fortsat anvendes indtil 31. december 2016 for tankcontainere, der er fremstillet før 1. juli 2011.

1.6.4.42 Tankcontainere fremstillet før 1. juli 2013 i henhold til de krav, der er gældende indtil 31. december 2012, men som ikke opfylder mærkningsbestemmelserne i 6.8.2.5.2 og 6.8.3.5.6, som gælder fra 1. januar 2013, må fortsat være mærket i henhold til de krav, der er gældende indtil 31. december 2012, indtil næste periodiske eftersyn efter 1. juli 2013.

1.6.4.43 UN-tanke og MEGC's, der er fremstillet før 1. januar 2014, behøver ikke at opfylde kravene i 6.7.2.13.1 (f), 6.7.3.9.1 (e), 6.7.4.8.1 (e) og 6.7.5.6.1 (d) om mærkning af trykaflastningsanordningerne.

1.6.4.44 For stoffer, hvor TP38 eller TP39 er tildelt i kolonne (11) i tabel A i kapitel 3.2, må tankanvisningen i henhold til ADR, der er gældende indtil 31. december 2012, fortsat anvendes indtil 31. december 2018.

1.6.4.45 For UN 2381 må tankkoden, der er anført i kolonne (12) i tabel A i kapitel 3.2 gældende indtil 31. december 2012, fortsat anvendes indtil 31. december 2018 til tankcontainere, der er fremstillet før 1. juli 2013.

1.6.4.46 Tankcontainere, som er fremstillet før 1. januar 2012 i overensstemmelse med de krav, der er gældende indtil 31. december 2012, men som ikke opfylder kravene i 6.8.2.6 vedrørende standarderne EN 14432:2006 og EN 14433:2006, som gælder fra 1. januar 2011, må fortsat anvendes.

1.6.5 Køretøjer

1.6.5.1 og

1.6.5.2 (Reserveret)

1.6.5.3 (Slettet)

1.6.5.4 Med hensyn til konstruktionen af EX/II-, EX/III-, FL-, OX- og AT-køretøjer kan bestemmelserne i del 9, der var gældende indtil 31. december 2012, anvendes indtil 31. marts 2014.

1.6.5.5 Køretøjer, der er registreret eller taget i brug inden 1. januar 2003, og hvis elektriske udstyr ikke opfylder bestemmelserne i 9.2.2, 9.3.7 eller 9.7.8, men opfylder de bestemmelser, der var gældende indtil 30. juni 2001, kan fortsat anvendes.

1.6.5.6 (Slettet)

1.6.5.7 Køretøjer, der er komplette eller gjort komplette, og som er blevet typegodkendt før 31. december 2002 i henhold til ECE regulativ nr. 1052), som ændret ved 01-rækken af ændringer, eller de tilsvarende bestemmelser i Direktiv 98/91/EC3), og som ikke opfylder kravene i kapitel 9.2, men som opfylder de krav til fremstillingen af basiskøretøjer (randnr. 220 100 til 220 540 i Supplement B. 2), der var gældende indtil 30. juni 2001, kan fortsat godkendes og anvendes, forudsat at de er registreret første gang eller er taget i brug før 1. juli 2003.

2) ECE regulativ nr. 105 (Ensartede forskrifter vedrørende godkendelse af køretøjer til transport af farligt gods, for så vidt angår deres særlige konstruktion).

3) Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 98/91/EF af 14. december 1998 (oprindeligt udgivet i EF-Tidende nr. L011 af 16/01/1999, side 0025-0036).

1.6.5.8 EX/II- og EX/III-køretøjer, som er godkendt første gang inden den 1. juli 2005, og som opfylder kravene i del 9, der var gældende indtil den 31. december 2004, men som ikke opfylder de krav, der er gældende fra og med den 1. januar 2005, kan forsat anvendes.

1.6.5.9 Tankvogne med faste tanke med en kapacitet på over 3 m3 beregnet til transport af farligt gods i flydende eller smeltet tilstand prøvet med et tryk på mindre end 4 bar, som ikke opfylder kravene i 9.7.5.2, og som er registreret (eller taget i brug, hvis registrering ikke er obligatorisk) første gang inden den 1. juli 2004, kan fortsat anvendes.

1.6.5.10 Godkendelsesattester, der er i overensstemmelse med modellen vist i 9.1.3.5, der var gældende indtil den 31. december 2006, og attester, der er i overensstemmelse med modellen vist i 9.1.3.5, der var gældende i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2008, kan fortsat anvendes.

1.6.5.11 MEMU’s, der er fremstillet og godkendt inden 1. januar 2009 i henhold til bestemmelserne i national lovgivning, men som ikke er i overensstemmelse med de bestemmelser for konstruktion og godkendelse, der er gældende fra 1. januar 2009, kan dog bruges efter godkendelse af de kompetente myndigheder i brugslandene.

1.6.5.12 EX/III- og FL-køretøjer, der er registreret eller tages i brug første gang før 1. april 2012, og hvis elektriske forbindelser ikke er i overensstemmelse med kravene i 9.2.2.6.3, men opfylder de krav, der er gældende indtil 31. december 2010, må fortsat anvendes.

1.6.5.13 Påhængskøretøjer, der er registreret (eller som er taget i brug første gang, hvis registrering ikke var obligatorisk) før 1. juli 1995, og som er udstyret med blokeringsfrie bremser i henhold til ECE-regulativ nr. 13, ændringsserie 06, men som ikke opfylder de tekniske krav til blokeringsfrie bremser i kategori A, må fortsat anvendes.

1.6.5.14 MEMU's, som er godkendt før 1. juli 2013 i henhold til de bestemmelser i ADR, der er gældende indtil 31. december 2012, men som ikke opfylder kravene i 6.12.3.1.2 og 6.12.3.2.2, der er gældende fra 1. januar 2013, må fortsat anvendes.

1.6.6 Klasse 7

1.6.6.1 Kolli, hvis konstruktion ikke krævede den kompetente myndigheds godkendelse i henhold til 1985-udgaven eller 1985-udgaven (som ændret 1990) af IAEA´s Safety Series No. 6

Undtagelseskolli, industrielle kolli af type IP-1, IP-2 og IP-3 samt type A kolli, hvis konstruktion ikke krævede den kompetente myndigheds godkendelse, og som opfylder kravene i 1985-udgaven eller 1985-udgaven (som ændret 1990) af IAEA's Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (Safety Series No. 6), kan fortsat anvendes under forudsætning af, at 1.7.3 om det obligatoriske kvalitetssikringsprogram og bestemmelserne om grænseværdier for aktivitet og stofbegrænsninger i 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, særlig bestemmelse 336 i kapitel 3.3 og 4.1.9.3 iagttages.

Emballager, der ændres med andet formål end at forbedre sikkerheden eller fremstilles efter 31. december 2003, skal opfylde bestemmelserne i ADR. Kolli, der klargøres til transport senest 31. december 2003 i henhold til 1985-udgaven eller 1985-udgaven (som ændret 1990) af IAEA's Safety Series No. 6, kan fortsat anvendes til transport. Kolli, der klargøres efter denne dato, skal opfylde bestemmelserne i ADR.

1.6.6.2 Kolli godkendt i henhold til 1973-udgaven, 1973-udgaven (med senere ændringer), 1985-udgaven eller 1985-udgaven (som ændret 1990) af IAEA's Safety Series No. 6

1.6.6.2.1 Kolli, hvis konstruktion er godkendt af den kompetente myndighed i henhold til bestemmelserne i 1973-udgaven eller 1973-udgaven (med senere ændringer) af IAEA's Safety Series No. 6, kan fortsat anvendes under forudsætning af multilateral godkendelse af kollikonstruktionen og under forudsætning af, at de relevante bestemmelser i 1.7.3 om det obligatoriske kvalitetssikringsprogram og bestemmelserne om grænseværdier for aktivitet og stofbegrænsninger i 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, særlig bestemmelse 337 i kapitel 3.3 and 4.1.9.3 iagttages. Der må ikke påbegyndes ny produktion af disse emballager. Ændringer i emballagens konstruktion eller det tilladte radioaktive indholds art eller mængde, som efter den kompetente myndigheds opfattelse i betydelig grad påvirker sikkerheden, kræver opfyldelse af bestemmelserne ADR. Hver emballage tildeles og mærkes på ydersiden med et serienummer i henhold til bestemmelsen i 5.2.1.7.5.

1.6.6.2.2 Kolli, hvis konstruktion er godkendt af den kompetente myndighed i henhold til bestemmelserne i 1985-udgaven eller 1985-udgaven (som ændret 1990) af IAEA's Safety Series No. 6, kan fortsat anvendes under forudsætning af multilateral godkendelse af kollikonstruktionen, og at de relevante bestemmelser i 1.7.3 om det obligatoriske kvalitetssikringsprogram og bestemmelserne i 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, særlig bestemmelse 337 i kapitel 3.3 and 4.1.9.3 om grænseværdier for aktivitet og stofbegrænsninger iagttages. Ændringer i emballagens konstruktion eller det tilladte radioaktive indholds art eller mængde, som efter den kompetente myndigheds opfattelse i betydelig grad påvirker sikkerheden, kræver opfyldelse af bestemmelserne i ADR. Alle emballager, hvis produktion påbegyndes efter 31. december 2006, skal opfylde bestemmelserne i ADR.

1.6.6.3 Radioaktive stoffer i speciel form godkendt i henhold til 1973-udgaven, 1973-udgaven (med senere ændringer), 1985-udgaven eller 1985-udgaven (som ændret 1990) af IAEA's Safety Series No. 6

Radioaktive stoffer i speciel form, hvis konstruktion er godkendt unilateralt af den kompetente myndighed i henhold til bestemmelserne i 1973-udgaven, 1973-udgaven (med senere ændringer), 1985-udgaven eller 1985-udgaven (som ændret 1990) af IAEA's Safety Series No. 6, kan fortsat anvendes under forudsætning af, at de relevante krav i 1.7.3 om det obligatoriske kvalitetssikringsprogram iagttages. Alle radioaktive stoffer i speciel form fremstillet efter 31. december 2003 skal opfylde bestemmelserne i ADR.

 

KAPITEL 1.7

GENERELLE BESTEMMELSER FOR KLASSE 7

 

1.7.1 Omfang og anvendelse

Anm. 1: I tilfælde af ulykker eller hændelser under transport af radioaktivt materiale skal nødbestemmelser, som fastlagt af relevante nationale og/eller internationale organisationer, overholdes for at beskytte personer, ejendom og miljøet. Gældende retningslinjer for sådanne bestemmelser er nedfældet i "Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving Radioactive Material", Safety Standard Series No. TS-G-1.2 (ST-3), IAEA, Wien (2002).

Anm. 2: Nødforanstaltninger skal tage højde for dannelsen af andre farlige stoffer, der kan ske som følge af reaktionen mellem indholdet af en forsendelse og miljøet i tilfælde af en ulykke.

1.7.1.1 ADR fastsætter sikkerhedsstandarder, der sikrer et tilfredsstillende minimum for kontrol med strålings-, kritikalitets- og varmefarer for de personer, ting og omgivelser, som berøres af transporten af radioaktive stoffer. Disse standarder er baseret på IAEA’s Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2009-udgaven, Safety Standards Series No. TS-R-1, IAEA, Wien (2009). Uddybende materiale kan findes i Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2005 udgaven), Safety Standard Series No. TS-G-1.1 (Rev. 1), IAEA, Wien (2008).

1.7.1.2 Formålet med ADR er at opstille krav, der skal overholdes, for at skabe sikkerhed og for at beskytte personer, værdier og omgivelser mod følgerne af stråling under transport af radioaktive stoffer. Denne beskyttelse opnås ved hjælp af følgende krav:

(a) Indeslutning af det radioaktive indhold.

(b) Kontrol af ydre strålingsniveauer.

(c) Forebyggelse af kritikalitet.

(d) Forebyggelse af varmeskader.

Disse krav opfyldes for det første ved hjælp af en trindelt fremgangsmåde i forbindelse med indholdsbegrænsninger for kolli og køretøjer og i forbindelse med ydelsesstandarder for kollikonstruktioner afhængig af det radioaktive indholds farlighed. For det andet opfyldes de gennem krav til konstruktion, drift og vedligeholdelse af kolli, idet der samtidig tages hensyn til det radioaktive indholds art. Endelig opfyldes de gennem administrative kontrol-foranstaltninger, herunder kompetente myndigheders godkendelse, hvor det er relevant.

1.7.1.3 ADR finder anvendelse på transport af radioaktive stoffer ad vej, herunder transport, som er sekundær i forhold til brugen af det radioaktive stof. Transport omfatter alle funktioner og betingelser, som er forbundet med flytningen af radioaktive stoffer. Disse omfatter konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og reparation af emballager og klargøring, afsendelse, pålæsning, transport, herunder opbevaring i transit, aflæsning og modtagelse på destinationsstedet af det radioaktive stof og emballager. I forbindelse med ydelsesstandarderne i ADR anvendes en gradueret tilgang, som er karakteriseret ved tre generelle niveauer efter alvorlighed:

(a) Sædvanlige transportforhold (uden hændelser).

(b) Normale transportforhold (mindre uheld).

(c) Ved ulykker.

1.7.1.4 Bestemmelserne i ADR finder ikke anvendelse for transport af:

(a) radioaktive stoffer, der er en integreret del af køretøjet,

(b) radioaktive stoffer, der flyttes inden for et anlæg, der er underlagt sikkerhedsbestemmelser for anlægget, og hvor flytningen ikke sker ad offentlig vej eller jernbane,

(c) radioaktive stoffer, der er implanteret eller indgivet i en person eller et levende dyr med henblik på diagnose eller behandling,

(d) radioaktive stoffer i forskriftsmæssigt godkendte forbrugerprodukter, efter deres salg til brugeren,

(e) naturlige materialer og malme, som indeholder naturligt forekommende radionuklider, som er i deres naturlige form, eller som kun er blevet videreforarbejdet med henblik på andre formål end udvinding af radionuklider, og som ikke videreforarbejdes med henblik på at udnytte disse radionuklider, såfremt materialets aktivitetskoncentration ikke overstiger 10 gange de værdier, der er anført i 2.2.7.2.2.1 (b), eller som er beregnet i henhold til 2.2.7.2.2.2 til 2.2.7.2.2.6,

(f) ikke-radioaktive faste genstande med radioaktive stoffer på overfladen i mængder, der ikke overstiger den grænse, der er fastsat i definitionen af "forurening" i 2.2.7.1.2.

1.7.1.5 Særlige bestemmelser for transport i undtagelseskolli

1.7.1.5.1 Undtagelseskolli som kan indeholde radioaktive stoffer i begrænsede mængder, instrumenter, forarbejdede genstande og tom emballage som angivet i 2.2.7.2.4.1 er kun omfattet af følgende bestemmelser i del 5 til 7:

(a) de relevante bestemmelser i 5.1.2, 5.1.3.2, 5.1.4, 5.1.5.4, 5.2.1.9 og 7.5.11 CV33 (5.2),

(b) kravene til undtagelseskolli som angivet i 6.4.4, og

(c) såfremt undtagelseskolliet indeholder fissile stoffer, skal et af de i 2.2.7.2.3.5 fastsatte udelukkelseskriterier samt bestemmelsen i 6.4.7.2 være opfyldt.

1.7.1.5.2 Undtagelseskolli er omfattet af de relevante bestemmelser i alle øvrige dele af ADR.

1.7.2 Strålingsbeskyttelsesprogram

1.7.2.1 Transport af radioaktive stoffer skal ske i henhold til et strålingsbeskyttelsesprogram, som skal bestå af systematiske foranstaltninger med det formål at tage tilstrækkeligt hensyn til strålingsbeskyttelsesforanstaltninger.

1.7.2.2 Doser, som personer modtager, skal være under de relevante dosisgrænser. Beskyttelse og sikkerhed skal optimeres, således at størrelsen af enkeltdoser, antallet af eksponerede personer og sandsynligheden for eksponering holdes så lavt som rimeligt opnåeligt, når der tages højde for økonomiske og sociale faktorer, med det forbehold, at doser, som personer modtager, skal være underlagt de relevante dosisbegrænsninger. Der skal anvendes en struktureret og systematisk fremgangsmåde, som omfatter hensyntagen til grænsefladerne mellem transport og øvrige aktiviteter.

1.7.2.3 Arten og omfanget af de foranstaltninger, som skal anvendes i programmet, skal rette sig efter omfanget af og sandsynligheden for stråleudsættelse. Programmet skal indarbejdes i kravene i 1.7.2.2, 1.7.2.4, 1.7.2.5 og 7.5.11 CV33 (1.1). Programdokumenterne skal på anmodning udleveres til den relevante kompetente myndighed.

1.7.2.4 Ved arbejdsrelateret eksponering i forbindelse med transportaktiviteter, hvor det vurderes, at den effektive dosis:

(a) sandsynligvis er på 1-6 mSv på et år og ikke kræver et dosisvurderingsprogram via arbejdspladsovervågning eller individuel overvågning, eller

(b) sandsynligvis overstiger 6 mSv på et år og kræver individuel overvågning.

Ved individuel overvågning eller arbejdspladsovervågning skal der føres relevante registre.

Anm. : Ved arbejdsrelateret eksponering i forbindelse med transportaktiviteter, hvor det vurderes, at den effektive dosis højst sandsynligt ikke vil overstige 1 mSv i løbet af et år, skal der ikke kræves særlige arbejdsmønstre, dosisovervågning, dosisvurderingsprogrammer eller individuel registrering.

1.7.2.5 Ansatte (se 7.5.11, CV33 anm. 3) skal være tilstrækkeligt uddannet i strålebeskyttelse, herunder de forholdsregler, der skal træffes for at begrænse deres arbejdsrelaterede eksponering og eksponeringen af andre personer, der kan blive berørt af deres handlinger.

1.7.3 Kvalitetssikring

Der skal fastlægges og gennemføres kvalitetssikringsprogrammer for konstruktion, fremstilling, prøvning, dokumentation, brug, vedligeholdelse og eftersyn af radioaktive stoffer i speciel form, radioaktivt stoffer og kolli med lav spredningsrisiko, og for foranstaltninger ved transport og opbevaring i transit for at sikre, at de relevante bestemmelser i ADR er opfyldt. Kvalitetssikringsprogrammer skal være baseret på internationale, nationale eller andre standarder, som den kompetente myndighed finder acceptable. Dokumentation for, at konstruktionsspecifikationen er fuldt gennemført, skal være til rådighed for den kompetente myndighed. Producenten, afsenderen eller brugeren skal være villig til at stille faciliteter til rådighed for den kompetente myndigheds eftersyn under fremstilling og brug og til at påvise over for enhver relevant kompetent myndighed, at:

(a) de anvendte fremstillingsmetoder og -materialer er i overensstemmelse med de godkendte konstruktionsspecifikationer, og

(b) alle emballager gennemgår periodisk eftersyn og om nødvendigt repareres og vedligeholdes på en sådan måde, at de selv efter gentagen brug fortsat opfylder alle relevante krav og specifikationer.

Hvis der kræves godkendelse fra en kompetent myndighed, skal denne godkendelse tage højde for og være betinget af et hensigtsmæssigt kvalitetssikringsprogram.

1.7.4 Særligt arrangement

1.7.4.1 Et særligt arrangement betyder sådanne bestemmelser, der er godkendt af den kompetente myndighed, og i henhold til hvilke forsendelser, som ikke opfylder kravene i ADR for radioaktive stoffer, kan transporteres.

Anm. : Et særligt arrangement betragtes ikke som en midlertidig fravigelse i henhold til 1.5.1.

1.7.4.2 Forsendelser, for hvilke det ikke kan lade sig gøre at opfylde de bestemmelser, som finder anvendelse for klasse 7, må kun transporteres som særligt arrangement. Forudsat, at den kompetente myndighed er overbevist om, at det ikke kan lade sig gøre at opfylde bestemmelserne i ADR for klasse 7, og at opfyldelse af de nødvendige sikkerhedsstandarder i ADR er påvist på anden måde, kan den kompetente myndighed godkende, at enkelte eller planlagte serier af multiforsendelser transporteres som særligt arrangement. Det overordnede sikkerhedsniveau under transporten skal mindst svare til sikkerhedsniveauet, hvis alle relevante krav var opfyldt. Drejer det sig om internationale forsendelser af denne type, kræves multilateral godkendelse.

1.7.5 Radioaktive stoffer med andre farlige egenskaber

Ud over de radioaktive og fissile egenskaber skal alle sekundære risici i forbindelse med kol-liets indhold, f.eks. eksplosivitet, brandfarlighed, evnen til selvantændelse, kemisk giftighed og ætsende virkning, også tages i betragtning ved dokumentation, emballering, mærkning af kolli og transportmidler (påskrifter, faresedler og orangefarvede skilte), påsætning af faresedler, stuvning, adskillelse og transport, således at alle relevante bestemmelser i ADR om farligt gods opfyldes.

