Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

(Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415 af 24. april 2013, som ændret ved § 1 i lov nr. 1380 af 23. december 2012 og § 10 i lov nr. 493 af 21. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. I denne lov dækker begrebet jobcenter også en eventuel særskilt enhed i kommunen, der varetager indsatsen over for uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.«

2. I § 2, nr. 2, ændres »alene på grund af ledighed,« til: », og som er jobparate,«.

3. I § 2, nr. 3, ændres »ikke alene på grund af ledighed,« til: », og som er aktivitetsparate,«.

4. I § 2, nr. 10, indsættes efter »kontanthjælp«: »eller uddannelseshjælp«, og »integrationsloven, og« ændres til: »integrationsloven,«.

5. I § 2, nr. 11, ændres »socialpolitik.« til: »socialpolitik,«.

6. I § 2 indsættes som nr. 12 og 13:

»12) personer, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er uddannelsesparate, og

13) personer, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er aktivitetsparate.«

7. I § 4, stk. 2, indsættes efter »kontanthjælp«: »og uddannelseshjælp«, og »nr. 2 og 3« ændres til: »nr. 2, 3, 12 og 13«.

8. I § 4 c, stk. 1, ændres »kapitel 10-12« til: »kapitel 9 b-12«.

9. I § 4 c, stk. 3, udgår »nr. 1-10,«.

10. I § 8, 2. pkt., indsættes efter »nr. 1 og 2,«: »samt personer, der er omfattet af § 2, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate,«.

11. I § 10 a, stk. 1, 1. pkt., udgår »nr. 1-11,«, i 2. pkt. indsættes efter »rehabiliteringsplaner«: »m.v.«, og »tilbud efter kapitel 10-12« ændres til: »tilbud efter kapitel 9 b-12«.

12. § 10 a, stk. 3 og 4, ophæves.

13. I § 10 b indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om anvendelse af digital kommunikation, således at arbejdsgivere digitalt kan ansøge om at få oprettet virksomhedspraktikpladser, løntilskudspladser og andre tilskudsberettigede pladser m.v. efter denne lov. Ministeren kan herunder fastsætte regler om anvendelse af et bestemt digitalt system og om fritagelse for obligatorisk anvendelse for visse grupper af juridiske personer og virksomheder.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at kommunen kan sende digitale meddelelser til arbejdsgivere og udstede afgørelser og andre dokumenter uden underskrift, men med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer en entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.«

14. Efter § 10 b indsættes i kapitel 4 a:

»§ 10 c. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser, meddelelser og andre dokumenter, der udelukkende er sendt eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling i medfør af regler udstedt efter §§ 10 a og 10 b, kan udstedes alene med angivelse af kommunen, jobcenteret eller Jobnet som afsender.

Stk. 2. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

15. I overskriften til kapitel 5 indsættes efter »Tilmelding af arbejdssøgende i jobcentre«: »m.v.«

16. I § 11, stk. 2, 2. pkt., ændres »bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende« til: »tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende«.

17. § 11, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Personer, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som kommunen vurderer er henholdsvis jobparate og åbenlyst uddannelsesparate, skal tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen skal sørge for, at det sker. For jobparate kontanthjælpsmodtagere skal det ske ved første henvendelse til kommunen om hjælp, og for åbenlyst uddannelsesparate skal det ske senest efter 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp. Den ledige skal mindst hver syvende dag tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende.«

18. I § 11 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Personer omfattet af § 2, nr. 2, samt personer omfattet af § 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, skal være aktivt jobsøgende. Jobsøgningsaktiviteter skal løbende dokumenteres i en joblog på »Min side« på Jobnet.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

19. § 11, stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om tilmelding, jobsøgning og joblog m.v. og om afmelding som arbejdssøgende.«

20. I § 13, stk. 1, ændres »nr. 1 og 2, og som er tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret, jf. § 11, stk. 2 og 3,« til: »nr. 1-3, samt personer, der er omfattet af § 2, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate,«.

21. § 13, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. En person, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2, skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmelding indlægge oplysninger som nævnt i stk. 1 i Jobnet. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 3, og for en person, der er omfattet af § 2, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparat, skal det ske senest efter 3 uger fra første henvendelse til kommunen om hjælp. Personen skal løbende opdatere oplysningerne i Jobnet.«

22. I § 14, stk. 1, ændres »og 2, skal der senest 3 uger efter tilmelding afholdes« til: », skal arbejdsløshedskassen senest 3 uger efter tilmelding afholde«.

23. § 14, stk. 3, ophæves.

24. I § 15 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, tilrettelægges og gennemføres et individuelt og fleksibelt kontaktforløb under hensyn til personens ønsker og forudsætninger, med henblik på at personen hurtigst muligt påbegynder og gennemfører en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår. Såfremt opnåelse af dette ikke umiddelbart er realistisk, tilrettelægges kontaktforløbet, med henblik på at personen bliver parat til at påbegynde og gennemføre en sådan uddannelse.«

25. I § 16, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 17, stk. 2, § 18, stk. 3,« til: »§ 17, stk. 3, § 18, stk. 5,«.

