Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0013
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om finansiel sikkerhed for søfarendes hjemrejse med underhold1)

I medfør af § 10 a, stk. 3, og 73 a, stk. 2, i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005, som ændret ved lov nr. 493 af 12. maj 2010 og lov nr. 622 af 14. juni 2011, fastsættes efter bemyndigelse af erhvervs- og vækstministeren:

§ 1. Rederens pligt til at stille finansiel sikkerhed efter lovens § 73 a, stk. 1, for hjemrejse med underhold for søfarende anses for opfyldt gennem den pulje, der er oprettet efter lovens § 10 a, stk. 2, til økonomisk beskyttelse af efterladte søfarende.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. august 2013 og finder anvendelse for hjemrejser, der er påbegyndt efter ikrafttrædelsen.

Søfartsstyrelsen, den 8. juli 2013

Jan Gabrielsen

/ Jørgen Løje

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners’ Associations (ECSA) og European Transport Workers’ Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 og om ændring af direktiv 1999/63/EF, EU-Tidende 2009, L 124, side 30-50.