Den fulde tekst

Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,
selskabsskatteloven og andre skattelove

(Livsforsikringsselskabers fradrag, pensionsafkastbeskatning af livsforsikringsbestande under administration, friholdelse for pensionsafkastskat, ejendomsdatterselskaber, akkumulerende investeringsforeninger, opdeling af udloddende investeringsforeninger m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 60 af 30. januar 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) livsforsikringsselskaber, der har hjemsted her i landet eller udøver forsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted,«.

2. § 1, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) forsikringsselskaber, der har hjemsted her i landet eller udøver forsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, i det omfang de nævnte forsikringsselskaber har en lukket bestand af livsforsikringer fra et likvideret livsforsikringsselskab,«.

3. I § 1, stk. 1, nr. 8, ændres »§§ 11 A eller 12, og« til: »§§ 11 A eller 12,«.

4. I § 1, stk. 1, nr. 9, ændres »§ 7, stk. 1, 2. pkt.« til: »§ 7, stk. 1, 2. pkt., og«.

5. I § 1, stk. 1, indsættes som nr. 10:

»10) administrationsboer ved administrator omfattet af kapitel 15 i lov om forsikringsvirksomhed, kapitel 8 i lov om firmapensionskasser eller tilsvarende tilsynslovgivning i et land inden for Den Europæiske Union eller et andet land, som har gennemført Rådets 3. skadesforsikringsdirektiv og 3. livsforsikringsdirektiv, der administrerer en lukket bestand af livsforsikringer fra et likvideret livsforsikringsselskab eller en lukket bestand af pensionstilsagn fra en likvideret pensionskasse.«

6. § 2, stk. 1, nr. 14, affattes således:

»14) skatterefusion, som et livsforsikringsselskab, der har et datterselskab, som ikke selv er skattepligtigt efter denne lov, eller som er omfattet af selskabsskattelovens § 3 A, modtager for overførsel af underskud i forbindelse med sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31, bortset fra skatterefusion fra et selskab, der er skattepligtigt efter denne lov. Som datterselskab anses et selskab, hvori livsforsikringsselskabet ejer mindst 25 pct. af aktie- eller anpartskapitalen. En flerhed af livsforsikringsselskaber, der udøver virksomhed på grundlag af fælles aftale, anses i denne relation for at udgøre ét livsforsikringsselskab.«

7. § 2, stk. 3, nr. 6, affattes således:

»6) tab på et værdipapir, såfremt afkast af værdipapiret eller gevinster på værdipapiret omfattet af denne lov som følge af en dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke skal medregnes ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget,«.

8. I § 4, stk. 1, 1. pkt., ændres »bortset fra foreningens administrationsbygning« til: », aktier i det administrationsselskab, der forestår investeringsforeningens administration, og foreningens administrationsbygning«.

9. I § 4, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 2, stk. 1, nr. 1, 4 og 12« til: »§ 2, stk. 1, nr. 1, 4, 5, 6 og 12«.

10. § 6, stk. 1, affattes således:

»Et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, der i genforsikring har afgivet en hensættelse, som ikke er deponeret fuldt ud, skal i sit beskatningsgrundlag medregne et beløb, der beregnes som gennemsnittet af indkomstårets og de 4 forudgående indkomstårs afkast før pensionsafkastskat, jf. 2. og 3. pkt., af indkomstårets gennemsnitlige ikke deponerede hensættelse. Har et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse ikke været omfattet af § 1, stk. 1, i alle de 4 forudgående indkomstår, beregnes det gennemsnitlige afkast før pensionsafkastskat, jf. 1. pkt., på grundlag af afkastet før pensionsafkastskat i indkomståret og de forudgående indkomstår, hvor livsforsikringsselskabet eller pensionskassen har været omfattet af § 1, stk. 1. Et indkomstårs afkast før pensionsafkastskat opgøres som forholdet mellem på den ene side det samlede afkast før skat og på den anden side aktivernes værdi med fradrag af halvdelen af det samlede afkast efter skat. I denne forbindelse opgøres aktivernes værdi som gennemsnittet af de bogførte værdier i livsforsikringsselskabets eller pensionskassens balance ved begyndelsen og slutningen af det til indkomståret svarende regnskabsår, det samlede afkast før skat som det bogførte investeringsafkast i resultatopgørelsen for det nævnte regnskabsår og det samlede afkast efter skat som afkastet før skat med fradrag af indkomstårets skat efter denne lov, idet der ses bort fra nedsættelsen af beskatningsgrundlaget efter § 14.«

11. I § 7, stk. 1, 2. pkt., og § 15, stk. 1, 2. pkt, stk. 3, 2. pkt., og stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »jf. § 22, stk. 1«: », og § 24, stk. 1«.

12. § 7, stk. 4, 3. og 4. pkt., affattes således:

»Ved opgørelsen af værdien af formuen ved udgangen af 1982 medregnes obligationer, pantebreve og andre fordringer i danske kroner til anskaffelsessummen, medens andre aktiver medregnes til handelsværdien ved udgangen af 1982. Ved opgørelsen af værdien af formuen ved udgangen af indkomståret medregnes samtlige aktiver til handelsværdien ved udgangen af indkomståret.«.

13. § 7, stk. 6, 3.-6. pkt., affattes således:

»Ved opgørelsen af værdien af formuen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond ved udgangen af 1982 medregnes obligationer, pantebreve og andre fordringer i danske kroner til anskaffelsessummen, medens andre aktiver medregnes til handelsværdien ved udgangen af 1982. Ved opgørelsen af værdien af formuen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond ved udgangen af indkomståret medregnes samtlige aktiver til handelsværdien ved udgangen af indkomståret. Kapitalpensionsfonde og tontineordninger skal opgøre værdien af formuen efter reglerne i stk. 7, idet dog pantebreve og andre fordringer medregnes til handelsværdien ved udgangen af 1982 og ved udgangen af indkomståret. Fast ejendom medregnes til den kontante handelsværdi.«

14. § 7, stk. 7, nr. 2, affattes således:

»2) Ved udgangen af indkomståret handelsværdien af obligationer og pantebreve samt børskursværdien af indeksobligationer, konvertible obligationer, aktier og investeringsbeviser.«

15. I § 7, stk. 9, 1. pkt., ændres »der kan fradrages efter stk. 1, 3, 6, 7 og 8, grundlag for fradrag i den nye ordning« til: »der er fritaget efter stk. 1, 3, 6, 7 og 8, grundlag for fritagelse i den nye ordning«.

16. I § 14, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter », jf. ligningslovens § 15«: »bortset fra underskud, for hvilket der er modtaget skatterefusion, der er beskattet efter § 2, stk. 1, nr. 14«.

17. I § 14, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Er der underskud i et eller flere af de i 1. pkt. omhandlede sambeskattede selskaber, fordeles disse underskud forholdsmæssigt på de selskaber, som har overskud for det pågældende indkomstår. Underskud, der ikke kan indeholdes i de øvrige selskabers overskud for dette år, fordeles forholdsmæssigt mellem de underskudsgivende selskaber til fradrag i de sambeskattede selskabers samlede indkomst for de efterfølgende år. Uudnyttede underskud fra tidligere år fradrages i medfør af ligningslovens § 15 fortrinsvis i overskud hos det selskab, der har haft underskuddet, idet ældre underskud hos de sambeskattede selskaber dog fradrages forud for selskabets eget underskud for senere år. Et herudover uudnyttet underskud fra tidligere år fremføres forholdsmæssigt til fradrag i de af sambeskatningen i øvrigt omfattede selskaber, som har overskud. Uudnyttede underskud i et af selskaberne fra tiden inden sambeskatningen efter selskabsskattelovens § 31 kan kun fradrages i overskud hos det selskab, der har haft underskuddet, idet dog underskud fra de øvrige sambeskattede selskaber for det pågældende år fradrages først.«

18. I § 14, stk. 4, 1. pkt., ændres »sideløbende« til: »sideordnet«.

19. § 16, stk. 1, affattes således:

»Skattepligtige omfattet af § 1, stk. 1, er ikke skattepligtige af den del af formueafkastet, som kan henføres til hensættelser vedrørende livrenter uden ret til bonus tegnet før den 1. maj 1982. Beskatningsgrundlaget nedsættes med den procentdel, der svarer til forholdet mellem livsforsikringshensættelserne vedrørende livrenter uden ret til bonus og passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af betalt acontoskat, jf. § 20, stk. 1, og fradrag af afsat tilgodehavende endelig skat, jf. § 22, stk. 1, og § 24, stk. 1.«

20. § 16, stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 2 og 3.