1.7.6 Manglende overholdelse

1.7.6.1 I tilfælde af manglende overholdelse af en grænseværdi i ADR for strålingsniveau eller forurening:

(a) skal afsenderen oplyses om den manglende overholdelse

(i) af transportøren, hvis den manglende overholdelse identificeres under transporten, eller

(ii) (af modtageren, hvis den manglende overholdelse identificeres ved modtagelsen,

(b) skal transportøren, afsenderen eller modtageren:

(i) øjeblikkelig træffe foranstaltninger til at mindske konsekvenserne af den manglende overholdelse,

(ii) undersøge den manglende overholdelse samt årsagerne, omstændighederne og konsekvenserne heraf,

(iii) tage passende forholdsregler til at forbedre de årsager og omstændigheder, der forårsagede den manglende overholdelse, og forhindre en gentagelse af tilsvarende omstændigheder, som forårsagede den manglende overholdelse, og

(iv) meddele den eller de kompetente myndigheder om årsagerne til den manglende overholdelse og om korrigerende eller forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes, og

(c) skal meddelelsen om den manglende overholdelse foretages så hurtigt som muligt til afsenderen og den eller de kompetente myndigheder og øjeblikkeligt, når en strålerelateret nødsituation er opstået eller er ved at opstå.

 

KAPITEL 1.8

KONTROLLER OG ANDRE STØTTETILTAG DER SKAL SIKRE, AT SIKKHERHEDSFORSKRIFTERNE BLIVER EFTERLEVET

 

1.8.1 Administrative kontroller af farligt gods

1.8.1.1 De kontraherende parters kompetente myndigheder kan på et hvilket som helst tidspunkt eller sted på deres territorialområde foretage en kontrol af, om bestemmelserne vedrørende transport af farligt gods, herunder kravene i 1.10.1.5 vedrørende sikringsforanstaltninger, er overholdt.

Disse kontroller skal dog foretages uden fare for personer, ejendom eller miljø og uden væsentlig forstyrrelse af vejtrafikken.

1.8.1.2 Parter, der er involveret i transport af farligt gods, jf. kapitel 1.4, skal uden forhalinger og i et omfang, der svarer til deres respektive forpligtelser, forsyne de kompetente myndigheder og deres befuldmægtigede med de oplysninger, der er nødvendige for at kunne foretage kontrollerne.

1.8.1.3 De kompetente myndigheder kan også med det formål at foretage kontroller i virksomheder tilhørende de parter, der er involveret i transport af farligt gods, jf. kapitel 1.4, foretage inspektioner, undersøge de fornødne dokumenter og udtage prøver af farligt gods eller emballager med henblik på nærmere undersøgelse, forudsat at sikkerheden ikke kompromitteres herved. Parter, der er involveret i transport af farligt gods, jf. kapitel 1.4, skal endvidere gøre køretøjer eller dele af køretøjer samt disses udstyr og installationer tilgængelige for en kontrol, hvor dette er muligt og rimeligt. De kan, hvis de skønner det nødvendigt, udpege en person fra virksomheden til at ledsage repræsentanten fra den kompetente myndighed.

1.8.1.4 Såfremt de kompetente myndigheder konstaterer, at bestemmelserne i ADR ikke er overholdt, kan de forbyde transport af en forsendelse eller standse en transport indtil de konstaterede overtrædelser er bragt til ophør, eller de kan kræve at andre passende tiltag iværksættes. Standsning kan påbydes på stedet eller på et andet sted valgt af myndighederne af hensyn til trafiksikkerheden. Disse forhold må ikke forårsage væsentlig forstyrrelse af vejtrafikken.

1.8.2 Gensidig administrativ bistand

1.8.2.1 De kontraherende parter skal medvirke til gensidig administrativ bistand om gennemførelsen af ADR.

1.8.2.2 Når en kontraherende part har konstateret, at sikkerheden af transport af farligt gods på dens territorialområde er blevet tilsidesat som følge af en virksomheds meget alvorlige eller gentagne overtrædelser af bestemmelserne, og denne virksomhed har sit hovedsæde på en anden kontraherende parts territorialområde, skal den underrette de kompetente myndigheder hos den anden part om overtrædelserne. De kompetente myndigheder hos den kontraherende part, hvor de meget alvorlige eller gentagne overtrædelser blev konstateret, kan anmode de kompetente myndigheder hos den kontraherende part, hvor virksomheden har sit hovedsæde, om at iværksætte passende foranstaltninger over for den/de, der har begået overtrædelserne. Det er ikke tilladt at overføre personoplysninger, medmindre det er nødvendigt af hensyn til en retsforfølgelse af alvorlige eller gentagne overtrædelser.

1.8.2.3 Myndighederne, der er blevet underrettet, skal oplyse den kompetente myndighed hos den kontraherende part, hvor overtrædelserne er konstateret, om hvilke foranstaltninger, der eventuelt er truffet over for virksomheden.

1.8.3 Sikkerhedsrådgiver

1.8.3.1 Enhver virksomhed, hvis aktiviteter omfatter transport af farligt gods ad vej eller med sådan transport sammenhængende emballering, pålæsning, påfyldning eller aflæsning skal udpege en eller flere sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods, der skal bistå med forebyggelse af de risici for personer, værdier eller miljøet, som er forbundet med disse aktiviteter.

1.8.3.2 De kontraherende parters kompetente myndigheder kan fastsætte, at disse bestemmelser ikke omfatter virksomheder:

(a) hvis aktiviteter pr. transporterende enhed vedrører mængder, som ikke overstiger de grænser, der er fastsat i 1.1.3.6, 1.7.1.4 og kapitlerne 3.3, 3.4 og 3.5, eller

(b) hvis hoved- eller bibeskæftigelse ikke er transport af farligt gods eller læsning eller aflæsning i forbindelse med sådanne transporter, men som lejlighedsvis udfører nationale transporter af farligt gods eller læsning eller aflæsning i forbindelse med sådanne transporter, når der kun foreligger en minimal fare eller forureningsrisiko.

1.8.3.3 Under virksomhedslederens ansvar har sikkerhedsrådgiveren til hovedopgave, inden for rammerne af de berørte aktiviteter i virksomheden, at anvende alle midler og fremme alle foranstaltninger for at lette udførelsen af disse aktiviteter i overensstemmelse med gældende forskrifter og under de bedst mulige sikkerhedsbetingelser.

Rådgiverens opgaver, der tilpasses efter virksomhedens aktiviteter, er navnlig som følger:

at kontrollere, at reglerne for transport af farligt gods overholdes,

at rådgive virksomheden i forbindelse med transport af farligt gods, og

at forestå udarbejdelsen af en årsrapport til virksomhedens ledelse eller eventuelt en lokal offentlig myndighed om virksomhedens aktiviteter i forbindelse med transport af farligt gods; rapporterne opbevares i fem år og stilles til rådighed for de nationale myndigheder på deres anmodning.

Rådgiverens opgaver omfatter derudover især undersøgelse af følgende praksis og procedurer vedrørende virksomhedens aktiviteter i forbindelse med transport af farligt gods:

fremgangsmåder med henblik på overholdelse af reglerne om identifikation af transporteret farligt gods,

virksomhedens praksis med henblik på ved køb af transportmidler at tilgodese særlige behov i forbindelse med transporteret farligt gods,

fremgangsmåden ved kontrol af det materiel, der anvendes til transport af farligt gods eller til læsning eller aflæsning,

passende uddannelse af virksomhedens medarbejdere, herunder vedrørende ændringer i reglerne, samt registrering af denne uddannelse,

iværksættelse af passende nødforanstaltninger ved eventuelle ulykker eller hændelser, der kan true sikkerheden under transport, læsning eller aflæsning af farligt gods,

foretage undersøgelser af og, om nødvendigt, udarbejdelse af rapporter vedrørende ulykker, hændelser eller alvorlige overtrædelser, der konstateres under transport, læsning eller aflæsning af farligt gods,

indførelse af passende foranstaltninger for at undgå gentagelse af ulykker, hændelser eller alvorlige overtrædelser,

hensyntagen til retsregler og særlige behov i forbindelse med transport af farligt gods ved valg og anvendelse af underleverandører eller andre parter,

sikring af, at det personale, der er beskæftiget med transport, læsning eller aflæsning af farligt gods, har fået nøje instrukser om, hvordan arbejdet skal udføres,

iværksættelse af initiativer, der skal skærpe opmærksomheden omkring risici i forbindelse med transport, læsning eller aflæsning af farligt gods,

indførelse af kontrolprocedurer for at sikre, at der på transportmidlerne findes de dokumenter og det sikkerhedsudstyr, der skal ledsage transporterne, og at disse dokumenter og dette udstyr er i overensstemmelse med reglerne,

indførelse af kontrolprocedurer for at sikre overholdelse af reglerne for læsning og aflæsning og

tilstedeværelsen af sikringsplanen anført i 1.10.3.2.

1.8.3.4 Hvervet som rådgiver kan også varetages af virksomhedslederen, af en person, der udfører andre opgaver i virksomheden, eller af en person, der ikke hører til virksomheden, forudsat at vedkommende reelt er i stand til at bestride hvervet.

1.8.3.5 Alle berørte virksomheder meddeler, når de anmodes herom, den kompetente myndighed eller det organ, som den kontraherende part har udpeget hertil, hvem de har udpeget som rådgiver.

1.8.3.6 Sker der under en transport eller læsning eller aflæsning foretaget af den pågældende virksomhed en ulykke, som påfører personer, ejendom eller miljøet skade, skal rådgiveren indhente alle relevante oplysninger og forestå udarbejdelsen af en ulykkesrapport til forelæggelse for virksomhedens ledelse eller eventuelt en lokal offentlig myndighed. Rapporten kan ikke træde i stedet for rapporter udarbejdet af virksomhedens ledelse, der måtte være påbudt i medfør af anden international eller national lovgivning.

1.8.3.7 Rådgiveren skal være indehaver af et uddannelsesbevis, der er gyldigt for vejtransport. Beviset udstedes af den kompetente myndighed eller af et organ udpeget til dette formål af hver kontraherende part.

1.8.3.8 For at opnå beviset skal kandidaten modtage undervisning og bestå en eksamen, der er godkendt af den kontraherende parts kompetente myndighed.

1.8.3.9 Undervisningens væsentligste formål er at bibringe kandidaten tilstrækkelige oplysninger om de risici, der er forbundet med transport af farligt gods, og tilstrækkeligt kendskab til love og administrative bestemmelser vedrørende de berørte transportformer samt til de i 1.8.3.3 nævnte opgaver.

1.8.3.10 Eksaminationen skal organiseres af den kompetente myndighed eller et af denne udpeget organ. Det eksaminerende organ må ikke være uddannelsesudbyder.

Det eksaminerende organ skal udpeges skriftligt. Denne godkendelse kan være for et begrænset tidsrum, og følgende kriterier skal lægges til grund:

Det eksaminerende organs kompetence.

Specifikation af de eksamineringsmåder, som det eksaminerende organ foreslår.

Foranstaltninger, der skal sikre, at eksamen er upartisk.

Organets uafhængighed af alle fysiske eller juridiske personer, der ansætter sikkerhedsrådgivere.

1.8.3.11 Formålet med eksaminationen er at fastslå, om kandidater besidder den nødvendige grad af viden til at kunne udføre de opgaver, der påhviler en sikkerhedsrådgiver, som angivet i 1.8.3.3, med henblik på at opnå det bevis, der er foreskrevet i 1.8.3.7. Eksaminationen skal i det mindste omfatte følgende emner:

(a) Kendskab til de forskellige konsekvenser, som en ulykke med farligt gods kan få, og kendskab til de vigtigste ulykkesårsager.

(b) Reglerne for den benyttede transportform i national lovgivning, internationale konventioner og aftaler, særligt vedrørende:

klassificering af farligt gods (fremgangsmåden for klassificering af opløsninger og blandinger, strukturen i stofopregningen, klasser af farligt gods og principperne for klassificering heraf, de transporterede farlige stoffers og genstandes art, de fysiske/kemiske og toksikologiske egenskaber),

generelle emballeringsvilkår, herunder vilkår for tanke og tankcontainere (typer, tankkoder, mærkning (påskrifter, faresedler og orangefarvede skilte), fremstilling, førstegangsprøvning og periodisk prøvning),

påskrifter, påsættelse og fjernelse af faresedler på kolli og orangefarvede skilte,

angivelser i transportdokumentet (obligatoriske oplysninger i transportdokumentet),

afsendelsesform, forsendelsesbegrænsninger (vognladningsgods, bulktransport, transport i IBC’s, containertransport, transport i faste eller aftagelige tanke),

befordring af passagerer,

forbud mod og forsigtighedsregler i forbindelse med sammenlæsning,

separation af stoffer,

begrænsning af de transporterede mængder og fritagne mængder,

håndtering og stuvning (pålæsning og aflæsning (fyldningsgrad), stuvning og separation),

rengøring og/eller udluftning før pålæsning og efter aflæsning,

mandskabets uddannelse,

dokumenter, der skal forefindes på køretøjet (transportdokumenter, skriftlige anvisninger, godkendelsesattest for køretøjet, uddannelsesbevis for køretøjets fører, kopi af eventuelle afvigelser (f. eks. særaftaler), andre dokumenter),

skriftlige anvisninger (anvendelse af instrukserne og mandskabets beskyttelsesudstyr),

opsynsforpligtelser (parkering),

regler og restriktioner vedrørende kørsel,

forsætligt eller uforsætligt udslip af forurenende stoffer og

krav til transportudstyret.

1.8.3.12 Eksamener

1.8.3.12.1 Den obligatoriske eksamen skal bestå af en skriftlig prøve, som kan suppleres med en mundtlig eksamen.

1.8.3.12.2 Det er ikke tilladt at bruge anden dokumentation end internationale eller nationale regler ved den skriftlige prøve.

1.8.3.12.3 Elektroniske medier må kun benyttes, hvis de stilles til rådighed af det eksaminerende organ. Det må ikke være muligt for en kandidat at indføre yderligere data i de udleverede elektroniske medier. Kandidaten må kun svare på de stillede spørgsmål.

1.8.3.12.4 Den skriftlige prøve skal bestå af to dele:

(a) Kandidaten skal besvare et spørgeskema. Det skal bestå af mindst 20 åbne spørgsmål, der som minimum omfatter de emner, der er angivet i 1.8.3.11. Der kan dog anvendes multiple choice-spørgsmål. I så fald tæller to multiple choice-spørgsmål som ét åbent spørgsmål. Blandt emnerne skal der lægges særlig vægt på følgende:

Generelle forebyggelses- og sikkerhedsforanstaltninger.

Klassificering af farligt gods.

Almindelige bestemmelser for emballering, herunder for tanke, tankcontainere, tankvogne osv.

Påskrifter, faresedler og orangefarvede skilte.

Angivelser i transportdokumentet.

Håndtering og stuvning.

Mandskabets faglige kvalifikationer.

Dokumenter, der skal ledsage køretøjet.

Skriftlige anvisninger.

Krav til transportudstyr.

(b) Kandidaterne foretager en undersøgelse af et konkret tilfælde i overensstemmelse med de opgaver sikkerhedsrådgiveren skal varetage, jf. 1.8.3.3, for at vise, at de har de nødvendige kvalifikationer til at udføre en sikkerhedsrådgivers arbejdsopgaver.

1.8.3.13 De kontraherende parter kan bestemme, at kandidater, der ønsker at arbejde for virksomheder, hvis aktiviteter udelukkende omfatter transport af visse typer farligt gods, kun eksamineres i emner vedrørende deres aktiviteter.

Det drejer sig om følgende godstyper:

Klasse 1.

Klasse 2.

Klasse 7.

Klasserne 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 og 9.

UN 1202, 1203, 1223, 3475 og flybrændstof klassificeret som UN 1268 eller 1863.

Det skal klart fremgå af det i 1.8.3.7 beskrevne bevis, at det kun gælder for de typer af farligt gods, som er nævnt i dette underafsnit, og som rådgiveren har aflagt eksamen i på betingelserne i 1.8.3.12.

Uddannelsesbevis som sikkerhedsrådgiver udstedt før 1. januar 2009 gældende for UN 1202, 1203 og 1223, gælder også for UN 3475 og flybrændstof klassificeret som UN 1268 eller 1863.

1.8.3.14 Den kompetente myndighed eller det eksaminerende organ udarbejder efterhånden en liste over de spørgsmål, der er blevet stillet til eksamen.

1.8.3.15 Det i 1.8.3.7 beskrevne bevis skal udfærdiges i overensstemmelse med modellen i 1.8.3.18 og skal anerkendes af samtlige kontraherende parter.

1.8.3.16 Gyldighed og fornyelse af beviser

1.8.3.16.1 Gyldighedsperioden for beviset er fem år. Bevisets gyldighedsperiode forlænges fra udløbsdatoen med fem år, hvis bevisets indehaver i løbet af det sidste år forud for udløbet af bevisets gyldighedsperiode har bestået en eksamen. Eksamenen skal være godkendt af den kompetente myndighed.

1.8.3.16.2 Formålet med eksaminationen er at fastslå, om bevisets indehaver besidder den nødvendige viden til at kunne udføre de opgaver, der er angivet i 1.8.3.3. Det krævede kendskab er angivet i 1.8.3.11 (b) og skal omfatte ændringerne af reglerne indført siden tildelingen af det sidste bevis. Eksaminationen afholdes og overvåges på samme grundlag som i 1.8.3.10 og 1.8.3.12 til 1.8.3.14. Indehaveren skal dog ikke foretage undersøgelsen nævnt i 1.8.3.12.4 (b) af et konkret tilfælde.

1.8.3.17 (Slettet)

1.8.3.18 Model for uddannelsesbevis

Bevis nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kendemærke for den stat, der har udstedt beviset: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Efternavn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fornavn(e): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dato og sted for fødsel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nationalitet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indehaverens underskrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Gyldigt indtil: . . . . . . . . . . . . . . . . (dato) til virksomheder, der transporterer eller afsender farligt gods:
□ ad vej
□ med jernbane
□ ad indre vandveje
Udstedt af: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underskrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fornyet til: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Af: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underskrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fortegnelse over kompetente myndigheder og de af dem udpegede organer

Kontraherende parter skal give det sekretariatet for FN’s økonomiske Kommission for Europa oplysning om adresserne på de myndigheder og de af dem udpegede organer, som er kompetente i henhold til den nationale lovgivning, der implementerer ADR, idet der i hvert tilfælde refereres til de relevante bestemmelser i ADR, og idet det angives, til hvilke adresser relevante ansøgninger skal indsendes.

Sekretariatet for FN’s økonomiske Kommission for Europa udarbejder en fortegnelse på baggrund af de modtagne oplysninger og holder denne ved lige. Sekretariatet skal offentliggøre fortegnelsen og ændringer hertil over for de kontraherende parter*).

*) Fortegnelsen vil i hovedreglen kunne findes på hjemmesiden for sekretariatet for FN’s økonomiske Kommission for Europa (http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/comp.htm).

1.8.5 Rapportering om alvorlige ulykker eller hændelser, der involverer farligt gods

1.8.5.1 Såfremt der under læsning, påfyldning, transport eller aflæsning af farligt gods sker en alvorlig ulykke eller hændelse på en kontraherende parts territorialområde, skal henholdsvis læsseren, påfylderen, transportøren eller modtageren sikre, at der udarbejdes en rapport i overensstemmelse med modellen i 1.8.5.4 til den kompetente myndighed hos den pågældende kontraherende part senest en måned efter hændelsen.

1.8.5.2 Den kontraherende part skal om nødvendigt derpå udarbejde en rapport til sekretariatet i FN’s økonomiske Kommission for Europa med henblik på at informere de øvrige kontraherende parter.

1.8.5.3 Der er tale om en en alvorlig ulykke eller hændelse, som skal rapporteres i henhold til 1.8.5.1, hvis der er sket udslip af farligt gods, hvis der har været overhængende fare for tab af indhold, hvis der er sket personskade, materiel skade eller miljøskade, eller hvis myndighederne har været inddraget, og et eller flere af følgende kriterier er opfyldt:

Ved personskade forstås en hændelse, hvor der forekommer dødsfald eller kvæstelser i direkte forbindelse med det transporterede farlige gods, og hvor skaden

(a) kræver intensiv lægebehandling,

(b) kræver hospitalsindlæggelse i mindst ét døgn eller

(c) medfører manglende evne til at arbejde i mindst tre på hinanden følgende dage.

Ved tab af indhold forstås udslip af farligt gods

(a) i transportkategori 0 eller 1 i mængder på 50 kg/50 liter eller derover,

(b) i transportkategori 2 i mængder på 333 kg/333 liter eller derover eller

(c) i transportkategori 3 eller 4 i mængder på 1.000 kg/1.000 liter eller derover.

Kriteriet tab af indhold finder også anvendelse, hvis der har været overhængende fare for tab af indhold i ovennævnte mængder. Dette må som hovedregel antages at være tilfældet, hvis opbevaringsmidlet på grund af strukturel skade ikke længere er egnet til transport, eller hvis et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau af andre årsager ikke længere er garanteret (f.eks. på grund af deformation af tanke eller containere, væltning af en tank eller brand i de umiddelbare omgivelser).

Hvis der er tale om farligt gods i klasse 6.2, gælder rapporteringspligten uden mængdebegrænsning.