26. I § 16, stk. 4, ændres »10-12« til: »9 b-12«.

27. I § 16, stk. 5, ændres »§ 18, stk. 3« til: »§ 18, stk. 5«.

28. I § 16 indsættes efter stk. 5 som nye stykker:

»Stk. 6. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, skal der under kontaktforløbet afholdes individuelle samtaler med henblik på at sikre uddannelsesfokus og fremdrift i forhold til arbejdet med uddannelsespålægget, jf. § 21 b. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 13, skal samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 18, stk. 5.

Stk. 7. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, og som er helt eller delvis sygemeldte og har behov for en særlig indsats for at sikre, at de har den nødvendige hjælp til at arbejde videre med uddannelsespålægget, tilrettelægges indsatsen og opfølgningen herpå som led i det individuelle kontaktforløb.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 8.

29. I § 16, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres »1 og 2,« til: »1-3, og personer, der er omfattet af § 2, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate,«.

30. I § 17, stk. 1, udgår »og 2«.

31. I § 17 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Efter at samtalerne efter § 20 er afholdt, skal de individuelle jobsamtaler efter § 16 for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, afholdes løbende tilpasset den enkeltes behov og mindst fire gange inden for 12 kalendermåneder.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

32. I § 17, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »Samtalen«: »efter stk. 1 og 2«.

33. I § 18, stk. 1, ændres »nr. 3 og 4,« til: »nr. 4,«.

34. I § 18 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Efter at samtalerne efter § 20 a er afholdt, skal de individuelle samtaler efter § 16 for personer, der er omfattet af § 2, nr. 12, afholdes, i det omfang det er nødvendigt for at sikre uddannelsesfokus og fremdrift i arbejdet med uddannelsespålægget, jf. § 21 b.

Stk. 4. Efter at samtalerne efter § 20 a er afholdt, skal de individuelle samtaler efter § 16 for personer, der er omfattet af § 2, nr. 13, afholdes, senest hver gang personen i sammenhængende 2 måneder har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 5 og 6.

35. I § 18, stk. 3, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-4«.

36. I § 18, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »§ 2, nr. 3 og 4,« til: »§ 2, nr. 3, 4 og 13,«.

37. Efter § 18 indsættes før overskriften før § 19:

»Ret til koordinerende sagsbehandler

§ 18 a. En person, der er omfattet af § 2, nr. 3 eller 13, har ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at personen får en helhedsorienteret indsats, som er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder.

Stk. 2. Kommunen skal tilbyde personen en koordinerende sagsbehandler, umiddelbart når den pågældende vurderes som aktivitetsparat.«

38. I overskriften før § 19 ændres »den første samtale« til: »de første samtaler«.

39. § 20, stk. 1, affattes således:

»For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, skal første jobsamtale efter § 16 afholdes senest 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp.«

40. I § 20 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, skal der herefter afholdes jobsamtaler efter § 16 mindst to gange inden for de første 3 kalendermåneder fra første henvendelse til kommunen om hjælp.«

41. Efter § 20 indsættes:

»§ 20 a. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, skal første samtale efter § 16 afholdes senest 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp.

Stk. 2. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12, og som ikke vurderes åbenlyst uddannelsesparat, og for en person, der er omfattet af § 2, nr. 13, skal der herefter afholdes samtaler efter § 16 mindst to gange inden for de første 3 kalendermåneder fra første henvendelse til kommunen om hjælp. I helt særlige tilfælde, hvor jobcenteret ved første samtale efter stk. 1 vurderer, at en person er omfattet af § 2, nr. 13, og har særlige komplekse udfordringer i form af helbredsmæssige og sociale barrierer, skal der ikke afholdes samtaler efter 1. pkt.

§ 20 b. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, og som er på barsel og er omfattet af § 13, stk. 7, nr. 4, i lov om aktiv socialpolitik, skal jobcenteret inden for 3 måneder før barselsperiodens afslutning tilbyde en samtale, hvor personens tilknytning til arbejdsmarkedet drøftes.

Stk. 2. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, og som er på barsel og er omfattet af § 13, stk. 7, nr. 4, i lov om aktiv socialpolitik, skal jobcenteret inden for 3 måneder før barselsperiodens afslutning tilbyde en samtale, hvor personens uddannelsesønsker og -muligheder drøftes.

Stk. 3. Samtalen efter stk. 1 og 2 afholdes ved personligt fremmøde, men skal dog ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen anmoder herom.«

42. I § 21, stk. 1, ændres »perioderne på 1 og 3 måneder« til: »tidsperioder«, og »§ 2, nr. 1, henholdsvis § 2, nr. 2-4,« til: »§ 2, nr. 1-4, 12 og 13,«.

43. Overskriften før § 21 b affattes således:

»Uddannelsespålæg for dagpengemodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere«.

44. § 21 b affattes således:

»§ 21 b. Jobcenteret skal som led i det individuelle kontaktforløb vurdere, om personer under 25 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, vil kunne gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår.

