Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ferie og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

(Forlængelse af uddannelsesordningen for ledige, målretning af 6 ugers selvvalgt uddannelse m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1374 af 23. december 2012 om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, som ændret ved § 14 i lov nr. 493 af 21. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »30. juni 2013« til: »5. januar 2014«, og efter »uddannelsesydelse efter denne lov« indsættes: »og mulighed for tilbud efter kapitel 13 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

2. § 2, stk. 1, affattes således:

»En person, som er omfattet af § 1, og som opbruger sin dagpengeret i perioden fra den 30. december 2012 til og med den 30. juni 2013, har ret til at deltage i uddannelse efter § 4 fra det tidspunkt, hvor personens dagpengeret er opbrugt, og i op til 6 måneder herefter. Personer, som opbruger deres dagpengeret i perioden fra den 1. juli 2013 til og med den 5. januar 2014, og personer, hvis ret til uddannelse efter 1. pkt. udløber i perioden fra den 29. juni til og med den 31. december 2013, har ret til deltagelse i uddannelse fra det tidspunkt, hvor personens dagpengeret eller ret til uddannelse er opbrugt, og i op til 6 måneder inden for en periode på 12 måneder, jf. dog stk. 3. Det er en betingelse, at personen henvender sig til jobcenteret herom. Personer, som allerede er omfattet af uddannelsesordningen, jf. 1. pkt., fortsætter i ordningen uden fornyet ansøgning. Perioden med ret til uddannelse kan forlænges med perioder med beskæftigelse, der kan medregnes til opgørelsen af beskæftigelseskravet, efter principperne i § 53 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Perioderne opgøres i udbetalingsperioder.«

3. I § 2, stk. 3, ændres »Perioden« til: »Perioderne med ret til uddannelse«.

4. I § 9 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Beløbene i stk. 2 reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.«

5. I § 10, stk. 4, indsættes efter »uddannelse under uddannelsesordningen«: »eller tilbud efter kapitel 13 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«, og efter »uddannelse under ordningen« indsættes: »eller tilbud efter kapitel 13 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

6. § 11, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

7. § 18, stk. 1, affattes således:

»Personer, som opbruger deres dagpengeret i perioden fra den 30. december 2012 til og med den 30. juni 2013, kan modtage særlig uddannelsesydelse fra det tidspunkt, hvor personens dagpengeret er opbrugt, og i op til 6 måneder herefter. Personer, som opbruger deres dagpengeret i perioden fra den 1. juli 2013 til og med den 5. januar 2014, og personer, hvis ret til særlig uddannelsesydelse efter 1. pkt. udløber i perioden fra den 29. juni til og med den 31. december 2013, kan modtage særlig uddannelsesydelse fra det tidspunkt, hvor personens dagpengeret eller ret til særlig uddannelsesydelse er opbrugt, og i op til 6 måneder inden for en periode på 12 måneder. Ydelsen kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor personen har henvendt sig til jobcenteret om, at personen ønsker at deltage i uddannelsesordningen. Personer, som allerede er omfattet af uddannelsesordningen, jf. 1. pkt., fortsætter i ordningen uden fornyet ansøgning. Perioden med ret til ydelse kan forlænges med perioder med beskæftigelse, der kan medregnes til opgørelsen af beskæftigelseskravet, efter principperne i § 53 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Perioderne opgøres i udbetalingsperioder. Perioden med ydelsen kan sammenlagt med personens forudgående dagpengeperiode højst udgøre i alt 4 år.«

§ 2

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415 af 24. april 2013, som ændret ved § 1 i lov nr. 1380 af 23. december 2012 og § 10 i lov nr. 493 af 21. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 26 a, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Uddannelsen kan tidligst påbegyndes efter de første 4 måneders sammenlagt ledighed og skal være afsluttet inden for de første 13 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 10 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år.«

2. I § 26 a indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. En person, som er påbegyndt en uddannelse i en opsigelsesperiode, kan uanset kravet om forudgående ledighed i stk. 3 fortsætte med uddannelsen som selvvalgt uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag, forudsat at uddannelsen kan tages som selvvalgt uddannelse.«

Stk. 4-7 bliver til stk. 5-8.

3. Efter kapitel 13 b indsættes i afsnit IV:

»Kapitel 13 c

Tilbud til personer omfattet af uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

§ 75 d. En person, som er omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, kan få tilbud om virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 2, jf. dog §§ 75 e-75 h. Tilbuddet kan ikke række ud over det tidspunkt, hvortil personen er omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Under tilbuddet kan personen modtage befordringsgodtgørelse efter de regler i kapitel 15, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 2.

§ 75 e. Under deltagelse i virksomhedspraktik modtager pågældende særlig uddannelsesydelse efter § 9 i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

§ 75 f. Under ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere skal lønnen til pågældende efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens særlige uddannelsesydelse efter § 9 i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Løntilskuddet til offentlige arbejdsgivere fastsættes efter § 63, stk. 2, nr. 5.

§ 75 g. For at blive ansat med løntilskud hos en privat arbejdsgiver skal personen have været ledig i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder. Ved opgørelsen af den forudgående ledighed sammenlægges alle perioder, hvor personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge i en ledighedsperiode, kontanthjælp, særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, har været i tilbud efter kapitel 12 eller har været ledig selvforsørgende. Løntilskuddet til private arbejdsgivere fastsættes efter § 63, stk. 2, nr. 3.

§ 75 h. Ved deltagelse i virksomhedspraktik, jf. § 75 e, refunderer staten kommunernes udgifter til uddannelsesydelse efter reglerne i § 23, stk. 3, 1. pkt., i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Ved ansættelse med løntilskud, jf. § 75 g, refunderer staten kommunernes udgifter til løntilskud efter reglerne i § 120, stk. 1, nr. 1. Staten refunderer kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse, jf. § 75 d, efter reglerne i § 119, stk. 1, nr. 4, og § 120, stk. 1, nr. 4.

§ 75 i. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om §§ 75 d-75 h, herunder om de nærmere betingelser for ret til virksomhedspraktik og løntilskud.«

§ 3

I lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 34 b, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »arbejdsløshedsdagpenge,«: »særlig uddannelsesydelse,«.

2. Efter § 42 indsættes i kapitel 6:

»§ 42 a. Arbejdsmarkedets Feriefond overfører i alt 40 mio. kr. årligt til statskassen. Beløbet består af uhævede feriepenge for hvert af optjeningsårene 2011 og 2012 og eventuelt afkast af fondens kapital.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Feriefond skal i mindst samme omfang som hidtil imødekomme ansøgninger til ferieformål for vanskeligt stillede familier og børn.

Stk. 3. Direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering fastsætter nærmere regler om overførsel af beløb efter stk. 1 til statskassen.«

§ 4

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 1602 af 22. december 2010, § 3 i lov nr. 462 af 18. maj 2011, § 6 i lov nr. 1364 af 28. december 2011 og § 28 i lov nr. 1374 af 23. december 2012 og senest ved § 15 i lov nr. 1380 af 23. december 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 14, stk. 2, nr. 5, ændres »samt udgifterne til befordring efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret« til: », aktivering samt udgifterne til befordring for personer, der er omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Personer, der inden lovens ikrafttræden har fået bevilget en uddannelse efter de hidtidige regler om 6 ugers selvvalgt uddannelse i § 26 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan påbegynde og færdiggøre uddannelsesforløbet efter de hidtidige regler.

Stk. 3. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

Givet på Amalienborg, den 28. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen