Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Aftale om ansættelsesvilkår for akademikere i introduktionsstillinger i staten
Bilag 1 Særligt indhold i opslag af introduktionsstillinger
Den fulde tekst

Cirkulære om ansættelsesvilkår for akademikere i introduktionsstillinger i staten

Generelle bemærkninger

For at bidrage til at fremme beskæftigelsen for ledige akademikere, herunder dimittender, der ikke har opnået beskæftigelse, har Finansministeriet og Akademikerne indgået vedlagte aftale af 26. juni 2013 om ansættelsesvilkår for akademikere i introduktionsstillinger i staten. Aftalen træder i stedet for aftale om akademiske praktikanter i staten.

Aftalen giver mulighed for at opslå stillinger som introduktionsstillinger. Ansættelsen sker for 1 år. Aftalen kombinerer en oplærings- og uddannelsesforpligtelse med en lavere aflønning end ved ordinær ansættelse. I tilknytning til drøftelserne i SU om job på særlige vilkår opfordres SU til at drøfte anvendelsen af introduktionsstillinger for akademikere.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra 1. april 2013. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 15. maj 2001 om ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten (Fmst. nr. 17/01).

Moderniseringsstyrelsen, den 28. juni 2013

Mogens Esmarch


Aftale om ansættelsesvilkår for akademikere i introduktionsstillinger i staten

§ 1. Dækningsområde

Akademikere, som forud for ansættelsestidspunktet har været ledige i en sammenhængende periode på minimum 1 år, kan ansættes efter denne aftale.

Stk. 2. Dækningsområdet omfatter de uddannelser, der fremgår af bilag A til overenskomst for akademikere i staten.

Cirkulærebemærkninger til § 1.

Alle akademikere kan, uanset tidligere beskæftigelse og optjent anciennitet, ansættes som i introduktionsstillinger.

Deltidsbeskæftigelse af mindre omfang betragtes ikke som beskæftigelse.

Introduktionsstillinger skal altid slås op. Bilag 1 indeholder en oversigt over de særlige elementer, der bør indgå i stillingsopslaget

Ordningen kan ikke benyttes til at erstatte dele af visse uddannelser fx. som led i forskeruddannelser eller som led i lægeuddannelser.

Akademikere, der ikke er omfattet af dækningsområdet for overenskomst for akademikere i staten, jf. overenskomstens bilag A, er ikke omfattet af denne aftale. Der forventes indgået en tiltrædelsesaftale til denne aftale med IDA og DdL.

§ 2. Ansættelsens varighed

Ansættelsesperioden er 1 år og udløber uden særligt varsel. Ansættelse kan ske på prøve i 3 måneder.

Cirkulærebemærkninger til § 2.

Hvis ansættelsesperioden udløber under afholdelse af barsels- eller adoptionsorlov kan ansættelsen, under forudsætning af at det lokalt kan indpasses i arbejdsgangen på arbejdspladsen, genetableres efter endt orlov for en periode svarende til barsels- eller adoptionsorlovens længde, dog højst 32 uger, således at den ansatte sikres 12 måneders faktisk beskæftigelse.

Såfremt ansættelsesforholdet genoptages, skal der udarbejdes en ny tidsbegrænset ansættelseskontrakt for perioden.

§ 3. Uddannelsesforpligtelse

Der er knyttet en oplærings- og uddannelsesforpligtelse til ansættelsen, jf. § 4.

Cirkulærebemærkninger til § 3:

Ansatte i introduktionsstillinger skal udføre arbejde på lige fod med andre akademikere. Samtidig forudsætter ansættelse i en introduktionsstilling, at en del af arbejdstiden afsættes til uddannelse og oplæring med henblik på at forbedre de fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Uddannelses- og oplæringsaktiviteter skal stå i rimeligt forhold til den reducerede løn, jf. § 4.

Formålet med oplærings- og uddannelsesforpligtelsen er, at den ansatte i en introduktionsstilling i løbet af ansættelsesperioden får en grundig træning i arbejdsopgaverne og derved får bedre muligheder for efterfølgende at få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Uddannelse skal forstås bredt, og der er ikke fastlagt særlige indholdsmæssige krav til opfyldelsen af uddannelsesforpligtelsen, idet man lokalt skal kunne iværksætte den oplæring og/eller de uddannelsestiltag internt som eksternt, der konkret er behov for.

Det forudsættes, at uddannelseselementet og de øvrige ansættelsesvilkår i hovedtræk afklares på arbejdspladsen mellem ledelsen, tillidsrepræsentanten og den kommende ansatte inden ansættelse i en introduktionsstilling.

§ 4. Løn mv.

Ansatte i introduktionsstillinger er månedslønnede, og lønnen udgør 80 procent af indgangslønnen efter overenskomst for akademikere i staten.

I ansættelsesperioden optjenes lønanciennitet.

Der ydes pensionsbidrag af lønnen i introduktionsstillingen efter bestemmelserne i § 10 i overenskomst for akademikere i staten.

Cirkulærebemærkninger til § 4:

Da der er tale om uddannelsesstillinger, udgør lønnen 80 pct. af den overenskomstmæssige indgangsløn i det lønforløb, der er fastsat for den pågældende uddannelse jf. § 4 i akademikeroverenskomsten. Det vil fx sige basisløntrin 1 for bachelorer, basisløntrin 2 for cand. phil.'er og basisløntrin 4 for kandidater i det generelle akademikerlønforløb.

Der ydes ikke generelt aftalte tillæg som fx rådighedstillæg, til ansatte i introduktionsstillinger, men der vil være mulighed for lokalt at aftale individuelle funktions- og kvalifikationstillæg. Der kan endvidere aftales resultatløn.

Lønanciennitet fra tidligere beskæftigelse medregnes ikke ved ansættelse i introduktionsstillinger.

§ 5. Arbejdstid

Lønnen forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig. Samtidig forudsætter ansættelsen, at der afsættes tilstrækkelig tid til uddannelse og oplæring, som står i rimeligt forhold til lønreduktionen.

Stk. 2. Merarbejde godtgøres efter bestemmelserne i § 14 i Akademiker-overenskomsten. Såfremt afspadsering ikke kan finde sted, godtgøres merarbejde med betaling på baggrund af 1/1924 af indgangslønnen i introduktionsstillingen uden lønreduktion med tillæg af 50 pct.

Stk. 3. Der kan ikke aftales plustid.

§ 6. Ansættelsesvilkår i øvrigt

For ansættelsesforholdet gælder bestemmelserne i overenskomst for akademikere i staten, hvor den ikke er fraveget i denne aftale.

§ 7. Ikrafttrædelse og opsigelse

Aftalen træder i kraft 1. april 2013 og kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel, dog tidligst til udgangen af marts 2015. En opsigelse af overenskomst for akademikere i staten betragtes også som en opsigelse af aftalen.

   
København, den 26. juni 2013
 
   
Akademikerne
Erik Jylling
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Mogens Esmarch


Bilag 1

Særligt indhold i opslag af introduktionsstillinger

Stillingens betegnelse

Akademiker til introduktionsstilling.

Hvem kan søge stillingen

Akademikere, som har været ledige minimum 1 år.

Stillingsindhold

Beskrivelse af indholdet i stillingen.

Løn

80 pct. af den overenskomstmæssige indgangsløn for akademikere.

Ansættelsesform

Tidsbegrænset 1-årig ansættelse på overenskomstvilkår.

Arbejdstid

Gennemsnitlig 37 timer ugentlig, inkl. tid til oplæring og uddannelse.

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst.nr. 019-13