Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kildeskat

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012 om kildeskat, som ændret ved bekendtgørelse nr. 585 af 30. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. I indledningen indsættes efter »lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige«: »samt § 35, stk. 1, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, som ændret ved § 1, nr. 31, i lov nr. 649 af 12. juni 2013,«.

2. § 8 affattes således:

»§ 8. SKAT udarbejder og udsender de i kildeskattelovens afsnit V nævnte skattekort m.v. og skattebilletter. Der dannes i november i året før indkomståret en forskudsopgørelse til de skattepligtige med oplysning om grundlaget for beregningen af forskudsskatten.

Stk. 2. Forskudsopgørelsen er tilgængelig for den skattepligtige i den skattepligtiges skattemappe på SKATs hjemmeside (www.skat.dk), når den dannes. En anmodning om at måtte modtage en forskudsopgørelse i papirudgave kan ske ved skriftlig eller mundtlig, herunder personlig, henvendelse til SKAT og imødekommes, når forskudsopgørelsen er dannet.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2013 og har virkning for forskudsopgørelsen fra og med indkomståret 2015.

Skatteministeriet, den 28. august 2013

Holger K. Nielsen

/ Per Hvas