21. I § 17, stk. 1, nr. 3, ændres »(fission) eller« til: »(fission),«.

22. I § 17, stk. 1, nr. 4, ændres »forsikringsvirksomhed.« til: »forsikringsvirksomhed eller«.

23. I § 17, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) et administrationsbo som omhandlet i § 1, stk. 1, nr. 10, viderefører administrationen af et livsforsikringsselskabs forsikringsbestand eller en pensionskasses bestand af pensionstilsagn.«

24. I § 23, stk. 1, 1. pkt., udgår »efter kapitel 2 henholdsvis kapitel 3«.

25. Efter kapitel 6 indsættes:

»Kapitel 6 a

Skattepligtige institutioner under administration

§ 34 a. Træffer Finanstilsynet eller en tilsvarende tilsynsmyndighed i et land inden for Den Europæiske Union eller et andet land, som har gennemført Rådets 3. skadesforsikringsdirektiv og 3. livsforsikringsdirektiv, beslutning om, at et livsforsikringsselskabs forsikringsbestand eller en pensionskasses bestand af pensionstilsagn tages under administration, indtræder administrationsboet ved administrator i livsforsikringsselskabets eller pensionskassens forpligtelse til at indgive opgørelser over beskatningsgrundlaget m.v., jf. bestemmelserne i kapitel 6. Administrationsboet hæfter for livsforsikringsselskabets eller pensionskassens skat efter denne lov, herunder resterende skat og renter, der forfalder til betaling den dag, hvor der træffes beslutning om administrationens iværksættelse, eller senere. Overskydende skat og renter, herunder beløb svarende til uudnyttet negativ skat, jf. § 25, der forfalder til udbetaling den dag, hvor der træffes beslutning om administrationens iværksættelse, eller senere, tilfalder administrationsboet.«

26. I § 36, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »jf. dog stk. 4«: »og 8«.

27. I § 36, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»For pengeinstitutternes puljeordninger, jf. § 2, stk. 2, skal det i 1. pkt. nævnte differencebeløb opgøres pr. 30. november 2001, jf. § 10, og medregnes med lige store andele i hvert af indkomstårene 2002, 2003, 2004 og 2005.«

28. I § 36, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»For pengeinstitutternes puljeordninger, jf. § 2, stk. 2, skal den i 1. pkt. nævnte saldo opgøres pr. 30. november 2001, jf. § 10, og medregnes med lige store andele i hvert af indkomstårene 2002, 2003, 2004 og 2005.«

29. I § 36 indsættes efter stk. 7:

»Stk. 8. Et livsforsikringsselskab kan ved indkomstopgørelsen for indkomståret 2002 vælge at medregne et beløb, der er større end det, selskabet er pligtigt at medregne i henhold til stk. 1 og 2. Et herefter resterende beløb efter stk. 1 og 2 medregnes med lige store beløb til beskatningsgrundlaget for den resterende del af perioden.«

§ 2

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 299 af 27. april 2000, som ændret senest ved lov nr. 925 af 23. oktober 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 5 a, 3. og 4. pkt., affattes således:

»Akkumulerende investeringsforeninger omfattes af nr. 6, hvis foreningen i overensstemmelse med et vedtægtsmæssigt krav herom udelukkende optager medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2, i hvis pensionsopsparing investeringsbeviset indlægges, eller pengeinstitutter, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 4. Det er en betingelse, at investeringsforeningen eller pengeinstituttet alene sælger investeringsbeviser til den i 3. pkt. nævnte medlemskreds, og at udtrykket »PAL« indgår i navnet på investeringsforeningsafdelingen,«.

2. § 3, stk. 10, ophæves.

3. Efter § 3 indsættes i afsnit I som § 3 A:

»§ 3 A. For et aktieselskab som nævnt i § 1, stk. 1, hvis kapital i hele indkomståret fuldt ud direkte ejes af et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller en pensionsfond, der er skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, og hvis aktiver i gennemsnit over indkomståret for mindst 90 pct. s vedkommende består af fast ejendom, gælder reglerne i stk. 2-7. Med fuldt direkte ejerskab sidestilles fuldt indirekte ejerskab via et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller en pensionsfond, der er skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningsloven eller et aktieselskab som nævnt i 1. pkt. En flerhed af skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, der udøver virksomhed på grundlag af fælles aftale, anses i denne relation for at udgøre ét selskab.

