Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 33-09 om førtidspension - brøkpension - personligt tillæg - kontanthjælp

Resume:

Ankestyrelsen fandt, at ansøgning om supplement til brøkpension i sager, hvor der var tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, fortsat skulle behandles efter reglerne i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., herunder reglerne om personligt tillæg i lovens § 17, stk. 2.

Der blev lagt vægt på, at retstilstanden hidtil havde været, at førtidspensionister, der modtog pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., men som på grund af betingelserne om optjening ikke modtog fuld pension, efter ansøgning kunne modtage et personligt tillæg efter pensionslovgivningen. *)

Love:

Lov om social pension - lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj 2007 - § 17, stk. 2

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 27a

Sagsfremstilling:

Kommunen gav afslag på personligt tillæg til brøkpension. Pågældende var tilkendt højeste førtidspension efter de regler, der gjaldt indtil 1. januar 2003.

Nævnet hjemviste sagen til kommunen til ny behandling og afgørelse. Nævnet henviste til lovændring i lov om aktiv socialpolitik pr. 1. marts 2007, som medførte, at supplement til brøkpension fra denne dato skulle ydes efter lov om aktiv socialpolitik.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse. I klagen medgav kommunen, at teksten i loven om aktiv socialpolitik var ændret med virkning fra 1. marts 2007, men henviste til § 4, stk. 7, i bemærkningerne til lovforslaget, fremsat den 13. december 2006, hvoraf fremgik, at der var tale om en teknisk ændring som følge af udskillelsen af de tidligere regler om førtidspension til lov nr. 1164 af 19. december 2003 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvilket lovgrundlag der skulle anvendes, når der blev søgt om personligt tillæg af en person, som var tilkendt pension efter de regler der gjaldt indtil 1. januar 2003.

Note:

*) Ifølge ændringslov nr. 1336 af 19. december 2008, § 1, nr. 1, udgår i § 27 a ”eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v.”. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. januar 2009.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøgning om hjælp i sager, hvor der var tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, fortsat skulle behandles efter reglerne i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., herunder reglerne om personligt tillæg i lovens § 17, stk. 2.

Der blev lagt vægt på, at retstilstanden hidtil havde været, at førtidspensionister, der modtog pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., men som på grund af betingelserne om optjening ikke modtog fuld pension, efter ansøgning kunne modtage et personligt tillæg efter pensionslovgivningen.

Førtidspensionister, der modtog pension efter loven om social pension, men som på grund af betingelserne om optjening ikke modtog fuld pension, kunne efter ansøgning modtage supplement i form af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Loven om aktiv socialpolitik blev ændret ved lov nr. 176 af 27. februar 2007. Det fremgik af bemærkningerne til ændringen af § 27 a, at der var tale om en teknisk ændring som følge af udskillelsen af de tidligere regler om førtidspension til lov nr. 1164 af 19. december 2003 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. efter §§ 14 og 16.

På den særlige baggrund fandt Ankestyrelsen, at reglerne om personligt tillæg fortsat skulle anvendes i sager, hvor der var tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, uanset at § 27 a i loven om aktiv socialpolitik pr. 1. marts 2007 efter sin ordlyd medførte, at supplement til brøkpension fra denne dato skulle ydes efter lov om aktiv socialpolitik.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 25. juni 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.