Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til offentlig skovrejsning

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1027 af 2. november 2012 om tilskud til offentlig skovrejsning foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) tilplantes eller tilsås med egnede træarter inden 15. november 2015,«

2. § 7, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Tilsagn fra Naturstyrelsen gælder indtil 1. december 2015. Har Naturstyrelsen ikke modtaget anmodning om udbetaling af 1. rate inden 1. december 2015, bortfalder tilsagnet. Arealet skal være tilplantet eller tilsået, inden der søges om udbetaling af 1. rate.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. oktober 2013.

Miljøministeriet, den 24. september 2013

Ida Auken

/ Helle Pilsgaard