Ved hændelser, der omfatter materiale i klasse 7, er kriterierne for tab af indhold:

(a) ethvert udslip af radioaktivt materiale fra kolliene,

(b) eksponering, der medfører overskridelse af de grænseværdier, der er fastsat i forskrifterne for beskyttelse af arbejdstagere og medlemmer af offentligheden mod ioniserende stråling (tillæg II i IAEA Safety Series No. 115 – "International Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for Safety of Radiation Sources"), eller

(c) hvis der er grund til at antage, at der er sket en betydelig forringelse af en sikkerhedsfunktion (indeslutning, afskærmning, varmebeskyttelse eller kritikalitet), der kan have gjort kolliet uegnet til fortsat transport uden yderligere sikkerhedsforanstaltninger.

Anm. : Se bestemmelserne i 7.5.11 CV33 (6) vedrørende kolli, der ikke kan afleveres.

Ved materiel skade eller miljøskade forstås udslip af en hvilken som helst mængde farligt gods, hvor den anslåede skade overstiger EUR 50.000. Skader på direkte involverede transportmidler, der indeholder farligt gods, og på den transportmæssige infrastruktur medregnes ikke.

Ved inddragelse af myndigheder forstås direkte inddragelse af myndighederne eller beredskabstjenesterne i forbindelse med hændelsen vedrørende farligt gods samt evakuering af personer eller lukning af offentlige trafikruter (veje/jernbaner) i mindst tre timer på grund af faren i forbindelse med det farlige gods.

Den kompetente myndighed kan om nødvendigt udbede sig yderligere relevante oplysninger.

1.8.5.4 Model for rapport om hændelser under transport af farligt gods

Rapport om hændelser under transport af farligt gods i henhold til RID/ADR, afsnit 1.8.5

 
Transportør/jernbaneselskab: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Kontaktperson: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

(Denne forside fjernes af den kompetente myndighed inden fremsendelse af rapporten)

1. Transportform
□ Jernbane
Vognnr. (valgfrit)
□ Vej
Køretøjets registreringsnr. (valgfrit)
2. Tid og sted for hændelsen
År: Måned: Dag: Klokkeslæt:
Jernbane
□ Station
□ Rangerbanegård
□ Pålæsnings-/aflæsnings-/omladningssted
Sted/land:
eller
□ Åbent spor
Sporbeskrivelse:
Km:
Vej
□ Bebygget område
□ Pålæsnings-/aflæsnings-/omladningssted
□ Åben vej
Sted/land:
3. Topografi
□ Skråning/bakke
□ Tunnel
□ Bro/underføring
□ Kryds/overskæring
4. Særlige vejrforhold
□ Regn
□ Sne
□ Is
□ Tåge
□ Torden
□ Kraftig storm
Temperatur: . . . . . °C
5. Beskrivelse af hændelsen
□ Afsporing/køretøj kørt af vejen
□ Kollision
□ Væltning
□ Brand
□ Eksplosion
□ Tab af indhold
□ Teknisk fejl
Nærmere beskrivelse af hændelsen:

6. Farligt gods omfattet af hændelsen
UN-nr. (1)
Klasse
Emballagegruppe
Anslået mængde tabt indhold (kg eller liter) (2)
Opbevaringsmiddel (3)
Opbevaringsmidlets materiale
Opbevaringsmidlets svigt (4)
             
             
             
             
(1) For farligt gods henført til en samlebetegnelse, på hvilken særlig bestemmelse 274 finder anvendelse, angives også den tekniske betegnelse.
(2) For klasse 7 anføres værdier i henhold til kriterierne i 1.8.5.3.
(3) Det relevante nummer anføres:
1 Emballage
2 IBC
3 Storemballage
4 Lille container
5 Jernbanegodsvogn
6 Køretøj
7 Jernbanetankvogn
8 Tankkøretøj
9 Jernbanebatterivogn
10 Batterikøretøj
11 Jernbanegodsvogn med aftagelige tanke
12 Aftagelig tank
13 Stor container
14 Tankcontainer
15 MEGC
16 UN-tank
(4) Det relevante nummer anføres:
1 Tab af indhold
2 Brand
3 Eksplosion
4 Konstruktionsfejl
7. Hændelsens årsag (hvis den kendes med sikkerhed)
□ Teknisk fejl
□ Mangelfuld lastsikring
□ Driftsmæssig årsag (jernbane)
□ Andet:
8. Hændelsens følger
Personskade i forbindelse med det transporterede farlige gods:
□ Døde (antal: . . . . . . )
□ Kvæstede (antal: . . . . . . )
Tab af indhold:
□ Ja
□ Nej
□ Overhængende fare for tab af indhold
Materiel skade/miljøskade
□ Anslået skade EUR 50.000
□ Anslået skade > EUR 50.000
Inddragelse af myndigheder:
□ Ja □ Evakuering af personer i mindst tre timer på grund af faren ved det transporterede farlige gods
□ Lukning af offentlige trafikruter i mindst tre timer på grund af faren ved det transporterede farlige gods
□ Nej

Den kompetente myndighed kan om nødvendigt udbede sig yderligere relevante oplysninger.

 

1.8.6 Administrative kontroller ved anvendelse af overensstemmelsesvurderinger, periodiske eftersyn, mellemliggende eftersyn og særlige kontroller i henhold til 1.8.7

1.8.6.1 Godkendelse af kontrolorganer

Den kompetente myndighed kan godkende kontrolorganer til overensstemmelsesvurderinger, periodiske eftersyn, mellemliggende eftersyn, særlige kontroller og overvågning af den interne kontrolenhed, i henhold til 1.8.7.

1.8.6.2 Driftsforpligtelser for den kompetente myndighed, dens repræsentant eller kontrolorgan

1.8.6.2.1 Den kompetente myndighed, dens repræsentant eller kontrolorgan skal udføre overensstemmelsesvurderinger, periodiske eftersyn, mellemliggende eftersyn og særlige kontroller i rimeligt omfang, idet unødige byrder skal undgås. Den kompetente myndighed, dens repræsentant eller kontrolorgan skal udføre sine aktiviteter under hensyntagen til de pågældende virksomheders størrelse, branche og struktur samt teknologiens relative kompleksitet og graden af seriefremstilling.

1.8.6.2.2 Den kompetente myndighed, dens repræsentant eller kontrolorgan skal dog overholde den krævede grad af stringens og beskyttelse for at opfylde bestemmelserne i henholdsvis del 4 og 6 om transportabelt trykbærende udstyr.

1.8.6.2.3 Hvis den kompetente myndighed, dens repræsentant eller kontrolorgan konstaterer, at de i del 4 eller 6 fastsatte krav ikke er opfyldt af fabrikanten, skal den kompetente myndighed, dens repræsentant eller kontrolorgan kræve, at fabrikanten træffer passende korrigerende foranstaltninger, og ikke udstede en typegodkendelses- eller overensstemmelsesattest.

1.8.6.3 Informationsforpligtelse

Kontraherende parter til ADR skal offentliggøre deres nationale procedurer for vurdering, udpegelse og overvågning af kontrolorganer og eventuelle ændringer i disse oplysninger.

1.8.6.4 Uddelegering af kontrolopgaver

Anm. : Interne kontrolenheder i henhold til 1.8.7.6 er ikke omfattet af 1.8.6.4

1.8.6.4.1 Hvis et kontrolorgan benytter sig af en anden virksomheds (f.eks. en underleverandørs eller et datterselskabs) tjenester til at udføre særlige opgaver i forbindelse med overensstemmelsesvurderinger, periodiske eftersyn, mellemliggende eftersyn eller særlige kontroller, skal denne virksomhed være omfattet af kontrolorganets akkreditering eller være akkrediteret separat. Kontrolorganet skal sikre, at virksomheden opfylder de krav, der er fastsat for de tildelte opgaver, med den samme grad af kompetence og sikkerhed, som gælder for kontrolorganer (se 1.8.6.8), samt overvåge virksomheden. Kontrolorganet skal informere den kompetente myndighed om ovennævnte arrangementer.

1.8.6.4.2 Kontrolorganet har det fulde ansvar for de opgaver, der udføres af disse virksomheder, uanset hvor opgaverne udføres.

1.8.6.4.3 Kontrolorganet må ikke uddelegere hele opgaven med overensstemmelsesvurdering, periodiske eftersyn, mellemliggende eftersyn og særlige kontroller. Vurderingen og udstedelsen af attester skal under alle omstændigheder foretages af kontrolorganet selv.

1.8.6.4.4 Aktiviteter må ikke uddelegeres uden ansøgerens tilladelse.

1.8.6.4.5 Kontrolorganet skal stille den relevante dokumentation vedrørende vurderingen af ovennævnte virksomheders kvalifikationer og det udførte arbejde til rådighed for den kompetente myndighed.

1.8.6.5 Informationsforpligtelser for kontrolorganer

Kontrolorganerne skal informere den kompetente myndighed, der har godkendt dem, om følgende:

(a) eventuelle afslag, restriktioner, suspensioner eller tilbagetrækninger af typegodkendelsesattester, med undtagelse af når 1.8.7.2.4 finder anvendelse,

(b) eventuelle omstændigheder, der påvirker omfanget af og betingelserne for den godkendelse, der er givet af den kompetente myndighed,

(c) eventuelle anmodninger vedrørende oplysninger om udførte overensstemmelsesvurderinger, som de har modtaget fra kompetente myndigheder, der overvåger overensstemmelse i henhold til 1.8.1 eller 1.8.6.6,

(d) efter anmodning, overensstemmelsesvurderinger udført inden for rammerne af deres godkendelse og eventuelle andre udførte aktiviteter, herunder uddelegering af opgaver.

1.8.6.6 Den kompetente myndighed skal sikre overvågningen af kontrolorganerne og skal tilbagekalde eller begrænse den udstedte godkendelse, hvis et godkendt organ ikke længere overholder godkendelsen og kravene i 1.8.6.8 eller ikke følger de procedurer, der er anført i bestemmelserne i ADR.

1.8.6.7 Hvis kontrolorganets godkendelse tilbagekaldes eller begrænses, eller hvis kontrolorganet har indstillet aktiviteten, skal den kompetente myndighed træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at optegnelserne behandles af et andet kontrolorgan eller opbevares tilgængeligt.

1.8.6.8 Kontrolorganet skal:

(a) have et personale, som har en organisationsstruktur og er i stand til, kompetent og uddannet til at udføre sine tekniske funktioner tilfredsstillende,

(b) have adgang til passende og tilstrækkelige faciliteter og udstyr,

(c) drive upartisk virksomhed og være uafhængig af indflydelse, som kan forhindre det heri,

(d) sikre, at den erhvervsmæssige tavshedspligt overholdes i forbindelse med fabrikantens og andre organers kommercielle og beskyttede aktiviteter,

(e) opretholde en klar skillelinje mellem egentlige kontrolorganfunktioner og ikke-relaterede funktioner,

(f) have et dokumenteret kvalitetssystem,

(g) sikre, at prøvninger og eftersyn, som er beskrevet i den relevante standard og i ADR, udføres, og

(h) opretholde et effektivt og hensigtsmæssigt rapporterings- og registreringssystem i overensstemmelse med 1.8.7 og 1.8.8.

Kontrolorganet skal desuden være akkrediteret i henhold til standarden EN ISO/IEC 17020:2004, som det er fastsat i 6.2.2.10, 6.2.3.6 samt TA4 og TT9 i 6.8.4.

Et kontrolorgan, der påbegynder en ny aktivitet, kan godkendes midlertidigt. Inden midlertidig udpegning skal den kompetente myndighed sikre, at kontrolorganet opfylder kravene i standarden EN ISO/IEC 17020:2004. Kontrolorganet skal akkrediteres i løbet af dets første aktivitetsår for at kunne fortsætte den nye aktivitet.

1.8.7 Procedurer for overensstemmelsesvurdering og periodisk eftersyn

Anm. : I dette afsnit er et "relevant organ" et organ, der er tildelt i 6.2.2.10 ved certificering af UN-trykbeholdere, i 6.2.3.6 ved godkendelse af andre trykbeholdere end UN-trykbeholdere og i de særlige bestemmelser TA4 og TT9 i 6.8.4.

1.8.7.1 Generelle bestemmelser

1.8.7.1.1 Procedurerne i 1.8.7 skal anvendes i henhold til 6.2.3.6 ved godkendelse af andre trykbeholdere end UN-trykbeholdere og i henhold til TA4 og TT9 i 6.8.4 ved godkendelse af tanke, batterikøretøjer og MEGC's.

Procedurerne i 1.8.7 kan anvendes i henhold til tabellen i 6.2.2.10 ved certificering af UN-trykbeholdere.

1.8.7.1.2 Hver ansøgning om

(a) typegodkendelse i henhold til 1.8.7.2, eller

(b) tilsyn med produktion i henhold til 1.8.7.3 og førstegangseftersyn og -prøvning i henhold til 1.8.7.4, eller

(c) periodisk eftersyn, mellemliggende eftersyn og særlige kontroller i henhold til 1.8.7.5

skal indgives af ansøgeren til en enkelt kompetent myndighed, dens repræsentant eller et godkendt kontrolorgan efter ansøgerens valg.

1.8.7.1.3 Ansøgningen skal indeholde:

(a) ansøgerens navn og adresse,

(b) ved overensstemmelsesvurdering, hvor ansøgeren ikke er fabrikanten, navn og adresse på fabrikanten,

(c) en skriftlig erklæring om, at den samme ansøgning ikke er indgivet til en anden kompetent myndighed, dens repræsentant eller kontrolorgan,

(d) relevant teknisk dokumentation, som beskrevet i 1.8.7.7,

(e) en erklæring, der giver den kompetente myndighed, dens repræsentant eller kontrolorgan tilladelse til adgang med henblik på kontrol til de steder, hvor produktion, eftersyn, prøvning og opbevaring finder sted, og som giver alle nødvendige oplysninger.

1.8.7.1.4 Hvis ansøgeren til den kompetente myndigheds eller dennes udpegede kontrolorgans tilfredshed kan påvise overensstemmelse med 1.8.7.6, kan ansøgeres etablere en intern kontrolenhed, som kan udføre en del af eller alle eftersyn og prøvninger i henhold til 6.2.2.10 eller 6.2.3.6.

1.8.7.1.5 Konstruktionstypegodkendelses- og overensstemmelsesattester, herunder den tekniske dokumentation, skal opbevares af fabrikanten eller, hvis denne ikke er fabrikanten, af den, der ansøger om typegodkendelsen, samt kontrolorganet, der udstedte attesten, i mindst 20 år fra den sidste produktionsdato for produkter af samme type.

1.8.7.1.6 Når en fabrikant eller ejer indstiller sine aktiviteter, skal den pågældende indsende dokumentationen til den kompetente myndighed. Den kompetente myndighed skal derefter opbevare dokumentationen i resten af den i 1.8.7.1.5 angivne periode.

1.8.7.2 Typegodkendelse

Typegodkendelser giver tilladelse til fremstilling af trykbeholdere, tanke, batterikøretøjer og MEGC’s i den pågældende godkendelses gyldighedsperiode.

1.8.7.2.1 Ansøgeren skal:

(a) når der er tale om trykbeholdere, stille repræsentative prøver af den tilsigtede produktion til rådighed for det relevante organ. Det relevante organ kan anmode om yderligere prøver, hvis det kræves af prøvningsprogrammet,

(b) når der er tale om tanke, batterikøretøjer og MEGC's, give adgang til prototypen med henblik på typeprøvning.

1.8.7.2.2 Det relevante organ skal:

(a) undersøge den tekniske dokumentation, der er beskrevet i 1.8.7.7.1, for at kontrollere, at konstruktionen er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i ADR, og at prototypen eller prototypepartiet er fremstillet i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og er repræsentativ for konstruktionen,

(b) udføre undersøgelserne og bevidne at de prøvninger, der er beskrevet i ADR for at fastslå, at bestemmelserne er blevet anvendt og overholdt, og at procedurerne, der anvendes af fabrikanten, opfylder bestemmelserne,

(c) kontrollere den eller de attester, der er udstedt af materialefabrikanten (-fabrikanter-ne), i forhold til de relevante bestemmelser i ADR,

(d) hvor relevant, godkende procedurerne for permanent sammenføjning af dele eller kontrollere, at de tidligere er blevet godkendt, samt verificere, at det personale, der udfører den permanente sammenføjning af dele og de ikke-destruktive prøvninger, er kvalificeret eller godkendt,

(e) indgå aftale med ansøgeren om det sted og de testfaciliteter, hvor undersøgelserne og de nødvendige prøvninger skal udføres.

Det relevante organ skal udstede en typeundersøgelsesrapport til ansøgeren.

1.8.7.2.3 Hvis typen opfylder alle gældende bestemmelser, skal den kompetente myndighed, dens repræsentant eller kontrolorganet udstede en typegodkendelsesattest til ansøgeren.

Attesten skal indeholde:

(a) udstederens navn og adresse,

(b) fabrikantens navn og adresse samt ansøgerens navn og adresse, hvis denne ikke er fabrikanten,

(c) en henvisning til den udgave af ADR og de standarder, der er anvendt ved typeundersøgelsen,

(d) krav, der følger af undersøgelsen

(e) de data, der er nødvendige for identifikation af type og variant, som det er defineret i den relevante standard, og

(f) henvisning til typeundersøgelsesrapporten (-rapporterne), og

(g) typegodkendelsens maksimale godkendelsesperiode.

En liste over de relevante dele af den tekniske dokumentation skal vedlægges attesten (se 1.8.7.7.1).

1.8.7.2.4 Typegodkendelsen kan højst være gyldig i 10 år. Hvis de relevante tekniske krav i ADR (herunder de standarder, der henvises til) ændres inden for denne periode, således at typegodkendelsen ikke længere er i overensstemmelse med dem, skal det relevante organ, som har udstedt typegodkendelsen, trække denne tilbage og informere indehaveren af typegodkendelsen derom.

Anm. : Se fristerne for tilbagetrækning af eksisterende typegodkendelser i kolonne (5) i tabellerne i henholdsvis 6.2.4 og 6.8.2.6 eller 6.8.3.6.

En typegodkendelse, der er udløbet eller trukket tilbage, giver ikke længere tilladelse til fremstilling af trykbeholdere, tanke, batterikøretøjer og MEGC's i henhold til den pågældende typegodkendelse.

I så fald gælder de relevante bestemmelser om anvendelse, periodisk eftersyn og mellemliggende eftersyn af trykbeholdere, tanke, batterikøretøjer og MEGC's, der er omfattet af den typegodkendelse, som er udløbet eller trukket tilbage, fortsat for de pågældende trykbeholdere, tanke, batterikøretøjer og MEGC's, der er fremstillet før udløbet eller tilbagetrækningen, hvis disse fortsat må anvendes.

De må fortsat anvendes, så længe de stadig er i overensstemmelse med kravene i ADR. Hvis de ikke længere er i overensstemmelse med kravene i ADR, må de kun fortsat anvendes, hvis anvendelsen er tilladt i henhold til de relevante overgangsbestemmelser i kapitel 1.6.

Typegodkendelser kan fornyes efter en fuldstændig evaluering og overensstemmelses-vurdering i forhold til de bestemmelser i ADR, der er gældende på fornyelsesdatoen. Fornyelse er ikke tilladt, når en typegodkendelse er trukket tilbage. Midlertidige ændringer i en eksisterende typegodkendelse (f.eks. mindre ændringer vedrørende trykbeholdere såsom tilføjelsen af yderligere størrelser eller mængder, der ikke påvirker overensstemmelsen, eller for tanke se 6.8.2.3.2) har ingen indflydelse på godkendelsens oprindelige gyldighed.

Anm. : Evalueringen og overensstemmelsesvurderingen kan foretages af et andet organ end det, der har udstedt den oprindelige typegodkendelse.

Det udstedende organ skal opbevare al dokumentation vedrørende typegodkendelse (se 1.8.7.7.1) i hele gyldighedsperioden, herunder eventuelle forlængelsesperioder.

1.8.7.2.5 I tilfælde af en ændring af en trykbeholder, en tank, et batterikøretøj eller en MEGC med en typegodkendelse, der er gyldig, udløbet eller trukket tilbage, er prøvningen, eftersynet og godkendelsen begrænset til de dele af trykbeholderen, tanken, batterikøretøjet eller MEGC'en, som er ændret. Ændringen skal opfylde bestemmelserne i ADR, som er gældende på ændringstidspunktet. For alle de dele af trykbeholderen, tanken, batterikøretøjet eller MEGC'en, som ikke er berørt af ændringen, er dokumentationen af den oprindelige typegodkendelse fortsat gyldig.

En ændring kan gælde en/et eller flere trykbeholdere, tanke, batterikøretøjer eller MEGC's, som er dækket af en typegodkendelse.

Den kompetente myndighed i et land, der er kontraherende part til ADR, eller et organ, der er udpeget af den pågældende myndighed, skal udstede en godkendelsesattest for ændringen til ansøgeren. For tankvogne, batterikøretøjer og MEGC's skal der opbevares en kopi heraf i tankjournalen.