Stk. 2. Når jobcenteret vurderer, at en person, der er omfattet af stk. 1, kan gennemføre en uddannelse, skal jobcenteret pålægge personen inden for en nærmere fastsat frist at komme med forslag til en eller flere relevante studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som den pågældende kan ansøge om optagelse på. Det er en betingelse, at personen under hele uddannelsen har et forsørgelsesgrundlag i form af SU, elevløn el.lign.

Stk. 3. Jobcenteret skal ved første samtale, jf. § 20 a, pålægge en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, inden for en nærmere fastsat frist at komme med relevante forslag til en eller flere studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som personen på kortere eller længere sigt kan påbegynde på almindelige vilkår. Jobcenteret kan iværksætte aktiviteter og tilbud efter kapitel 9 b-12 for at hjælpe personen med at blive i stand til at komme med forslag til en eller flere studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser. Det er en betingelse, at personen under hele uddannelsen har et forsørgelsesgrundlag i form af SU, elevløn el.lign.

Stk. 4. Jobcenteret skal ud fra en vurdering af personens forudsætninger pålægge den pågældende inden for en nærmere fastsat frist at søge om optagelse på en eller flere uddannelser, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 5. Hvis en person omfattet af stk. 2 eller 3 optages på en uddannelse, er den pågældende forpligtet til at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Stk. 6. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, skal de test- og prøveresultater vedrørende Forberedende Voksenundervisning samt aktiviteter og tilbud efter kapitel 9 b-12, der skal iværksættes, for at personen når sit uddannelsesmål, fremgå af uddannelsespålægget efter stk. 3-5.

Stk. 7. Jobcenteret skal underrette uddannelsesinstitutionen om, at personen efter stk. 5 er pålagt at begynde og gennemføre uddannelsen, herunder de aktiviteter og indsatser, pågældende har fået af jobcenteret, eventuelle test- og prøveresultater, og om jobcenteret vurderer, at der er risiko for, at pågældende kan få særlige vanskeligheder ved at gennemføre uddannelsen. Uddannelsesinstitutionen skal underrette jobcenteret, når personen optages på uddannelsen, og hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, der er risiko for frafald. Underretning efter 1. og 2. pkt. kan ske uden samtykke fra personen.

Stk. 8. Jobcenteret skal fortsætte indsatsen for personer, der via uddannelsespålæg skal påbegynde en uddannelse inden for 1 måned efter uddannelseshjælpens ophør, helt frem til uddannelsesstart.

Stk. 9. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om uddannelsespålægget, herunder om udformning, digitalisering og procedurer for udarbejdelse af pålægget.«

45. I § 22, stk. 1, indsættes før nr. 1 som nyt nummer:

»1) Mentorstøtte, jf. kapitel 9 b,«.

Nr. 1-3 bliver herefter nr. 2-4.

46. I § 22, stk. 2, indsættes efter »kapitel 9«: », eller et uddannelsespålæg, jf. § 21 b«.

47. I § 22 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, skal tilbud gives, med henblik på at personen hurtigst muligt påbegynder og gennemfører en relevant studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår, jf. § 21 b.«

48. I § 24 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Tilbud til en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, kan gives, så længe personen er berettiget til uddannelseshjælp efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik.«

49. I § 25, stk. 2, ændres »og 3,« til: », 3, 12 og 13,«.

50. I § 26, stk. 2, ændres »nr. 2-4 og 7,« til: »nr. 2-4, 7, 12 og 13,«.

51. I § 29, stk. 1 og 3, ændres »10« til: »9 b«.

52. Efter kapitel 9 a indsættes:

»Kapitel 9 b

Mentorstøtte

§ 31 b. Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives tilbud om mentorstøtte.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, og som udskrives fra psykiatrisk indlæggelse, har ret til et tilbud om mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og for en periode på mindst 6 måneder i alt.

§ 31 c. Ved afgivelse af tilbud om mentorstøtte skal der indgås en skriftlig aftale om mentorstøtte mellem jobcenteret og den person, der får støtten. Aftalen kan højst indgås for 6 måneder med mulighed for forlængelse.

Stk. 2. Aftalen skal indeholde oplysning om

1) målet med mentorstøtten,

2) mentorens navn og kontaktdata,

3) hvilke opgaver mentoren skal bistå ved,

4) varigheden af aftalen,

5) timetallet for mentorstøtten og

6) klagevejledning.

§ 31 d. Hvis en virksomhed eller en uddannelsesinstitution får støtte til at varetage en mentorfunktion, skal indsatsen ligge ud over, hvad arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage, og mentorfunktionen skal være afgørende for aktiviteten, tilbuddet eller ansættelsen.

§ 31 e. Støtte til en mentorfunktion i en virksomhed eller en uddannelsesinstitution bevilges til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til en ekstern konsulent. Med henblik på at forbedre en medarbejders mulighed for at varetage mentorfunktionen kan der bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen.

Stk. 2. Ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos personen, der har brug for mentor, fastsættes et timetal for mentorfunktionen i samarbejde med virksomheden eller uddannelsesinstitutionen. Hvis der ydes støtte til en mentorfunktion for flere personer, kan der fastsættes et timetal for mentorfunktionen pr. plads i stedet for pr. person.