    Stk. 2. Ved bedømmelsen af, om et aktieselskabs aktiver for mindst 90 pct. s vedkommende består af fast ejendom, ses bort fra værdi af aktier i et andet aktieselskab, der fuldt ud direkte eller indirekte ejes af et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller en pensionsfond, der er skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningsloven. I stedet inddrages aktiverne i det andet aktieselskab.

    Stk. 3. Det er en betingelse, at det i stk. 1, 1. pkt., omhandlede aktieselskab har samme regnskabsår som livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller pensionsfonden.

    Stk. 4. Ejes det i stk. 1, 1. pkt., omhandlede aktieselskab fuldt ud af et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller en pensionsfond, skal indkomst, der i indkomståret er indtjent af aktieselskabet, betragtes som indtjent i samme indkomstår af det livsforsikringsselskab, den pensionskasse eller den pensionsfond, der er nærmeste direkte eller indirekte ejer af aktieselskabet. Ejes aktieselskabet fuldt ud af en flerhed af skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, jf. stk. 1, 3. pkt., skal en til den gennemsnitlige ejerandel svarende del af indkomst, der i indkomståret er indtjent af aktieselskabet, betragtes som indtjent i samme indkomstår af hver af ejerne.

    Stk. 5. Livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller pensionsfonden hæfter for skatten, herunder restskat, tillæg og renter, af den indkomst, der efter stk. 4 henføres til det i stk. 1, 1. pkt., omhandlede aktieselskab, jf. dog § 31, stk. 3, og aktieselskabet hæfter solidarisk for denne skat.

    Stk. 6. Underskud i et aktieselskab som omhandlet i stk. 1,1. pkt., der henstår uudnyttet ved overgang til beskatning efter denne paragraf, skal fradrages i medfør af ligningslovens § 15 i overskud af aktieselskabets virksomhed. Fradraget foretages før fradrag af underskud for det pågældende indkomstår i livsforsikringsselskabet eller andre aktieselskaber som omhandlet i stk. 1, 1. pkt.

    Stk. 7. Tab i et aktieselskab som omhandlet i stk. 1, 1. pkt., der henstår uudnyttet ved overgang til beskatning efter denne paragraf, skal fradrages efter de herom gældende regler i aktieselskabets fortjeneste. Fradraget foretages før fradrag af tab for det pågældende indkomstår i livsforsikringsselskabet eller andre aktieselskaber som omhandlet i stk. 1, 1. pkt.«

4. § 13, stk. 8, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»For det indkomstår, hvori aktier eller fast ejendom sælges, reduceres summen af udbytter og avancer som opgjort efter 1. og 2. pkt. med en skattepligtig fortjeneste ved salget. Summen af udbytter og avancer som opgjort efter 1. og 2. pkt. tillægges et fradragsberettiget tab ved salg af aktier eller fast ejendom i det indkomstår, hvori tabet anvendes til modregning. Et selskabs uudnyttede fradragsberettigede tab ved udgangen af det sidste indkomstår, hvori udbytter og avancer i det pågældende selskab kan reducere fradragsretten i forsikringsselskabet, tillægges ved forsikringsselskabets opgørelse af summen af udbytter og avancer efter 1. og 2. pkt. for det efterfølgende indkomstår. 4. og 5. pkt. gælder dog kun, i det omfang tabet har påvirket summen af udbytter og avancer efter 1. og 2. pkt. i forsikringsselskabet i tidligere indkomstår.«

5. § 13, stk. 12, affattes således:

»Stk. 12. Hvis summen af udbytter og avancer opgjort efter stk. 8, 10 og 11 for et livsforsikringsselskab overstiger udbetalinger, hensættelser og skat efter pensionsafkastbeskatningsloven som nævnt i stk. 8, 1. pkt., medregnes det overskydende beløb til selskabets skattepligtige indkomst. Hvis summen er negativ for livsforsikringsselskabet, fradrages beløbet ved opgørelse af selskabets skattepligtige indkomst. Fradrages foretages før fremførsel af eventuelle uudnyttede underskud vedrørende tidligere indkomstår og kan ikke gøre selskabets skattepligtige indkomst negativ. Et eventuelt resterende negativt sumbeløb fragår i udbytter og avancer som opgjort efter stk. 8, 10 og 11 for efterfølgende indkomstår. Ved undtagelse fra beskatning efter § 3 kan selskabet få udbetalt skatteværdien beregnet med den i § 17, stk. 1, nævnte procent af et resterende negativt sumbeløb efter 4. pkt. vedrørende det sidste indkomstår, hvor selskabet er skattepligtigt. Det udbetalte beløb er ikke skattepligtigt. 5. og 6. pkt. finder tilsvarende anvendelse på livsforsikringsselskaber for det indkomstår, hvor selskabet får taget livsforsikringsbestanden under administration efter kapitel 15 i lov om forsikringsvirksomhed, idet et resterende negativt sumbeløb efter 4. pkt. dog tillægges uudnyttede fradragsberettigede tab, som har påvirket opgørelsen af sumbeløbet for det indkomstår, hvor aktier eller fast ejendom er solgt. Disse uudnyttede tab kan herefter ikke anvendes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven eller ejendomsavancebeskatningsloven.«