Ansøgeren skal indsende alle ansøgninger om godkendelsesattester for ændringer til en enkelt kompetent myndighed eller et enkelt organ, der er udpeget af den pågældende myndighed.

1.8.7.3 Tilsyn med produktion

1.8.7.3.1 Det relevante organ skal føre tilsyn med produktionsprocessen for at sikre, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i typegodkendelsen.

1.8.7.3.2 Ansøgeren skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktionsprocessen er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i ADR og i typegodkendelsesattesten og dens bilag.

1.8.7.3.3 Det relevante organ skal:

(a) verificere, at der er overensstemmelse med den tekniske dokumentation, der er beskrevet i 1.8.7.7.2,

(b) verificere, at produktionsprocessen fremstiller produkter, der er i overensstemmelse med de krav og den dokumentation, der gælder for den,

(c) verificere materialernes sporbarhed og kontrollere materialeattesten (-attesterne) på baggrund af specifikationerne,

(d) verificere, at det personale, der udfører den permanente sammenføjning af dele og de ikke-destruktive prøvninger, er kvalificeret eller godkendt,

(e) indgå aftale med ansøgeren om det sted, hvor undersøgelserne og de nødvendige prøvninger skal udføres, og

(f) registrere resultaterne af dets undersøgelse.

1.8.7.4 Førstegangseftersyn og -prøvning

1.8.7.4.1 Ansøgeren skal:

(a) påsætte de mærker, der er angivet i ADR, og

(b) levere den tekniske dokumentation, der er beskrevet i 1.8.7.7, til det relevante organ.

1.8.7.4.2 Det relevante organ skal:

(a) udføre de nødvendige undersøgelser og prøvninger med henblik på at verificere, at produktet fremstilles i overensstemmelse med typegodkendelsen og de relevante bestemmelser,

(b) kontrollere de attester, der er udstedt af fabrikanterne af driftsudstyr, i forhold til driftsudstyret,

(c) udstede en rapport om førstegangseftersyn og -prøvning til ansøgeren i forbindelse med de gennemførte detaljerede prøvninger og kontroller samt den verificerede tekniske dokumentation og

(d) udfærdige en skriftlig overensstemmelsesattest for produktionen og anbringe sit registrerede mærke, når produktionen opfylder betingelserne, og

(e) kontrollere, om typegodkendelsen fortsat er gyldig efter ændring af de bestemmelser i ADR (herunder de standarder, der henvises til), der er relevante for typegodkendelsen.

Attesten i (d) og rapporten i (c) kan dække en række produkter af samme type (gruppeattest eller grupperapport).

1.8.7.4.3 Attesten skal som minimum indeholde:

(a) det relevante organs navn og adresse,

(b) fabrikantens navn og adresse og ansøgerens navn og adresse, hvis denne ikke er fabrikanten,

(c) en henvisning til den udgave af ADR og de standarder, der er anvendt til førstegangseftersyn og -prøvning,

(d) resultaterne af eftersyn og prøvninger,

(e) data til identifikation af det/de kontrollerede produkt(er), herunder mindst serienummeret eller batchnummeret for engangsflasker, og

(f) typegodkendelsesnummeret.

1.8.7.5 Periodiske eftersyn, mellemliggende eftersyn og særlige kontroller

1.8.7.5.1 Det relevante organ skal:

(a) udføre identifikationen og verificere, at der er overensstemmelse med dokumentationen,

(b) udføre eftersyn og bevidne prøvningerne med henblik på at kontrollere, at kravene er opfyldt,

(c) udstede rapporter over resultaterne af eftersyn og prøvningerne, der kan dække en række produkter, og

(d) sikre, at de krævede mærker anvendes.

1.8.7.5.2 Rapporter om periodiske eftersyn og prøvninger af trykbeholdere skal som minimum opbevares af ansøgeren indtil næste periodiske eftersyn.

Anm. : Vedrørende tanke, se bestemmelserne om tankjournaler i 4.3.2.1.7

1.8.7.6 Overvågning af ansøgerens interne kontrolenhed

1.8.7.6.1 Ansøgeren skal:

(a) etablere en intern kontrolenhed med et kvalitetssystem for de eftersyn og prøvninger, der er fastsat i 1.8.7.7.5, som er underlagt overvågning,

(b) opfylde de forpligtelser, der følger af kvalitetssystemet, som det er godkendt, og sikre, at det forbliver tilfredsstillende og effektivt,

(c) udpege uddannet og kompetent personale til den interne kontrolenhed og

(d) anbringe kontrolorganets registrerede mærke, hvor det er relevant.

1.8.7.6.2 Kontrolorganet skal udføre en indledende audit. Hvis den er tilfredsstillende, skal kontrolorganet udstede en tilladelse for en periode på højst tre år. Følgende bestemmelser skal opfyldes:

(a) auditeringen skal bekræfte, at de undersøgelser og prøvninger af produktet, der er udført, er i overensstemmelse med kravene i ADR,

(b) kontrolorganet kan give ansøgerens interne kontrolenhed tilladelse til at anbringe kontrolorganets registrerede mærke på hvert godkendt produkt,

(c) tilladelsen kan fornys efter en tilfredsstillende auditering i det sidste år forud for udløbet; den nye gyldighedsperiode begynder fra tilladelsens udløbsdato, og

(d) kontrolorganets auditører skal være kompetente til at udføre overensstemmelsesvurderingen af det produkt, der er dækket af kvalitetssystemet.

1.8.7.6.3 Kontrolorganet skal udføre periodiske auditeringer inden for tilladelsens varighed for at sikre, at ansøgeren vedligeholder og anvender kvalitetssystemet. Følgende bestemmelser skal opfyldes:

(a) der skal gennemføres minimum to auditeringer over en periode på 12 måneder,

(b) kontrolorganet kan kræve yderligere besøg, uddannelse, tekniske ændringer, tilpasninger af kvalitetssystemet og kan begrænse eller forbyde de eftersyn og prøvninger, ansøgeren skal udføre,

(c) kontrolorganet skal vurdere ændringer af kvalitetssystemet og beslutte, om det ændrede kvalitetssystem stadig opfylder kravene fra den indledende audit, eller om der kræves en fuldstændig revurdering,

(d) kontrolorganets auditører skal være kompetente til at gennemføre overensstemmelsesvurderingen af det produkt, der er dækket af kvalitetssystemet, og

(e) kontrolorganet skal give ansøgeren en besøgs- eller auditeringsrapport og, hvis en prøvning har fundet sted, med en testrapport.

1.8.7.6.4 Ved manglende overensstemmelse med de relevante krav skal kontrolorganet sikre, at der træffes korrigerende foranstaltninger. Hvis korrigerende foranstaltninger ikke træffes rettidigt, skal kontrolorganet suspendere eller tilbagetrække tilladelsen til, at den interne kontrolenhed kan udføre dens aktiviteter. Meddelelsen om suspension eller tilbagetrækning skal sendes til den kompetente myndighed. Ansøgeren skal modtage en rapport, hvori kontrolorganets beslutninger begrundes i detaljer.

1.8.7.7 Dokumenter

Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at foretage vurdering af overensstemmelse med de relevante krav.

1.8.7.7.1 Dokumenter til typegodkendelse

Ansøgeren skal stille følgende til rådighed:

(a) listen over standarder, der bruges til konstruktion og produktion,

(b) en beskrivelse af typen, herunder alle varianter,

(c) forskrifterne i henhold til den relevante kolonne i tabel A i kapitel 3.2 eller en liste over farligt gods, der skal transporteres, for særlige produkter,

(d) en overordnet konstruktionstegning,

(e) de detaljerede tegninger, indeholdende dimensionerne der indgår i beregningerne, for produktet, driftsudstyret, støtteindretningerne og den mærkning, der er nødvendig for at verificere overensstemmelsen,

(f) beregningsoptegnelserne, resultaterne og konklusionerne,

(g) listen over driftsudstyret med de relevante tekniske data og oplysninger om sikkerhedsanordninger, herunder beregning af aflastningskapaciteten, hvis det er relevant,

(h) listen over de nødvendige materialer i henhold til den anvendte produktionsstandard, for hver del, underdel, foring, driftsudstyr og støtteindretninger og de tilsvarende materialespecifikationer eller den overensstemmelseserklæring, der svarer til ADR,

(i) den godkendte kvalificering af processen for permanent sammenføjning,

(j) beskrivelse af varmebehandlingsprocessen(-serne) og

(k) procedurerne, beskrivelserne og fortegnelserne for alle relevante prøvninger, der er anført i standarderne eller ADR for typegodkendelse og for fremstilling.

1.8.7.7.2 Dokumenter til tilsyn med produktion

Ansøgeren skal stille følgende til rådighed:

(a) de dokumenter, der er anført i 1.8.7.7.1,

(b) en kopi af typegodkendelsesattesten,

(c) fremstillingsprocedurer, herunder prøvningsprocedurer,

(d) produktionsoptegnelser,

(e) de godkendte kvalifikationer for de operatører, der foretager permanente sammenføjninger,

(f) de godkendte kvalifikationer for de operatører, der foretager ikke-destruktive prøvninger,

(g) rapporterne over de destruktive og ikke-destruktive prøvninger,

(h) varmebehandlingsregistreringer, og

(i) kalibreringsregistreringer.

1.8.7.7.3 Dokumenter til førstegangseftersyn og -prøvning

Ansøgeren skal stille følgende til rådighed:

(a) de dokumenter, der er anført i 1.8.7.7.1 og 1.8.7.7.2,

(b) materialeattester for produktet og dets underdele,

(c) overensstemmelseserklæring og materialeattester for driftsudstyret, og

(d) overensstemmelseserklæring med beskrivelse af produktet og alle varianter hentet fra typegodkendelsen.

1.8.7.7.4 Dokumenter til periodiske eftersyn, mellemliggende eftersyn og særlige kontroller

Ansøgeren skal stille følgende til rådighed:

(a) for trykbeholdere, de dokumenter der specificerer evt. særlige krav i henhold til standarderne for produktion, periodiske eftersyn og prøvninger,

(b) for tanke,

(i) tankjournalen, og

(ii) et eller flere af de dokumenter, der er anført i 1.8.7.7.1 til 1.8.7.7.3.

1.8.7.7.5 Dokumenter til vurdering af intern kontrolenhed

Ansøgeren for en intern kontrolenhed skal stille dokumentationen af kvalitetssystemet til rådighed:

(a) organisationsstruktur og ansvarsfordeling,

(b) de relevante forskrifter for eftersyn og prøvninger, kvalitetskontrol, kvalitetssikring og procesdrift samt systematiske handlinger, der vil blive truffet,

(c) kvalitetsdokumentation, f.eks. eftersynsrapporter, prøvningsdata, kalibreringsdata og attester,

(d) ledelsesevalueringer for at sikre effektiv gennemførelse af kvalitetssystemet som følge af auditeringer udført i henhold til 1.8.7.6,

(e) den proces, der beskriver, hvordan kunde- og lovkrav opfyldes,

(f) processen til kontrol af dokumenter og revision af disse,

(g) procedurerne for behandling af ikke-overensstemmende produkter, og

(h) uddannelsesprogrammer og kvalifikationsprocedurer for relevant personale.

1.8.7.8 Produkter, der er fremstillet, godkendt, efterset og testet i henhold til standarderne

Bestemmelserne i 1.8.7.7 betragtes som opfyldt, hvis følgende standarder anvendes:

Relevante underafsnit og punkter
Henvisning
Dokumentets titel
1.8.7.7.1 til 1.8.7.7.4
EN 12972:2007
Tanks for transport of dangerous goods - Testing, inspection and marking of metallic tanks

1.8.8 Procedure for overensstemmelsesvurdering af gaspatroner

En af følgende procedurer skal anvendes ved overensstemmelsesvurdering af gaspatroner:

(a) proceduren i 1.8.7 for ikke-UN-trykbeholdere med undtagelse af underafsnit 1.8.7.5 eller

(b) proceduren i underafsnit 1.8.8.1 til 1.8.8.7.

1.8.8.1 Generelle bestemmelser

1.8.8.1.1 Tilsynet med fremstillingen skal udføres af et Xa-organ, og prøvningerne i henhold til 6.2.6 skal udføres enten af det pågældende Xa-organ eller af et IS-organ, der er godkendt af Xa-organet (se definitionen af Xa- og IS-organer i 6.2.3.6.1). Overensstemmelsesvurderingen skal udføres af den kompetente myndighed, der er kontraherende part til ADR, dens repræsentant eller godkendte kontrolorgan.

1.8.8.1.2 Ved ansøgning i henhold til 1.8.8 skal ansøgeren på eneansvar påvise, sikre og erklære, at gaspatronerne er i overensstemmelse med bestemmelserne i 6.2.6 samt alle yderligere gældende bestemmelser i ADR.

1.8.8.1.3 Ansøgeren skal:

(a) foretage en konstruktionstypeundersøgelse af hver gaspatrontype (herunder materialer, der skal anvendes, og varianter af den pågældende type, f.eks. mængder, tryk, tegninger samt lukke- og udløsningsanordninger) i henhold til 1.8.8.2,

(b) anvende et godkendt kvalitetssystem til konstruktion, fremstilling, eftersyn og prøvninger i henhold til 1.8.8.3,

(c) anvende et godkendt prøvningssystem i henhold til 1.8.8.4 til de prøvninger, der kræves i henhold til 6.2.6,

(d) indgive ansøgning om godkendelse af sit kvalitetssystem med henblik på tilsyn med fremstillingen samt prøvning til et Xa-organ efter ansøgerens valg i den kontraherende stat. Hvis ansøgeren ikke er etableret i en kontraherende stat, skal ansøgeren indgive ansøgningen til et Xa-organ i en kontraherende stat før den første transport ind i en kontraherende stat,

(e) hvis gaspatronerne færdigsamles i en eller flere virksomheder af dele fremstillet af ansøgeren, skal ansøgeren give skriftlige anvisninger på, hvordan gaspatronerne samles og fyldes, så de opfylder bestemmelserne i ansøgerens typeundersøgelsesattest.

1.8.8.1.4 Hvis ansøgeren og de virksomheder, som samler eller fylder gaspatronerne i henhold til ansøgerens anvisninger, til Xa-organets tilfredshed kan vise overensstemmelse med bestemmelserne i 1.8.7.6, bortset fra 1.8.7.6.1 (d) og 1.8.7.6.2 (b), kan de oprette en intern inspektionstjeneste, der må udføre en del af eller alle eftersyn og prøvninger angivet i 6.2.6.

1.8.8.2 Konstruktionstypeundersøgelse

1.8.8.2.1 Ansøgeren skal tilvejebringe teknisk dokumentation for hver gaspatrontype, herunder den eller de anvendte tekniske standarder. Hvis ansøgeren vælger at anvende en standard, der ikke er henvist til i 6.2.6, skal ansøgeren føje den anvendte standard til dokumentationen.

1.8.8.2.2 Ansøgeren skal opbevare den tekniske dokumentation sammen med prøver af den pågældende type, således at disse er til rådighed for Xa-organet under produktionen og derefter i en periode på mindst fem år fra den sidste produktionsdato for gaspatroner i henhold til den pågældende typeundersøgelsesattest.

1.8.8.2.3 Ansøgeren skal efter grundig undersøgelse udstede en konstruktionstypegodkendelse, der skal gælde i højst 10 år, og føje godkendelsen til dokumentationen. Godkendelsen giver ansøgeren tilladelse til at fremstille gaspatroner af den pågældende type i den pågældende periode.

1.8.8.2.4 Hvis de relevante tekniske krav i ADR (herunder de standarder, der henvises til) ændres inden for denne periode, således at konstruktionstypen ikke længere er i overensstemmelse med dem, skal ansøgeren trække sin typeundersøgelsesattest tilbage og informere Xa-organet.

1.8.8.2.5 Ansøgeren kan efter en grundig og fuldstændig evaluering genudstede attesten for en ny periode på højst 10 år.

1.8.8.3 Tilsyn med produktion

1.8.8.3.1 Proceduren til undersøgelse af konstruktionstypen samt fremstillingsprocessen skal besigtiges af Xa-organet for at sikre, at den type, der er godkendt af ansøgeren, og det fremstillede produkt er i overensstemmelse med bestemmelserne i konstruktionstypegodkendelsen og de gældende bestemmelser i ADR. Hvis 1.8.8.1.3 (e) finder anvendelse, skal de virksomheder, hvor gaspatronerne samles og fyldes, være omfattet af denne procedure.

1.8.8.3.2 Ansøgeren skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at fremstillingsprocessen er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i ADR og i konstruktionstypegodkendelsen og dens bilag. Hvis 1.8.8.1.3 (e) finder anvendelse, skal de virksomheder, hvor gaspatronerne samles og fyldes, være omfattet af denne procedure.

1.8.8.3.3 Xa-organet skal:

(a) verificere, at ansøgerens konstruktionstypeundersøgelse og gaspatrontypen er i overensstemmelse med den tekniske dokumentation angivet i 1.8.8.2,

(b) verificere, at resultatet af fremstillingsprocessen er produkter, som er i overensstemmelse med de krav og den dokumentation, der gælder for den. Hvis gaspatronerne færdigsamles i en eller flere virksomheder af dele fremstillet af ansøgeren, skal Xa-organet ligeledes verificere, at gaspatronerne efter færdigsamling og fyldning er i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser, og at ansøgerens anvisninger anvendes korrekt,

(c) verificere, at det personale, der udfører den permanente samling af dele samt prøvningerne, er kvalificeret eller godkendt,

(d) registrere resultaterne af undersøgelserne.

1.8.8.3.4 Hvis Xa-organets undersøgelse viser manglende overensstemmelse med ansøgerens konstruktionstypegodkendelse eller fremstillingsprocessen, skal Xa-organet kræve, at der træffes passende korrigerende foranstaltninger, eller at ansøgerens godkendelse trækkes tilbage.

1.8.8.4 Tæthedsprøvning

1.8.8.4.1 Ansøgeren og de virksomheder, der færdigsamler og fylder gaspatroner i overensstemmelse med ansøgerens anvisninger, skal:

(a) udføre de prøvninger, der kræves i henhold til 6.2.6,

(b) registrere prøvningsresultaterne,

(c) udstede en overensstemmelsesattest kun for gaspatroner, der er i overensstemmelse med bestemmelserne i ansøgerens konstruktionstypeundersøgelse og de gældende bestemmelser i ADR, og som har bestået prøvningerne som krævet i 6.2.6,

(d) opbevare den dokumentation, der er angivet i 1.8.8.7, under produktionen og derefter i en periode på mindst fem år fra den sidste produktionsdato for gaspatroner, som er omfattet af en typegodkendelse, med henblik på eftersyn, der skal udføres af Xa-organet med vilkårlige mellemrum,

(e) anbringe et mærke, der på en holdbar og læselig måde angiver gaspatrontypen, ansøgeren samt fremstillingsdatoen eller batchnummeret. Hvis der ikke er plads til, at hele mærket kan anbringes på selve gaspatronen, skal ansøgeren placere en holdbar mærkat med disse oplysninger på gaspatronen eller sammen med gaspatronen i den indvendige emballage.

1.8.8.4.2 Xa-organet skal:

(a) udføre de nødvendige undersøgelser og prøvninger med vilkårlige mellemrum, men som minimum umiddelbart efter, at fremstillingen af en gaspatrontype sættes i gang, og derefter mindst hvert tredje år for at verificere, at ansøgerens procedure til konstruktionstypeundersøgelse samt fremstillingen og prøvningen af produktet sker i overensstemmelse med konstruktionstypegodkendelsen og de relevante bestemmelser,

(b) undersøge de attester, som ansøgeren har leveret,

(c) udføre de prøvninger, der er krævet i henhold til 6.2.6, eller godkende prøvningsprogrammet og den interne kontrolenhed, der skal udføre prøvningerne.

1.8.8.4.3 Attesten skal som minimum indeholde:

(a) ansøgerens navn og adresse og, hvis færdigsamlingen ikke udføres af ansøgeren, men af en eller flere virksomheder i overensstemmelse med ansøgerens skriftlige anvisninger, navn og adresse på disse virksomheder,

(b) en henvisning til den udgave af ADR og de standarder, der er anvendt ved fremstilling og prøvninger,

(c) resultaterne af eftersyn og prøvninger,

(d) dataene til mærkningen som krævet i 1.8.8.4.1 (e).

1.8.8.5 (Reserveret)

1.8.8.6 Overvågning af den interne kontrolenhed

Når ansøgeren eller den virksomhed, der samler eller fylder gaspatronerne, har oprettet en intern kontrolenhed, gælder bestemmelserne i 1.8.7.6 med undtagelse af 1.8.7.6.1 (d) og 1.8.7.6.2 (b). Den virksomhed, der samler eller fylder gaspatronerne, skal overholde de bestemmelser, der er relevante for ansøgeren.

1.8.8.7 Dokumenter

Bestemmelserne i 1.8.7.7.1, 1.8.7.7.2, 1.8.7.7.3 og 1.8.7.7.5 finder anvendelse.

 

KAPITEL 1.9

TRANSPORTRESTRIKTIONER PÅLAGT AF DE KOMPETENTE MYNDIGHEDER

 

1.9.1 I henhold til artikel 4, stk. 1 i ADR-konventionen kan indførelsen af farligt gods på en kontraherende parts territorialområde underlægges restriktioner eller forbud begrundet i andre forhold end færdselssikkerhed. Sådanne restriktioner eller forbud skal offentliggøres i en passende form.

1.9.2 I overensstemmelse med bestemmelserne i 1.9.3 nedenfor kan en kontraherende part på sit territorialområde for køretøjer, der anvendes til international vejtransport af farligt gods fastsætte visse yderligere bestemmelser, der ikke er medtaget i ADR, forudsat at disse bestemmelser ikke strider mod artikel 2, stk. 2 i konventionen, og som indeholdes i dens nationale lovgivning, der gælder i samme grad for køretøjer, der anvendes til national vejtransport af farligt gods på denne kontraherende parts territorialområde.

1.9.3 Yderligere bestemmelser, der falder inden for rammerne af det i 1.9.2 ovenfor beskrevne, er:

(a) Yderligere sikkerhedskrav eller begrænsninger vedrørende køretøjer, der anvender visse anlæg, som f.eks. broer, køretøjer, der anvender kombinerede transportmåder, som f.eks. færger eller tog, eller køretøjer, der kører ind i eller ud af havne eller andre transportterminaler.

(b) Krav til at køretøjer skal følge tvangsruter for at undgå handels- eller beboelsesområder, miljømæssigt følsomme områder, industriområder, der rummer risikofyldte installationer, eller veje, der frembyder alvorlige fysiske risici.

(c) Nødretskrav vedrørende ruteføring eller parkering af køretøjer, der transporter farligt gods, som følge af meget dårligt vejr, jordskælv, ulykker, arbejdskonflikter, uroligheder/optøjer eller militære fjendtligheder.

(d) Trafikmæssige begrænsninger for transporter med farligt gods på visse dage i ugen eller tidspunkter af året.

1.9.4 Den kompetente myndighed for den kontraherende part, der på sit område anvender eventuelle yderligere bestemmelser inden for rammerne af 1.9.3 (a) og (d) ovenfor, skal underrette sekretariatet i de Forenede Nationers økonomiske Kommission for Europa om sådanne yderligere bestemmelser, hvorefter sekretariatet skal oplyse de øvrige kontraherende parter herom1).

1) Generelle retningslinjer for beregning af risici i forbindelse med transport af farligt gods ad landevej kan findes på hjemmesiden for sekretariatet for De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm)

1.9.5 Tunnelrestriktioner

Anm. : Kapitel 8.6 indeholder også bestemmelser om restriktioner for kørsel gennem vejtunneler.

1.9.5.1 Generelle bestemmelser

Den kompetente myndighed skal ved indførelse af restriktioner for transport af farligt gods gennem tunneler tildele vejtunnelen en af de i 1.9.5.2.2 definerede kategorier under hensyntagen til tunnelens karakteristika, risikovurderingen, herunder tilgængeligheden og egnetheden af alternative ruter og metoder, samt trafikstyring. Den samme tunnel kan tildeles flere kategorier, f.eks. alt efter tidspunkt på dagen, ugedag m.v.

1.9.5.2 Kategorisering

1.9.5.2.1 Kategoriseringen foretages på baggrund af den antagelse, at der i tunneler er tre vigtige farer, som kan medføre mange ofre eller alvorlige ødelæggelser af tunnelkonstruktionen:

(a) Eksplosioner.

(b) Udslip af giftige gasser eller flygtige giftige væsker.

(c) Brand.

1.9.5.2.2 Der er følgende fem tunnelkategorier:

Tunnelkategori A:

Ingen restriktioner for transport af farligt gods.

Tunnelkategori B:

Restriktion for farligt gods, der kan medføre en meget kraftig eksplosion.

Følgende farligt gods anses for at opfylde dette kriterium2):

Klasse 1:
Forenelighedsgruppe A og L,
Klasse 3:
Klassifikationskode D (UN nr. 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 og 3379),
Klasse 4.1:
Klassifikationskode D og DT, og
selvnedbrydende stoffer, type B (UN nr. 3221, 3222, 3231 og 3232),
Klasse 5.2:
Organiske peroxider, type B (UN nr. 3101, 3102, 3111 og 3112).
Når den totale nettovægt af det eksplosive stof pr. transporterende enhed overstiger 1000 kg:
Klasse 1:
Underklasse 1.1, 1.2 og 1.5 (med undtagelse af forenelighedsgruppe A og L).
Ved transport i tank:
Klasse 2:
Klassifikationskode F, TF og TFC,
Klasse 4.2:
Emballagegruppe I,
Klasse 4.3:
Emballagegruppe I,
Klasse 5.1:
Emballagegruppe I,
Klasse 6.1:
UN nr. 1510

2) Vurderingen bygger på godsets indre farlige egenskaber, indeslutningstypen og den transporterede mængde

Tunnelkategori C:

Restriktion for farligt gods, som kan medføre en meget kraftig eksplosion, en kraftig eksplosion eller et omfattende giftudslip.

Følgende farligt gods anses for at opfylde dette kriterium2):

farligt gods, der er pålagt restriktionen i kategori B, og

følgende farligt gods:

Klasse 1:
Underklasse 1.1, 1.2 og 1.5 (med undtagelse af forenelighedsgruppe A og L), og
 
underklasse 1.3 (forenelighedsgruppe H og J),
Klasse 7:
UN nr. 2977 og 2978.
Når nettovægten af det eksplosive stof pr. transporterende enhed overstiger 5000 kg:
Klasse 1:
Underklasse 1.3 (forenelighedsgruppe C og G).
Ved transport i tank:
Klasse 2:
Klassifikationskode 2A, 2O, 3A og 3O samt klassifikationskoder indeholdende bogstav T alene eller bogstavkombinationerne TC, TO og TOC,
Klasse 3:
Emballagegruppe I for klassifikationskode FC, FT1, FT2 og FTC,
Klasse 6.1:
Emballagegruppe I, med undtagelse af UN nr. 1510,
Klasse 8:
Emballagegruppe I for klassifikationskode CT1, CFT og COT.

Tunnelkategori D:

Restriktion for farligt gods, som kan medføre en meget kraftig eksplosion, en kraftig eksplosion, et omfattende giftudslip eller en omfattende brand.

Følgende farligt gods anses for at opfylde dette kriterium2):

farligt gods, der er pålagt restriktionen i kategori C, og

følgende farligt gods:

Klasse 1:
Underklasse 1.3 (forenelighedsgruppe C og G),
Klasse 2:
Klassifikationskode F, FC, T, TF, TC, TO, TFC og TOC,
Klasse 4.1:
Selvnedbrydende stoffer, type C, D, E og F, og
 
UN nr. 2956, 3241, 3242 og 3251,
Klasse 5.2:
Organiske peroxider, types C, D, E og F,
Klasse 6.1:
Emballagegruppe I for klassifikationskode TF1, TFC og TFW, og stoffer, der er giftige ved indånding, og som er omfattet af særlig bestemmelse 354 i kolonne (6) i tabel A i kapitel 3.2, samt stoffer, der er farlige ved indånding med UN nr. 3381 til 3390,
Klasse 8:
Emballagegruppe I for klassifikationskode CT1, CFT og COT
Klasse 9:
Klassifikationskode M9 og M10.
Ved transport i bulk eller tank:
Klasse 3:
 
Klasse 4.2:
Emballagegruppe II,
Klasse 4.3:
Emballagegruppe II,
Klasse 6.1:
Emballagegruppe II, og
 
Emballagegruppe III for klassifikationskode TF2
Klasse 8:
Emballagegruppe I for klassifikationskode CF1, CFT og CW1, og
 
Emballagegruppe II for klassifikationskode CF1 og CFT
Klasse 9:
Klassifikationskode M2 og M3.

2) Vurderingen bygger på godsets indre farlige egenskaber, indeslutningstypen og den transporterede mængde.

Tunnelkategori E:

Restriktion for alt farligt gods bortset fra UN nr. 2919, 3291, 3331, 3359 og 3373 samt for alt farligt gods i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 3.4, hvis den samlede bruttovægt af de transporterede mængder er på over 8 tons pr. transporterende enhed.

Anm. : For farligt gods med UN nr. 2919 og 3331 kan restriktioner for kørsel gennem tunneler dog være et led i en særlig ordning, der er godkendt af den eller de kompetente myndigheder på grundlag af 1.7.4.2.

1.9.5.3 Bestemmelser om færdselstavler og notifikation om restriktioner

1.9.5.3.1 De kontraherende parter skal angive tunnelforbud og alternative ruter ved hjælp af færdselstavler og -signaler.

1.9.5.3.2 Til dette formål kan de bruge tavle C, 3h og D, 10a, 10b og 10c samt signaler i overensstemmelse med Wien-konventionen om færdselstavler og -signaler (Wien, 1968) (the Vienna Convention on Road Signs and Signals) og den supplerende europæiske aftale til konventionen om færdselstavler og ‑signaler (Geneve, 1971) som fortolket i resolution om færdselstavler og ‑signaler (R. E. 2) med ændringer udstedt af hovedarbejdsgruppen vedrørende vejtransport under UNECE’s udvalg for indenlandske transporter (UNECE Inland Transport Commitee Principal Working Party on Road Transport).

1.9.5.3.3 For at gøre det lettere at forstå skiltningen internationalt benytter det færdselstavle- og -signalsystem, der er foreskrevet i Wien-konventionen, former og farver, der karakteriserer hver tavleklasse, og så vidt muligt grafiske symboler frem for påskrifter. Såfremt de kontraherende parter finder det nødvendigt at ændre de foreskrevne tavler og symboler, må ændringerne ikke ændre disses grundlæggende karakteristika. Såfremt de kontraherende parter ikke anvender Wien-konventionen, må de foreskrevne tavler og symboler ændres, forudsat at ændringerne ikke ændrer den grundlæggende hensigt med disse.

1.9.5.3.4 Færdselstavler og -signaler, der har til formål at forbyde transport af farligt gods gennem vejtunneler, skal opsættes et sted, hvor der er mulighed for at vælge alternative ruter.

1.9.5.3.5 Hvor adgangen til tunneler er underlagt restriktioner, eller alternative ruter er påbudt, skal skiltningen omfatte følgende yderligere tavler:

Ingen færdselstavle: Ingen restriktion

Færdselstavle med yderligere tavle med bogstavet B: Gælder køretøjer, der transporterer farligt gods, som ikke er tilladt i kategori B-tunneler.

Færdselstavle med yderligere tavle med bogstavet C: Gælder køretøjer, der transporterer farligt gods, som ikke er tilladt i kategori C-tunneler.

Færdselstavle med yderligere tavle med bogstavet D: Gælder køretøjer, der transporterer farligt gods, som ikke er tilladt i kategori D-tunneler.

Færdselstavle med yderligere tavle med bogstavet E: Gælder køretøjer, der transporterer farligt gods, som ikke er tilladt i kategori E-tunneler.

1.9.5.3.6 Tunnelrestriktioner gælder for transporterende enheder, hvor mærkning med et orangefarvet fareskilt er påkrævet i henhold til 5.3.2. For tunneller i kategori E gælder tunnelrestriktioner ligeledes transporterende enheder herunder transporterende enheder med containere, hvor mærkning i henhold til 3.4.13 er påkrævet.

Tunnelrestriktioner gælder ikke, når farligt gods transporteres i henhold til 1.1.3, medmindre de transporterende køretøjer er mærket i henhold til 3.4.13 med forbehold af 3.4.141).

1) eller i henhold til bestemmelserne i 3.4.10 med forbehold af 3.4.11 i ADR gældende indtil 31. december 2010, hvis overgangsbestemmelserne i 1.6.1.20 finder anvendelse.

1.9.5.3.7 Restriktionerne skal offentliggøres officielt og gøres offentligt tilgængelige. De kontraherende parter skal underrette UNECEs sekretariat om sådanne restriktioner, og sekretariatet offentliggør disse oplysninger på dets hjemmeside.

1.9.5.3.8 Såfremt de kontraherende parter iværksætter særlige driftsforanstaltninger med henblik på at nedsætte risikoen i forbindelse med nogle eller alle køretøjer, der benytter tunneler, f.eks. deklaration inden adgang eller konvojkørsel med eskorte af ledsagebiler, skal disse foranstaltninger offentliggøres officielt og gøres offentligt tilgængelige.

 

KAPITEL 1.10

SIKRINGSBESTEMMELSER

 

Anm. : Med hensyn til dette kapitel defineres sikring (eng. : security) som foranstaltninger eller forholdsregler, der skal træffes for at minimere tyveri eller misbrug af farligt gods, som kan være til fare for personer, ejendom eller miljø.

1.10.1 Generelle bestemmelser

1.10.1.1 Personer involveret i transport af farligt gods skal iagttage sikringskravene i dette kapitel i forhold til deres ansvarsområde.

1.10.1.2 Farligt gods må kun overdrages til transport af transportører, hvis identitet er bekræftet.

1.10.1.3 Områder i terminaler til midlertidig opbevaring, på midlertidige opbevaringssteder, i køretøjsdepoter, på kajområder og i rangerbanegårde, som anvendes til midlertidig opbevaring i forbindelse med transport af farligt gods, skal sikres ordentligt, være med god belysning og, såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt, ikke være tilgængelige for offentligheden.

1.10.1.4 Hvert medlem af køretøjets mandskab skal bære billedlegitimation under transporten af farligt gods.

1.10.1.5 Sikkerhedskontroller i henhold til 1.8.1. og 7.5.1.1 skal også omfatte passende sikringsforanstaltninger.

1.10.1.6 Den kompetente myndighed skal opbevare ajourførte registre over alle gyldige uddannelsesbeviser for førere i henhold til 8.2.1, som den eller en anden anerkendt organisation har udstedt.

1.10.2 Sikringsuddannelse

1.10.2.1 Uddannelsen og repetitionsuddannelsen angivet i kapitel 1.3 skal også omfatte bevidsthed om sikring. Repetitionsuddannelse i sikring skal ikke nødvendigvis kun omhandle regelændringer.

1.10.2.2 Uddannelse i bevidsthed om sikring skal vedrøre typen af sikringsrisici, identificering af sikringsrisici, metoder til at tage højde for og reducere sådanne risici og foranstaltninger, der skal træffes ved overtrædelse af sikringsforskrifterne. Den skal omfatte bevidsthed om eventuelle sikringsplaner i forhold til enkeltpersoners ansvarsområder og opgaver og deres rolle i forbindelse med gennemførelse af sikringsplanerne.

1.10.2.3 Denne type uddannelse skal tilbydes eller verificeres ved ansættelse i en stilling, der omfatter transport af farligt gods, og skal periodisk suppleres med repetitionskurser.

1.10.2.4 Arbejdsgiveren skal opbevare dokumentation vedrørende al gennemført sikringsuddannelse og efter anmodning stille denne til rådighed for medarbejderen eller den kompetente myndighed. Dokumentationen skal opbevares i en periode fastsat af den kompetente myndighed.

1.10.3 Bestemmelser for højrisikogods

1.10.3.1 Definition af højrisikogods

1.10.3.1.1 Højrisikogods er farligt gods, som kan misbruges i en terrorsituation og som følge heraf få alvorlige konsekvenser såsom massedrab, masseødelæggelse eller, navnlig for klasse 7, samfundsøkonomisk masseødelæggelse.

1.10.3.1.2 Højrisikogods i andre klasser end klasse 7 er gods som fremgår af tabel 1.10.3.1.2 herunder og som transporteres i større mængder end angivet deri.

Tabel 1.10.3.1.2: Liste over højrisikogods

Klasse
Under-
klasse
Stof eller genstand
Mængde
Tank (l) c)
Bulk (kg) d)
Kolli (kg)
1
1.1
Eksplosive stoffer og genstande
a)
a)
0
1.2
Eksplosive stoffer og genstande
a)
a)
0
1.3
Eksplosive stoffer og genstande i forenelighedsgruppe C
a)
a)
0
1.4
Eksplosive stoffer og genstande med UN nr. 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 og 0500
a)
a)
0
1.5
Eksplosive stoffer og genstande
0
a)
0
2
 
Brandfarlige gasser (klassifikationskoder, der indeholder F som eneste bogstav)
3000
a)
b)
Giftige gasser (klassifikationskoder, der indeholder bogstavkombinationerne T, TF, TC, TO, TFC eller TOC) bortset fra aerosoler
0
a)
0
3
 
Brandfarlige væsker i emballagegruppe I og II
3000
a)
b)
Desensibiliserede eksplosivstoffer
0
a)
0
4.1
 
Desensibiliserede eksplosivstoffer
a)
a)
0
4.2
 
Stoffer i emballagegruppe I
3000
a)
b)
4.3
 
Stoffer i emballagegruppe I
3000
a)
b)
5.1
 
Oxiderende væsker i emballagegruppe I
3000
a)
b)
Perchlorater, ammoniumnitrat, ammoniumnitratgødninger og ammoniumnitratemulsioner eller -suspensioner eller -geler
3000
3000
b)
6.1
 
Giftige stoffer i emballagegruppe I
0
a)
0
6.2
 
Smittefarlige stoffer i kategori A (UN nr. 2814 og 2900, bortset fra animalsk materiale)
a)
0
0
8
 
Ætsende stoffer i emballagegruppe I
3000
a)
b)

a) Ej relevant.

b) Bestemmelserne i 1.10.3 finder ikke anvendelse uanset mængden.

c) En værdi, der er angivet i denne kolonne, er kun gældende, hvis transport i tank er tilladt i overensstemmelse med kapitel 3.2, tabel A, kolonne (10) eller (12). For stoffer, som ikke må transporteres i tank, er anvisningen i denne kolonne ikke relevant.

d) En værdi, der er angivet i denne kolonne, er kun gældende, hvis transport i bulk er tilladt i overensstemmelse med kapitel 3.2, tabel A, kolonne (10) eller (17). For stoffer, som ikke må transporteres i bulk, er anvisningen i denne kolonne ikke relevant.

1.10.3.1.3 For farligt gods i klasse 7 er radioaktive højrisikostoffer stoffer, hvis aktivitet er lig med eller overstiger en grænseværdi for transportsikkerhed på 3.000 A2 pr. enkelt kolli (se også 2.2.7.2.2.1), undtagen følgende radionuklider, for hvilke grænseværdien for transportsikkerhed er angivet i tabel 1.10.3.1.3 herunder.

Tabel 1.10.3.1.3

Grænseværdier for transportsikkerhed for specifikke radionuklider

Stof

Radionuklid

Grænseværdi for transportsikkerhed (TBq)

     
Americium
Am-241
0.6
Gold
Au-198
2
Cadmium
Cd-109
200
Californium
Cf-252
0.2
Curium
Cm-244
0.5
Cobalt
Co-57
7
Cobalt
Co-60
0.3
Caesium
Cs-137
1
Iron
Fe-55
8000
Germanium
Ge-68
7
Gadolinium
Gd-153
10
Iridium
Ir-192
0.8
Nickel
Ni-63
600
Palladium
Pd-103
900
Promethium
Pm-147
400
Polonium
Po-210
0.6
Plutonium
Pu-238
0.6
Plutonium
Pu-239
0.6
Radium
Ra-226
0.4
Ruthenium
Ru-106
3
Selenium
Se-75
2
Strontium
Sr-90
10
Thallium
Tl-204
200
Thulium
Tm-170
200
Ytterbium
Yb-169
3

1.10.3.1.4 Med hensyn til blandinger af radionuklider kan det beregnes, om grænseværdien for transportsikkerhed er opfyldt eller overskredet, ved at addere aktivitetsandelene for hvert radionuklid divideret med grænseværdien for transportsikkerhed for det pågældende radionuklid. Hvis summen af andelene er mindre end 1, er grænseværdien for blandingens radioaktivitet ikke nået eller overskredet.

Beregningen kan foretages med formlen:03000001_0 Size: (61 X 46)

Hvor

Ai = aktiviteten af radionuklid i i et kolli (TBq)

Ti = grænseværdien for transportsikkerhed for radionuklid i (TBq).

1.10.3.1.5 Når der er risiko for sekundære risici i forbindelse med radioaktive stoffer i andre klasser, skal der også tages hensyn til kriterierne i tabel 1.10.3.1.2 (se også 1.7.5).

1.10.3.2 Sikringsplaner

1.10.3.2.1 Transportører, afsendere og andre parter, som er specificeret i 1.4.2 og 1.4.3, og som er involveret i transport af højrisikogods (se tabel 1.10.3.1.2) eller radioaktive højrisikostoffer (se 1.10.3.1.3), skal vedtage, gennemføre og overholde en sikringsplan, der som minimum omfatter punkterne angivet i 1.10.3.2.2.

1.10.3.2.2 Sikringsplanen skal som minimum omfatte følgende punkter:

(a) udpegelse af sikringsansvarlige personer, der er kompetente og kvalificerede med passende beføjelser til at udføre deres forpligtelser,

(b) fortegnelser over det pågældende farlige gods eller de pågældende typer af farligt gods,

(c) gennemgang af nuværende opgaver og vurdering af sikringsrisici, herunder hvis det er relevant de standsninger, der er nødvendige for at udføre transportopgaven, opbevaringen af det farlige gods i køretøjet, tanken eller containeren før, under og efter transporten samt den midlertidige opbevaring af farligt gods i forbindelse med skift af transportform eller omlastning mellem enheder,

(d) præcisering af foranstaltninger, der skal træffes for at mindske sikringsricisi, og som modsvarer partens ansvarsområde og opgaver, herunder:

uddannelse,

sikringspolitikker (f.eks. reaktion i tilfælde af forhøjet trusselsniveau, kontrol af nye medarbejdere/ansættelsesforhold m.v.),

arbejdspraksis (f.eks. valg/brug af ruter, såfremt de er kendte, adgang til farligt gods ved midlertidig opbevaring (som defineret i (c)), afstand til sårbar infrastruktur m.v.),

udstyr og ressourcer, som skal anvendes til at mindske sikringsrisici,

(e) effektive og ajourførte procedurer for rapportering og håndtering af sikringstrusler, sikringsbrud eller sikringsrelaterede hændelser,

(f) procedurer for evaluering og afprøvning af sikringsplaner samt procedurer for periodisk gennemgang og ajourføring af planerne,

(g) foranstaltninger til at sikre den fysiske sikring af de transportoplysninger, der er indeholdt i sikringsplanen, og

(h) foranstaltninger til at sikre, at de transportoplysninger, der er indeholdt i sikringsplanen, kun videregives til dem, der skal have dem. Sådanne foranstaltninger må ikke udelukke udlevering af oplysninger, der måtte være krævet andre steder i ADR.

Anm. : Transportører, afsendere og modtagere bør samarbejde med hinanden og med de kompetente myndigheder for at udveksle trusselsoplysninger, anvende passende sikringsforanstaltninger og reagere på sikringsrelaterede hændelser.

1.10.3.3 Der skal installeres anordninger eller udstyr eller indføres ordninger til at forhindre tyveri af et køretøj med højrisikogods (se tabel 1.10.3.1.2) eller radioaktive højrisikostoffer (se 1.10.3.1.3) og dets last og træffes foranstaltninger til at sikre, at disse til enhver tid er funktionsdygtige og effektive. Anvendelsen af disse beskyttelsesforanstaltninger må ikke udgøre en hindring for indsatser i nødstilfælde.

Anm. : Hvis det er hensigtsmæssigt og allerede installeret, bør telemetrisystemer eller andre sporingsmetoder eller -anordninger i forbindelse med transport anvendes til at overvåge positionen for højrisikogods (se tabel 1.10.3.1.2) eller radioaktive højrisikostoffer (se 1.10.3.1.3).

1.10.4 I overensstemmelse med bestemmelserne i 1.1.3.6 finder kravene i 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 og 8.1.2.1 (d) ikke anvendelse, når mængderne transporteret i kolli på en transporterende enhed ikke overstiger mængderne anført i 1.1.3.6.3, undtagen for 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 og 0500, og undtagen for UN 2910 og 2911, hvis aktivitetsniveauet overskrider A2-værdien (se første pind i 1.1.3.6.2). Endvidere finder kravene i 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 og 8.1.2.1 (d) ikke anvendelse, når mængderne transporteret i tanke eller i bulk på en transporterende enhed ikke overstiger mængderne anført i 1.1.3.6.3. Desuden gælder bestemmelserne i dette kapitel ikke transport af UN 2912 RADIOAKTIVE STOFFER MED LAV SPECIFIK AKTIVITET (LSA-I) og UN 2913 RADIOAKTIVE STOFFER, OVERFLADEFORURENEDE GENSTANDE (SCO-I).

1.10.5 For radioaktive stoffer anses bestemmelserne i dette kapitel for at være opfyldt, når bestemmelserne i konventionen om fysisk beskyttelse af nukleare materialer (Convention on Physical Protection of Nuclear Material1) og IAEA-cirkulæret om fysisk beskyttelse af nukleare materialer og nukleare faciliteter2) finder anvendelse.

1) INFCIRC/274/Rev. 1, IAEA, Wien (1980).

2) INFCIRC/225/Rev. 4 (Corrected), IAEA, Vienna (1999).


Del 2

Klassificering

KAPITEL 2.1

GENERELLE BESTEMMELSER

2.1.1 Indledning

2.1.1.1 I ADR findes følgende klasser af farligt gods:

 
Klasse 1
Eksplosive stoffer og genstande
 
Klasse 2
Gasser
 
Klasse 3
Brandfarlige væsker
 
Klasse 4.1
Brandfarlige faste stoffer, selvnedbrydende stoffer og faste desensibiliserede eksplosivstoffer
 
Klasse 4.2
Selvantændelige stoffer
 
Klasse 4.3
Stoffer som udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand
 
Klasse 5.1
Oxiderende stoffer
 
Klasse 5.2
Organiske peroxider
 
Klasse 6.1
Giftige stoffer
 
Klasse 6.2
Smittefarlige stoffer
 
Klasse 7
Radioaktive stoffer
 
Klasse 8
Ætsende stoffer
 
Klasse 9
Forskellige farlige stoffer og genstande

2.1.1.2 Enhver stofbetegnelse i de forskellige klasser er tildelt et UN-nummer. Der anvendes følgende stofbetegnelser:

A. Individuelle betegnelser for nøje definerede stoffer eller genstande inklusive betegnelser for stoffer, som dækker over forskellige isomerer, f.eks.:

UN 1090 ACETONE

UN 1104 PENTYLACETATER (AMYLACETATER)

UN 1194 ETHYLNITRIT, OPLØSNING

B. Gruppebetegnelser for en nøje defineret gruppe af stoffer eller genstande, som ikke henføres til n.o.s. -betegnelser, f.eks.:

UN 1133 ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER)

UN 1266 PARFUMEPRODUKTER

UN 2757 CARBAMAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT

UN 3101 ORGANISK PEROXID, TYPE B, FLYDENDE

C. Specifikke n.o.s. -betegnelser, som omfatter en gruppe af stoffer eller genstande med specifikke kemiske eller tekniske egenskaber, og som ikke er benævnt på anden måde, f.eks.:

UN 1477 NITRATER, UORGANISKE, N. O. S.

UN 1987 ALKOHOLER, N. O. S.

D. Generelle n.o.s. -betegnelser, som omfatter en gruppe af stoffer eller genstande med én eller flere farlige egenskaber, og som ikke er benævnt andet sted, f.eks.:

UN 1325 BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, N. O. S.

UN 1993 BRANDFARLIG VÆSKE, N. O. S.

De under B, C og D nævnte betegnelser betegnes som samlebetegnelser.

2.1.1.3 Stoffer, bortset fra stoffer i klasse 1, 2, 5.2, 6.2 og 7 og selvnedbrydende stoffer i klasse 4.1, er af hensyn til deres emballering henført til en emballagegruppe på grundlag af deres farlighedsgrad:

Emballagegruppe I: meget farlige stoffer

Emballagegruppe II: farlige stoffer

Emballagegruppe III: mindre farlige stoffer.

Emballagegrupperne, som stofferne henføres til, fremgår af tabel A i kapitel 3.2.

2.1.2 Principper for klassificering

2.1.2.1 Farligt gods, som falder ind under en fareklasses overskrift, defineres ifølge 2.2.x. 1 for den pågældende klasse på grundlag af dets egenskaber. Henførelsen af farligt gods til en klasse og en emballagegruppe sker efter de kriterier, der er nævnt i 2.2.x. 1. Henførelsen af én eller flere sekundære farer til et farligt stof eller en farlig genstand sker efter kriterierne for den klasse eller de klasser, som svarer til disse farer, således som det er angivet i det pågældende underafsnit 2.2.x. 1.

2.1.2.2 Alle betegnelser for farligt gods er opført i tabel A i kapitel 3.2 i numerisk rækkefølge efter UN-nummeret. Denne tabel indeholder relevante informationer om det nævnte gods, som f.eks. betegnelse, klasse, emballagegruppe(r), påkrævede faresedler samt emballerings- og transportbestemmelser1).

1) Der er udarbejdet en tabel B, som er en alfabetisk liste over alle godsbetegnelser. Tabel B findes i kapitel 3.2, men er ikke en officiel del af ADR.

2.1.2.3 Et stof kan indeholde tekniske urenheder (f.eks. fra produktionsprocessen) eller tilsætningsstoffer til at holde stoffet stabilt eller til andre formål, der ikke påvirker stoffets klassificering. Et stof, der er angivet ved navn, dvs. som et enkeltstående stof i tabel A i kapitel 3.2, og som indeholder tekniske urenheder eller tilsætningsstoffer til at holde stoffet stabilt eller til andre formål, der påvirker stoffets klassificering, skal betragtes som en opløsning eller en blanding (se 2.1.3.3).

2.1.2.4 Det er ikke tilladt at transportere farligt gods, som er nævnt eller defineret i 2.2.x. 2 i de enkelte klasser.

2.1.2.5 Gods, der ikke er nævnt udtrykkeligt ved dets navn, f.eks. gods, som ikke er opført med egen betegnelse i tabel A i kapitel 3.2, og ej heller er nævnt eller defineret i et af de ovenfor nævnte underafsnit 2.2.x. 2, skal henføres til den relevante klasse i henhold til fremgangsmåden i 2.1.3. Desuden skal eventuelle sekundære farer samt eventuel emballagegruppe bestemmes. Efter fastlæggelse af klassen, eventuelle sekundære farer samt eventuel emballagegruppe, skal det relevante UN-nummer bestemmes. I beslutningstræet i underafsnit 2.2.x. 3 (fortegnelse over samlebetegnelser) i slutningen af afsnittet for hver klasse er opført parametrene for udvælgelsen af den korrekte samlebetegnelse (UN-nummer). I alle tilfælde skal den samlebetegnelse, der svarer bedst til stoffets eller genstandens egenskaber, vælges ved hjælp af den rangfølge, der udgøres af bogstaverne B, C og D i 2.1.1.2. Kun i det tilfælde, hvor stoffet eller genstanden ifølge 2.1.1.2 ikke kan henføres til type B eller C, skal stoffet eller genstanden henføres til en betegnelse af type D.

2.1.2.6 Hvis det på grundlag af prøvningsmetoderne i kapitel 2.3 og ifølge kriterierne nævnt i 2.2.x. 1 for de klasser, hvor dette er angivet, kan konstateres, at et stof, en opløsning eller en blanding, som er angivet specifikt ved navn i tabel A i kapitel 3.2, ikke opfylder kriterierne for den klasse, som tabellen angiver, da skal stoffet, opløsningen eller blandingen i så fald ikke henføres til denne klasse.

2.1.2.7 Ved klassificering skal stoffer betragtes som væsker, hvis de ved et tryk på 101,3 kPa har et smeltepunkt på eller en begyndende smeltning ved 20 ºC eller derunder. Et viskøst stof, for hvilket der ikke kan bestemmes et specifikt smeltepunkt, skal underkastes prøvningsmetode ASTM D 4359-90 eller den i 2.3.4 beskrevne fremgangsmåde til bestemmelse af viskositeten (penetrometermetoden).

2.1.3 Klassificering af stoffer inkl. opløsninger og blandinger (såsom præparater og affald), som ikke er nævnt ved navn

2.1.3.1 Stoffer inkl. opløsninger og blandinger, der ikke er nævnt ved navn, skal klassificeres i henhold til deres farlighedsgrad, under anvendelse af kriterierne i 2.2.x. 1 i de relevante klasser. Den fare eller de farer, der er forbundet med et stof, skal bestemmes på grundlag af dets fysiske, kemiske og fysiologiske egenskaber. Sådanne egenskaber skal også lægges til grund, når de erfaringsmæssigt fører til en strengere klassificering.

2.1.3.2 Et stof, der ikke er nævnt ved navn i tabel A i kapitel 3.2, og som kun udviser en enkelt fare, skal henføres til en af de samlebetegnelser, som er nævnt i 2.2.x. 3 i den relevante klasse.

2.1.3.3 En opløsning eller en blanding, der opfylder klassifikationskriterierne i ADR, og som består af et enkelt dominerende stof, der er angivet ved navn i tabel A i kapitel 3.2, og et eller flere stoffer, som ikke er underlagt ADR, eller spor af et eller flere stoffer, der er angivet ved navn i tabel A i kapitel 3.2, henføres til UN-nummeret og den officielle godsbetegnelse for det dominerende stof, der er angivet ved navn i tabel A i kapitel 3.2, medmindre:

(a) opløsningen eller blandingen er angivet ved navn i tabel A i kapitel 3.2,

(b) navnet på og beskrivelsen af stoffet, der er angivet ved navn i tabel A i kapitel 3.2, specifikt viser, at det kun gælder det rene stof,

(c) opløsningens eller blandingens klasse, klassifikationskode, emballagegruppe eller fysiske tilstand adskiller sig fra det stof, der er angivet ved navn i tabel A i kapitel 3.2, eller,

(d) pløsningens eller blandingens fareegenskaber nødvendiggør andre beredskabsforanstaltninger end dem, der er påkrævet i forbindelse med det stof, der er angivet ved navn i tabel A i kapitel 3.2.

I disse andre tilfælde, med undtagelse af det, der er beskrevet i (a), klassificeres opløsningen eller blandingen som et stof, der ikke er angivet ved navn i den relevante klasse under en samlebetegnelse i underafsnit 2.2.x. 3 for den pågældende klasse, idet der tages højde for eventuelle sekundære risici i forbindelse med den pågældende opløsning eller blanding. Hvis opløsningen eller blandingen ikke opfylder kriterierne for nogen klasse, er den ikke omfattet af bestemmelserne i ADR.

2.1.3.4 Opløsninger og blandinger indeholdende et stof, der hører til en af betegnelserne nævnt i 2.1.3.4.1 eller 2.1.3.4.2, skal klassificeres i overensstemmelse med bestemmelserne i nævnte afsnit.

2.1.3.4.1 Opløsninger og blandinger, der indeholder et af følgende ved navn nævnte stoffer, skal altid henføres til samme betegnelse som dette stof, forudsat at opløsningen og blandingen ikke har de fareegenskaber, som er angivet i 2.1.3.5.3:

- Klasse 3

UN 1921 PROPYLENIMIN, STABILISERET

UN 3064 NITROGLYCERIN, OPLØSNING I ALKOHOL med mere end 1 %, men højst 5 % nitroglycerin

- klasse 6.1

UN 1051 HYDROGENCYANID, STABILISERET, der indeholder mindre end 3 % vand

UN 1185 ETHYLENIMIN, STABILISERET

UN 1259 NIKKELCARBONYL

UN 1613 HYDROGENCYANID, VANDIG OPLØSNING (blåsyre) med højst 20 % hydrogencyanid

UN 1614 HYDROGENCYANID, STABILISERET, absorberet i porøst inaktivt materiale og indeholdende mindre end 3 % vand

UN 1994 JERNPENTACARBONYL

UN 2480 METHYLISOCYANAT

UN 2481 ETHYLISOCYANAT

UN 3294 HYDROGENCYANID, OPLØSNING I ALKOHOL med højst 45 % hydrogencyanid

- Klasse 8

UN 1052 HYDROGENFLUORID, VANDFRI

UN 1744 BROM eller UN 1744 BROMOPLØSNING

UN 1790 FLUSSYRE med mere end 85 % hydrogenfluorid

UN 2576 PHOSPHOROXYBROMID, SMELTET

2.1.3.4.2 Opløsninger og blandinger indeholdende et stof, der hører til en af følgende betegnelser i klasse 9:

UN 2315 POLYCHLOREREDE BIPHENYLER, FLYDENDE,

UN 3151 POLYHALOGENEREDE, BIPHENYLER, FLYDENDE,

UN 3151 POLYHALOGENEREDE TERPHENYLER, FLYDENDE,

UN 3152 POLYHALOGENEREDE BIPHENYLER, FASTE,

UN 3152 POLYHALOGENEREDE TERPHENYLER, FASTE, eller

UN 3432 POLYCHLOREREDE BIPHENYLER, FASTE,

skal altid klassificeres under samme betegnelse i klasse 9 forudsat, at:

de ikke indeholder andre farlige komponenter end komponenter i emballagegruppe III hørende til klasse 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 eller 8, og

De ikke har de farlige egenskaber som angivet i 2.1.3.5.3.

2.1.3.5 Stoffer, som ikke udtrykkelig er nævnt ved navn i tabel A i kapitel 3.2 og som har flere fareegenskaber, samt opløsninger og blandinger, der opfylder klassifikationskriterierne i ADR, og som indeholder flere farlige stoffer, skal henføres til en samlebetegnelse i den relevante klasse (se 2.1.2.5) og en emballagegruppe i overensstemmelse med deres fareegenskaber. Ved klassificeringen på basis af de farlige egenskaber anvendes følgende fremgangsmåde:

2.1.3.5.1 De fysiske, kemiske og fysiologiske egenskaber skal bestemmes gennem målinger eller beregninger, og klassificeringen af stoffet, opløsningen eller blandingen skal ske efter kriterierne i 2.2.x. 1 for de respektive klasser.

2.1.3.5.2 Såfremt en gennemførelse af denne bestemmelse ikke kan foretages uden uforholdsmæssigt store omkostninger eller arbejde (f.eks. i forbindelse med visse former for affald), skal stoffet, opløsningen eller blandingen henføres til den klasse, som omfatter den bestanddel, der udgør hovedfaren.

2.1.3.5.3 Såfremt de farlige egenskaber af et stof, en opløsning eller en blanding falder ind under flere af de nedenfor nævnte klasser eller stofgrupper, skal stoffet, opløsningen eller blandingen henføres til den klasse eller stofgruppe, der udgør hovedfaren svarende til den nedenfor nævnte rækkefølge:

(a) Stoffer hørende til klasse 7 (undtagen radioaktive stoffer i undtagelseskolli, der er omfattet af særlig bestemmelse 290 i kapitel 3.3, hvor andre farlige egenskaber er overvejende).

(b) Stoffer hørende til klasse 1.

(c) Stoffer hørende til klasse 2.

(d) Flydende desensibiliserede eksplosive stoffer hørende til klasse 3.

(e) Selvnedbrydende stoffer og faste desensibiliserede eksplosive stoffer hørende til klasse 4.1.

(f) Pyrofore stoffer hørende til klasse 4.2.

(g) Stoffer hørende til klasse 5.2.

(h) Stoffer hørende til klasse 6.1, som opfylder kriterierne for giftighed ved indånding i emballagegruppe I (stoffer, der opfylder klassificeringskriterierne for klasse 8, og som udviser en giftighed ved indånding af støv og tåge (LC50), som svarer til emballagegruppe I, men som udviser en giftighed ved indtagelse eller ved absorption gennem huden, der kun svarer til emballagegruppe III, eller mindre, skal henføres til klasse 8).

(i) Smittefarlige stoffer hørende til klasse 6.2.

2.1.3.5.4 Såfremt de farlige egenskaber af et stof falder ind under mere end én klasse eller stofgruppe, som ikke er nævnt i 2.1.3.5.3, skal stoffet klassificeres efter den samme fremgangsmåde, dog skal den relevante klasse vælges ud fra tabellen for den overvejende fare i 2.1.3.10.

2.1.3.5.5 Hvis der er tale om et affaldsstof, hvis nøjagtige sammensætning ikke kendes, kan dets henføring til et UN-nr. og en emballagegruppe i overensstemmelse med 2.1.3.5.2 være baseret på afsenderens kendskab til affaldet, herunder alle tilgængelige tekniske data og sikkerhedsdata i henhold til gældende sikkerheds- og miljølovgivning2).

2) Sådan lovgivning er f.eks. Kommissionens beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald (erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF (EF-Tidende L114 af 27. april 2006, side 9)) og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EU-Tidende nr. L 226 af 6. september 2000, side 3).

I tvivlstilfælde anvendes det højeste fareniveau.

Hvis det ud fra kendskab til affaldets sammensætning og de identificerede komponenters fysiske og kemiske egenskaber er muligt at påvise, at affaldets egenskaber ikke er i overensstemmelse med niveauet for emballagegruppe I, kan affaldet dog som standard klassificeres i den mest hensigtsmæssige n.o.s. -betegnelse i emballagegruppe II. Hvis det derimod er kendt, at affaldet udelukkende har miljøfarlige egenskaber, kan det henføres til emballagegruppe III under UN 3077 eller 3082.

Denne procedure kan ikke benyttes til affald indeholdende stoffer, der er nævnt i 2.1.3.5.3, stoffer hørende til klasse 4.3, stoffer i det i 2.1.3.7 nævnte tilfælde eller stoffer, der ikke er godkendt til transport i henhold til 2.2.x. 2.

2.1.3.6 Der skal altid anvendes den til enhver tid mest passende samlebetegnelse (se 2.1.2.5), dvs. en generel n.o.s. -betegnelse må kun anvendes, hvis der ikke kan anvendes en gruppebetegnelse eller en specifik n.o.s. -betegnelse.

2.1.3.7 Opløsninger og blandinger med oxiderende stoffer eller stoffer med sekundærfaren oxiderende kan have eksplosive egenskaber. I så tilfælde er det ikke tilladt at transportere disse, medmindre de opfylder bestemmelserne for klasse 1.

2.1.3.8 Stoffer i klasse 1 til 6.2, 8 og 9, som ikke henføres til UN 3077 og 3082, og som opfylder kriterierne i 2.2.9.1.10, anses ud over deres farlighed i henhold til klasse 1 til 6.2, 8 og 9 for at være miljøfarlige stoffer. Andre stoffer, der ikke opfylder kriterierne for andre klasser men udelukkende kriterierne i 2.2.9.1.10, skal henføres til det relevante af stofferne UN 3077 og 3082.

2.1.3.9 Affald, der ikke opfylder klassifikationskriterierne i klasse 1 til 9, men som er omfattet af Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelsen heraf, kan transporteres under UN 3077 eller UN 3082.

2.1.3.10 Tabel for fastlæggelse af den overvejende fare.
9
3, I
3, II
3, III
4.1, II
4.1, III
4.2, II
4.2, III
4.3, I
4.3, II
4.3, III
5.1, I
5.1, II
5.1, III
6.1, I
6.1, I
6.1, II
6.1, II
6.1, II
6.1, III
8, I
8, II
8, III
8, III
3, I
3, II
3, III
SOL: 4.1, II
LIQ: 8, II
SOL: 4.1, III LIQ: 8, III
4.2, II
4.2, III
4.3, I
4.3, II
4.3, III
5.1, I
5.1, II
5.1, III
6.1, I
6.1, I
6.1, II
6.1, II
6.1, II
8, III
     
8, II
3, I
3, II
8, II
SOL 4.1, II
LIQ
8, II
8, II
4.2, II
8, II
4.3, I
4.3, II
8, II
5.1, I
5.1, II
8, II
6.1, I
6.1, I
6.1, II
SOL: 6.1, II
LIQ: 8, II
SOL: 6.1, II
LIQ: 8, II
8, II
     
8, I
3, I
8, I
8, I
8, I
8, I
8, I
8, I
4.3, I
8, I
8, I
5.1, I
8, I
8, I
SOL: 6.1, I
LIQ: 8, I
SOL: 6.1, I
LIQ: 8, I
SOL: 6.1, I
LIQ: 8, I
SOL: 6.1, I
LIQ: 8, I
8, I
8, I
     
6.1, III
3, I
3, II
3, III *)
SOL: 4.1, II
LIQ: 6.1, II
SOL: 4.1, III
LIQ: 6.1, III
4.2, II
4.2, III
4.3, I
4.3, II
4.3, III
5.1, I
5.1, II
5.1, III
       
SOL = faste stoffer og blandinger
LIQ = flydende stoffer, blandinger og opløsninger
DERMAL = giftig ved absorption gennem huden
ORAL = giftig ved oral Indtagelse
INHAL = giftig ved indånding
*) klasse 6.1 for pesticider
6.1, II
3, I
3, II
6.1, II
SOL: 4.1, II
LIQ: 6.1, II
6.1, II
4.2, II
6.1, II
4.3, I
4.3, II
6.1, II
5.1, I
5.1, II
6.1, II
       
6.1, I ORAL
3, I
3, I
6.1, I
6.1, I
6.1, I
6.1, I
6.1, I
4. . 3, I
4. . 3, I
6.1, I
5.1, I
5.1, I
6.1, I
       
6.1, I DERMAL
3, I
3, I
6.1, I
6.1, I
6.1, I
6.1, I
6.1, I
6.1, I
6.1, I
6.1, I
5.1, I
6.1, I
6.1, I
       
5.1, III
SOL: 5.1, I
LIQ: 3, I
SOL: 5.1, II
LIQ: 3, II
SOL: 5.1, III
LIQ: 3, III
4.1, II
4.1, III
4. . 2, II
4. . 2, III
4. . 3, I
4. . 3, II
4. . 3, III
             
5.1, II
SOL: 5.1, I
LIQ: 3, I
SOL: 5.1, II
LIQ: 3, II
SOL: 5.1, II
LIQ: 3, II
4.1, II
4.1, II
4.2, II
5.1, II
4.3, I
4.3, II
5.1, II
             
5.1, I
SOL: 5.1, I
LIQ: 3, I
SOL: 5.1, I
LIQ: 3, I
SOL: 5.1, I
LIQ: 3, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
             
4.3, III
4.3, I
4.3, II
4.3, III
4.3, II
4.3, III
4.3, II
4.3, III
                   
4.3, II
4.3, I
4.3, II
4.3, II
4.3, II
4.3, II
4.3, II
4.3, II
                   
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
                   
4.2, III
SOL: 4.2
LIQ: 3, I
SOL: 4.2
LIQ: 3, II
SOL: 4.2
LIQ: 3, III
4.2, II
4.2, III
                                 
4.2, II
SOL: 4.2
LIQ: 3, I
SOL: 4.2
LIQ: 3, II
SOL: 4.2
LIQ: 3, II
4.2, II
4.2, II
                                 
4.1, III
SOL: 4.1
LIQ: 3, I
SOL: 4.1
LIQ: 3, II
SOL: 4.1
LIQ: 3, III
                                     
4.1, II
SOL: 4.1
LIQ: 3, I
SOL: 4.1
LIQ: 3, II
SOL: 4.1
LIQ: 3, II
                                     
Klasse
og emballagegruppe
3, I
3, II
3, III
4.1, II
4.1, III
4.2, II
4.2, III
4.3, I
4.3, II
4.3, III
5.1, I
5.1, II
5.1, III
6.1, I DERMAL
6.1, I ORAL
6.1, II INHAL
6.1, II DERMAL
6.1, II ORAL
6.1, III
8, I
8, II
8, III

Anm. 1: Eksempler på anvendelse af tabellen

Klassificering af et enkelt stof

Beskrivelse af det stof, som skal klassificeres:

En amin, som ikke specifikt er nævnt ved navn, og som svarer både til kriterierne for klasse 3, emballagegruppe II og også til kriterierne for klasse 8, emballagegruppe I.

Fremgangsmåde:

Skæringspunktet mellem linje 3, II og kolonne 8, I giver 8, I. Denne amin skal således henføres til klasse 8 under UN 2734 AMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, BRANDFARLIGE, N. O. S. eller POLYAMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, BRANDFARLIGE, N. O. S. , emballagegruppe I.

Klassificering af en blanding

Beskrivelse af den blanding, som skal klassificeres:

En blanding som består af en brandfarlig væske, der er klassificeret under klasse 3, emballagegruppe III, et giftigt stof, som er klassificeret under klasse 6.1, emballagegruppe II samt et ætsende flydende stof, som er klassificeret under klasse 8, emballagegruppe I.

Fremgangsmåde:

Skæringspunktet mellem linje 3, III og kolonne 6.1, II giver 6.1, II.

Skæringspunktet mellem linje 6.1, II og kolonne 8, I giver 8, I LIQ.

Denne blanding skal derfor henføres til klasse 8 under UN 2922 ÆTSENDE VÆSKE, GIFTIG, N. O. S. , emballagegruppe I.

Anm. 2: Eksempler på klassificering af blandinger og opløsninger under en klasse og emballagegruppe:

En opløsning af phenol i klasse 6.1, emballagegruppe II i benzen i klasse 3, emballagegruppe II, skal henføres til klasse 3, emballagegruppe II. På grund af phenolens giftighed skal denne opløsning henføres til UN 1992 BRANDFARLIG VÆSKE, GIFTIG, N. O. S. , i klasse 3, emballagegruppe II.

En fast blanding bestående af natriumarsenat hørende til klasse 6.1, emballagegruppe II og natriumhydroxid hørende til klasse 8, emballagegruppe II, skal henføres til UN 3290 GIFTIGT UORGANISK FAST STOF, ÆTSENDE, N. O. S. i klasse 6.1, emballagegruppe II.

En opløsning af naphthalen, rå eller raffineret hørende til klasse 4.1, emballagegruppe III, i benzin hørende til klasse 3, emballagegruppe II, skal henføres til UN 3295 CARBONHYDRIDER, FLYDENDE, N. O. S. i klasse 3, emballagegruppe II.

En blanding af carbonhydrider hørende til klasse 3, emballagegruppe III og polychlorede biphenyler (PCB) hørende til klasse 9, emballagegruppe II, skal henføres til UN 2315 POLYCHLOREDE BIPHENYLER, FLYDENDE eller UN 3432 POLYCHLOREDE BIPHENYLER, FASTE i klasse 9, emballagegruppe II.

En blanding af propylenimin hørende til klasse 3 og polychlorede biphenyler hørende til klasse 9, emballagegruppe II, skal henføres til UN 1921

PROPYLENIMIN, STABILISERET i klasse 3.

2.1.4 Klassificering af prøver

2.1.4.1 Såfremt der hersker usikkerhed om, hvilken klasse et stof tilhører, og stoffet transporteres til videre prøvning, skal stoffet på baggrund af afsenderens kendskab til stoffet henføres til en foreløbig klasse, en officiel godsbetegnelse samt tildeles et UN-nummer, og dette skal ske under anvendelse af:

(a) klassificeringskriterierne i kapitel 2.2, og

(b) bestemmelserne i dette kapitel.

Der skal anvendes den strengest mulige emballagegruppe, for den valgte officielle godsbetegnelse.

Såfremt denne bestemmelse anvendes, skal den officielle godsbetegnelse suppleres med udtrykket "PRØVE" (f.eks. "BRANDFARLIG VÆSKE, N. O. S. , PRØVE"). I visse tilfælde, hvor der er fastsat en bestemt officiel godsbetegnelse for en prøve af et stof, for hvilket man antager, at det svarer til bestemte klassificeringskriterier, (f.eks. "UN 3167 GASPRØVE, IKKE SAT UNDER TRYK, BRANDFARLIG, N. O. S. "), skal den officielle godsbetegnelse anvendes. Såfremt der for en prøve anvendes en n.o.s. -betegnelse, behøver den officielle godsbetegnelse ikke at blive suppleret med den tekniske betegnelse, sådan som det er krævet i særlig bestemmelse 274 i kapitel 3.3.

2.1.4.2 Prøver af stoffet skal transporteres i overensstemmelse med de bestemmelser, der skal anvendes for den foreløbig tildelte officielle godsbetegnelse, forudsat:

(a) at stoffet ikke anses for at være et stof, som det ikke er tilladt at transportere, jf. 2.2.x. 2 i kapitel 2.2 eller kapitel 3.2,

(b) at stoffet ikke anses for at være et stof, der opfylder kriterierne i klasse 1 og ej heller antages at være et smittefarligt eller radioaktivt stof,

(c) at stoffet opfylder bestemmelserne i 2.2.41.1.15 eller 2.2.52.1.9, såfremt det drejer sig om et selvnedbrydende stof eller et organisk peroxid,

(d)at prøven transporteres i en kombinationsemballage med en nettovægt på maksimalt 2,5 kg pr. kolli, og

(e) at prøven ikke emballeres sammen med andet gods i et kolli.

 

KAPITEL 2.2

SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR DE ENKELTE KLASSER

 

2.2.1 Klasse 1 - Eksplosive stoffer og genstande

2.2.1.1 Kriterier

2.2.1.1.1 Stoffer og genstande, der omfattes af klasse 1 er:

(a) Eksplosivstoffer: faste eller flydende stoffer (eller blandinger af stoffer), der ved kemisk reaktion er i stand til at udvikle gasser med en temperatur og et tryk og med en sådan hastighed, at de forårsager skader på omgivelserne.

Pyrotekniske stoffer: stoffer eller blandinger af stoffer, der er beregnet på at frembringe en virkning ved varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination af disse som følge af ikke-detonerende, selvforbrændende, eksoterme, kemiske reaktioner.

Anm. 1: Stoffer, der ikke i sig selv er eksplosive, men som kan danne en eksplosiv blanding af gas, damp eller støv, er ikke omfattet af klasse 1.

Anm. 2: Følgende eksplosivstoffer er ikke omfattet af klasse 1: vand- eller alkoholfugtede eksplosivstoffer med et indhold af vand eller alkohol, der overskrider de angivne grænser, samt eksplosivstoffer med blødgøringsmidler (disse eksplosivstoffer er omfattet af klasse 3 eller 4.1) samt de eksplosivstoffer, som på grund af deres hovedfare hører til klasse 5.2.

(b) Eksplosive genstande: genstande, der indeholder et eller flere eksplosivstoffer og/eller pyrotekniske stoffer.

Anm. : Genstande, der indeholder eksplosivstoffer og/eller pyrotekniske stoffer i så små mængder eller af en sådan art, at utilsigtet tænding eller initiering under transporten ikke vil give anledning til nogen virkning uden for genstanden i form af spredning af sprængstykker, brand, røg, varme eller knald, er ikke underlagt bestemmelserne i klasse 1.

(c) Stoffer og genstande, der ikke er omtalt under (a) eller (b) ovenfor, men som er fremstillet med henblik på at frembringe en praktisk virkning ved eksplosion eller en pyroteknisk virkning.

Med henblik på klasse 1 gælder følgende definitioner:

Flegmatiseret betyder, at der er tilsat et stof (eller et "flegmatiseringsmiddel") til et eksplosivt stof for at gøre det mere sikkert at håndtere og transportere. Flegmatiseringsmidlet gør det eksplosive stof ufølsomt eller mindre følsomt over for følgende påvirkninger: varme, rystelser, stød, slag eller friktion. Typiske flegmatiseringsmidler indeholder, men er ikke begrænset til: voks, papir, vand, polymerer (f.eks. chlorfluorpolymerer), alkohol og olier (f.eks. vaseline og paraffin).

2.2.1.1.2 Stoffer og genstande, der har eller kan have eksplosive egenskaber, skal tages i betragtning til en klassifikation i klasse 1 i henhold til de prøvninger, fremgangsmåder og kriterier, der er anført i Manual of Tests and Criteria, del I.

Et stof eller en genstand hørende til klasse 1 må kun transporteres, når det/den er henført til en af de godsbetegnelser eller n.o.s. -betegnelser, der er opført i tabel A i kapitel 3.2, og opfylder kriterierne i Manual of Tests and Criteria.

2.2.1.1.3 Stoffer og genstande hørende til klasse 1 skal henføres til et UN-nummer og en godsbetegnelse eller n.o.s. -betegnelse, der er opført i tabel A i kapitel 3.2. Fortolkningen af godsbetegnelserne på de ved navn nævnte stoffer og genstande i tabel A sker på grundlag af ordforklaringerne i 2.2.1.4.

Prøver af nye eller eksisterende eksplosive stoffer eller genstande, undtagen initierende eksplosivstof, der transporteres med henblik på afprøvning, klassificering, kvalitetskontrol i forbindelse med forskning og udvikling eller som vareprøve, kan henføres til betegnelsenUN 0190 EKSPLOSIVSTOF, PRØVE.

Henføringen til en n.o.s. -betegnelse eller til betegnelsen UN 0190 EKSPLOSIVSTOF, PRØVE af stoffer og genstande, der ikke er angivet specifikt ved navn i tabel A i kapitel 3.2, samt henføring af visse stoffer og genstande, hvis transport i henhold til de særlige bestemmelser, der er henvist til i kolonne (6) i tabel A, er betinget af en særlig tilladelse, skal foretages af den kompetente myndighed i oprindelseslandet. Den kompetente myndighed skal også skriftligt godkende vilkårene for transport af disse stoffer og genstande. Er oprindelseslandet ikke en kontraherende part til ADR, skal klassifikationen og transportvilkårene godkendes af den kompetente myndighed i det første ADR-land, som forsendelsen kommer til.

2.2.1.1.4 Stoffer og genstande i klasse 1 skal være henført til en underklasse i overensstemmelse med 2.2.1.1.5 og en forenelighedsgruppe i overensstemmelse med 2.2.1.1.6. Henføringen til en underklasse skal være baseret på resultaterne af de i 2.3.0 og 2.3.1 angivne prøvninger og ved anvendelse af de definitioner, der er anført i 2.2.1.1.5. Forenelighedsgruppen skal fastlægges i overensstemmelse med definitionerne i 2.2.1.1.6. Nummeret på underklassen samt bogstavet for forenelighedsgruppen danner tilsammen klassifikationskoden.

2.2.1.1.5 Definition af underklasser

Underklasse 1.1 Stoffer og genstande, som frembyder fare for masseeksplosion (en masseeksplosion er en eksplosion, der næsten omgående vil berøre hele ladningen).

Underklasse 1.2 Stoffer og genstande, der frembyder fare for udslyngning af sprængstykker, men ikke risiko for masseeksplosion.

Underklasse 1.3 Stoffer og genstande, der ikke frembyder fare for masseeksplosion, men som er brandfarlige og frembyder enten mindre fare for trykbølgevirkning eller mindre fare for udslyngning af sprængstykker eller begge dele,

(a) hvis forbrænding medfører stærk udvikling af strålevarme, eller

(b) som brænder enkeltvis efter hinanden, hvorved der frembringes mindre trykbølger eller udslyngning af sprængstykker eller begge dele.

Underklasse 1.4 Stoffer og genstande, der kun frembyder begrænset fare for eksplosion i tilfælde af antændelse eller initiering under transport. Virkningerne vil stort set være begrænset til det enkelte kolli, og der kan kun forventes udslyngning af små sprængstykker med kortere rækkevidde. En ydre brand må ikke kunne forårsage næsten omgående masseeksplosion af størstedelen af indholdet i kolliet.

Underklasse 1.5 Meget ufølsomme stoffer, som frembyder fare for masseeksplosion, men som er så ufølsomme, at sandsynligheden for initiering eller udvikling fra brand til eksplosion er meget lille under normale transportforhold. Som minimumskrav må de ikke eksplodere i den ydre brandprøve.

Underklasse 1.6 Ekstremt ufølsomme genstande, der ikke frembyder fare for masseeksplosion. Genstandene indeholder kun ekstremt ufølsomme stoffer, og udviser en negligerbar sandsynlighed for utilsigtet initiering eller udbredelse.

Anm. : Faren ved genstande hørende til underklasse 1.6 er begrænset til eksplosion af en enkelt genstand.

2.2.1.1.6 Definition af forenelighedsgrupper for stoffer og genstande

A Primære eksplosivstoffer.

B Genstande, der indeholder et primært eksplosivstof, og som ikke har mindst to effektive sikringsanordninger. Indbefattet er visse genstande som f.eks. detonatorer til sprængning, detonatorsamlinger og fænghætter, selvom disse ikke indeholder primære eksplosivstoffer.

C Drivmidler eller andre deflagrerende eksplosivstoffer eller genstande, der indeholder sådanne eksplosivstoffer.

D Sekundære, detonerende eksplosivstoffer eller sortkrudt eller genstande, der indeholder et sekundært, detonerende eksplosivstof (i alle tilfælde uden egne initieringsmidler og uden en drivladning), eller genstande, der indeholder et primært eksplosivstof, og som er forsynet med mindst to effektive sikringsanordninger.

E Genstande, der indeholder et sekundært, detonerende eksplosivstof, uden eget initieringsmiddel, men med drivladning (undtagen ladninger, der indeholder en brandfarlig væske eller gel eller hypergolske væsker).

F Genstande, der indeholder et sekundært, detonerende eksplosivstof, med egne initieringsmidler samt med drivladning (undtagen ladninger, der indeholder en brandfarlig væske eller gel eller hypergolske væsker) eller uden drivladning.

G Pyrotekniske stoffer eller genstande, der indeholder et pyroteknisk stof, eller genstande, der indeholder både et eksplosivstof og et lys-, brand-, røg- eller tårefremkaldende stof (undtagen genstande, der aktiveres af vand, eller genstande, der indeholder hvidt phosphor, phosphider, et pyrofort stof, en brandfarlig væske eller gel eller hypergolske væsker).

H Genstande, der indeholder både et eksplosivstof og hvidt phosphor.

J Genstande, der indeholder både et eksplosivstof og en brandfarlig væske eller gel.

K Genstande, der indeholder både et eksplosivstof og et giftigt, kemisk virkende stof.

L Eksplosivstoffer eller genstande, der indeholder et eksplosivstof, som frembyder en særlig risiko (f.eks. på grund af aktivering med vand eller tilstedeværelse af hypergolske væsker, phosphider eller et pyrofort stof), der nødvendiggør isolering af hver enkelt type.

N Genstande, der kun indeholder ekstremt ufølsomme stoffer.

S Stoffer eller genstande, der er pakket eller konstrueret således, at en mulig farlig virkning som følge af fejlfunktionering begrænser sig til kolliet, medmindre emballagen er blevet ødelagt ved brand, i hvilket tilfælde alle trykbølgevirkninger og udslyngning af sprængstykker er begrænset i et sådant omfang, at de ikke i væsentlig grad er til gene eller hindring for brandslukning eller andet redningsarbejde i umiddelbar nærhed af kolliet.

Anm. 1: Stoffer eller genstande, pakket i en nærmere angivet emballage, må kun henføres til en enkelt forenelighedsgruppe. Eftersom kriteriet for forenelighedsgruppe S er empirisk, er henføring til denne gruppe nødvendigvis knyttet til de prøvninger, der foretages med henblik på tildeling af klassifikationskode.

Anm. 2: Genstande hørende til forenelighedsgruppe D eller E kan udstyres eller emballeres sammen med deres egne initieringsmidler, forudsat at disse er udstyret med mindst to effektive sikringsmekanismer, der er beregnet på at hindre en eksplosion i tilfælde af utilsigtet aktivering af initieringsmidlet. Sådanne genstande og kolli skal henføres til forenelighedsgruppe D eller E.

Anm. 3: Genstande hørende til forenelighedsgruppe D eller E kan emballeres sammen med deres egne initieringsmidler, som ikke har to effektive sikringsmekanismer (dvs. initieringsmidler, der hører til forenelighedsgruppe B), forudsat at bestemmelse MP21 i 4.1.10 for sammenpakning er overholdt. Sådanne kolli skal henføres til forenelighedsgruppe D eller E.

Anm. 4: Genstande kan emballeres eller udstyres med deres egne tændingsanordninger, forudsat at disse ikke kan træde i funktion under normale transportforhold.

Anm. 5: Genstande hørende til forenelighedsgruppe C, D eller E kan emballeres sammen. Sådanne kolli skal henføres til forenelighedsgruppe E.

2.2.1.1.7 Henføring af fyrværkeri til underklasser

2.2.1.1.7.1 Fyrværkeri henføres normalt til underklasse 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4 på grundlag af prøvningsdata fra prøvningsserie 6 i Manual of Tests and Criteria. Da sortimentet af disse artikler er meget omfattende, og der kan være begrænsede prøvningsfaciliteter til rådighed, kan henføringen til underklasser også ske i henhold til proceduren i 2.2.1.1.7.2.

2.2.1.1.7.2 Fyrværkeri kan, uden at der er behov for prøvning i prøvningsserie 6, henføres til UN-nr. 0333, 0334, 0335 og 0336 på grundlag af overensstemmelse i henhold til standardklassifikationstabellen for fyrværkeri i 2.2.1.1.7.5. En sådan henføring skal godkendes af den kompetente myndighed. Artikler, der ikke er anført i tabellen, skal klassificeres på grundlag af prøvningsdata fra prøvningsserie 6.

Anm. 1: Tilføjelse af andre typer fyrværkeri i kolonne (1) i tabellen i 2.2.1.1.7.5 skal udelukkende ske på grundlag af fuldstændige prøvningsdata indsendt til behandling i FN’s ekspertunderkomité vedrørende transport af farligt gods.

Anm. 2: Prøvningsdata fra kompetente myndigheder, der underbygger eller modsiger henføringen af fyrværkeri, der er anført i kolonne (4) i tabellen i 2.2.1.1.7.5, til underklasser i kolonne (5), skal indsendes til FN’s ekspertunderkomité vedrørende transport af farligt gods til orientering.

2.2.1.1.7.3 Hvor fyrværkeri i mere end en underklasse pakkes i samme kolli, skal dette klassificeres på grundlag af den farligste underklasse, medmindre prøvningsdata fra prøvningsserie 6 angiver andet.

2.2.1.1.7.4 Klassifikationen i tabellen i 2.2.1.1.7.5 gælder kun artikler pakket i papkasser (4G).

2.2.1.1.7.5 Standardklassifikationstabel for fyrværkeri1)

Anm. 1: Medmindre andet er nævnt, henviser procentangivelser i tabellen, til massen af alle pyrotekniske stoffer (f.eks. raketmotorer, opskydningssatser, spredningssatser og effektsatser).

Anm. 2: I tabellen er udslag de pyrotekniske stoffer i løs form eller som pyrotekniske enheder i fyrværkeriartiklerne, hvis funktion er at frembringe en lydeffekt eller at indgå som spredningssats eller opskydningssats, medmindre det kan påvises, at den tid, der går til trykstigningen, er på over 8 ms for 0,5 g af de pyrotekniske stoffer i "HSL Flash Composition Test" i Appendix 7 til Manual of Tests and Criteria.

Anm. 3: Dimensioner i mm henviser til:

diameteren af den kugleformede del af luftbomben, når det gælder kugleformede eller peanutformede luftbomber,

længden, når det gælder cylindriske luftbomber,

den indre diameter af røret, der udgør eller indeholder fyrværkeriartiklen, når det gælder luftbomber i affyringsrør, romerlys, fyrværkerirør eller miner (pot á feu),

den indre diameter af affyringsrøret, når det gælder poseminer eller cylindriske miner.

1) Denne tabel indeholder en liste over fyrværkeriklassifikationer, der kan anvendes i mangel af data fra prøvningsserie 6 (se 2.2.1.1.7.2).

Klassifikation
1.1G
1.1G
1.1G
1.3G
1.4G
Den farligste kugleformede luftbombe bestemmer klassifikationen
1.1G
1.1G
1.1G
1.2G
1.3G
Specifikation
Alle salutbomber
Chrysantemumbombe o.l. : 180 mm
Chrysantemumbombe o.l. : < 180 mm og med > 25 % udslag som løst pulver og/eller som saluteffekt
Chrysantemumbombe o.l. : < 180 mm og med  25 % udslag som løst pulver og/eller som saluteffekt
Chrysantemumbombe o.l. : 50 mm, eller 60 g pyroteknisk stof med  2 % udslag som løst pulver og/eller som saluteffekt
Alle salutbomber
Chrysantemumbombe o.l. : 180 mm
Chrysantemumbombe og lign: > 25 % udslag som løst pulver og/eller saluteffekt
Chrysantemumbombe o.l. : > 50 mm og < 180 mm
Chrysantemumbombe o.l. :  50 mm, eller ≤ 60 g pyroteknisk stof med  25 % udslag som løst pulver og/eller som saluteffekt
Definition
Artikel med eller uden opskydningssats, med tempering og spredningssats og med pyroteknisk(e) enhed(er) eller løst anbragt pyroteknisk stof og konstrueret til at blive afskudt fra et affyringsrør
Artikel med to eller flere kugleformede luftbomber i fælles indpakning, drevet af samme opskydningssats, med separate temperinger
Samlet enhed bestående af en kugleformet eller cylindrisk luftbombe i et affyringsrør, fra hvilket luftbomben er konstrueret til at blive afskudt
Omfatter: / Synonymer:
Kugleformet professionel bombe: luftbombe, chrysantemumbombe, farvebombe, multi-effekt bombe, nautisk bombe, faldskærmsbombe, røgbombe, stjernebombe
Salutbombe: kanonslag, salut, lydbombe, tordenskrald
Peanutformet luftbombe
Færdigladet affyringsrør, luftbombe i affyringsrør
Type
Luftbom-be, kuglefor-met eller cylindrisk

Klassifikation
1.1G
1.3G
1.1G
1.3G
1.3G
Den farligste type fyrværkeriartikel bestemmer klassifikationen
Specifikation
> 120 mm
≤ 120 mm
> 300 mm
> 200 mm og ≤ 300 mm
≤ 200 mm
Definition
Artikel uden opskydningssats, med tempering og spredningssats, indeholdende salutbomber og inert materiale og konstrueret til at blive afskudt fra et affyringsrør
Artikel uden opskydningssats, med tempering og spredningssats, indeholdende salutbomber med ≤ 25 g udslag pr. salutenhed, med ≤ 33 % udslag og 60 % inert materiale og konstrueret til at blive afskudt fra et affyringsrør
Artikel uden opskydningssats, med tempering og spredningssats, indeholdende chrysantemumbomber el.lign. og/eller pyrotekniske enheder og konstrueret til at blive afskudt fra et affyringsrør
Artikel uden opskydningssats, med tempering og spredningssats, indeholdende chrysantemumbomber el.lign. ≤ 70 mm og/eller pyrotekniske enheder, med ≤ 25 % udslag og ≤ 60 % pyroteknisk stof og konstrueret til at blive afskudt fra et affyringsrør
Artikel med opskydningssats, med tempering og spredningssats, indeholdende chrysantemumbomber el.lign. ≤ 70 mm og/eller pyrotekniske enheder, med ≤ 25 % udslag og ≤ 60 % pyroteknisk stof og konstrueret til at blive afskudt fra et affyringsrør
Samlet enhed bestående af flere elementer, indeholdende enten den samme type eller forskellige typer fyrværkeriartikler, der hver især svarer til én af typerne anført i denne tabel, med ét eller to antændelsessteder
Omfatter: / Synonymer:
Luftbombe af kugleformede luftbomber (procentsatserne for luftbombe af kugleformede luftbomber henviser til forholdet til bruttovægten af fyrværkeriartiklen)
Batteri, kanonslagsbatterier, kanonslagsbatteri med blitzknald
Type
Luftbombe, kugleformet eller cylindrisk(fortsat)
Batteri/ kombination
Klassifikation
1.1G
1.2G
1.3G
1.4G
1.3G
1.4G
1.1G
1.1G
1.3G
1.4G
Specifikation
50 mm indvendig diameter og indeholdende udslag eller < 50 mm og med > 25 % udslag
50 mm indvendig diameter og ikke indeholdende udslag
< 50 mm indvendig diameter og med ≤ 25 % udslag
30 mm indvendig diameter, hver pyroteknisk enhed ≤ 25 g og med ≤ 5 % udslag
≤ 30 mm indvendig diameter og pyroteknisk enhed > 25 g, eller med > 5 % og ≤ 25 % udslag
30 mm indvendig diameter, pyroteknisk enhed ≤ 25 g og ≤ 5 % udslag
Kun effekter fra udslag
Udslag > 25 % af den pyrotekniske sats
> 20 g pyroteknisk stof og med ≤ 25 % udslag
20 g pyroteknisk stof, spredningssats af sortkrudt og med ≤ 0,13 g udslag pr. salut og ≤ 1 g udslag i alt
Definition
Rør indeholdende en serie af pyrotekniske enheder med skiftevis pyroteknisk sats, opskydningssats og kommunikation (stupin).
Rør indeholdende én pyroteknisk enhed med pyroteknisk sats og opskydningssats, med eller uden stupin.
Rør indeholdende pyroteknisk sats og/eller pyrotekniske enheder, forsynet med pind(e) eller anden anordning til stabilisering af flugt i luften og konstrueret til at blive drevet op i luften
Omfatter: / Synonymer:
Romerlys, bombette
Enkeltskudsromerlys, lille færdigladet affyringsrør
Signalraket, flaskeraket, raketmissil
Type
Romerlys
Fyrværkerirør
Raket

Klassifikation
1.1G
1.1G
1.3G
1.4G
1.3G
1.4G
1.3G
1.4G
1.3G
1.4G
Specifikation
Med > 25 % udslag som løst pulver og/eller som saluteffekter
180 mm og med 25 % udslag som løst pulver og/eller som saluteffekter
< 180 mm og med 25 % udslag som løst pulver og/eller som saluteffekter
150 g pyroteknisk stof, indeholdende 5 % udslag som løst pulver og/eller som saluteffekter, hver pyroteknisk enhed 25 g, hver salut effekt < 2 g og hver evt. fløjte 3 g
1 kg pyroteknisk stof
< 1 kg pyroteknisk stof
Stjernekastere baseret på perchlorat: > 5 g pr. stk. eller > 10 stk. pr. pakke
Stjernekastere baseret på perchlorat: ≤ 5 g pr. stk. og ≤ 10 stk. pr. pakke, stjernekastere baseret på nitrat: ≤ 30 g pr. stk.
Artikler baseret på perchlorat: > 5 g pr. stk. eller > 10 stk. pr. pakke
Artikler baseret på perchlorat: ≤ 5 g pr. stk. og ≤ 10 stk. pr. pakke, artikler baseret på nitrat: ≤ 30 g pr. stk.
Definition
Rør indeholdende opskydningssats og pyrotekniske enheder og konstrueret til at stå på eller blive fastgjort i jorden. Den primære effekt er udkast af alle de pyrotekniske enheder på én gang, hvorved der frembringes en vidt spredt visuel effekt og/eller en lydeffekt i luften, eller: Stof- eller papirpose eller stof- eller papircylinder indeholdende opskydningssats og pyrotekniske enheder, konstrueret til at blive anbragt i et affyringsrør og med funktion som en mine
Ikke-metallisk beholder indeholdende presset eller stampet pyroteknisk stof med gnist- og flammegivende effekt
Stiv ståltråd delvist dækket (i den ene ende) med et langsomt brændende pyroteknisk stof med eller uden antændelsesspids
Ikke-metallisk stav delvist belagt (i den ene ende) med langsomt brændende pyroteknisk stof og beregnet til at holde i hånden
Omfatter: / Synonymer:
Pot-a-feu, posemine, cylindrisk mine
Vulkan, gerbs, lanser, bengalsk ild, cylindrisk fontæne, konisk fontæne, lysfakkel
Håndholdte stjernekastere, ikke-håndholdte stjernekastere
 
Type
Mine
Fontæne
Stjerne-kaster
Bengalsk fakkel

Klassifikation
1.4G
1.3G
1.4G
1.3G
1.4G
1.3G
Specifikation
Knaldperler og knaldtrækbånd må indeholde op til 1,6 mg sølvfulminat, knaldtrækbånd og trækbordbomber må indeholde op til 16 mg blanding af kaliumchlorat og rød phosphor, andre artikler må indeholde op til 5 g pyroteknisk stof, men ikke udslag
> 20 g pyroteknisk stof pr. stk., med 3 % udslag som saluteffekt, eller med  5 g fløjtesats
20 g pyroteknisk stof pr. stk., med 3 % udslag som salut effekt, eller med  5 g fløjtesats
1 kg total pyroteknisk stof, ingen saluteffekt, hver fløjte (såfremt den findes)  25 g og ≤ 50 g fløjtesats pr. sol
< 1 kg total pyroteknisk stof, ingen saluteffekt, hver fløjte (såfremt den findes)  5 g og ≤ 10 g fløjtesats pr. sol
> 200 g total pyroteknisk stof eller > 60 g pyroteknisk stof pr. drivende enhed, med 3 % udslag som saluteffekt, hver fløjte (såfremt den findes)  25 g og ≤ 50 g fløjtesats pr. sol
Definition
Artikler beregnet til at sprede meget begrænset synlig effekt og/eller lydeffekt, og som indeholder små mængder pyroteknisk og/eller eksplosiv sats
Ikke metallisk(e) rør indeholdende en gas- eller gnistproducerende pyroteknisk sats, med eller uden lydfrembringende sats og med eller uden påhæftede vinger
Samlet enhed bestående af drivende enheder indeholdende pyroteknisk sats og forsynet med en anordning til fastgørelse til egnet støtte, så artiklen kan rotere
Rør indeholdende opskydningssatser og pyrotekniske satser med gnist-, flamme- og/eller lydfrembringende effekt, rørene er fastgjort på en støttende ring
Omfatter: / Synonymer:
Bordbomber, knaldperler, knitrende granulat, røgkomponent, slanger, knaldtrækbånd, trækbordbomber
Flyvende spinner, helikopter, jordsol
 
UFO
Type
Fyrværkeri- og spøg- og skæmt-artikler med lille faremoment
Jordsol mv.
Sole
Flyvende sole

Klassifikation
1.4G
Den farligste type fyrværkeriartikel bestemmer klassifikationen
1.4G
1.1G
1.3G
1.4G
Specifikation
200 g total pyroteknisk stof og  60 g pyroteknisk stof pr. drivende enhed, med 3 % udslag som saluteffekt, hver fløjte (såfremt den findes)  5 g og ≤ 10 g fløjtesats pr. sol
Hvert rør indeholder ≤ 140 mg udslag eller ≤ 1 g sortkrudt
> 2 g udslag pr. stk.
2 g udslag pr. stk. og ≤ 10 g pr. æske eller anden indvendig emballage
1 g udslag pr. stk. og ≤ 10 g pr. æske eller anden indvendig emballage, eller ≤ 10 g sortkrudt pr. stk.
Definition
 
En pakke med mere end én artikeltype, der hver især svarer til én af typerne anført i denne tabel
Samling af rør (papir eller pap) forbundet med en pyroteknisk lunte, hvor hvert rør er konstrueret til at frembringe en lydeffekt
Ikke-metallisk rør indeholdende pyroteknisk stof med saluteffekt
Omfatter: / Synonymer:
 
Sortiment
 
Kanonslag
Type
Flyvende sole fortsat)
Sortiment
Kineser
Kanonslag

2.2.1.1.8 Undtagelse fra klasse 1

2.2.1.1.8.1 En genstand eller et stof kan undtages fra klasse 1 i kraft af prøveresultater og klasse 1-definitionen efter godkendelse af den kompetente myndighed i et land, der er kontraherende part til ADR, som også kan anerkende en godkendelse udstedt af den kompetente myndighed i et land, som ikke er en kontraherende part til ADR, forudsat at denne godkendelse er udstedt i overensstemmelse med de gældende procedurer i henhold til RID, ADR, ADN, IMDG-koden eller ICAO-TI.

2.2.1.1.8.2 Med den kompetente myndigheds godkendelse i henhold til 2.2.1.1.8.1 kan en genstand undtages fra klasse 1, når tre uemballerede genstande, som aktiveres enkeltvis af hver deres initierings- eller antændelsesmiddel eller ved hjælp af eksterne midler, så de fungerer efter hensigten, opfylder følgende prøvekriterier:

(a) Temperaturen på ydre overflader må ikke overstige 65 °C. En kortvarig temperaturstigning til 200 ºC kan accepteres.

(b) Der må ikke forekomme revner i eller fragmentering af det udvendige hylster, ligesom genstanden eller adskilte dele deraf ikke må bevæge sig mere end 1 meter i nogen retning.

Anm. : Hvor genstandens funktion kan blive berørt i tilfælde af en udvendig brand, skal disse kriterier undersøges ved hjælp af en brandprøvning i henhold til beskrivelsen i ISO 12097-3.

(c) Ingen akustisk rapport må indeholde en spidsværdi på over 135 dB(C) i en afstand af 1 meter.

(d) Der må ikke forekomme blitz eller flammer, som kan antænde materiale såsom et papirark på 80 ± 10 g/m² ved kontakt med genstanden.

(e) Der må ikke udvikles røg, dampe eller støv i sådanne mængder, at sigtbarheden i et kammer på 1 kubikmeter, som er forsynet med tilstrækkeligt store udblæsningspaneler, nedsættes mere end 50 % målt ved hjælp af en kalibreret lysmåler (luxmeter) eller et radiometer placeret 1 meter fra en konstant lyskilde placeret midt på to vægge over for hinanden. Den generelle vejledning til optisk massefyldeprøvning i ISO 5659-1 og den generelle vejledning til det fotometriske system beskrevet i ISO 5659-2, afsnit 7.5 kan anvendes. Lignende optiske massefyldemålingsmetoder med det samme formål kan også anvendes. Der skal anbringes en passende afskærmning omkring lysmålerens bagside og sider for at minimere effekten af spredt eller udsivende lys, som ikke udsendes direkte fra kilden.

Anm. 1: Hvis ingen eller meget lidt røg observeres under prøvninger med henblik på kriterierne (a), (b), (c) og (d), kan prøvningen i (e) undlades.

Anm. 2: Den i 2.2.1.1.8.1 omtalte kompetente myndighed kan kræve prøvning i emballeret stand, hvis det konstateres, at genstanden udgør en større risiko, når den er emballeret med henblik på transport.

2.2.1.2 Stoffer og genstande, som det ikke er tilladt at transportere

2.2.1.2.1 Det er ikke tilladt at transportere eksplosive stoffer, som ifølge kriterierne i del I i Manual of Tests and Criteria udviser en ikke tilladt høj følsomhed eller hos hvilke, der kan indtræde en spontan reaktion, samt eksplosive stoffer og genstande, som ikke kan henføres til en godsbetegnelse eller n.o.s. -betegnelse i overensstemmelse med tabel A i kapitel 3.2.

2.2.1.2.2 Det er ikke tilladt at transportere genstande hørende til forenelighedsgruppe K (1.2K, UN 0020, og 1.3K, UN 0021).

2.2.1.3 Fortegnelse over samlebetegnelser

Klassifikationskode (se 2.2.1.1.4)

UN-nr.

Betegnelse for stoffet eller genstanden

1.1A
0473
EKSPLOSIVSTOFFER, N. O. S.
1.1B
0461
BESTANDDELE, TÆNDKÆDE, N. O. S.
1.1C
0474
EKSPLOSIVSTOFFER, N. O. S.
0497
DRIVMIDDEL, FLYDENDE
0498
DRIVMIDDEL, FAST
0462
GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N. O. S.
1.1D
0475
EKSPLOSIVSTOFFER, N. O. S.
0463
GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N. O. S.
1.1E
0464
GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N. O. S.
1.1F
0465
GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N. O. S.
1.1G
0476
EKSPLOSIVSTOFFER, N. O. S.
1.1L
0357
EKSPLOSIVSTOFFER, N. O. S.
0354
GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N. O. S.
1.2B
0382
BESTANDDELE, TÆNDKÆDE, N. O. S.
1.2C
0466
GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N. O. S.
1.2D
0467
GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N. O. S.
1.2E
0468
GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N. O. S.
1.2F
0469
GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N. O. S.