§ 31 f. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om tilbud om mentorstøtte, herunder om målgruppen for tilbud om mentorstøtte og tilskud til køb af uddannelse til mentoren.«

53. I § 32, stk. 1, indsættes efter »11«: »-13«.

54. I § 32, stk. 3, indsættes efter »arbejdsmarkedet«: »og for personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, opkvalificering til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse«.

55. Efter § 32 indsættes:

»§ 32 a. Har en test vist, at en person, som er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 12 eller 13, har behov for et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, har personen ret til tilbud om et sådant kursus. Personer omfattet af § 2, nr. 2 og 3, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, har ret til tilbud om realkompetencevurdering. Der skal være tale om tilbud omfattet af § 32, stk. 1, nr. 1, eller regler udstedt i medfør af § 32, stk. 5.«

56. § 35 ophæves.

57. I § 36, stk. 1 og 2, ændres »§§ 34 og 35« til: »§ 34«.

58. I § 37, stk. 1, indsættes efter »nr. 1-3,«: »12 og 13,«.

59. § 37, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) er fyldt 25 år og er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, og har opbrugt deres ret til SU til videregående uddannelse.«

60. I § 38, stk. 2, ændres »nr. 2-5, 7 og 11,« til: »nr. 2-5, 7 og 11-13,«.

61. I § 39, stk. 1, ændres »nr. 1-5, 7 og 11,« til: »nr. 1-5, 7 og 11-13,«.

62. I § 39, stk. 2, ændres »nr. 2, 3 og 11,« til: »nr. 2, 3 og 11-13,«.

63. I § 40 udgår », samt til mentor, jf. §§ 78-80«.

64. Overskriften før § 42 affattes således:

»Virksomhedspraktik og nytteindsats«.

65. I § 42 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, kan få tilbud om virksomhedspraktik som led i en uddannelsesrettet indsats.«

66. Efter § 42 indsættes:

»§ 42 a. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 12 og 13, kan virksomhedspraktik tillige gives som nytteindsats, som består af udførelse af samfundsnyttige opgaver på en kommunal, regional eller statslig virksomhed.

Stk. 2. Tilbuddet gives med det formål, at personen skal arbejde for sin ydelse.

§ 42 b. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, har ret til tilbud om virksomhedspraktik efter dette kapitel bortset fra nytteindsats efter § 42 a, som de selv har fundet, såfremt betingelserne i dette kapitel i øvrigt er opfyldt.

Stk. 2. Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden af perioden med virksomhedspraktik.«

67. I § 43, stk. 1, indsættes efter »virksomhedspraktik«: »efter §§ 42 og 42 a«.

68. I § 44, stk. 1, indsættes efter »Et tilbud om virksomhedspraktik«: »efter § 42«.

69. I § 44, stk. 1, nr. 2 og 3, indsættes efter »nr. 2«: »og 12«.

70. I § 44, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »nr. 3-7 og 11«: »-13«.

71. I § 44 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Et tilbud om virksomhedspraktik i form af nytteindsats, jf. § 42 a, kan have en varighed på op til 13 uger.«

72. I § 45, stk. 2, og § 46, stk. 1, ændres »5, 7 og 11,« til: »5, 7 og 11-13,«.

73. I § 46, stk. 2, ændres »nr. 2, 3 og 11,« til: »nr. 2, 3 og 11-13,«.

74. I § 47 udgår », samt til mentor, jf. §§ 78-80«.

75. I § 48 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Forud for etablering af virksomhedspraktik i form af nytteindsats skal etableringen have været drøftet mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten eller en medarbejderrepræsentant.

Stk. 4. For personer, der er i virksomhedspraktik i form af nytteindsats, kan det lokale beskæftigelsesråd dispensere fra rimelighedskravet efter ansøgning fra kommunen.«

76. I § 49 indsættes efter »virksomhedspraktik«: », jf. §§ 42 og 42 a,«.

77. I § 50 indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan desuden fastsætte nærmere regler om nytteindsats, herunder om indholdet og om muligheden for at dispensere fra rimelighedskravet.«

78. I § 51, stk. 1, 1. pkt., ændres »nr. 1-6, 8 og 11,« til: »nr. 1-6, 8 og 11-13,«.

79. I § 51, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»For personer omfattet af § 2, nr. 12, er det en betingelse, at de ikke vurderes åbenlyst uddannelsesparate.«

80. § 51, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For at blive ansat med løntilskud hos private arbejdsgivere skal personer,

1) som er omfattet af § 2, nr. 1, have været ledige i sammenlagt mere end 6 måneder, jf. dog stk. 3,

2) som er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 10-13, i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder have modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, eller have været ledige selvforsørgende, jf. dog stk. 3, og

3) som er omfattet af § 2, nr. 5, i en sammenlagt periode på mere end 6 måneder have modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge, jf. dog stk. 3.«

81. I § 52, nr. 1, indsættes efter »11«: »-13«.

82. Efter § 52 indsættes før overskriften før § 53:

»§ 52 a. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, har ret til tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapitel 12, såfremt betingelserne i dette kapitel og regler fastsat i medfør heraf er opfyldt og personen selv har fundet tilbuddet.