§ 3

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 10. september 2001, som ændret senest ved § 36 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 2 f indsættes efter »pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 7« : »og som ikke er pengeinstitutter omfattet af denne lovs § 3, stk. 4,«.

§ 4

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 901 af 11. oktober 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 31, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»1. og 2. pkt. gælder endvidere ikke for livsforsikringsselskaber omfattet af selskabsskattelovens § 13, stk. 8-13.«

§ 5

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 1. oktober 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 12, stk. 1, nr. 1, 5. pkt., affattes således:

»Investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, kan kun udleveres fra ordningen med henblik på indløsning over for den udstedende forening eller salg til medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2, i hvis pensionsopsparing investeringsbeviset indlægges, eller pengeinstitutter, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 4.«

2. I § 30 indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:

»Stk. 9. En beslutning truffet af Finanstilsynet eller en tilsvarende tilsynsmyndighed i et land inden for Den Europæiske Union eller et andet land, som har gennemført Rådets 3. skadesforsikringsdirektiv og 3. livsforsikringsdirektiv, om at tage et livsforsikringsselskabs forsikringsbestand eller en pensionskasses bestand af pensionstilsagn under administration anses ikke for at være en disposition m.v., der medfører, at en pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring eller en kapitalforsikring ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 1.«

§ 6

I lov nr. 1294 af 20. december 2000 om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og andre skattelove. (Omlægning af beskatningen af pensionsafkast) foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 9, 1. pkt., ændres »§ 15 a, stk. 2« til: »§ 15 a, stk. 2 og 3«.

2. I § 7, stk. 9, 1. pkt., ændres »i indkomståret 2001« til: »inden udgangen af indkomståret 2003«.

3. I § 7, stk. 9, 2. pkt., udgår »nye«.

4. I § 7, stk. 9, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»Ophører den indskydende forening ikke ved opdelingen, og foreligger der uudnyttede tab fra tidligere år, kan den indskydende forening uanset aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2, kursgevinstlovens § 31, stk. 3, og ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 5, alene fremføre en del af tabet svarende til forholdet mellem antallet af andele i foreningen efter opdelingen og andele i alt i de to foreninger.«

§ 7

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. § 1, nr. 1-5, 21-23 og 25, og § 5, nr. 2, har virkning fra og med den 5. december 2001.

    Stk. 3. § 1, nr. 6, 8, 9, 16 og 17, § 2, nr. 1-3, § 3, § 4, § 5, nr. 1, og § 6 har virkning fra og med indkomståret 2001.

    Stk. 4. § 1, nr. 7, 10-14, 19, 20 og 26, og § 2, nr. 5, har virkning fra og med indkomståret 2002, jf. dog stk. 6.

Stk. 5. § 2, nr. 4, har virkning for fradragsberettigede tab, der er opstået i indkomståret 2001 eller senere.

    Stk. 6. Et livsforsikringsselskab kan vælge helt eller delvis at anvende reglerne i selskabsskattelovens § 13, stk. 12, 2.-4. pkt., som affattet ved denne lovs § 2, nr. 5, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2001.

    Stk. 7. Livsforsikringsselskaber kan få tilbagebetalt frivillige indbetalinger af acontoskat vedrørende indkomståret 2001, der er sket efter den 20. marts 2001, men senest den 20. november 2001. Det er en forudsætning, at der anmodes herom senest den 1. marts 2002. Tilbagebetalingen sker uden beregning af tillæg efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 6.

Givet på Amalienborg, den 17. december 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand