Den fulde tekst

Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

(Obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til et fuldt studieår, afskaffelse af muligheden for at melde fra prøver, etablering af bedre rammer for merit ved studieophold på en anden institution eller studieskift og bedre overgange mellem bachelor- og kandidatuddannelser m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013, som ændret ved § 1 i lov nr. 623 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 1, nr. 3, ophæves.

2. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Efter at de studerende er optaget på en kandidatuddannelse, kan universitetet udbyde supplerende uddannelsesaktivitet, med henblik på at de studerende erhverver de nødvendige faglige forudsætninger for fortsat optagelse på uddannelsen.«

3. I § 8, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »om adgang til og optagelse på uddannelse«: », herunder supplerende uddannelsesaktivitet, jf. § 5 a«.

4. I § 8 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Ministeren fastsætter regler om tilmelding og framelding af studerende til uddannelsens fag og prøver ved de enkelte bachelor- og kandidatuddannelser, jf. § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, herunder tilmelding af bachelorstuderende til fag og prøver på kandidatuddannelse.

Stk. 3. Ministeren fastsætter regler om, at forhåndsgodkendte uddannelseselementer, der efterfølgende er gennemført og bestået, erstatter dele af uddannelsen (merit), herunder om, at universitetet kan indhente oplysninger hos den studerende eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet om gennemførte uddannelseselementer. Ministeren fastsætter endvidere regler om, at gennemførte og beståede uddannelseselementer fra en uafsluttet uddannelse erstatter dele af en uddannelse.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

5. I § 18 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Studienævnsformanden kan i særlige tilfælde godkende ændringer i studienævnets afgørelser om forhåndsmerit.«

6. I § 19, stk. 1, indsættes efter »universitetet«: », jf. dog stk. 3«.

7. I § 19 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ministeren yder ikke tilskud til universitetets udbud af supplerende uddannelsesaktivitet efter § 5 a.«

Stk. 3-11 bliver herefter stk. 4-12.

8. I § 19, stk. 11, der bliver stk. 12, ændres »stk. 10« til: »stk. 11«.

9. I § 26, stk. 2, ændres »stk. 8 og 10« til: »stk. 9 og 11«.

10. I § 26 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Universitetet afholder udgiften til supplerende uddannelsesaktivitet til danske borgere og til udenlandske borgere, der har krav på ligestilling med danske borgere, mens universitetet opkræver fuld betaling for udbud af denne aktivitet til øvrige udenlandske borgere.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

11. I § 26, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«, »stk. 1 og 3« til: »stk. 1 og 4«, og »stk. 10« til: »stk. 11«.

§ 2

I lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 8. maj 2013, som ændret ved § 2 i lov nr. 623 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »prøver og eksamen«: », tilmelding til og afmelding fra prøver«.

2. § 23 affattes således:

»§ 23. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om merit for dele af en uddannelse på baggrund af gennemførte og beståede uddannelseselementer og beskæftigelse, herunder om, at uddannelsesinstitutionen kan indhente oplysninger hos den studerende eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet om gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionerne skal offentliggøre en statistik over deres meritpraksis.«

§ 3

I lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 465 af 8. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »varighed«: », herunder om tilmelding af studerende til uddannelseselementer og om tilmelding af bachelorstuderende til uddannelseselementer på en kandidatuddannelse«.

2. § 10, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) Eksaminer, prøver og bedømmelser, herunder om studerendes tilmelding til og afmelding fra disse.«

3. I § 10 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om merit for dele af en uddannelse på baggrund af gennemførte og beståede uddannelseselementer, herunder om, at uddannelsesinstitutionen kan indhente oplysninger hos den studerende eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet om gennemførte uddannelseselementer.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionerne skal offentliggøre en statistik over deres meritpraksis.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og 5.

4. I § 16 a, stk. 3, ændres »3, 6 og 7« til: »3 og 5-7«.

§ 4

I lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 8. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »herunder«: »om tilmelding af studerende til uddannelseselementer,«.

2. I § 12, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »herunder«: »tilmelding til og afmelding fra prøver,«.

3. § 12, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om merit for dele af en uddannelse på baggrund af gennemførte og beståede uddannelseselementer og beskæftigelse, herunder om, at uddannelsesinstitutionen kan indhente oplysninger hos den studerende eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet om gennemførte uddannelseselementer.«

4. I § 12 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionerne skal offentliggøre en statistik over deres meritpraksis.«

§ 5

I lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 206 af 27. februar 2013, som ændret ved § 2 i lov nr. 274 af 19. marts 2013 og § 19 i lov nr. 639 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. § 8, stk. 2, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juli 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 1-3 og 6-11, og § 5 træder i kraft den 1. september 2014.

Stk. 3. § 8, stk. 2, i universitetsloven som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, og lovens § 2, nr. 1, § 3, nr. 1 og 2, og § 4, nr. 1 og 2, har virkning fra den 1. juli 2014.

Stk. 4. § 8, stk. 3, i universitetsloven som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, og lovens § 1, nr. 5, § 2, nr. 2, § 3, nr. 3, og § 4, nr. 3 og 4, har virkning for studerende, der søger om merit og forhåndsmerit for studieophold, der skal gennemføres fra studieåret 2014-15 eller senere.

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 4. juli 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Østergaard