Stk. 2. Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden af perioden med løntilskud.«

83. I § 53, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Til personer omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, kan tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere dog kun gives i op til 6 måneder.«

84. I § 54 og § 55, stk. 1, ændres »nr. 1-3, 5 og 11,« til: »nr. 1-3, 5 og 11-13,«.

85. I § 55, stk. 4, ændres »nr. 2, 3 og 11,« til: »nr. 2, 3 og 11-13,«, og », dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v« udgår.

86. I § 61, stk. 1, ændres »nr. 1-3, 5 og 11,« til: »nr. 1-3, 5 og 11-13,«.

87. I § 64, stk. 2, ændres »nr. 1-3,« til: »nr. 1-3, 12 og 13,«.

88. I § 66 ændres »nr. 1-5 og 11,« til: »nr. 1-5 og 11-13,«.

89. I § 67 udgår », samt til mentor, jf. §§ 78-80«.

90. I § 68 a, stk. 6, ændres »10-12, mentorstøtte efter kapitel 14« til: »9 b-12«.

91. I § 75 b indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. I perioden fra den 1. januar 2014 til den 1. januar 2017 kan kommunen efter en konkret vurdering give en person omfattet af stk. 1 en aktivitetsdusør, når personen deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11. Aktivitetsdusøren udgør op til 638 kr. om ugen (pr. 1. januar 2014). Denne takst følger den til enhver tid gældende takst efter lov om produktionsskoler.«

92. I overskriften til kapitel 14 udgår »og mentor«.

93. Overskriften før § 78 ophæves.

94. §§ 78-81 ophæves.

95. I § 81 a, stk. 2, ændres »nærværende kapitel« til: »kapitel 9 b«.

96. I § 82, stk. 1, 1. pkt., ændres »nr. 1-5 og 11,« til: »nr. 1-5 og 11-13,«.

97. I § 82, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »3,«: »12 og 13,«.

98. I § 82, stk. 4, ændres »nr. 1-4, 7 og 11,« til: »nr. 1-4, 7 og 11-13,«.

99. I § 83, stk. 1, ændres »nr. 2, 3 og 11,« til: »nr. 2, 3 og 11-13,«.

100. I overskriften før § 92 udgår »for personer under 30 år«.

101. § 92 affattes således:

»§ 92. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, har senest efter en sammenhængende periode på 3 måneder med kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 11 og 12.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, har senest efter en sammenhængende periode på 6 måneder med kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12.

Stk. 3. Har en test vist, at en person, som er omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, har behov for et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, har personen ret til tilbud om et sådant kursus. Personer, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, har tillige ret til at få tilbud om realkompetencevurdering. De nævnte kurser kan ikke træde i stedet for tilbud efter stk. 1.«

102. Efter § 92 indsættes før overskriften før § 95:

»§ 93. En person, der er omfattet af § 2, nr. 3, og som i perioder på grund af personlige forhold ikke aktuelt kan deltage i tilbud efter § 92, har ret og pligt til tilbud om mentorstøtte efter kapitel 9 b, indtil personen kan deltage i tilbud efter § 92. Tilbud om mentorstøtte skal gives for en periode på 6 måneder, og der skal som minimum være ugentlig kontakt mellem mentor og personen. Tilbud om mentorstøtte kan kun afbrydes, hvis personen i stedet kan påbegynde et tilbud efter § 92. Kan personen efter de 6 måneder fortsat ikke deltage i tilbud efter § 92, skal der gives et nyt tilbud om mentorstøtte.«

103. Overskriften før § 95 ophæves.

104. § 95 ophæves.

105. I § 96, stk. 1, ændres »§ 92, har afsluttet det første tilbud, har personen ret og pligt til at påbegynde nyt tilbud« til: »§ 2, nr. 2, har afsluttet det første tilbud efter § 92, stk. 1, har personen ret og pligt til at påbegynde nyt tilbud efter kapitel 10-12«.

106. § 96, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

107. I § 96, stk. 3, som bliver stk. 2, ændres »og som er fyldt 30 år, har afsluttet det første tilbud efter § 92 eller § 95« til: »har afsluttet det første tilbud efter § 92, stk. 2«.

108. I § 96, stk. 4, som bliver stk. 3, ændres »stk. 3« til: »stk. 2«, og to steder ændres »stk. 2« til: »stk. 1«.

109. Kapitel 17 a affattes således:

»Kapitel 17 a

Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik

§ 96 a. Personer, som er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, har pligt til at tage imod tilbud efter kapitel 9 b-12 i hele perioden, indtil de påbegynder ordinær uddannelse.

§ 96 b. Personer, som er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, har hurtigst muligt og senest efter en sammenhængende periode på 1 måned fra første henvendelse til kommunen om hjælp ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12 og fortsætte kontinuerligt hermed, indtil de påbegynder ordinær uddannelse. Der må højst være 4 uger mellem tilbud.

Stk. 2. Har en test vist, at en person, som er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, har behov for et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, har personen ret til tilbud om et sådant kursus senest efter en sammenhængende periode på 1 måned fra første henvendelse om hjælp til kommunen. De nævnte kurser kan træde i stedet for tilbud efter stk. 1.

§ 96 c. En person, der er omfattet af § 2, nr. 13, og som i perioder på grund af personlige forhold ikke kan deltage i tilbud efter § 96 b, har ret og pligt til tilbud om mentorstøtte efter kapitel 9 b, indtil personen kan deltage i tilbud efter § 96 b. Tilbud om mentorstøtte skal gives for en periode på 6 måneder, og der skal som minimum være ugentlig kontakt mellem mentor og personen. Tilbuddet kan kun afbrydes, hvis personen i stedet kan påbegynde et tilbud efter § 96 b. Kan personen efter de 6 måneder fortsat ikke deltage i tilbud efter § 96 b, skal der gives et nyt tilbud om mentorstøtte.«

110. § 98 b, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) være omfattet af § 2, nr. 2, 3, 12 eller 13, og ved ansættelsen have modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, eller været ledig selvforsørgende i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder eller«.

111. I § 98 b indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. En person, som er omfattet af stk. 1, nr. 2, har ret til at indgå som vikar i en jobrotationsordning, såfremt betingelserne i dette kapitel i øvrigt er opfyldt og personen selv har fundet vikariatet. Arbejdsgiveren og personen aftaler varigheden.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

112. § 98 e, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) er omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, og

a) personen er under 30 år og i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, eller været ledig selvforsørgende eller

b) personen er fyldt 30 år og i en sammenhængende periode på mere end 9 måneder har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, eller været ledig selvforsørgende.«

113. § 99, stk. 2, nr. 1-4, affattes således:

»1) personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som forud for ansættelsen har haft mindst 12 måneders sammenlagt ledighed, dog 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år eller har særlig risiko for at blive langtidsledig,

2) personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, og som forud for ansættelsen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, været i tilbud efter kapitel 12 eller været ledige selvforsørgende i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder, dog 6 måneder, hvis personen er under 30 år eller har særlig risiko for at blive langtidsledig,

3) personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, og som forud for ansættelsen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, været i tilbud efter kapitel 12 eller været ledige selvforsørgende i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder,

4) personer, der er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, og som forud for ansættelsen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, været i tilbud efter kapitel 12 eller været ledige selvforsørgende i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder,«.

114. Efter § 109 indsættes:

»§ 109 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om frister for kommunens behandling af ansøgninger om oprettelse af virksomhedspraktikpladser, løntilskudspladser og andre tilskudsberettigede pladser m.v. efter denne lov, som indgives i et digitalt system, jf. regler fastsat i medfør af § 10 b, stk. 2.«

115. I § 118, stk. 1, ændres »jf. stk. 2,« til: »jf. stk. 4,«, efter »samt nr. 10,« indsættes: »12 og 13,«, og i nr. 1 indsættes efter »deltagerbetaling«: », jf. dog. stk. 2 og 3«.

116. I § 118 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Der ydes ikke refusion efter stk. 1, nr. 1, for en kommunes udgifter til tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, men dog udgifter til tilbud efter § 32 a for personer omfattet af

1) § 2, nr. 2, i de første 9 måneder på kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp og

2) § 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate i de første 9 måneder på uddannelseshjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen.

Stk. 3. Der ydes ikke refusion efter stk. 1, nr. 1, for en kommunes udgifter til tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, for personer omfattet af

1) § 2, nr. 2, i de første 24 måneder på kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp og

2) § 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate i de første 24 måneder på uddannelseshjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

117. I § 118, stk. 2, der bliver stk. 4, ændres »14.317 kr. pr. år (2013-niveau)« til: »13.970 kr. pr. år fra 2017 (2014-niveau)«, og efter »socialpolitik« indsættes: »samt § 2, nr. 12 og 13«.

118. I § 120 udgår »nr. 1-11,«, i nr. 2 ændres »§ 119, stk. 1, nr. 2,« til: »§ 119, stk. 1, nr. 2, og«, og nr. 3 ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

119. I § 120 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til mentorstøtte efter kapitel 9 b til personer, der er omfattet af § 2, nr. 11.«

120. Efter § 121 indsættes:

»§ 121 a. Inden for en udmeldt ramme, jf. stk. 2, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til mentorstøtte efter kapital 9 b for personer, der ved indgåelse af aftale om mentorstøtte er omfattet af § 2, nr. 3-10, 12 og 13, og § 31 b, stk. 2.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en ramme til hver kommune på baggrund af årets finanslov.«

121. I § 131 indsættes efter »nr. 1-3,«: »12 og 13,«.

§ 2

I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1596 af 22. december 2010, § 3 i lov nr. 153 af 28. februar 2012, § 2 i lov nr. 1380 af 23. december 2012 og § 9 i lov nr. 493 af 21. maj 2013 og senest ved § 2 i lov nr. 650 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

2. § 12 a, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

3. I § 12 a, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »eller 2«, og »stk. 4« ændres til: »stk. 3«.

4. I § 12 a, stk. 4, der bliver stk. 3, udgår »eller 2«, og »stk. 3« ændres til: »stk. 2«.

5. I § 13, stk. 4, ændres »og lov om sygedagpenge,« til: », lov om sygedagpenge, integrationsloven og«.

6. § 13, stk. 5, ophæves.

7. I § 14, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »beskæftigelsesindsats«: », jf. dog § 15, stk. 3«.

8. I § 15, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 3« til: »jf. dog stk. 3- 5«.

9. I § 15 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at indsatsen over for unge under 30 år uden uddannelse, uanset hvilken ydelse de modtager, kan varetages af en særskilt enhed. Kommunalbestyrelsen kan uanset § 14, stk. 1, samtidig beslutte at etablere den særskilte enhed som en tværgående ungeforvaltning.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

10. I § 15 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at funktionen som koordinerende sagsbehandler, jf. § 18 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af § 2, nr. 3 og 13, i samme lov, kan overdrages til en anden enhed i kommunen end jobcenteret. Den koordinerende sagsbehandler fra en anden enhed end jobcenteret kan dog ikke træffe afgørelser efter beskæftigelseslovgivningen.«

11. I § 28, stk. 1, indsættes efter »lov om sygedagpenge,«: »integrationsloven og«.

12. § 28, stk. 2, ophæves.

13. § 39, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

14. I § 46 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Det lokale beskæftigelsesråd skal sammen med kommunen en gang årligt drøfte en samlet strategi for kommunens etablering af og opfølgning på anvendelse af nytteindsats efter § 42 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

15. Efter § 46 indsættes:

»§ 46 a. Kommunen skal løbende underrette det lokale beskæftigelsesråd om anvendelsen af virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i samme lov. Underretningen sker via det landsdækkende system, som Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller til rådighed for kommunerne. Kommunen skal løbende sende det lokale beskæftigelsesråd oversigter over pladser i virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, og ansættelse med løntilskud.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunens underretning til det lokale beskæftigelsesråd efter stk. 1.«

16. I § 58, stk. 2, indsættes efter »matchkategorisering«: », visitationsgrupperinger«, efter »jobplaner« indsættes: », uddannelsesplaner efter lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., uddannelsespålæg«, og efter »selvbetjeningsløsninger« indsættes: »for borgere og virksomheder«.

17. I § 58, stk. 4, indsættes efter »matchkategoriseringer«: », visitationsgrupperinger«.

18. I § 60, stk. 6, ændres »tilmeldtes cv-oplysninger« til: »cv-oplysninger for personer, der efter § 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har pligt til at indlægge et cv i Jobnet«, og »sagsbehandling i jobcentrene« ændres til: »sagsbehandling i kommunerne vedrørende beskæftigelsesindsatsen«.

19. I § 62, stk. 1, indsættes efter »relevante«: », tværfaglige og helhedsorienterede«.

20. I § 63 indsættes efter »koordinerede«: », tværfaglige og helhedsorienterede«, ordene »relevante oplysninger« ændres til: »nødvendige oplysninger«, efter »indsatser« indsættes: », udskrivelse fra sundhedsvæsenet, frihedsberøvelse, unddragelse fra frihedsberøvelse og løsladelse fra afsoningsinstitution«, efter »Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse« indsættes: », Justitsministeriet«, og efter »Det Centrale Virksomhedsregister« indsættes: », ATP«.

21. I § 66, stk. 2, indsættes efter »§ 68 a, stk. 8-13,«: »§ 68 b, stk. 2 og 3,«.

22. I § 68 a, stk. 10, indsættes efter »beskæftigelse m.v.,«: »herunder data om test, kurser og beståede trin for ledige med læse-, skrive- og regnevanskeligheder,«.

23. I § 68 b, stk. 1, indsættes efter »ægtefælle«: »eller sambo, jf. § 2 b i lov om aktiv socialpolitik,«.

24. I § 68 b, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »offentlige myndigheder«: », ATP, Nemkontoregisteret«, og i 2. pkt. indsættes efter »andre myndigheders«: », ATP’s, Nemkontoregisterets«.

§ 3

I lov nr. 1377 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, individuel aftale om mentorstøtte og midlertidig sænkelse af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter) foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 2, ophæves.

§ 4

I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1071 af 16. november 2012, som ændret ved § 3 i lov nr. 430 af 1. maj 2013, § 3 i lov nr. 493 af 21. maj 2013 og § 1 i lov nr. 650 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 23 d, stk. 3, ændres »§§ 79 og 80« til: »§§ 31 d og 31 e«, og »§ 81« ændres til: »§ 31 f«.

2. I § 26 a, stk. 1, ændres »bekræfte sin tilmelding som arbejdssøgende« til: »tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende«, og »stk. 4« ændres til: »stk. 5«.

§ 5

I lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 165 af 19. februar 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) § 2, nr. 4, og som under revalidering modtager revalideringsydelse, eller som under forrevalidering modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik,«.

2. I § 1, stk. 2, nr. 4, udgår »eller«.

3. I § 1, stk. 2, nr. 5, ændres »socialpolitik.« til: »socialpolitik,«.

4. I § 1, stk. 2, indsættes som nr. 6 og 7:

»6) § 2, nr. 12, og som modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er uddannelsesparate, eller

7) § 2, nr. 13, og som modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er aktivitetsparate.«

§ 6

I lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 203 af 25. februar 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 18, stk. 1, 2. og 3. pkt., affattes således:

»Bidraget udgør 2.407 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i 2013-pris- og -lønniveau. Bidraget reguleres på finansloven for pris- og lønudviklingen med 2 pct. tillagt den i § 3 i lov om en satsreguleringsprocent nævnte tilpasningsprocent.«

2. § 18, stk. 2, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Alle arbejdsgivere, jf. § 2, betaler i 2014-15 et bidrag på 566 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i 2013-pris- og -lønniveau. I 2016 udgør bidraget 554 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2013-pris- og -lønniveau. Herefter udgør beløbet 537 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i 2013-pris- og -lønniveau.«

§ 7

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 1602 af 22. december 2010, § 3 i lov nr. 462 af 18. maj 2011, § 6 i lov nr. 1364 af 28. december 2011 og § 28 i lov nr. 1374 af 23. december 2012 og senest ved § 15 i lov nr. 1380 af 23. december 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 14, stk. 2, nr. 5, indsættes efter »revalidering,«: »udgifter til uddannelseshjælp, aktivitetstillæg og udgifter til aktivering af modtagere af uddannelseshjælp,«.

§ 8

I lov om forpligtende kommunale samarbejder, jf. lovbekendtgørelse nr. 50 af 15. januar 2010, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 294 af 11. april 2011, § 1 i lov nr. 587 af 18. juni 2012 og § 4 i lov nr. 492 af 21. maj 2013 og senest ved § 4 i lov nr. 651 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 2, nr. 1, litra a, ændres »§ 13, stk. 2-5« til: »§ 13, stk. 2-4«.

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2 og 4.

Stk. 2. § 2, nr. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 2 og 3, § 2, nr. 12 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, og § 21 b, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 44, træder i kraft den 1. oktober 2013 og har virkning fra den 1. januar 2014. Kommunen skal som led i det individuelle kontaktforløb i perioden fra den 1. oktober til og med den 31. december 2013 afgøre, om en person, som ikke er fyldt 30 år den 1. januar 2014, som modtager kontanthjælp i perioden, og som forventes fortsat at have behov for hjælp fra den 1. januar 2014, bliver jobparat eller aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager efter § 2, nr. 2 eller 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 2 og 3, eller uddannelsesparat eller aktivitetsparat uddannelseshjælpsmodtager efter § 2, nr. 12 eller 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6. Har personen ikke allerede et uddannelsespålæg, skal kommunen samtidig give pågældende et uddannelsespålæg efter § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 44.

Stk. 3. Samtaler efter stk. 2 erstatter den første samtale efter §§ 20 og 20 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 39 og 41.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 11, stk. 4, 2. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 18, og ændringerne af § 13, stk. 1 og 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 20 og 21, for så vidt angår personer omfattet af § 2, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 10

Stk. 1. En person, der er omfattet af § 2, nr. 1-3 eller 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som før lovens ikrafttræden har fået tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver efter kapitel 12 med en varighed på op til 1 år efter den hidtil gældende § 53, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor varigheden rækker ud over den 1. januar 2014, kan fortsætte i dette tilbud.

Stk. 2. En person, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 eller 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som før lovens ikrafttræden har fået tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, som rækker ud over den 1. januar 2014, hvor lønnen er fastsat efter den hidtil gældende § 55, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, bevarer denne løn, indtil løntilskudsansættelsen ophører.

Stk. 3. En person, der er omfattet af § 2, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som efter de hidtil gældende regler i § 95 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har ret og pligt til første tilbud efter kapitel 10-12 senest efter en sammenhængende periode på 9 måneder med kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp, og som den 1. januar 2014 har haft en sammenhængende periode på mellem 3 og 9 måneder med kontanthjælp, har ret og pligt til at påbegynde første tilbud efter kapitel 11 og 12, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats hurtigst muligt og senest efter en sammenhængende periode på 9 måneder med kontanthjælp.

Stk. 4. En person, der er omfattet af § 2, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som efter de hidtil gældende regler i § 95 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har ret og pligt til første tilbud efter kapitel 10-12 senest efter en sammenhængende periode på 9 måneder med kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp, og som den 1. januar 2014 har haft en sammenhængende periode på mellem 6 og 9 måneder med kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp, har ret og pligt til at påbegynde første tilbud efter kapitel 9 b-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats hurtigst muligt og senest efter en sammenhængende periode på 9 måneder med kontanthjælp.

Stk. 5. Rådighedsbeløbet, jf. § 118, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, opgøres i 2014 til 13.927 kr. (2014-niveau), i 2015 til 13.675 kr. (2014-niveau) og i 2016 til 13.954 kr. (2014-niveau) gange antallet af helårspersoner.

Stk. 6. Bidragssatserne i § 18, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som ændret ved denne lovs § 6, nr. 2, har virkning fra og med beregning af bidrag fra 1. kvartal i det år, som bidraget vedrører.

Stk. 7. De hidtil gældende bestemmelser i § 2, nr. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats forbliver i kraft, indtil de afløses af regler i denne lov.

Givet på Amalienborg, den 4. juli 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen